Schettens

Marnedijk 1 

1948 1934 1899 1889 1866
1 1 1
(even nr. 12)
45->1 31

  

In 1860 1e vermelding van nr. 31
1866 (31) tot 
mei 1877
Bauke Joukes Wiersma +
Klaaske Eerdes Feenstra
van: Wons
naar: Exmorra
mei 1877 (31) tot 
mei 1879
Gerrit Sjoerds Nijland +
Ytje Reitsma
van: Wieuwerd
naar: Oosterlittens
mei 1879 tot
28-2-1882
Jurjen Pieters de Vries +
Petronella Jans Deelstra
van: Hardegarijp 
naar: Kollum
mei 1882 tot 
mei 1884
Douwe Harings Feenstra +
Gatske Hilles Nota
van: Witmarsum
naar: Franeker
mei 1884 tot
12-5-1886
Hotze Alles Andela +
Wijpkjen Ypes van Abbema
van: Wons
naar: Bolsward
12-5-1886 tot
12-5-1888
Ruurd Huites Weidema +
Trijntje Jans Feenstra
van: Bolsward
naar: nr. 22a
12-5-1888 tot
3-1-1889
Bauke van der Meer +
Taetske Ettema
van: Westhem
naar: Westhem
jan 1889 (31=45=1)
tot 16-5-1895 
(nr. 1)
Yke Ynzes Kooistra +
Fettje Johannes Zijlstra
van: Longerhouw, nr. 13
naar: Bolsward
18-5-1895 tot
12-5-1896 (nr. 1)
Pier Broers Burghgraaf +
Hotske Broers van Abbema
Trouwden 18-5-1895 !
van: Schraard
naar: Schraard
3-7-1896? tot
12-5-1900
Feite Dirks Bakker + 
Grietje U. Ozinga
van: nr. 12
Verhuisde toen naar Wons
12-5-1900 tot
27-4-1910
Bauke Dirks Bakker + 
Antje Plantinga
Hij overleed 10-5-1906
Zij naar Tjerkwerd
1910 tot 
apr. 1911
Jan de Witte +
Neeltje van Abbema
van: Viersprong 6
naar: Noord Amerika
1-4-1911 tot
11-5-1916
Sjoerd Eekma +
Ynskjen Zijsling
van: Tjerkwerd
naar: Bolsward
11-5-1916 tot
12-5-1919
Sible Sjoerds van der Meer +
Marijke van der Werf
van: Westhem
naar: Witmarsum
19-5-1919 tot
31-5-1920
Hendrik Joustra +
Aukje Sierds Zijlstra
van: Besseburen 
naar: Beetgum
19-6-1920 tot
12 mei 1921
Harmen Katstra +
Willemke Bergsma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
1921? tot
12-5-1926
Tjalling Deinum +
Riekje Sijpersma
van: Witmarsum
naar: Canada
nov. 1926 tot
okt. 1927
Jan Stokje sr. +
Adriaantje Kuiken
van: Witmarsum
naar: Pingjum
17-5-1927 tot
11-5-1928
Sjoerd Kooistra +
Tjoukje Jouksma
van: Marssum
naar: Dronrijp
22-5-1928 tot
11-3-1936
Cornelis Sijtsma +
Baukje Jongsma
van: Franeker
naar: Winsum
mei 1935 tot 
12-5-1948
Lieuwe Steffens Jorritsma
Hieke Bartsma
Eerder te Longerhouw, Buren 9
van: Schraard
naar nr. 41
12-5-1948 tot
10-3-1973
Anne Visser +
Willemke Boorsma
van: Schettens 41 (=van Osingaweg 11)
Anne overleed 1-2-1972. 
Zij vertrekt naar Witmarsum.
Zoon Jan trouwde Etta G. Buwalda
10-3-1973 tot
7-6-1991
Jelle Visser en
Tijmen Visser
Broers. 
Jelle overleed 9-1-1990
Tijmen: naar Dronten
4-10-1991 tot 
heden
Pieter E.A. Oord van: Bolsward


LC 19-10-1885
Schettens, verkoop
Notaris C.C. Ledeboer te Makkum zal in het openbaar verkoopen:
Een huis met erf en grond aan den Grind en Tramweg onder Schettens, groot 15 are 20 centiare, bij Hotze Andela als eigenaar in gebruik.
Aanvaarding 12 Mei 1886 of eerder.
Veiling Zaturdag 24 October 1885, 's namdidags 3 uur, in het Groot Hof onder Schettens.
LC 22-2-1919
KOEMELKERIJ
Bruindijk, o/d Schettens
P.A. Bruinsma, notaris te Bolsward, zal Donderdag 6 Maart 1919, s' nam. halfeen, bij J.C. Stoep te Bolsward, prov. verkoopen
Een net,  welonderh. HUIS met STALLING (voorzien van drinkgoten) voor 6 koeien, ruime HOOIBERGING en groot erf (greide en bouw), samen groot 15 are 20 centiare, aan weg en tram op Bruindijk onder Schettens, thans in huur bij den heer Sible Sjoerds van der Meer en vrij te aanvaarden 12 Mei a.s.
Betaling 30 April a.s.
Verkoopbiljetten verkrijgbaar
LC 20-12-1920
Huizing met stalling onder Schettens
Notaris S. van der Burg te makkum, zal donderdag 30 december 1920, 's nam. in het Hof van Holland te Bolsward, provisioneel veilen:
1. De Huizing met Stalling, Hooiberg en ruim erf, aan en grindweg en tramweg op Bruindijk, onder Schettens, groot 15.20 are, tot 12 Mei 1921 verhuurd aan Harmen Katstra tegen f 200,--
LC 21-5-1926
Boelgoed - Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum zal Woensdag 26 Mei 1926, is voorm. 11 uur (Z.T.) ten huizen van den heer Tj. Deinum op Bruindijk onder Schettens (wegens vertrek), bij boelgoed a contant verkoopen:
......
LC 24-3-1955
Het onlangs door brand beschadigde pand van A. Visser zal gerestaureerd worden. .....