Schettens

BEWONERS VAN HUIZEN TE SCHETTENS
(hier alleen nummers)

22-12-2007

DEZE HUIZEN ZIJN NU NIET GEPUBLICEERD OP INTERNET OMDAT ER DRUK AAN EEN BOEK WORDT GEWERKT.

U KUNT ZICH REEDS VOORINSCHRIJVEN OP HET BOEK BIJ fam.aabuwalda@home.nl

 

Kad. 1948 1934 1899 1889 1870 1845 bewoners 1928 bewoners 1934 bewoners 1948 bewoners 1979 bewoners 2005
OSINGAWEG EVEN
* 02 77 56 35 13 13 A. Roelevink, wed. Sj. van 't Zet P. Westra W. Lycklama a Nijeholt -
  13a
* 04 76 55 36 13b 13 pakhuis H. de Boer Pakhuis -
* 06 75 54 34 12 12 H. Weidema (arbeider) A.S. Buma Andries Buma Popke Zijlstra / Eelke Zijlstra fam. A.A. Buwalda-Hannema
  08 74 53 11 Herv. School Herv. School Herv. School Dorpshuis Dorpshuis
  10 73 52 30 10 11 G. Haarman (onderwijzer) G. Eijzinga Gerrit Eijzinga fam. Simon D. Elzinga-Winia fam. H. vd Sluis
  10a Transformatorstation PEB
* 12 72 51 29 21 22 L. Klarenberg (veehouder) L. Klarenberg (veehouder) Lijkle Klarenberg fam. Jetze Spijksma-Klarenberg fam. G. de Vries
* 14 71 - 9b? verg.lokaal N.H. Kerk verg.lokaal N.H. Kerk verg. lokaal
* 16 70 50 28 9 wed. Kl. Zijlstra wed. Klaas Zijlstra fam. Hobbe de Jong-van der Ploeg fam. R. Zijlstra-Postma
* 18 69 49 27 9a 9 A.U. Ozinga (melkv.) Abe Ulbes Ozinga (melkv.) Abe Ozinga Hendrik Buma (samengevoegd met nr. 16)
  20 68 48 26 8 8 Ale Ozinga Ale Ozinga fam. Piet Zwart-Roorda mevr. E. Ybema-Reinsma
  22 67 47 25 8a 8 J. Sijbrandi (arbeider) J. Siebrandi Jan Sijbrandi fam. Doede de Boer-van der Veen dhr. H.W. de Boer
  24 66 46 24 8b 8 mej. D. Piersma (naaister) D. Piersma Dirkjen Piersma fam. Haye bij de Weg-Buwalda fam. H. bij de Weg-Buwalda
  26 65 45 23 8c A. de Jong (slager) G. Bangma Geert Bangma 3 garages
* 28 64 42 21 22 23 D. de Boer (koemelker) H. Piersma Haring Piersma fam. J.R.N. Bruinsma
  43 22 22a
  (30) 63 41 veestalling veestalling
* 32 62 40 20 timmerwerkplaats timmerwerkplaats
* 34 61 39 19 23 25 A. Lanting (timmerman) A. Lanting (timmerman) Ane Lanting fam. Nolle Reitsma-Buma mevr. J. Reitsma-Buma
38 18 23a S. Scheepsma
* 36 60 37 18a mej. G. Westra Anne Lanting Johannes de Haas fam. Lolke Buma-Spijksma fam. Zoethout
* 38 59 36 17 25d
25c
G. Bangma (electricien) A. de Jong Arend de Jong fam. Jelte Cuperus-Bruinsma fam. Jelte Cuperus
* 40 58 35 (16) Geref. school Geref. school Ger. School Opslag/garage Opslag/garage
* 42 57 33a|34 15 25e D. Buwalda (arbeider) H. Pietersma Harmen Pietersma fam. Sierd Visser fam. H. Wiersma
* 44 56 33b G. Jansen, wed. L. de Vries N. Schotanus wed. N. Schotanus fam. Folkert de Haas-Miedema fam. F. de Haas
* 44a fam. Frank Gietema-De Jong fam. Koops
* 46 55 33c Kornelis Annema (bakker) / mej. E. Visser (huish.) H. Visser Hendrik Visser fam. Hans Zijlstra-van Abbema fam. H. Zijlstra
* 48 54 33d F. Breeuwsma /J. Breeuwsma (timmerman) M. Buwalda Meinte Buwalda fam. Meinte Buwalda-Boerstra fam. B.P. Buwalda
* 50 53 33e M. Kingma (slager) R. Huisman Rein Huisman D. Buwalda fam. F.T. Alberda
* 52 52 33f H.W. Rouwe (onderwijzer) / G. de Waal M. Jongma Meindert Jongma fam. Cees de Way-Buwalda fam. C. de Waij
* 54 51 33g Ate Zijlstra (arb.) Douwe Buwalda Douwe Buwalda fam. Douwe Buwalda-Brinkmann fam. G.H. Breeuwsma-Speerstra
* 56 50 33h / 33a1 H. de Boer (veehouder) H. de Boer Hieltje de Boer fam. Harm Koops-Brals fam. H. Koops-Brals
* 58 49 33i E. Feenstra Enne Feenstra fam. Nanne Reitsma-Offringa fam. N. Reitsma
* 60 48 33j G. Roedema (timmerman) G. Roedema Gatze Roedema fam. D. van der Goot-Gerlofs dhr. N. Derksen
* 62 47 33k / 33a2 Joh. van Abbema Jan Klarenberg mevr. Jetske Terpstra fam. A. de Boer
* 64 46a Johannes van Abbema fam. J. van Abbema-Rollema fam. B. van Abbema
  66 garage garage
  68 fam. Rein de Boer-De Jong fam. R. de Boer
  70 loods Bouwbedrijf Buwalda
  72 loods Bouwbedrijf Buwalda kantoor Buwalda Bouw
  74 fam. Aant Buwalda-Adema fam. A. Buwalda-Adema
  76 20 8a J. Visser (melkr.) J. Visser Jan Visser fam. Hendrik de Boer-Huisman fam. K.de Boer-Klaver
  78 18 7 13 25 A. Veninga (veehouder) H. Bootsma Jan Buwalda Bauke Buwalda / Anne Buwalda mevr. A. Buwalda
  - 19 8 14 25a J.D. Buwalda (veehouder) Jan Douwes Buwalda (veehouder) 'vervallen' - (samengevoegd met 78)
* 80 16 9 7 19 19 K. Reinsma (veehouder) K. Reinsma (veehouder) Klaas Reinsma fam. J.F. IJbema-Reinsma fam. F. Ybema-Lycklama a N.
  82 14 12 10 1 1 D. Postma (veehouder) D. Postma (veehouder) Douwe Postma fam. A.J. Veldhuis-Siegert fam. I. Veldhuis
ong. 1906 afgebroken 9 9 2 2
*
Arbeiderswoning
bij het Fort, afgebroken 1929
13 11 29 U. Jorritsma (zonder beroep) / Sj. Koopmans (koopman) / S. Tilstra (arb.)
* 30
* 84 15 14 12 18 18 L. Boersma (veehouder) L. Boersma (veehouder) wed. L. Boersma fam. Harmen Boersma-Attema fam. R. Boersma
VIERSPRONG
  (2) (samengevoegd met 4)
  04 13  9a / 10a J.A. Kooistra (veehouder) Y. Reinsma Gabe R. de Vries fam. Y. Reinsma-De Vries fam. IJ. Reinsma
* 06 12 11 R. van den Berg (smid) R. van den Berg (smid) Romke van der Berg fam. Henk Feenstra-Reinsma fam. H. Feenstra
* 08 11 11a F. IJbema (koopman) F. Ybema Fekke Ybema H. IJbema-van Abbema dhr. A. de Vries
* 10 10 11b Tj. Hoekstra (arbeider) Tj. Hoekstra Tjipke Hoekstra B. Feenstra-Wesselius fam. H. vd Brug
* 12 9 11c D.D. de Boer (veehouder) J. Ybema Jetze Ybema J.J. IJbema-van der Eems fam. N. de Boer
* 14 8 11d P. Heinsma (arbeider) P. Heinsma Pieter Heinsma S. Heinsma LEEGSTAAND (eigendom van een Heinsma)
OSINGAWEG ONEVEN
* 01 37 29 33 7 7 Tjipke Rients Terpstra (veehouder) Wed. Tj. Terpstra wed. Tjipke Terpstra Leegstaand fam. H. Witteveen
  03 38 30 32   N.H. Kerk N.H. Kerk N.H. Kerk Hervormde Kerk
  05 39 31 31 20 21 P. Lijcklama a Nijeholt (arbeider) Wed. P. Lycklama a Nijeholt wed. Pierius Lijcklama a Nijeholt P. Schutter fam. Joh. van Abbema jr.
  5a Oude kleedgelegenheid S.L.S.
  07 40  32 20 26
(26b/25b)
P. Westra (schilder) P. Westra Reinder van der Velde fam. Meindert Visser-Postma fam. Joh. van Abbema sr.
  7a         Jorritsma fam. Sietse Bosma-van der Schaaf fam. S. Bosma
  09           loods constructiebedrijf Buwalda S.L.S. gebouw
  11 41 32c wed. H. Molenmaker-Plantinga G. Westra Anne Visser fam. Hendrik van Abbema-Visser fam. H. van Abbema
  13 42 32b Tj. Schuurmans (arbeider) Tj. Schuurmans Tjitte Schuurmans (samengevoegd met 11) (samengevoegd met 11)
  15 43 32a J.B. van Abbema J. van Abbema Johan van Abbema fam. J. Leenstra-Wouda fam. W. van Abbema
  17 44 32d Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk Ger. Kerk Ger. Kerk fam. D. Kramer/Y. Hibma
  19 45 33 48 J. Bolman (predikant)  M. Feitsma ds. Feitsma fam. Johan van Abbema-Bouma fam. P.J.C. Bakker
  19a           fam. ds. W.M. Verbaan-De Jong ds. M.R. Veen
  21 46 35 B. Meekma (arbeider) M. Postma Wierd Wagenaar fam. K. van der Ploeg-Lageveen dhr. A. Greydanus
  23           fam. Andries Buma-Folkertsma fam. H. Slagman-Hylkema
  25           fam. Jan van Abbema-Spoelstra fam. J. van Abbema
  27           fam. Gadze Feensta-Lubberts fam. G. Feenstra
  29           fam. Tjalling Spijksma-Brouwer dhr. S. Visser
  31           fam. Joh. Claus-De Jong Leo
  33           fam. wed. W. Buwalda-Keizer fam. S. Bosma/J.
  35           - fam. J. Spijksma-Buwalda
  37           fam. Folkert Bangma-De Haan fam. H. Visser-van Abbema
  39           fam. Eltjen Reitsema-Stellingwerf fam. Eltjen Reitsema-
  41            
  43 (33)           Chr. School C.B.S. de trijetine
  45 17 10 8 3 3 K.K. Reinsma (veehouder) D. Reinsma Dirk Reinsma fam. Klaas Ypes Reinsma-Okkema fam. Klaas Ypes Reinsma
               
               
Bittenserpaed
  02 36 27 39 15 15 G. Hengst (arbeider) /P.G. Hengst (arbeider) /
K. Zijlstra (arb.)
Arjen Veninga Arjen Veninga fam. Henk Veninga-Atsma fam. Hendrik T. Veninga
  04 35 28 40 15a 15 D. Ozinga (melkv.) D. Ozinga (melkv.) Dirk Ozinga Sjoerd Wielinga dhr. Sjoerd Wielinga
  06 34 26 37 14 14 J. IJbema (gardenier) Jan Ybema Jan Ybema T. IJbema-Sietsma fam. Albert W. Koers
  - - 25 38 14a 14
  08 33 24 41c   P. van Abbema Geertje van Abbema fam. Murk Leenstra-Reinsma fam. Meinte vd Weide
  (10) 32 23
(later 24)
41b P.T. van Abbema/ S. van Abbema (hoofd eener School) / T. van Abbema (onderwijzer) U. Faber P. van Solkema (samengevoegd met 8) (samengevoegd met 8)
  12 31 22 41a 27b F. Dijkstra (arbeider) Onbewoond Sijtze van Abbema fam. Jelle Hibma-van der Weide fam. Jos Visser
  (14) 30 21 41 27a G. Schuurmans (arbeider) W. Wagenaar Gerrit Keizer (samengevoegd met 12) (samengevoegd met 12)
  16 29 20 44 28 P. Spijksma (winkelier) F. van Veen Jetze Spijksma fam. Tjitte Buma-Bakker fam. Tjitte Buma
  18 28 19 43 27 J. Bootsma (bakker) Wed. D. Stroosma Klaas Feenstra Loods Loods
  20 27 18 42 Tj. Haitsma, wed. Tj. Spijksma  P. Spijksma Pier Spijksma Lijkle Spijksma dhr. Lijkle Spijksma
  22 26 17   Kuiperij 'kuiperij' woning in aanbouw fam. Dirk Groeneveld
  24 25 16a   S. van Abbema Dirk Kooistra G. Reitsma fam. R. Velzen
    24  16b   brandstoffenbergplaats   (samengevoegd)
Filenserwei
* 01 (1949) < 36 38 21 38 36 21 fam. F. van Gosliga
  02 23 (7) 15 47 17 17 B.S. Jansen (veehouder) S. Buma   fam. S. Buma
46 17a
  03 fam. Tj. F. van Gosliga
  04 22 (5) 16 45 16 16 D. Scheepsma (veehouder)
F. Scheepsma (veehouder)
D. Scheepsma (veehouder)
F. Scheepsma (veehouder)
  fam. W. Politiek-Lycklama a N.
* 06 21 (3) 15a   Jan Hibma   fam. J. Hibma
               
Marnedijk
  01 1 1 1 31-45-1 J. Stokje (landb.) L. Jorritsma Lieuwe Jorritsma J. Visser / T. Visser P.E.A. Oord
  02 5 5a J. Heeres (veehouder) N. Reitsma Nolle Reitsma fam. Sijbren Reitsma-van der Velde fam. Sijbren Reitsma
  03           fam. S. Galama-Jorna Durk Galama
  (4) 6 5 5 5a G. de Jong wed. T.B. Reitsma Tj. Reitsma Tjalle Reitsma fam. J.W. Zeemans-Folkertsma Samengevoegd met nr. 2  
  05 2 2 2 4 4   Dirk Feenstra Dirk Feenstra boerderij (nog niet bewoond) fam. Bauke T. Reitsma
  07 3 3 3 5 5 R.L. Bangma (arbeider) R.L. Bangma (arbeider) Fokke van Veen fam. Fokke van Veen-Spijksma mevr. Rothengatter
  09 4 4 4 6 6 B. Reitsma (van boerenbedrijf) B. Reitsma (van boerenbedrijf) Bauke Reitsma fam. Bauke Tjalles Reitsma-Feenstra fam. Tjalle Baukes Reitsma-G. vd Hoek
  11 7 6 6 24 24 J.T. van Abbema (gardenier)  / S. van Abbema (gardenier) Johan van Abbema Johan van Abbema fam. S. van Abbema-Keizer fam. E. Breeuwsma-van Goslinga
  13 <1945 Longerhouw !!     Wiebren Koopmans fam. A.T. Jorna-Pijper Age T. Jorna
  15 Schroefpomp gemaal
  SCHIP
Schelte van Aysmastrjitte
  01 Jan Spijksma
  02 -
  03 Jetze Buma
  04 Aagje Reinsma
  05 Pier Spijksma
  06 Sjoerd de Boer
  07 Ad Vervoorn
  08 -
  09 A. de Boer-Forch
  10 Wouter Vogelesang
  11 nooit gebouwd !
  12 S.D. Elzinga
  13 Jacob Buwalda
  14 Wouter Torensma
  15 Willem Visser
  16 fam. Bouwman
  17 Wytse Feenstra
  18 fam. R. Ypeij
  20 Meinte Buwalda
  22 G. Groeneveld
  24 Tjalling Spijksma
  26 fam. J. Hibma

 

  Welke boerderij is dit ??


(adresboek 1928 op nummer)

ong. 1898 is vernummerd (mededeling Lolle Baarda).

Het personenarchief loopt van 1920 tot 22-7-1939 en verving het gezinskaartenregister.