Schettens

Filenserwei 4

1979 1948 1934 1899 1889 1870 1818
4 5 22 16 45 16 16

   

 

 

 

 

 

Jaartal Gebruiker Overig
1542 Gercke Tierckz. (1,5 gg pacht)
1605, 1606, 1607 Rinck Johannes weduwe Betaalde 42 stuivers eeuwige pacht aan de Schettenser kerkvoogdij
1608 Hille Abbes  
1640, 1648 tm 1652 Pieter Rienks Waarschijnlijjk zoon van Rinck Johannes
1654 tm 1658 Ate Fongers  
1683, 1684, 1685. Hijlcke Sipkes  
1700 Jackle Jackles  
1708 - 1718 Wybe Meijnerts Hoitinga +
Seetske Broers Baarda
van: stem 14
1728 - 1738 Jacob Jetses [Galama] +
Antje Sijbrens de Witte
Jacob overleed 1740-1742
1748 - 1778 Douwe Sijbrens +
Geertje Cornelis
met huis en 56 pm
Douwe overleed <1788
1788 Douwe Sijbrens Erv. met huis en 56 pm
1798 - 1818 -1832
(16)
Douwe Douwes de Boer +
Akke Jelles Douwma
40 pm, belast met 18-0
Douwe overleed 8-9-1835
Akke overleed 26-8-1849
1834 tot 
mei 1843
Fetze H. Hannema +
Antje Jans Hiemstra
van: Tjerkwerd
Woonden op Bittens (deze boerderij??)
(in 1833 te Schettens)
toen? naar Wons
1845 / 1850-1860 Sijmon Klazes Scheepsma +
Gerbrig Wybrens Douma
Sijmon trouwde 1835.
Simon zijn vrouw, Gerbrig Wybrens Douma, haar oom is Douwe Douwes de boer, die getrouwd was met Akke Jelles Douwma)
Sijmon overleed 1857
1856  fam. Simon Klazes Scheepsma, Nieuwbouw boerderij !! 
mei 1874 tot 
12-5-1919
Douwe Simons Scheepsma +
Sytske Gatzes Rusticus
Sytske in: mei 1876, kwam van nr. 7
Blijft later wel in boerderij wonen, niet meer als 'hoofd'. Douwe woonde er in 1928 nog.
5-5-1919 tot 
1-8-1957
Feike Douwes Scheepsma +
Anna Stellingwerf
zoon van Douwe.
Dit is trouwdatum
18-5-1957 tot
10-7-1980
Yeb Tjalling Reitsma +
Dutje Scheepsma
van: Schraard
naar: Witmarsum (Easthimmerwei 2)
11-8-1967 tot 
16-9-1969
Sijbren IJeb Reitsma van: Echteld
naar: Amerika
1-8-1980 tot
1-10-1996
Feike D. Reitsma +
Lummetje Pel
van: Harlingen
naar: Harlingen
1-10-1996 tot 
heden
Willem D. Politiek +
Trijntje Lijcklama a Nijeholt
van: Wons

 

16a / 16-bis     
mei 1874 (?) tot
25-3-1886
Gerbrig Wybrens Douma +
Marijke Klazes Scheepsma (commensaaal)
van: nr. 16 (zie hierboven)
Gerbrig overleed 25-3-1886
Marijke 12-5-1886 naar Witmarsum
vanaf 12-5-1919
(16bis)
Douwe Scheepsma +
Gerbrig Scheepsma
Zijn zoon Feike nu hoofd op boerderij.
Gerbrig is dochter

 

Jaartal Eigenaar
1542 - 1788 De Kerke tot Schraard
(1686 tm 1693, kerkvoogd Yb Jans)
1796 - 1818 -1832 Douwe Douwes (1832 eigenaar)
1839 1/3 ged. zathe toen verkocht (deze boerderij?)
1856  fam. Simon Klazes Scheepsma, Nieuwbouw boerderij !! 
<1996 fam. F. Reitsma
1996 tot heden fam. W. Politiek

 

LC 1-11-1839
De Notaris E.T. Kuiper te Bolsward, zal publiek, bij verhooggeld, op aannemelijke Conditien, presenteren te verkoopen:

Een derde gedeelte over hoog en laag in 26 bunder 82 roede en 28 el eener bij uitnemendhuid vruchtbare Zathe en Landen, met kwoteel aandeel in derzelver kapitale stelphuizing en schuur, hieming, hoving en watermolen c.a., onder Schettens, Bittens genaamd, groot in het geheel naar naam en faam 30 bunder en ruim 86 roede, alle puik beste Greidlanden, tot St. Petri en Mei 1843 aan F.H. Hannema verhuurd voor jaarlijks f 17 per 36 1/4 roede boven de Dijkslasten enz., belast met gewone Verponding, met 34 fl. 4 strs. en 11 penn. Dijkschatting, met f 2,50 jaarlijks maalgeld, met 1/5 aan het onderhoud eener Tille en met kwoteel onderhoud van de Vlietster brug, genietende daarentegen jaarlijks f 62,05  maalgeld;  alsmede Een derde gedeelte in twee huizen, te Schettens, tot den 12 Mei 1840 aan Harmen P. Zijlstra c.s. voor f 65 in het jaar verhuurd; een en ander bij expiratie van huurtijden vrij te aanvaarden; alles in twee perceelen met regt van samenvoeging, als: a. Een negende, en b. Twee negende gedeelten in voors. Vastigheden.

Wie hieraan gading maken, komen op Donderdag den 7 november 1839 bij de finale toewijzing, ten huize van H.W. Wiebes, in de Wijnberg te Bolsward, des namiddags om twee uren, en koopen op alsdan voor te lezen conditien , die intusschen ten kantore van van notaris voornoemd te vernemen zijn.