Schettens

Stem 11   (Bittens)

Filenserwei 2 

1979 1948 1934 1899 1889 1870 1818
2 7 23 15 47 17 17
46 17a

   

 

geel=stemkohier
blauw=kerkeboek

Jaartal Gebruiker Overig
1605-1607 Gerben Sijtses  
1611 Lolle Sijbrens Betaalde in 1611 10 stuivers per jaar 'eeuwige rente' aan de kerkvoogdij te Schettens.
1640 Hein Reinders gaf 10 st. pacht (1644-1647, 1648-1652, 1654-1657)
1654-1668 Nanne Hilles Hoitinga +
Jetske Jans
gaf 10 st. pacht (1654-1657)
1668-1683 Wijbe Ulbes +
Jetske Jans
gaf 10 st. pacht
1683-1693 Freerck Lolckes gaf 10 st. pacht
1700 Jacob Willems  
1708 - 1714 Jan Rommerts Naar Lonje onder Bolsward?  Woonde daar in 1716.
1718 Ale Douwes  
in 1728 tot
mei 1763
Pieter Ates met huis en 56 pm
In 1761 wordt de boerderij geveild. Het is dan 62,5 PM
1766/1768/1778
tot  <1788
Douwe Sijbrens +
Geertje Cornelis
met huis en 56 pm
van: stem 14 ??
Douwe overleed <1788
1781 NIEUWBOUW
1788 Douwe Sijbrens' erven met huis en 56 pm
1798 Jan Douwes de Boer +
Antje Symons Baarda
56 pm, belast met 28-0
Trouwden 13-5-1799
Jan is zoon van Douwe Sijbrens
Jan overleed <1805
1818-boek (17)  tot 12-5-1825 Doekle Douwes Terpstra +
Grietje Piers
van: Exmorra
Doekle is zoon van Douwe Sijbrens
Doekle overleed 1824
12-5-1825 (17) tot
1844?
Harmen Bokkes Stremler +
Geertje Wypkes de Boer
Van Arum.
Woonde er in 1819?
Geertje is kleindochter van Douwe Sijbrens
Harmen overleed 1844.
Met attestatie in 1834 weg.
Geertje woonde in 1850 op nr. 22
in 1845 (17) tot 
12-5-1887
Tjeerd Douwes de Jong +
Wapke Wybrens Boorsma+
Maaike Hendriks Turkstra
---------
+ Geertje Klazes de Boer (moeder) vanaf 12-5-1862
(eigenaar 1832: Douwe D. de Boer was een broer van zijn oma Grietje Douwes!!)
Tjeerd trouwde 1e keer 1844
Wapke overleed 1851
Tjeerd trouwde 2e keer 1856
naar: nr. 5a
Zoon Tjeerd mei 1872 naar: nr. 22a
Dochter Geertje mei 1882: naar nr. 6
Zoon Anne 29-5-1882: naar nr. 17a (zie hieronder)
12-5-1888 (17) tot 13-5-1889 Harmen Huites Weidema +
Aaltje Jans van Dijk
van: nr. 22a
naar: nr. 12
13-5-1889 (17) tot 189? Gerard Knorr +
Grietje Inkes Hiemstra
van: nr. 9b
naar: nr. 41a
189? (47) tot
189?
Bauke Tietes Reitsma +
Catherina Ales Boomsma
van: nr. 28
naar: nr. 47 of 44
Misschien nieuwe boerderij gebouwd ??
12-5-1904
-1918 (nr. 15)
Sjerp Baukes Jansen +
Attje Keimpes Hannema
van: Filenserwei 6
Sjerp overleed 8-4-1917. Attje ging in 1919 naar: nr. 34 
1918 tot 
12-5-1919
Gorrit Sjerps Jansen +
Lolkje Jetzes van der Wal
Zij woonden vanaf huwelijk waarsch. in uitbouw, terwijl vader Sjerp in hoofdgebouw woonde.
naar:  nr. 34 
12-5-1919 tot 
1928
Bauke Sjerps Jansen + 
Akke Corn. Blanksma
van: Witmarsum, Filenserwei 6
naar: nr. 35
1928 ? tot
1935 ?
Klaas Jelles Zijlstra +
Neeltje Hibma
Klaas overleed 9-7-1934
Boereboelgoed apr. 1935
juni 1935 tot 
31-10-1947
Sijbren A. Buma +
Feikje H. Haanstra
van: Workum
naar: Schettens, Van Osingaweg 6
31-10-1947 tot
8-5-1972 
Andries S. Buma +
Anna J. Folkertsma
zoon.
van: Van Osingaweg 6
zoon Tjitte 1967 naar: Van Osingaweg 82
naar: van Osingaweg 23
Woonden zijn ouders hier na 1948 ook ??
8-5-1972 tot 
2012
Sijbren Buma +
Grietje Feenstra
van: Van Osingaweg 18
zoon.
naar: Bittenserpaed 22
2012 tot
heden
Andries Buma
Jan Jetze Buma
zonen.

 

nr. 17a: woning bij boerderij
12-5-1862? tot
20-11-1885 
Geertje Klazes de Boer zij overleed toen
29-5-1886 tot
12-5-1887
Anne Tjeerds de Jong +
Doutzen Gerrits van der Meer
van: nr. 17 (zie hierboven)
naar: Hichtum
12-5-1887 (46) tot
12-5-1899
Jan Baukes Jansen +
Doutzen Gabes Haarsma
van: Piaam
naar: Witmarsum, Filens, nr. 38
12-5-1899 (46=15) tot <1904 Sybren Fokkes Reitsma +
Inkjen Joh. Jansen
---------
Douwe Heinsma
van: Witmarsum
naar: Allingawier (daar is 1904 kind geboren!)
-----
Douwe (dienstknecht) van: nr. 47
toen nieuwe boerderij gebouwd?

Op 6 juni 1781 wordt de eerste steen gelegd door Douwe Cornelis.

Steen in de boerderij op Bittens. (stem 11, fam. S. Buma)

Anno 1781
den 6 Iuni
heet.douwe.korneeles
een jongeling met het
metselen gemaakt
een begin.hei heeft het
gedaan met frinde
lykheit.aan dit ge
bou de eerste nieuwe
steen geleit

 

 

Jaartal Eigenaar
1611 Hobbe Haijtzma (#22216)
1640 Jr. Pijter van Heerema tot Tjerkwerd (#14298)
1698 - 1718 De Gravin Carlson (#17114, Isabelle S. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg)
1728 - 1758 Notaris Ernst Vitringa tot Leeuwarden
1768 - 1778 Douwe Sijbrens
1788 Douwe Sijbrens erven, Sijnde Cornelis, Murk, Douwe, Griettje, M(?)oeij, Doekle, Wijpke en Jan Douwes
1798 Douwe, Jan, Wypke, Murk, Doetje en Cornelis Douwes yder 1/9, Sjerp Rommerts 1/9, Claas Jans 1/9, Sijbren Sijbrens 1/9 te samen eigenaars
1832 Douwe Douwes de Boer & mede erven.
tot dec. 1886 Tjeerd Douwes de Jong
dec. 1886 ?? (geveild)
1930 mr. W. Buma
1904 Misschien nieuwe boerderij gebouwd ??
heden Siebren Buma

 

LC 15-8-1761
Dren. G. Acker en G. Siderius presenteeren aan de meestbiedende bij stryk geld te verkopen
No. 1  Een stemdragende Zathe lands, Bittens genaamd, gelegen onder den dorpe Schettens, groot 62 en een halve pondemate, alle kostelijke greidlanden, met de Huizinge, Koestallinge en Hovinge cum annexis: by Pieter Ates cum Uxore gebruikt voor 200 Car. Gulds. vry geld en een kroeg boter jaarlyks, dog op Petri en May 1763 vry van Huringe.

LC 2-9-1761
(....) waar op geboden is 47 G gl. 21 stuiv.

LC 17-12-1886
Verkooping van eene extra beste Greidplaats met Terp te Schettens
De Notarissen Bruinsma te Bolsward en Ledeboer te Makkum zullen, door het ministerie van eerstgenoemde, op Donderdag den 30 December 1886, 's namiddags 2 uur in "den Hof van Holland" te Bolsward, provisioneel, in het openbaar verkoopen:
Eene zeer uitmuntende, bijzonder vruchtbare Zahte en Landen met este Boerenstelphuizinge en daaraan verbonden Burgerwoning, benevens Hieminge, hornleger c.a. "Bittens" genaamd, staande en gelegen aan een bestraten Weg en aan de Opvaart te Schettens, groot ruim 92 x 36 3/4 are, alle puik beste, meest 1e en 2e klasse Greidlanden aan één kavel gelegen, waaronder een perceel Terpland nabij de Opvaart, ruim voorzien van eerste kwaliteit Aarde. Deze Zathe en Landen is in gebruik bij den mede-eigenaar Tjeerd Douwes de Jong en te aanvaarden den 5 Maart en 12 Mei 1887.
De veiling zal geschieden, voorbehoudens regt tot samenvoeging, in 13 perceelen.
Verkoopboekjes met kaarten zijn acht dagen voor de beschrijving verkrijgbaar ten kantoore van de Notarissen voornoemd.

LC 22-9-1903
Sate en Landen
Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum zal Donderdag 24 September e.k., 's nam. 2 uur, in het Hof van Holland te Bolsward, provisioneel verkoopen:
Eene bijzondere vruchtbare SATE en LANDEN, met beste stelphuizing, Hieming, Terpgrond, Weilanden en Watermolen, op Bittens onder Schettens, voor het laatste jaar in gebruik bij den mede-eigenaar den Heer S. Reitsma, samen groot 18-71-23 hect. (51 p.), te veilen in 7 perc. , benevens een stuk Weiland aldaar groot 3-38-00 hect. (9 2/10 p.), in huur bij A. Wouters en A. Swart.
Verkoopboekjes met schetskaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris.

LC 29-4-1919
Boereboelgoed - Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum zal op Zaterdag 3 mei 1919, 's voorm. halftien (N.T.) ten huize van gebrs. Jansen op Bittens onder Schettens, bij boelgoed a contant verkoopen:
...
Op de sate is geen gelegenheid tot stalling: wel bergplaats voor fietsen.
Koekdisschen en hakblokken worden niet toegelaten.  (...)

LC 19-12-1927
Boereboelgoed, Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum zal Woensdag 21 December 1927, 's voormiddags 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer Bauke Sjerps Jansen, op Bittens onder Schettens, bij boelgoed a contant verkopen:
I Vee...... etc.

LC 7-10-1929
Sate en landen  (greidplaats)
Notaris Okkinga te Harlingen zal Donderdag 16 October 1929, 's nam. 3 uur, in de herberg van Cuperus te Witmarsum, finaal verkoopen:
SATE en LANDEN
bestaande uit hechte en in bijzonder besten staat van onderhoud verkeerende Boerenhuizinge met schuur.....

LC 22-2-1930
Aanbestedingen
Van het verbouwen van de stalinrichting in de boerenplaats, in gebruik bij K.J. Zijlstra onder Schettens, voor rekening van mr. W.Buma te Marssum (architectuur J.C. Velding te Buitenpost).......
J. Bosma te Achlum f 5298. Laagsten inschrijver gegund.

LC 8-4-1935
Boereboelgoed Schettens
Notaris L.S. van der Burg te Makkum, zal, mede ten verzoeke van notaris B. Smid te Dronrijp, op Woensdag 10 April 1935, 's voorm. halftien, ten huizen en ten verzoeke van mejuffr. de wed. K. Zijlstra, op Bittens onder Schettens, bij boelgoed a contant te verkoopen:
I. Een gezond en melkrijk BESLAG VEE, bestaande uit 30 melke- en kalvekoeien.....
II. Boerereeuw en gereedschappen: .......