Schettens

Filenserwei 1

1949 1948 1934 1899 1889 1870 1859 1818
1 36 38 21
1890-1920
38 36 21 21

 

Jaar Gebruiker Overige
1640 Jan Oddes +
Jisck Lolckes
 
1698-1700 Hessel Jans +
Geertie Pyttersdr.
zoon.
48pm grooot
1708 Pijtter Hessels zoon
1718 Otte Hessels +
Yfke Doeckes
broer van Pijtter.
1728 Nanne Ottes zoon.
1738-1748 Otte Hessels +
Yfke Doeckes
Otte overleed >1730 <1748
1758 tot
1800
Johannes Johannes +
Doutje Ottes
1798: zate belast met 10 floreen, gebruiker Joh Joh gebruikt maar 18PM waarop 6 floreen, dus totaal 16 floreen)
Johannes overleed 1800
1800 tot
1827
Wybren Jelles Douma +
Grietje Johannes
schoonzoon
Grietje overleed 1807.
Wybren overleed 1827.
1828 tot
mei 1859
Pieter Ottes de Vries +
Doutjen Wybrens Douma
Trouwden toen.
Doutjen was dochter en overleed 1837
Pieter overleed 1868
mei 1859 tot
mei 1865
Otte Pieters de Vries +
Mattje Jans Schuurmans
Trouwden toen.
Otte overleed 1862, was wel Hoofd volgens bev.reg.
mei 1865 tot
8-6-1898
Jan Jackles Tacoma +
Mattje Jans Schuurmans
zie huurcontract 1879-1884, 1884-1889, 1889-1894
Jan overleed 1897
zij: naar Bolsward
12-5-1899 tot
1908 (38)
Jan Baukes Jansen +
Doutzen Gabes Haarsma
van: Schettens, nr. 46
zie huurcontract 1899-1906
Doutzen overleed 1920.
naar: Drachten, tegelijk met zoon Bauke in 1930.
1908 tot
23-5-1930
Bauke Jans Jansen +
Lubbrig de Groot
trouwden toen.
16-4-1930 boereboelgoed van B.J. Jansen op Filens.
naar: Drachten
6-5-1930 tot
7-5-1934
Sijbren Teake Reitsma +
Martje Breeuwsma
Adv. in LC: Sate en Landen te huur voor 5 jaren, 1930-1935
van: Nijland
naar: Oosterend (Henn.)
12-5-1934 tot
12-5-1942
Age de Haan +
Jantje Schingenga
van: Parrega
naar: Parrega
12-5-1942 tot
14-12-1965
Freerk van Gosliga +
Anna Noordenbos
van: Parrega
naar: Bolsward
14-12-1965 tot 
1999
Tjipke Fr. van Gosliga +
Catharina Faber
zoon
naar: Filenserwei 3
1999 tot 
heden
Freerk van Gosliga +
Aaltje (Alice) Faber
van: Witmarsum
zoon.

 

 

FC22/SC30 30PM eigenaar overige
1640 grietman (Tjaard Epes van) Aylva en
Jr. Adolph van Aggama
Waren achter-achter-neef van elkaar !
1698 Jr. Clant, uit naam van zoontje 1/2 en grietman Ernst van Aylva, uit naam van vrouw 1/2  
1700 Jr. Clant
(#10882?)
 
1708 Dhr. Clant van 't Hornleger papist 5/8 parten, Sibrandus Siccama voor 3/8 parten  
1718 De Juffr. Clant van 't hornleger papist voor 5/8 parten, Sibrandus Siccama voor 3/8 parten  
1728 Juffr. Clant 1/2 van hornleger papist EN Sibrandus (Sybren) Siccama 1/2  
in 1732, 1738 Ayse Arjens erven /
Arjan en Frederik Mahiu
Arjan overleed 1744, Frederik in 1753
1748 Ayse Arjens erven  
1753, in 1758 tot
1782
Dr. Gooitjen Stinstra +
Anna Willems Mouter
Dr. G. Stienstra n.u.
Hij overleed 1764, zij in 1782
Mennoniet.
1778: zonder huis en 22 PM
1788 Dr. S. Stinstra 1/2 en Pieter de Clerq n.u, mennoniet beide zonen.
1798-1818 Dr. Steenstra en Pieter de Clerk, 29PM  
1782 tot
apr. 1804
Isabelle Stinstra 1/2 (kl.dochter)
Pieter Stinstra 1/2 (kind)
 
apr. 1804 tot
1819?
Pieter Stinstra +
Aaltje Wybenga
In 1804 erfscheiding, toen volledig eig.
Pieter overleed 1819
in 1832 tot
1842?
Johannes Pieters Stinstra +
Elisabeth Tjeerds Banga
zoon.
Hij overleed 1842
1842? tot
1890?
Aaltje Stinstra +
Pieter de Clerq
Hij overleed 1879, zijn in 1890
1890? tot
1929
Pieter de Clerq +
Maria Catharina Muller
Woonde te Veenwouden, Talmahuis
26-9-1929 tot
?
Tjipke Freerks van Gosliga +
Janke J. van der Meer
Werd toen openbaar geveild (zie boekje)
  Freerk Tj. van Gosliga +
Anna Noordenbos
 
  Tjipke Fr. van Gosliga +
Catharina Faber
 
tot heden Freerk Tj. van Gosliga +
Alice Faber
 
     


https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/255.nl.html# :

1306
Acte van erfscheiding tusschen Isabella Stinstra, gehuwd met Pieter de Clercq Jr. en Pieter Stinstra over een zathe en landen gelegen te 'Fieldens' (Filens) onder Witmarsum, gekomen uit de nalatenschap van Ds. Gooitjen Stinstra en Anna Mouter. 1804

1307 Stukken betreffende de zathe en landen op Filens onder Witmarsum. 1823-1930. 1 pak en 1 foto

 

Nedergerecht Wonseradeel
(toegang 13 groen boek, pag. 196: Proclamatieboeken 1592-1811, 240 (1728-1731), Nadere toegang 13.69 dik groen boek, indexen zoeken.
Dan microfiches zoeken.

----------------
Gewezen op de kopers voor Recht den 15e Novemb: 1727

Arjen, Trijntie, Feddrik en Pietertie Aijses Mahui, gebroeders en gesusters tot Harlingen, BB en C op de C. van navolgende perceelen land, als eerstelijk seker stuk greidland groot na naam en faam vijff pond tot Fijlens gelegen onder den dorpe Witmarsum, hebbende de copers ten oosten en noorden ,ten tweeden twee pondte: Terpland sijnde bouw hebbende, d hr. Clant Erven ten Westen, ten derden vier pond:ten greijde op de meeden hebbende de coopers selvs tot naestlegers ende eindelijk ten vierden een huisstede begeregtigt met een stem alles gelegen onder den voors: Dorpe Witmarsum en met malkanderen of int geheel beswaart met vier florenen negen strs: en tien penn: in den algemenen aanbreng te schatinge, wordende tegenwoordig bij Otte hessels als huurder gebruikt voor vijftig Car.gls: int Jaar, dog sijnde op St. Pieter naestkomstig vrij van huurjaren voorts met conditie en bedingt dat de verkopers de profijten en revenuen van de voors: huisstede gelijk ook het stemrecht van dien, gedurende sijn leven lang sullen sijn gereserveert en gelaten, soo dat de copers niet eerder als na de doot van de vercoper sig van dit stemregt en opkomsten van voors: huisstede sullen kunnen bedienen, ook sal de huur martini deses Jaers 1727 te verschijnen ten profijte van de verkoper komen, wijders met actien, servituten en geregtigheden hier toe en aanbehorende en van ouds aen behoort hebbende, sijnde dese landen door lattinge en eigen deelinge afgescheijden.

Aldus in coop becomen van Sibrandus Siccema Mr Chirurgijn tot Witmarsum voor de soa: van Twaalff hondert CarGls: met vier rijxdaaalders daar te boven voor des verkopers dogter, tot een toehaak, doende de gulden twintig sts: te betalen in vrij cost en schadeloos sampt klinkend geld en geensins met eenige 's Landschapsobligatie op  Maij 1728 naestkomstig. Breder vermogende coopbrief daer van zijnde.

----------------

Gewesen op de kopers voor Recht den 30 7br: 1730

Arjen, Trijntie, Feddrik en Pijttertie Aijses Mahui, gesusters en broeders te Harlingen, B.B. en C op de C. van de geregte helfte van seker hornleger met de huisinge met de huisinge en schuure, hovinge bomen en plantagie daar op staande en met de geregtigheid van de stem per quota daar op leggende en welker wederhelfte de kopers reeds in eijgendom is toebehoorende en oversulx haar allenzins wel bekent staande en gelegen tot Filens onder den Dorpe Witmarsum voorsn: Alsoo in koop bekomen van Sijbrandus Siccema oud chirurgijn in den dorpe Witmarsum voor de som van vijftig gguls: van XXVIII STrs: het stuk te betalen in vrij gereed samst. klinkend geld bij de verteekeninge deeses gelijk geschiedt is, breder vermogens de koofbrief zijnde.

 

NUMMER GROOT 1700 GROOT 1850 EIG 1640 GEBR 1640 EIG 1698 EIG 1700 GEBR 1700 EIG 1728 EIG 1832    
FC22/SC30
(met kad.nr. Witm. C 336,343,351,610-611,661,677,682,694-696,702-704,708-709,728)
30PM 17.27.00 Ha grietman Aylva en
Jr. Adolph van Aggama
Jan Oddes Jr. Clant, uit naam van zoontje 1/2 en grietman Ernst van Aylva, uit naam van vrouw 1/2 Jr. Clant
(#10882?)
Hessel Jans (ook 1698) Juffr. Clant 1/2 van hornleger papist EN Sibrandus (Sybren) Siccama 1/2
(Nanne Ottes gebr.)
Johannes Pieters Stinstra    

 

 

.