Schettens

Bittenserpaed 18

'Bakkerij'

1948 1934 1899 1889 1870
18 28 19 43 27

22-5-1852 (?)
tot 12-5-1856
KLOPT DIT WEL ?
Jan Sjoerds de Witte +
Jetske Jorrits Jorritsma
indatum=trouwdatum
hij van: nr. 7 en zij van Hichtum
naar: Idsegahuizum
12-5-1856 tot
12-5-1860
Haikjen Franses Klinkenburg 
------------------------------
Frans Jans Westra +
Aafke Gerlofs Bruinsma
Haikje: van nr. 12
------------------
Frans/Aafke van nr. 12, Aafke naar: nr. 9
Frans overleed 1859
12-5-1860 tot 
mei 1874
Willem Alexander Deel +
Akke Douwes Reitsma
van: Franeker
naar: Sneek
12-5-1874 tot
20-5-1879
Gorrit Faber +
Sietske Strikwerda
van: Bolsward
naar: Folsgare
mei 1879 tot 
mei 1880
Dirk Schaaf van: Bolsward
naar: Heerenveen (Schoterland)
mei 1880 tot 
nov 1880
Anne Jans Jorritsma +
Tjitske Hendriks Tekstra
van: Gaast
naar: Makkum
nov 1880 tot
3-4-1883
Wybrens Harmens Faber +
Antje Douwes de Vries
van: Makkum
naar: Makkum
3-4-1883 tot
1904
Goffe Andries de Vries +
Elisabeth Reijinga
naar: 32c
Bakker
12-5-1904 tot 
1919
Rein Kuiken + 
Tjitske van Haitsma
bakker
van: Idsegahuizen
naar: nr. 21
7-11-1919 tot
31-7-1924
Albert Faber +
Sijtske Brens
bakker
van: Bolsward
naar: Sneek
1-7-1924 tot
20-7-1926
Jan Boorsma +
Hiltje Postma
bakker
van: Rijperkerk
naar: Leeuwarden
10-7-1926 tot
27-1-1927
Melle van Dijk ongehuwd, bakker
van: USA
naar: Bolsward
14-1-1927 tot
3-9-1931
Jan Boorsma + 
Pietje Overdijk
bakker
van: Hijum
naar: Burgwerd
Ruilde in 1931 met Dirk Stroosma
3-10-1931 tot
3-12-1936
Dirk Stroosma +
Riemkje Bakker
bakker
van: Burgwerd
Ruilde in 1931 met Jan Boorsma
Dirk overleed  toen.
in 1940 tot
1-8-1957
Klaas Feenstra +
Riemkje Bakker
Riemkje hertrouwde 1940.
naar: Viersprong 10
1960 tot heden Garage / loods  

 

tot 12-5-1858 Anne Gerlofs Bruinsma  naar: nr. 9
12-5-1858 tot Sjoerd Baukes de Witte +
Trijntje Pierds Hidma
van: nr. 21
     

 

Overeenkomst dd 26-2-1857 tussen kerkvoogdij Schettens en Frans Jans Westra. (zie archief)

...ten behoeve van het denzelven te stichten huis, op het perceel tuingrond Gemeente Witmarsum Sectie C N 917, verleenen en toestaan eene opslag van goederen aan de vaart, op het perceel kerkegrond Gemeente Witmarsum Sectie C N 656....


LC 7-10-1859
Verkooping van een huis te Schettens
De Notaris E.T. Kuiper zal op Donderdag den 20 October 1859, des nademiddags 3 uur, in Schettens Hof onder Schettens, voorlopig, en 14 dagen later, finaal, met uitlovong van strijk en verhooggelden, presenteren te verkoopen:
Eene nieuwe in 1856 getimmerde, sterke en zeer propere HUIZING met ERVE c.a., in de Buren te Schettens; thans door de Wed. F.I. Westra bewoond, vrij van grondpacht en tot 1864 vrijdom van grondlasten genietende; bevoorrecht met Opslag aan de Witmarsumer Vaart; den 12 Mei 1860 of vroeger te aanvaarden.

 

LC 18-2-1881
Bakerij en Koemelkerij
De Notaris Bruinsma te Bolsward zal Donderdag den 24 Februari 1881, 's nam. 2 uur, bij Harmen Mulder aldaar, veilen:
I. Eene hechte, sterke HUIZINGE en BAKKERIJ, aanhet Water te Schettens, met ruim Erf en Grond, kad. no. 995, groot 2 are 86 centiare; ten den 12 mei 1883 verhuurd voor f 237,50 's jaars aan Wiebren Faber.
II. Eene goed onderhoudene HUIZINGE met STALLING voor 6 koeien, ruim ERF en Grond, nabij Schettens, kad. nos. 993 en 994, groot 9 are, deels verhuurd tot 12 Mei 1883 aan Harmen Jorritsma voor f 120 in het jaar, en een gedeelte tot 12 Mei 1882 aan Bouwe Feenstra voor f 52,50 's jaars.
Voorwaarden te vernemen bij den Notaris voornoemd.

LC 14-11-1882
... waarin vele jaren BAKKERIJ is en nog wordt uitgeoefend.....