Schettens

Bittenserpaed 8 (en 10)

1948 1934 1899 1889
08 33 24-ged/23 41b
(10) 32 24-ged 41c

Jaar 8 Overige
24-5-1899? (41b=23)
tot 1900
Symen Tj. van 't Zet +
Jacoba Andries Ypma
van: nr. 17
naar: nr. 5a  
12-5-1900 tot
12-5-1901
Jan Keimpes Roedema +
Eelkje Doedes Wijngaarden
van: Zurich 
naar Witmarsum.
24-5-1902
tm 1905
(nr. 23)
Haye Siebrens Robijn +
Janke Dam
indatum=trouwdatum
van: Witmarsum, 
naar nr. 7
20-5-1905 tot 
1907 (nr. 23)
Wiepke Wiersma +
Klaaske Nauta
van: Witmarsum 
naar:  nr. 21 te Schettens
18-5-1907
(nr. 23) tot 1908
Douwe Kl. Kooistra +
Minke de Boer
van: Longerhouw,
naar: nr. 45
12-5-1908 tot
16-12-1909
Klaaske Adams van der Meer (wed.) van: nr. 7,
emigreerde naar Noord Amerika
?
tot 4-1-1930 (33)
Sijtze van Abbema naar: nr. 33a
? (24=33)
tot 1-5-1942
Geertje van Abbema Dochter van Pierius. 
naar Wieringerwerf
11-5-1942 tot
12-5-1948
Wierd Wagenaar +
Anna Eenling
van: nr. 46
naar: van Osingaweg 13.
26-5-1948 tot
16-1-1953
Auke Hoekstra +
Hinke Nijdam
van: Schettens nr. 10
naar Viersprong 10
27-5-1953 tot
12-5-1954
Jan Stroosma van: Bittenserpaed 18
naar Pingjum
1-7-1955 tot
19-2-1963
Johannes van der Laan +
Pietje de Haan
van: Parrega
naar Tietjerksteradiel, Eestrum
6-6-1963 tot
17-4-1998
Murk Leenstra + 
Saapke Reinsma
van: Van Osingaweg 11
naar: Nieuwehorne
1-5-1998 tot 
heden
Meinte van der Weide + 
Doutje Abma
van: Witmarsum

 

Jaar 10 Overige
okt. 1899 (41c=25) tot
14-4-1942
(later 24=33)
Pierius T. van Abbema +
Pietrik Sietzes Hiemstra
van: nr. 25
naar: Loppersum. Hij overleed 1945
zoon Sijtze 1930 naar nr. 33a
24-10-1934 (24) tot
26-3-1940
Ulbe Faber +
Lolkje van Abbema
van: Witmarsum
naar: Slootdorp
12-12-1945 tot
23-10-1951
Pieter van Solkema +
Anna Ybema
van: nr. 34
naar: Van Osingaweg 23
3-6-1952 tot
?
Johannes Dijkstra +
Tiet Haitsma
van: Van Osingaweg 58
naar: 
?
tot 22-10-1960
Henk Feenstra +
Wiebrig Reinsma
naar: Van Osingaweg 27
6-7-1961 tot
?
Klaas Feenstra +
Riemkje Bakker
van: Viersprong 10
naar: ?
<1979 Samengevoegd met nr. 8

 

Bouwvergunningen Wonseradeel
104.     Bouw hooiberging bij woning te Schettens, kad. WMS C 1223. Opdrachtgever P.T. van Abbema te Schettens, 1904.

 

Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente van Schettens verleenen bij dezen aan P.T. van Abbema

en zijne rechtverkrijgenden tegen betaling van Zestig Gulden (zegge f 60,--) het Recht van Reed en Voetpad.

over het perceel eigen aan de Ned. Herv. Gem. van Schettens Kadastraal bekend onder den No. 1 C no. 656 en 657 en wel van en naar den straatweg van af zijn pas gebouwd - thans nog ongenummerd - huis, bestaande uit twee woningen. Dit Recht geldt voor alle Bedrijf, dat in genoemd huis wordt uitgeoefend, of zal uitgeoefdend worden en is gebonden aan de volgende

Voorwaarden

  1. Hij (P.T. van Abbema) zal bovengenoemd Reed en Voetpad op eigen kosten moeten aanleggen en onderhouden
  2. Reed en Voetpad zijn één en dezelfde weg van hoogstens drie meter twintig centimeter (Zegge 36M 20 cM) breedte.
  3. Hij zal het gebruik ervan niet mogen veroorloven  aan derden d.w.z. aan Bezitters van andere panden dan het zijne.
  4. Bij niet nakoming van een of meer bepalingen of voorwaarden, in dit stuk vermeld zullen Kerkvoogden voornoemd het hiermede toegestane Recht kunnen doen vervallen, zonder tot eenige teruggave der ontvangen som eenigerlei schadevergoeding verplicht te zijn.

In tweevoud opgemaakt, waarvan één op zegel

Te Schettens 26 Mei 1899

H.L. Piersma Pres.
Tj. Spijksma Secr.
M. van Dijk Adm.

Handteekening van den Belanghebbende P.T. van Abbema

 

.

Foto via Olivier Vonsolkema: zijn vader Douwe/David van Solkema in Schettens. Op de achtergrond Bittenserpaed 10.