Schettens

Bittenserpaed 2

Stem 13 

1948 1934 1899 1889 1870 1818
02 36 27 39 15 15
04 35 28 40 15(a) 15

 

Op de plaats waar sinds 1925 de 2 onder 1 kap van de familie Veninga en Sjoerd Wielinga staat, stond vroeger (1832) ook een 2-1 kap, echter dwars op de vaart i.p.v. langs de vaart. Ze hadden de kadastrale nummer 370,  371 en het weidland erbij was nr. 372. 

In 1823 werd dit huis gekocht van dhr. notaris  Nicolaas Meijer te Bolsward.

1823 24 aug. Aan den Not. Meyer te Bolsward kosten gevallenop een koop en opteekening der koopschat van een huis, quit. nr. 44 445,55
1824 Betaald aan deen Heer N. Meijer te Bolsward de somma van twee honderd guldens, wegens het tweede termijn koopschat van een huizinge en tuin blijkens kwitantie hier anex. 200,--
1824 Betaald aan denzelven de somma van een honderd guldens, wegens het laatste termijn koopschat.. 100,--
1824 Betaald aan dezelven de somma van vier en twintig guldens zeventien en eenhalve cents wegens kosten van overboeking etc. der gekogte huizinge, blijkens kwitantie hier anex sub. nr.  24,17 1/2

 

Bittenserpaed 2
1640    
1698    
1708 Pytter Douwes  
1718 Tjeerd Jans  
1728 Jan Ruyrds  
1738 Jacob Jans (Osinga?) +
Vrouck Lolckes???
 
in 1748 - (15)
1782
Jan Lolkes +
Henke Heerkes
sonder huis en 10PM van No. 15
Jacob overleed 1782
1783 tot
1789 (15)
Lolke Jans, Bauckjen Jans, Dieuwke Jans, Yemk Jans
(Jan Lolkes Erv.)
sonder huis en 10PM van No. 15
dochters.
Bauckjen overleed 1789
1790 tot
1827 (15)
Klaas Simons Scheepsma +
Dieuwke Jans +
Sjoerdtje Klazes Brouwer
(Klaas kwam 1792 naar Schettens)
Dieuwke is dochter van Jan Lolkes.
Klaas en Dieuwke trouwden 1790.
Klaas en Sjoerdtje trouwden 1810
Klaas overleed 10-5-1815
Sjoerdtje naar: nr. 8
Kastelein / Herberg
1827 -
1832 (15)
Johannes Klazes Kooistra +
Gatske Sybrens Bergsma
trouwden: 27-5-1826
(toen?) naar: nr. 8
1833 tot
1839
-----
in 15-11-1835
Dirk Bokkes Stremmeler +
Taatje Franses Klinkenburg
------
Renske Franses Klinkenburg (zus Taatje)
van: nr. 9
Dirk overleed 5-4-1839
Taatje overleed 7-4-1839
Renske overleed 2-2-1836
1840 tot 
8-6-1873 (15)
Hidde Jacobs de Vries +
Attje Doekes Roedema
Trouwden 8-4-1843
Attje overleed 1867
Hidde overleed 8-6-1873
mei 1874 (15=39)
tot 13-5-1912
(nr. 27)
Popke Harmens Zijlstra +  
Rinske Folkerts Tilstra
van: nr. 14a
Popke overleed 1912
Rinske naar: Longerhouw nr. 17
Zoon Jan in 1907 naar Amerika
13-5-1912 tot
12-5-1927
Klaas Popkes Zijlstra +
Jantje Hengst
van: nr. 5a
naar: Schraard
juni 1927 tot
16-10-1927
Gerke Hengst +
Hendrikje de Boer
-------
Pieter G. Hengst (arbeider)
Gerke: van Idsegahuizum
naar: Makkum
1928 tot
febr. 1938
-------
16-8-1935 tot
14-1-1937
Klaas Popkes Zijlstra +
Jantje Hengst
-----------
Popke Klazes Zijlstra +
Dirkje Haagsma
van: Schraard
Klaas overleed 23-11-1931
Jantje: naar nr. 70
--------------
hij van: Hennaarderadeel, Oosterend, zij van: Tjerkwerd
naar: nr. 21
1938 Gerrit Eijzinga +
Hinke van der Meer
van: Van Osingaweg 10
naar: Van Osingaweg 10
12-5-1938 tot
1-3-1973
Arjen J. Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: nr. 33i
naar: Sneek
Boerenboelgoed 7-4-1965.
24-9-1973 tot
heden
Hendrik Tjalke Veninga + 
Lolkje Atsma
zoon van Arjen
van: Tjerkwerd

 

Bittenserpaed 4
1818 - 1825 Sytze Simons Nauta +
Maike Doekeles Dijkstra
 
1825 - 1835 Jan Jorkes Westra +
Haikjen Franses Klinkenburg
van: nr. 14
naar: nr. 8
1836 - 1838 Haitze Franses Klinkenburg toen? naar: Bittenserpaed 6
1839 - 1843 Wijbren Douwes Buma +
Tjipkjen Douwes Baarda
toen? van: Van Osingaweg 6
naar nr. 8
6-11-1842 tot ?
Bokke Dirks Stremmeler +
Pietje Yebes Seffinga  ?????
naar Franekeradeel
later naar: Amerika
1845 (15) tot
mei 1885 (15a)
Tjitte Annes Bruinsma +
Dirkje Taekes Robijn
Trouwden 8-5-1841
Dirkje overleed 11-1-1885
mei 1874 tot 
mei 1876
Gerlof Tjittes Bruinsma +
Stijntje Siedses van der Berg
van: nr. 22a
naar: nr. 13
mei 1885 tot 
10-12-1887
(15a=40)
Gerlof Tjittes Bruinsma +
Stijntje Siedses van der Berg
--------------
Tjitte A. Bruinsma (vader)
van: nr. 13
Tjitte overleed 16-10-1888
Gerlof overleed 1886
Ulbe en Stijntje trouwden 10-12-1887
Stijntje overleed 1894
10-12-1887 (15a=40)  tot 1-5-1895 Ulbe Abes Osinga +
Stijntje Siedses van der Berg
van: nr. 9a
datum in=trouwdatum
Stijntje overleed 1894
Ulbe overleed 1-5-1895
1-5-1895 (40=28) tot 12-5-1921
(nr. 28)
Abe Ulbes Ozinga +   
Trijntje Dirks Bakker
van: nr. 31
naar: Van Osingaweg 18
12-5-1921 (28)  tot 
12-6-1976
Dirk Abes Ozinga (hij overleed 1961)
+ Klaaske Sipkema
+ Reinskjen Visser
van: nr. 49
Dirk overleed 4-8-1961
Reinskje overleed 12-6-1976
12-6-1976 tot 
8-2-2007
Sjoerd Wielinga  Hij is zoon van Reinskjen Visser en Jan Wielinga
overleed toen.
Woning samengevoegd met Bittenserpaed 2

 

nr. 15a
1829-1830 
(15a)
Dirk Ennes Feenstra +
Murkje Doedes Wiedema
(toen?) van nr. 14

Nummer 370, dichts bij de vaart, huurde Popke Zijlstra in 1890.
Nummer 371 huurde Ulbe Osinga.

 

Jaartal Eigenaar Gebruiker Overig
1640 Tryntje Tymens Wed. tot Harlingen    
1698 De Heer Tjaard van Aijlva    
1708 Margareta van Gend Pytter Douwes  
1718 Margareta van Gend Tjeerd Jans  
1728 De Coll. Baron van Aylva Jan Ruyrds  
1738 De Coll. Aylva Jacob Jans  
1748 De Generaal Aylva voorsn. Jan Lolkes sonder huis en 10PM van No. 15
1758 De Generaal Aylva voorsn. Jan Lolkes sonder huis en 10PM van No. 15
1768 De Generaal Hobbo Baron van Aijlva Jan Lolkes sonder huis en 10PM van No. 15
1778 JHW van Aijlva Jan Lolkes sonder huis en 10PM van No. 15
1788 De Hoog Welgeb. Heer J.H.W. van Aijlva voorsn. Jan Lolkes Erv. sonder huis en 10PM van No. 15
1815   Klaas Symons Scheepsma  
1818-1828-boek   - Sytse Symons Nauta
- Sjoerdtje Klazes (Brouwer) 'capster' (later op nr. 8) (wed. van Klaas S. Scheepsma)
 
1823 De kerk van Schettens   Gekocht van/via notaris Nicolaas Meijer
1960 De kerk van Schettens    
tm 1-3-1973   Arjen Veninga (nr. 2) Arjen naar Sneek
tm 4-8-1961   Dirk Ozinga (nr. 4) overleden
24-9-1973   Hendrik Tjalke Veninga + Lolkje Atsma (nr. 2) Van Tjerkwerd
tm 12-6-1976   Reinskjen Visser, wed. van Dirk Ozinga (nr. 4) overleden
12-6-1976   Sjoerd Wielinga  zoon van Reinskjen Visser
2005 fam. H. Veninga / Sj. Wielinga Veninga/Wielenga  

 

Lijst van huurders

JAAR NAAM HUURDER (Bittenserpaed 4) HUUR
1825 Jan Jorkes Westra 40
1826 Jan Jorkes Westra 40
1827 Jan Jorkes Westra 40
1828 Jan Jorkes Westra  
1829 Jan Jorkes Westra (bewoner !) 40
1830 Jan Jorkes Westra 40
1831 Jan Jorkes Westra 40
1832 Jan Jorkes Westra 40
1833 Jan Jorkes Westra 35
1834 Jan Jorkes Westra 35
1835 Jan Jorkes Westra 33
1836 Haitze F. Klinkenberg 33
1837 Haitze F. Klinkenberg 33
1838 Haitze F. Klinkenberg 33
1839 Wybren D. Buma 33
1840 Wybren D. Buma 33
1841 Wybren D. Buma 38
1842 Jelle P. Nauta: Wybren Buma 35
1843 Gerrit S. de Witte: Wybren Buma 23
  -hierna niet meer zeker of het klopt--
1844 Bokke D. Stremler 62
1845 Tjitte A. Bruinsma 37
1845 Tjitte A. Bruinsma (bewoner !)  
1846 Tjitte A. Bruinsma (alleen tuin!) 24
1847 Tiete A. Bruinsma (alleen tuin!) 24
1848    
1849 Tiete A. Bruinsma (alleen tuin!) 24
     
1851    
1852 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1853 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1854 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1855 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1856 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1857 Alg.Armvoogden: 2 kamers 40
1858 Tjitte Bruinsma 15
1859 Tjitte Bruinsma 10
1860 Tjitte Bruinsma 10
1861 Tjitte Bruinsma 10
1862 --  
1863 Tjitte Bruinsma 10
1864 Tjitte Bruinsma 10
1865 Tjitte Bruinsma 10
1866 Tjitte Bruinsma 10
1867 Tjitte Bruinsma 10
  Ulbe Ozinga 20
1868 Tjitte Bruinsma 10
  Ulbe Ozinga 20
1869 Tjitte Bruinsma 10
  Ulbe Ozinga 20
1870 Tjitte Bruinsma 10
  Ulbe Ozinga 20
1871 Tjitte Bruinsma 10
     
1872    
1873 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1874 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1875 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1876 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1877 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1878 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1879 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1880 Tjitte Bruinsma 35
  Ulbe Ozinga 30
1881 Tjitte Bruinsma 40
  Ulbe Ozinga 40
1882 Tjitte Bruinsma 40
  Ulbe A. Ozinga 30
1883 Tjitte Bruinsma 40
  Ulbe A. Ozinga 30
1884 Tjitte Bruinsma 40
  Ulbe A. Ozinga 30
  Bauke Feenstra 55
1885 Tjitte Bruinsma 40
  Ulbe Ozinga 30
  Bauke Feenstra 55
1886    
  Ulbe A. Osinga 30
     

 

JAAR NAAM HUURDER  (Bittenserpaed 2) HUUR / OVERIGE
1825    
1826 - -
1827 Johannes Klazes Kooistra 45
1828 Johannes Klazes Kooistra  
1829 Johannes Klazes Kooistra (bewoner !) 30
1830 Johannes Klazes Kooistra 15 (1/2 jr.)
1831 Johannes Klazes Kooistra 30
1832 Johannes Klazes Kooistra 30
1833 Dirk Bokkes Stremler 35
1834 Dirk Bokkes Stremler 35
1835 Dirk Bokkes Stremler 31
1836 Diakonie: Dirk B. Stremler 31
1837 Diakonie: Dirk B. Stremler 31
1838 Diakonie: Dirk B. Stremler 31
1839 Diakonie: Dirk B. Stremler (?) 26
1840 Hidde Jacbos de Vries 35
1841 Hidde Jacobs de Vries 20
1842 --  
1843 --  
-hierna niet meer zeker of het klopt--
1844 Rients F. Gratema (voorschot) 55
1845 Rients F. Gratema (voorschot) 55
1845 Hidde Jacobs de Vries (bewoner !)  
1846 Rients F. Gratema (voorschot) 55
1847    
1863 Gadze de Boer 25
1864 Gadze de Boer 25
1865 Gadze P. de Boer 25
1866 Gadze de Boer 25
1867 Gadze de Boer 25
     
1868 Gadze de Boer 25
     
1869 Gadze de Boer 25
     
1870 Gadze de Boer 25
  Grietje Ates 13
1871 Gadze de Boer 25
  Diakonie: 13
1872 Gatse P. de Boer 25
1873 Hidde de Vries 35
  Gatse de Boer 25
1874 Wed. De Vries 35
  Gatse de Boer 25
1875 Popke Zijlstra 35
  Gatse de Boer 25
1876 Popke Zijlstra 35
  Gatze de Boer 25
1877 Popke Zijlstra 35
  Gatze de Boer 25
1878 Popke Zijlstra 35
  Gatze de Boer 25
1879 Popke Zijlstra 35
  Gatze de Boer 25
1880 Popke Zijlstra 35
  Gatze de Boer 25
1881 Popke Zijlstra 40
  - -
1882 Popke Zijlstra 30
  L.H.K. de Bok 40
1883 Popke Zijlstra 30
  Abe Ozinga 30
1884 Popke Zijlstra 30
  Abe Ozinga 30
  Bauke Reitsma 40
1885 Popke Zijlstra 30
  Abe Ozinga 30
     
1886    

 

Huurcontracten:
1931: Hieltje de Boer huurt woning met erf en pakhuis in het dorp Schettens voor 150 gulden.
1931: Dirk A. Ozinga en Klaas P. Zijlstra huren 'woning met tuingrond in het dorp Schettens voor 100 gulden.

 

Bezittingen van de Ned. Herv. kerk te Schettens


Nieuwe 2-1 kap aan het Bittenserpaed

  

LC 8-6-1824
.....
Eene Huizinge en Herberg, met de daarbij behoorende tuin cum annexis, staande en gelegen te Schettens, en aldaar gekwoteerd letter S, no. 15, bij Sytse Symons Nauta, massaal met de wed. Klaas Symons Scheepsma bewoond en gebruikt wordende; den 12 November 1824 vrij te aanvaarden.
....

Al vele jaren voor 1926 stond er aan het water een dubbele woning; toen echter 90 graden gedraaid, dus niet langs de Witmarsumervaart, maar dwars op deze vaart. De 'opvaart', welke nu achter de woning van Veninga langs loopt, liep toen voor deze woning langs. De woning is gebouwd van zachte roze steen, die door het klimaat op sommige plekken flink erodeert. Later is er aan de oostkant een stuk bij de woning van Veninga aangebouwd. 

1925 Nieuwe woningen 1e termijn door A. Lanting 2498,--
1925 Nieuwe woningen 2e termijn door A. Lanting 2498--
1925 Timmerwerk A. Lanting (voor deze woningen?) 243,18
1925 Verfwerk M. Weerstra 1003,38
1925 Bestek, teekening, enz. G. Roedema (toen ong. 60 jaar) 35,--
1925 Koopskosten en voorschot Not. v/d Burg  (????) 804,76
1926 nr. 73: koopsom + kosten S. v.d. Burg   (????) 8804,06
1926 nr. 81: verschillende werkz. Notaris vd Burg   (????) 46,25

 

Notulen van kerkvoogden op 30 maart 1925:
...
punt. 5: voorstel tot verbouwing van het huis bewoond door D. Ozinga en K. Zijlstra.
punt. 6: voorstel tot onderhandsche aanbesteding.

 

Notulen van kerkvoogden en stemgerechtigden op 16 april 1925
...
Nu komt aan de orde punt 5; voorstel tot verbouwing van de huizen van Osinga en Zijlstra.  Roedema vraagt naar de inrichting der te bouwen huizen waarop de voorzitter antwoordt, dat nu slechts een voorlopig plan is gemaakt, hetwelk hij uiteenzet. De voorzitter vraagt of de leden met het voorstel tot verbouwing akkoord gaan. Algemeen wordt dit goedgekeurd,. Nu volgt de bespreking over punt 6. Het reglement zegt; dat aanbestedingen in de courant moeten geschieden. Roedema stelt voor, hiervan af te wijken, en 't werk hier in 't dorp te houden. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten, zoals trouwens door kerkvoogden was voorgesteld, dus door onderhandsche aanbesteding. Voor 't verfwerk geldt hetzelfde.
....

 

Notulen van kerkvoogden op 30 dec. 1927:

...
Bij de post 'andere gebouwen', wordt vastgesteld van de nieuwe huizen over de brug 't volgend jaar het achterste gedeelte, dus keuken, bijkeuken, etc. te verven en het schoolhuis van buiten.

 

Deze woningen zijn 1971 verkocht door de kerkvoogdij. (O.a. aan de heer H. Veninga)

 

.