Scheepsma's in Schettens


De familie Scheepsma is onlosmakelijk verbonden met het dorp Schettens. In figuurlijke zin omdat ze een grote betekenis hebben gehad gedurende de vele generaties die hier woonden op zowel kerkelijk gebied als op andere gebieden. In letterlijke zin omdat ze een gevelsteen lieten plaatsen in de boerderij op Bittens, die al die tijd hun familiebezit was. Op deze boerderij, Filenserwei 4, woont nu de familie Politiek, die de boerderij in 1996 van de fam. F. Reitsma kocht. Toen had de familie Scheepsma, in 6 generaties, de boerderij precies 200 jaar bewoond !!


 

 

 

Op steen staat:

De eerste steen aan
dit gebouw gelegd op
den 26 Maart 1856
door DOUWE SIMONS SCHEEPSMA

A. Algra verhaalt in zijn 'de historie gaat door het eigen dorp, deel IV' , dat de familie Scheepsma in 1796 de boerderij op Bittens kocht.  Daarvoor was de boerderij eeuwenlang het bezit van de Hervormde kerk te Schraard. Door toedoen van Napoleon werden de rijke kerkvoogdijen wel gedwongen vele bezittingen te verkopen om aan de hoge belastingen te kunnen voldoen. In oude tijden was dit een van de 15 stemmen van Schettens. In 1542, wanneer de benificiaalboeken  i.o.v. Keizer Karel V, worden opgesteld, is de kerk van Schraard reeds eigenaar van de boerderij met 37 pondematen land en huurt Gercke Tierckzoon de sate. De tweede vermelding van stemnummer 12 is van 1640, met dezelfde eigenaar en als gebruiker Piter Riencx. In 1700, inmiddels floreenkohier nummer 3 (van de 43) genoemd en 40 pondematen groot, is de kerk van Schraard nog steeds eigenaar en is Jackle Jackles gebruiker van de boerderij. Echter in 1832, zo blijkt uit de kadastale atlas van Wunseradiel, is een Douwe Douwes de Boer eigenaar. Waarschijnlijk woont Douwe zelf in de woning, waar ondergetekende nu woont (van Osingaweg 6). Deze kavel heeft hij namelijk ook in zijn bezit.

Douwe Simons Scheepsma legde dus de eerste steen toen hij 6 jaar oud was, want hij is geboren op 20 juli 1849, als zoon van Simon Klazes Scheepsma en Gerbrig Wybrens Douma, die de boerderij bewoonden. Zij waren niet de eerste Scheepsma's in Schettens; dat waren zijn ouders Klaas Simons en Sjoerdtje Klazes Brouwer. Deze Klaas Simons nam de achternaam Scheepsma officieel aan in 1811. 

Douwe Simons Scheepsma, was vele jaren lid van de gemeenteraad van Wonseradeel. Daarnaast was hij diaken en bleef dit ook toen hij doleerde naar de 'nieuwe' gereformeerde kerk, die eind 1888 werd opgericht.  Later, in 1922, schreef hij nog een boekje over historie van de Christelijke school van Schettens.

Zijn moeder, Gerbrig W. Douma, was mede-verantwoordelijk voor de oprichting van de christelijke school in Schettens. Deze school, nu in bezit van de familie Van Abbema, werd in 1872 gebouwd en Gerbrig werd samen met weduwe Geertje Klazes de Boer (weduwnaar van Douwe Tjeerds de Jong), eigenaar van gebouw en erf.

Hieronder een fragment van de Scheepsma genealogie.

1.  Symon Klazes .  Hij trouwde Pietje Jacobs .

                           Kinderen:

            2.       i       Klaas Symons Scheepsma geb. ___ 1752. 

Tweede Generatie

 2.  Klaas Symons Scheepsma , geb. ___ 1752, Witmarsum.  Hij trouwde Sjoerdtje Klazes Brouwer , geb. ___ 1776, Schraard, (dochter van Jitske Jans en Klaas Jans Brouwer ) ovl. 8 Mei 1827, Schettens.  Klaas overleed 10 Mei 1815, Schettens.

                           Kinderen:

            3.       i       Sijmon Klazes Scheepsma geb. 8 Jun 1811. 

Derde Generatie 

3.  Sijmon Klazes Scheepsma , geb. 8 Jun 1811, Schettens.  Hij trouwde Gerbrig Wybrens Douma , 30 Mei 1835, in Wonseradeel, geb. ___ 1806, Witmarsum, (dochter van Wybren Jelles Douwma en Grietje Johannes ) ovl. 25 Mrt 1886, Wonseradeel.  Sijmon overleed 27 Dec 1857, Schettens.

                           Kinderen:

                      i       Grietje Scheepsma , geb. 14 Mrt 1836, Schettens.

            4.       ii     Sjoerdje Sijmons Scheepsma geb. 14 Dec 1837.

                     iii       Akke Symons Scheepsma , geb. 1 Okt 1839, Schettens.  Zij trouwde Tjerk Sjoerds van 't Zet , 20 Mei 1865, in Wonseradeel.

                     iv       Klaas Scheepsma , geb. 29 Jan 1842, Schettens.  Hij trouwde Attje Boersma , 8 Jun 1871, in Wonseradeel.

                      v       Wybren Scheepsma , geb. 14 Apr 1845, Schettens.  Hij trouwde Yke Abma , 4 Mei 1872, in Wonseradeel.

            5.       vi       Douwe Simons Scheepsma geb. 20 Jul 1849. 

Vierde Generatie 

4.  Sjoerdje Sijmons Scheepsma , geb. 14 Dec 1837, Schettens.  Zij trouwde (1) Bauke Sjoerds de Witte , 15 Mei 1858, in Wonseradeel, geb. 6 Nov 1835, Schettens, (zoon van Sjoerd Baukes de Witte en Tjitske Jans Hofstra ) ovl. 3 Okt 1861, Schettens.  Zij trouwde (2) Klaas Dirks Reinsma , 16 Mrt 1865, in Wonseradeel, geb. 9 Mei 1838, Wons, (zoon van Dirk Ottes Reinsma en Hiltje Douwes Bakker ). Zij trouwde (3) Douwe Douwes de Boer , 18 Mrt 1875, geb. ___ 1839, (zoon van Douwe Jans de Boer en Aukjen Annes Elgersma ) ovl. ___ 1886.  Sjoerdje overleed 2 Dec 1921, Schettens.           

5.  Douwe Simons Scheepsma , geb. 20 Jul 1849, Schettens.  Hij trouwde Sytske Rusticus , 6 Mei 1876, in Wonseradeel, geb. ___ 1852, Parrega, (dochter van Gatze Sjoukes Rusticus en Hinke Piers de Jong ) ovl. 6 Jun 1899, Schettens.  Douwe overleed 1 Apr 1931, Schettens.

                           Kinderen:

                      i       Simon Scheepsma , geb. 21 Mrt 1877, Schettens.

                      ii     Gatze Scheepsma , geb. 1 Apr 1879, Schettens.

                     iii       Gerbrig D. Scheepsma , geb. 23 Sep 1881, Schettens.  Zij trouwde Andries Nieuwenhuis , 18 Mei 1901, in Wonseradeel.  Gerbrig overleed 15 Mrt 1964.

                     iv       Hinke Scheepsma , geb. 23 Jan 1883, Schettens.

                      v       Sjoerdtje Scheepsma , geb. 6 Aug 1885, Schettens.  Zij trouwde (1) Jan Sybrandi , 5 Mei 1906, in Wonseradeel.  Zij trouwde (2) Johannes Jans Hibma , 25 Mei 1910, in Wonseradeel, geb. 14 Dec 1886, ovl. 30 Sep 1969.  Sjoerdtje overleed 3 Dec 1974.

            6.       vi       Feike Douwes Scheepsma geb. 12 Nov 1894. 

Vijfde Generatie 

6.  Feike Douwes Scheepsma , geb. 12 Nov 1894, Schettens, Bittens.  Hij trouwde Anna Stellingwerf , 5 Mei 1919, in Wonseradeel, geb. 23 Okt 1896, 't Heidenschap, ovl. 27 Mrt 1994, Leeuwarden.  Feike overleed 27 Nov 1962, Bolsward.

                           Kinderen:

            7.       i       Dutje Scheepsma geb. 15 Feb 1920.   

 

Klik op de afbeelding voor de uitvergrootte versie

Zesde Generatie 

7.  Dutje Scheepsma , geb. 15 Feb 1920.  Zij trouwde Yeb Tsjalling Reitsma , geb. 15 Aug 1915, ovl. 7 Mei 1982.  Dutje overleed 27 Mei 1999, Witmarsum, buried: 1 Jun 1999, Schettens.

                           Kinderen:

            8.       i       Feike Reitsma . 

Zevende Generatie 

8.  Feike Reitsma .  Hij trouwde Leni Pel .  Zij waren de laatste bewoners uit de Scheepsma familie. Zij hadden 3 kinderen: Yeb, Jacob en Berber.                 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
Homepage: www.andrebuwalda.nl
en www.andrebuwalda.nl