Friese kapiteins (32) : Wybren van Roorda


In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond
De familie Roorda behoord tot de oude Friese adel en heeft twee verschillende takken.
De eerste komt uit Tzummarum, Kubaard en Menaldum en de andere, die van Wybren van Roorda, heeft zijn roots in Genum.
Omstreeks 1400 woonde stamvader Aeltze van Roorda al op Roorda State te Genum.

Wybren van Roorda zal omstreeks 1610 zijn geboren, als zoon van Syds van Roorda (1568-1617) en Luts van Scheltema (ong. 1580->1632).
Zijn ouders, die overigens achterneef/nicht van elkaar waren, woonden op Clant State in Augsbuurt in de grietenij Kollumerland.
Deze state was in 1545 gebouwd door de man van de zus van Wybren zijn overgrootmoeder: Claes Clant en Anna Herckema.
Deze zus, Ursul van Herckema, was ong. 1540 getrouwd met Schelte van Scheltema en zij kwamen later op deze state te wonen.
Hun dochter Tieth van Scheltema trouwde ong. 1560 met Wijbren van Roorda en zij werden de volgende bewoners van Clant State.
Zij waren de ouders van bovengenoemde Syds van Roorda.

Toen de state in 1722 werd getekend werd deze bewoond door kapitein/grietman Douwe Feye van Aylva.
Zijn moeder Luts van Aylva was eerder gehuwd geweest met Feye van Scheltema.
Die zijn vader, Frans van Scheltema, was weer een broer van Luts van Scheltema.

--> Clant State te Augsbuurt
(tekening J. Stellingwerf, 1722)
 

Militaire carrière
Wybren zal eerst de gebruikelijke functie van vaandrig en luitenant hebben gehad.
Op 9 maart 1631 werd hij benoemd tot kapitein van een compagnie.
Hij volgde daarbij zijn oom Frans van Scheltema op, het wellicht wat rustiger aan wilde doen, want hij overleed pas in 1653.
In 1633 liep kapitein 'Jr. Wybrandt van Roorda' mee in de lijkstatie van de overleden Friese stadhouder Ernst Casimir.
Op 30 november 1641 wordt hij opgevolgd door Rienck van Adelen.
Er zijn van Wybren nog geen militaire activiteiten bekend.

--> Lijkstatie Ernst Casimir, 1633.

Familiewapen

--> familiewapen Roorda (van Genum)
Stamboek van den Frieschen Adel

Deze tak (Roorda, van Genum) heeft het wapen met het Moriaanshoofd, naar het gelijke verhaal van een voorvaderlijke ridder die in een veldslag in het heilige land een Prins der Moren in een duel versloeg en zijn hoofd toonde aan zijn medestrijders.
 

Familieleden in het leger

 

Vaandels

Niet bekend.

 

 

Compagnie nr. 59
* Wybren van Roorda (*ong. 1610-
U>1640)
* Kapitein van 1631-1641

* Voorganger: Frans van Scheltema
* Opvolger: Rienck van Adelen
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Vermoedelijk Augsbuurt

 

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/ROORDA2.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/ClantStateAugsbuurt.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/RoordaStateGenum.htm
 

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Friese Nassause Regiment

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

Groninger Nassause Regiment

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment

 1. Nicolaas van Boringer