Friese kapiteins (52) : Doecke van Rinia


In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.
Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond
De familie Rinia is een adellijke Friese familie, die omstreeks 1704 is uitgestorven.
De naam werd ook vaak als Ringia of Ringhia geschreven.
Hun stamhuis met de naam Rinia State stond te Blessum, welke in 1832 is afgebroken.
Daarnaast stond er reeds in de 15eeuw een Riniastins bij Stiens en was Ophuystra Sate te Driesum enige tijd Rinia bezit.
Tot slot was er een Riniahuis in Kollum, welke vermoedelijk begin 17e eeuw werd gesticht door Haye van Rinia.

Doecke van Rinia werd omstreeks 1550 geboren als zoon van Haye Doeckes van Rinia en Tieth Jelgersdr. Feytsma.
Zijn ouders woonden op Rinia State te Blessum, dus vermoedelijk zal Doecke hier dan ook geboren zijn.
Zijn broer Haye Hayes van Rinia was gehuwd met Trijn van Goslinga en zij liggen begraven in de kerk te Blessum.
Het is onduidelijk wie nu precies op Rinia State woonden; Doecke of zijn broer Haye.

Omstreeks 1580 is Doecke gehuwd met Antje van Aldersma, afkomstig uit Franeker, maar van wie we verder helaas niets weten.
Er is één kind uit hun huwelijk bekend, namelijk Haye van Rinia, geboren omstreeks 1590 en 'afkomstig van Blessum'.
 

Rinia State te Blessum
In Blessum stond dus eeuwenlang het stamhuis van de familie Rinia.
Nog steeds staan er 'homeipalen' bij de hedendaagse boerderij, met de naam van de state erop.

De beschrijving van de state is als volgt:

Ook van deze State is een afbeelding bewaard gebleven van Jacobus Stellingwerf uit 1723. Volgens die tekening was dit een voorbeeld van het type stins met aangebouwd tussenhuis en schuur waaruit de kop-hals-rompboerderij is ontstaan. Het terrein waarop de State stond was toegankelijk via een poortgebouw, dat over de gracht stond.
Het poortgebouw heeft een verdieping en een zadeldak tussen trapgevels en alliantiewapens boven de poortdoorgang.
De State heeft een niet erg groot voorhuis met tuitgevels en op het dak bevinden zich grote hoekschoorstenen. In de gevel van het voorhuis bevindt zich een kruisvenster.
In de 'hals' bevindt zich de getoogde ingang en een smal venster. Tenslotte was de er achter liggende schuur gedekt met riet.
Gezien de vormen van de boerderij, zal deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd zijn.

--> Ringia State te Blessum, behoort 1723 de oude mevrou Glinstra.
Tekening J. Stellingwerf, 1723

--> Homeipalen bij de voormalige Ringia State te Blessum.
(foto: B. Veerman, https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/foto/blessum-2442645)

Militaire carrière
In 1585 is hij vaandrig onder hopman Douwe van Grovestins, waarna hij ongetwijfeld nog luitenant zal zijn geworden.
Op 10 februari 1593 werd hij kapitein, waarbij hij Haye van Herbranda opvolgde. Deze Haye was een achterneef van Doecke van Rinia.
Vermoedelijk is Doecke begin 1594 overleden, hoe is niet bekend, maar het zou gezien zijn leeftijd door de 80-jarige oorlog kunnen zijn gekomen.

Op 15 februari 1594 werd Leendert Huijghis benoemd als zijn opvolger als kapitein van zijn compagnie.
Deze Leendert was overigens in 1590 reeds vaandrig onder kapitein Haye van Herbranda.
 

Familiewapen

--> Familiewapen Rinia (CBG familiewapens)
 

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend.
 

 

Compagnie nr. 57
* Doecke van Rinia (geb.ong. 1550-
U1594?)
* Kapitein van 1593-1594?

* Voorganger: Haye van Herbranda
* Opvolger: Leendert Huyghis

* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Blessum

 

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/RINIA.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/RingiaStateBlessum.htm
https://www.friesmuseum.nl/collectie/collectie-online/
 

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 

Friese Nassause Regiment
Kapitein

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

 33. Johan van Bonga

 34. Idzart van Grovestins

 35. Frans Aebinga van Humalda

 36. Hans van Oostheim

 37. Jan van Idsaerda

 38. Gosewijn van Wiedenfelt

 39. Tjalling van Sixma

 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 41. Doecke van Hemmema

 42. Philip van Boshuizen

 43. Harmen van Wonsdorp

 44. Willem van Haren

 45. Douwe van Glins

 46. Hessel van Aysma

 47. Quirijn de Blau

 48. Jacob van Ruffelaer

 49. Peter Sedlnitsky

 50. Tjaard Wederspan

 51. Jacques van Challansi

 52. Doecke van Rinia

Friese Nassause Regiment
Luitenant

 1. Rienck van Sytzama

 

Groninger Nassause Regiment
Kapitein

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein

 1. Nicolaas van Boringer