FAMILIE LIJNEN

 


Reyner Jans Buwalda (stamvader van de Burgerwer tak)
Hille Gatzes Buwalda (uitgestorven 'eigenerfde' tak, en gever van de achternaam aan eerstgenoemde)

Reyner Jans Buwalda (idem als hierboven)
Gysbert Japiks (de beroemde Friese dichter/schrijver) Neef-Nicht huwlijken Buwalda-Buwalda huwelijken

 

Familie huwelijken
  Ouwert Feikes Hofman
  Auke Feikes Hofman
  Hendrik Feikes (Takes ?) Hofman
  Dirk Takes Hofman

  Alle vier zijn zonen van Feike Durks Hofman en Antje Hendriks Pompstra.

  Ouwert trouwd met Antje Eelkes Buwalda, een dochter van Eelke Jans Buwalda en Tjitske Jippes Koezema.
  Auke trouwd met Neeltje Eelkes Buwalda, een zus van Antje.
  Hendrik trouwd met Hiltje Ruurds Nicolai.

  Dirk Takes Hofman trouwd met Eelkje Wiebes Terpstra. Een dochter, Frouwkje Hofman, trouwd met Egbert Buwalda, een broer van Menze Tjepkes Buwalda.

  Froukjen Hendriks Kuipers
  Reinou Hendriks Kuipers

  Beide zussen zijn dochters van Hendrik Ruudts Kuipers en Uilkjen Douwes de Boer.
  Froukjen trouwde met Jan Jans Buwalda, zoon van Jan Jans Buwalda en Tietje Hotzes Rusticus.
  Reinou trouwde met Bauke Jans Buwalda, een broer van Jan Jans Buwalda die met Froukje trouwde. Een echt broer-broer/zus-zus huwelijk dus.

  Diezelfde Reinou Hendriks Kuipers trouwde eerder nog met Jan Dirks van Dijk, waaruit een zoon Hendrik van Dijk. Deze laatste trouwde met Tietje Baukes Buwalda, dochter van Bauke Jans Buwalda en zijn eerste vrouw Antje Douwes Bruinsma. Hendrik en Tietje zijn dus halfbroer en halfzus van elkaar !!

  Jan van Dijk
  Froukje Buwalda

  Jan van Dijk trouwde op 11 mei 1899 met Froukje Buwalda. Jan was een zoon van Hendrik van Dijk en Tietje Baukes Buwalda. Deze Tietje was een dochter van Bauke Jans Buwalda en Antjes Douwes Bruinsma. Bauke weer een zoon van Jan Jans Buwalda en Tietje Rusticus.
  Froukje was een dochter van Jan Buwalda en Lieuwkje Gerritsen. Jan was weer een zoon van Jan Jans Buwalda en Froukjen Hendriks Kuipers. Jan Jans Buwalda was een broer van Bauke Jans Buwalda.

  Antje Sytzes Rijpma
  Ysbrandia Rijpma

  Beide zussen zijn dochters van Sytze Johannes Rijpma en Trijntje Taekes  Tacoma.
  Antje trouwde met Johannes Jans Buwalda, een zoon van Jan Sibles Buwalda en Antje Johannes Breeuwsma.
  Ysbrandia trouwde met Auke Buwalda, een broer van Johannes Buwalda.
  Ook een echt broer-broer/zus-zus huwelijk dus.

  Pieter Eelkes Buwalda
  Eeke Jelles Wiersma

  Pieter Eelkes Buwalda trouwde op 11 mei 1865 met Eeke Wiersma.
  Pieter was een zoon van Eelke Klazes Buwalda en Sjieuwke Pieters Boersma.
  Eelke weer een zoon van Klaas Eelkes Buwalda en  Antje Baukes.
  Eeke was een dochter van Jelle Luitzen Wiersma en Klaaske Klazes Buwalda, de laatste was een zus van Eelke Buwalda en dus ook een dochter van Klaas en Antje.

  Klaas Buwalda
  Siemkje Haaima

  Klaas Buwalda trouwde op 5 mei 1900 met Siemkje Haaima.
  Klaas was een zoon van Pieter Eelkes Buwalda en Eeke Jelles Wiersma (zie hierboven).
  Siemkje een dochter van Theunis Haaima en Andrieske Jans Buwalda. De laatste was een dochter van Jan Eelkes Buwalda en Aafke Hattums de Haan. Jan was weer een zoon van Eelke Ulbes Buwalda en Lysbeth Jans Douwes. let op De Haan....

  Trijntje de Vries
  Tjaltje de Vries
  Haebeltje de Vries

  Alle drie zussen zijn dochters van Folkert Pieters de Vries en Sytske Jans van der Wal.
  Trijntje trouwde met Eelke Buwalda, een zoon van de eveneerder genoemde Pieter Eelkes Buwalda en Eeke Jelles Wiersma.
  Tjaltje trouwde met Jelle Buwalda, een broer van Eelke.
  Haebeltje trouwde na Tjaltje haar overlijden met Jelle Buwalda.

  Ane Jouwerts Buwalda
  Trijntje Oudsma

  Ane trouwde 24 juli 1863 met Trijntje te Bolsward.
  Ane was een zoon van Jouwert Reinders Buwalda en Baukjen Reinders. Jouwert was weer
  een zoon van Reinder Klazes Buwalda en Geertje Jouwerts Stapert.
  Trijntje was een dochter van Adrianus Oudsma en Idske Buwalda. De laatste was waarschijnlijk een dochter van Pieter Klazes Buwalda en Trijntje Wobbes Raalte.
  Pieter Klazes en Reinder Klazes waren broers en zonen van Klaas Jans Buwalda en Jisk Boltjes.

  Reintje Visser 
  Tjipke Hoogstra

  Reintje Visser was een dochter van Pieter Visser en Tjitske Buwalda. Tjipke Hoogstra was een zoon van Sjoerd Hoogstra en Reintsje Buwalda. Tjitske en Reintsje Buwalda waren zussen. Hierdoor waren Reintje en Tjipke dus behalve echtgenoten, neef en nicht van elkaar toen ze op 14 december 1922 met elkaar trouwden.

  Ane Arjens Buwalda en Geertje Douwes Bangma

  Arjens Buwalda trouwde Geertje Douwes Bangma. Ane was een zoon van Arjen Klazes Buwalda en Tietje Jans Stremmeler. Geertje was een dochter van Douwe Jans Bangma en Grietje Jans Stremmeler. Tietje en Grietje waren zussen en dochters van Jan Harmens Stremmeler en Antje Symons Bakker. 

  Gerrit Cool en Johanna Frederika Camming

  Gerrit trouwde op 6 juli 1859 met Johanna. Gerrit was een zoon van Thomas Cool en Jeltje de Vries Buwalda. Johanna een dochter van Tieze Camming en Sjoerdje Buwalda. Sjoerdje haar ouders waren Klaas Arjens Buwalda en Geesje Witteveen. Jeltje de Vries Buwalda haar grootouders waren Ane Arjens Buwalda en Jeltje de Vries. Klaas en Ane Arjens Buwalda waren broers.

  Heinrich Diderich Carl Christiaan Baars met 2 Buwalda's

  Heinrich trouwde op 12 mei 1910 te Groningen met Doetje Buwalda, dochter van Abraham Buwalda en Johanna van der Molen.  Doetje overleed echter op 2 mei 1932 aldaar.Het jaar daarop trouwde Heinrich met haar zuster, Geertje Buwalda. Geertje overleed op 7 febr. 1938. Datzelfde jaar trouwde het met een Reintje de Vries.

  3 Buwalda's met 3 Roorda's

  Heel bijzonder zijn de drie familiehuwelijken tussen Buwalda's en Roorda's. Drie dochters van Abraham Paulus Buwalda en Aaltje Jans Havinga trouwden met 3 zonen van Epke Albers Roorda en Froukje Wijgers van der Lune. 
  1. Baukje Buwalda trouwde op 31-7-1857 met Izaak Roorda
  2. Trijntje Buwalda trouwde op 31-7-1857 met Wieger Roorda
  3. Doetje Buwalda trouwde op 3-4-1863 met Anne Roorda

  2 Buwalda's trouwen met 2 Wobma's

  Antje Jans Buwalda, geboren 17-11-1822 te Arum, trouwde op 11-2-1854 te Hennaarderadeel met Gerrit Thomas Wobma.
  Trijntje Jans Buwalda, geboren 10-2-1827 te Arum, trouwde op 21-2-1855 te Hennaarderadeel met Arend Thomas Wobma. Beide zussen hebben als ouders Jan Sybrens Buwalda en Tjitske Willems Westra. Beide Wobma's hebben als ouders Thomas Jelles Wobma en Dieuwe Arends Wassenaar.

  Offerhaus

  Cornelis Christiaan Gerard Offerhaus trouwde op 22 maart 1911 te Wonseradeel met Trijntje Buwalda. Cornelis was een zoon van Willem Offerhaus en Geiske Jans Buwalda. Trijntje was een dochter van Johannes Jans Buwalda en Antje Sytzes Rijpma. Geiske en Johannes waren kinderen van Jan Sibles Buwalda en Antje Johannes Breeuwsma.  Cornelis en Trijntje waren dus volle neef en nicht.

   

 

Naamsaannemingen

Diversen


index

.