Overige Friese regimenten

Kapitein Douwe van Andringa Functie Jaar Bron
Tobias Sierxma Luitenant 12-4-1640 www.allefriezen.nl
       
       

   

Kapitein Taeke Lieuwes (Take/Taco) Functie Jaar Bron
Dirck Jansen soldaat 1609   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Dirck Wopckes soldaat 1609   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Aeff Riencks soldaat 1609   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Oleen (Olein) Hans (woonde te Nijkerk) soldaat 1611/1621   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Asmus Juriens (woonde te Odense) adelborst 1621   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Albert Hendrix (woonde te Dokkum) soldaat 1621   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
Allert Pieters soldaat 1623   www.allefriezen.nl trouwen Dokkum
       

--> Lieuwes, Taco i.p.v. Frederik van Grovestins 12-7-1603
--> Lycklama, Lubbartus van i.p.v. Taco Lieuwes 28-9-1627

1623 www.allefriezen.nl
De magistraet van Doccum ter saecke vande leverantie van turff ende keersen voorde comp: van Taco Lijuwes op die wacht die somma van 133 ₤