Reekening van 1754

...dus geblijkt merder ontfangen
als uitgegeeven te zijn den soa: van
elf car: gulden neegentien stuijvers en
ses penn: welke penn: door den
Rendant Tjalling Jarigs aan de Raadsman
S.S. Swerms zijn overhandigt; vermits de
selve beneevens deezen Rendant met een-
parige stemmen van de Presente stemgeregtig-
den tot Kerkvoogden zijn gecontinueerd en
vervolgens de administratie aan sijn E:
is overgegaan, sullende egter nader moeten
worden aangetoont dat het Jaar intressen
van de Lands obligatie hier vooren
in de ontfang gedagt, welke den 1sten Maart
1754  op die obligatie voorbetaald staat aan
geteekentzijn verandwoord; als resideerende
daar in seekerlijk een abuijs, wijl die niet
meer als tot 1mo Maij 1753 versch. zijn in Ree-
kening gebragt. Voorts heeft Tjalling Jarigs
aan de Raadsman Swerms overgeleevert
de 's Lands obligatie en HuurContracten int
vorige slot gemeld. Waar meede dan de
Rendant voldoende Reekening gedaaan ent Reli-
quim gepresteert hebbende, word deselves dies weegens
bedankt en van wijdere verandwoording ontslagen>

Waarop deesen is geslooten  en door de ondergeschr.
Comparanten verteekent na wettige uijtgeschrij-
vinge en convocatie vanden Hoog Welgeb.
Heer Tjaard van Aylva Grietman over Wonse-
radeel etc. etc.  in dato den 29 Junij 1754

Tenoverstaan van de Meede Regter W. Wiarda
als gesubstitueerde commissaris van Hoog
gedagte Heer Grietman en Hans Willems
Wiarda secretaris van vorsz. deele Actum
in de kerk voorchr. den 16 Julij 1754