Reekening van 1752

Waarmede dan de Rendant goede en vold....

zijnde wijders beslooten dat de reparatie van de kerk
zal worden uijtgesteld tot het voorjaar aanstaande, als wan-
neer de kerkvoogden worde fersogt, om het gebrek
van dien, door drie timmerluijden van jaren en be-
vinding te laten laten ondersoeken, en sulks in geschrifte
te doen stellen, beneffens der selver consideratien,
om sulks op 't beste en minst kostbare wijse te repareren,
en  daar van aan de Ingesetenen op een nader bepaalde
dag, rapport te doen, ten eijnde dien aangaande,
als dan te resolveren en te concluderen, soo als wel
op desen is vertekend alles ten overstaan van de
mederegter W. Wiarda als gelastigde van de
Hoog Welgb: heer officier gevoegt met de secretaris
a. Castel, actum den 11 Septemb: 1752