Reekening van 1745

Aldus voorenstaande reekening nagesien opgenomen ende geslooten
bij welken geblijkt, dat den rendant meerder heeft uijtgegeven
als ontvangen ellef strs:  aght penn: en vermits sijn ren-
dants reekeninge wort gelaudeert en geapprobeert, en
wort voor sijne administratie bedankt en ontslagen,
dogh vermits die van den dorpe Schettens van oordeel
sijn, en haar uijt dese rekeninge schijnt geblijken, dat
sij hun aendeel , so van de vacante beurten, als suppletie
sedert de dood van W. Dus: J. Steenwijk, tot het weder
beroepen van haar tegenwoordige predicant Dus: G:
Lantinga, niet hebben of ook dien te neffens te veele betaald, so is door d'eygenaars en comparanten  vast
gestelt en beslooten, dat deese kerkvoogden met die
van Longerhouw, nader ondersoek  sullen doen en
sulks werkstelligh maaken en wel met den ....
voort is getreeden tot niuwer stemminge bij welks met eenparige stemmen
in plaats van d'afgaande kerkvoogd Douwe D: Postumus
de nova is gestemt, de vroetsman S. Swerms te Bolswert , dien
het ook heeft aangenomen, in kennisse des rendanten
Comparantens handen, beneffens die van Dus: G: Lan-
tinga en Bijsitter A: van Elselo, sampt Dorpreghter
actum Schettens den 3 october 1745

Douwe D: Postmus    Sijbren Pijtters 1745    S:S:Swerms
Atte Agema 1745    B: Gerlsma 1745    F.P. Reinsma
Tjallingh Jaringsz.    Douwe Sijtses    'dit is Tjomme Sibbles eigen geset merk'
G. Lantinga, predikant tot Longerhouw en Schettens    A:van:Elselo

De brieven en instrumenten tot dese rekeninge specterende
sijn bij vertekeninge overhandight.

gelaudeert gelijkvloeiend
comparanten aanwezigen
specterende die bedoeling hebben op

 

Naam Bewoner stem: Eigenaar stem:
Douwe D: Postmus 9 (Marnedijjk) Armehuis Bolsward
Sijbren Pijtters de Witte 15 (naast kerk) Generaal Aylva
Seerp Stevens Swerms    
Atte Agema - stem 1 (Osinga State) 1/2
 
Bauke Gerlsma - stem 2 (Sickema State) 1/2
Frans Piers Reinsma - stem 2 (Sickema State) 1/2
Tjalling Jarigs 7 (Hoytinga Sate) ds. Arnoldi te Berlikum
Douwe Sijtses 6 (hornleger Osinga State) Atte Agema (1/2)
Tjomme Sibbles v/h op stem 2 (Sickema State) -
Gerbrandus Lantinga pastorie te Longerhouw  
Abel van Elselo Grietenij secretaris