Reekening van 1742

Aldus gerekent geslooten, geslooten en geapprobeert, omdat in
deselve geen error nogh abuis is bevonden, so wort de rendant voor
sijn goede en getrouwe administratie bedankt en ontslagen,
hebbende het overschot als boven ad een hondert een car.gulds: en
vijftien 3/8 strs: bij vertekeninge deses, aen de succederende
kerkvoogd Douwe D: Postumus overhandight, waar te
neffens desen dient voor quitantie, wijdders is uijt voor en
staande reekeninge gebleeken dat de meijers van de beide
kerke plaatsen meerder dan twee jaaren huuren ten agteren
sijn, en bij voorige kerkvoogden niet doelijk geweest deselve
te bekomen als niet hunner geheele ruine, en soo deselve
niet haare familien ten last vant Dorp of onderholt te
brengen, maar selfs ook niet mogelijk bequame kerkvoog-
den te bekomen, welken bij de ingesetenen en Comparanten
in overleg genomen sijnde, en met approbatie van de
HoogW:geb: heer C. Baron van Aijlva grietman over
Wonseradeel etc. is geresolveert en vast gesteld, dat de
E: kerkvoogden haar devoir en vlijt aangewent hebbende
eghter de kerke nog schaade quame te lijdden, so sullen
de kerkvoogden noghte haare ervendaar over niet
aensprakelijk sijn nopens die te lijddende schaade
Sijnde de Lands obligatie en andere brieven tot desen
(specterende ?) mede overgegeven als voor desen
voorts is geprecedeert tot stemminge van een
mede kerkvoogd, in welkx doen een paerigh, daer
toe is gestemt en weder verkooren, Sybbren Pytters
de Wytte, sien het ook weder heeft angeno-
men, in kennisse des rendants en comparan_
tens, handen actum Schettens desen 22 July
1742