Grafsteen voor Schelto Hessel Roorda van Eysinga in de kerk van Rauwerd, met wapens Aysma-Osinga

In de kerk van Rauwerd ligt de grote grafsteen voor Schelto Hessel Roorda van Eysinga.

Hierop staan zijn kwartierwapens, met daarbij die van Schelte van Aysma en Tjemck van Osinga.

Foto en tekst: www.walmar.nl

Hier rust tot den dag der algemeene opstanding uit de dooden het stoflijk deel van jonkheer Schelto Hessel Roorda van Eysinga sedert den jaare 1741 gecommitteerde staat ten landsdage van Vriesland sedert 1750 grietman van Haskerland en tijdlijks lid van verscheidene hooge collegien geboren den 1[0] may 1722 overleden den 8 july 1790

Benevens dat van deszellfs egtgenoote vrouwe Catharina Johanna Vegelin van Claerbergen geboren den 15 jan. 1726 overleden den 16 dec. 1762 Johan Assverus overleden den 28 feb. 1764 oud 7 jaar & 8 maanden een ongenoemde zoon overleden met de moeder en van vier van haare kinders Catharina Lucia overleden den 20 jan. 1756 oud 40 weeken

Eysinga Vegelin
Eysinga Burum
Eysinga Aykema
Hiddema Osinga
Humalda Burmania
Meckama Ockinga
Hottinga Camminga 
Sixma Grovestins