KOOPBRIEF VAN HET POLTJE TE SCHETTENS

4e Perceel
Coop-brief voor Mr. Ate Watsis te Schettens

Coopschat en costen met Car.gls. Stuyver geld 265 -
Strijkgeld    3,--
coop g..ever brijf    3,--
Voor alles te bevorderen en betalen           1 - 11- 4
Soa: Totalis     272 -11 -4

Betaald bij Laders 16 Aug. 1764  HW Wiarda


De Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland, verklaren op Speciale last en volgens Resolutie der Heeren Staten van dezelve Provincien in dato den 8 July 1762, door Hans Willem Wiarda secretaris van de Grietenie Wonseradeel, als actuarius publijcq verkogt te hebben aan Meester Ate Watses te Schettens, zeker Poltje Bouwland, groot veertien Einsen, belast met sestien stuivers floreen schattinge op no. 30, bij den koper tot St. Petrij 1764  ingehuurd, jaarlijks voor tien Car:Gls: vier stuivers vrij geld, behoord hebbende aan de Pastorie van Longerhouw en Schettens, en aldaar gelegen te Schettens, hebbende tot Naastlegers, de kerkeplaats ten Oosten, de Verkopers ten Zuiden en Westen, Doekle Sijbrens Cum.Soc. ten Noorden, voor twee honderd een zeventig Goud-Guldens met dertien Car.Gls. tien stuivers Suivergeld, dus verkogt voor drie honderd en een en 't negentig car.gls: tien stuivers, te betalen met Landschaps Obligatie of zogenaamde Thoonder dezes ten laste van deze Provincie, ten Comptoire van den Provincialen Ontvanger Generaal der Losse Renten, op den 1ste Maij 1763 en  1764, telkens de helfte, in vrij koste en schadelozen gelde, bieder den Conditien bij de Verkopinge voorgelezen daar af zijnde, die voor geinseneerd worden gehouden, en gemerkt den Koper voldaan heeft door het passeren van een reversaal, zo word dezelve als nog gesteld in de volle Possessie, blijvende agter het Lopende jaar huur en lasten voor de Verkopers, die aannemen het verkogte vrij te leveren, en voor de victie te e(n?)veeren, zo na regte, onder verband onzer  in Qualiteits goederen, met submissie van dezelve aan den Hove van Vriesland: in kennisse de Paragraphure van den Heere Praeses van Onzen Collegie, en derzelven secretaris hand. Actum Leeuwarden den 29 Maart 1763

T.E.H. Roorda van Sixma  
H. van Wijckel


Het Eerste termijn des coopschats met het suivergeld van dien in desen gemeld makende een somma van 195 Gls: 15 st: is door de secret: H.W. Wiarda wegens de koper voldaan den 19 Maij 1763. Roeloff Storm


1776


Tjalling Edo Hessel Roorda van Sixma, was gedeputeerde voor de Steden, van 1759 tm 1765
Hans Hendrik van Wijckel (1728-1782), secretaris GS 1759-1795