Personele Impositie (Fries: Personele Ymposysje), 1578

Dit was een luxe belasting op het dragen van zijde en fluwelen lakens, de genoemde namen zullen dus enigszins vermogend zijn geweest.

Bron: http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/ymposysje.pdf(fol. 14v)


Den anbreng vanden dorpe Schettens

3376 heer Here pastoer 6 cg nieuw #27086
3377 Jancke Osingha 11 cg #10546 Jancke Seerps van Osinga (1535-1583)
3378 Douue Tialckez 7 cg #10222 Douwe Tialckes Popma (1560-?)
3379 Euert Hayes 3 cg nieuw #27085
3380 Douue Rienckz 7 cg #11583 Douwe Rienks
3381 Wybe Heres 2 cg nieuw #27067
3382 Sibren Harmens 2 cg nieuw #27068
3383 Lolcke Steffens 2 cg nieuw #27073 Lolcke Steffens
3384 Feddrick Sittiez 2 cg nieuw #27075
3385 Pieter Mercx 2 cg nieuw #27076
3386 Biencke Heres 2 cg nieuw #27077
3387 Upcke Jellis 6 cg nieuw #27078
3388 Pieter Hillebrants 2 cg nieuw #27079
3389 Gerrolt Hilbrants 2 cg nieuw #27082
3390 Ede Sents 10 st #13703 Ede Sents
3391 Jelger Scheltes 10 st nieuw #27083
3392 Liuue Liuues 1 cg nieuw #27084
  Summa 60 cg  

 

 

Longerhouw

2948 heer Mr. Wibrant pastoer 6 cg  
2949 Douue Douues 3 cg  
2950 S. Jan Sibrants erfn 3 cg  
2951 Bae Sibrantz 1 cg  
2952 Siuerdt Ennez 1 cg  
2953 Liuue Laesz 3 cg  
2954 Auck Taede wed 2 cg  
2955 Here Taekez 2 cg  
2956 An Meyle wed 1 cg  
  Summa totalis 24 cg  

 

 

(fol. 10v)

Danbreng vande dorpe Schraerd

3183. heer Focke Jouckez 6 cg

3184. Juff. Wuilck Ailua 12 cg

3185. Feye Goslinga 12 cg

3186. Atke Sibes wed. 3 cg

3187. Sidts Folckertz 10 st

3188. Willem Johansz 10 st

3189. Sirck Hoytes 1 cg

3190. Idts Baukes 1 cg

3191. Abbe Hillez 3 cg

3192. Eme Watses 2 cg

3193. Hilcke Siblez 1 cg

3194. Vupcke Fockes 5 st

3195. Duede Ockes 1 cg

3196. Frans Hessels 10 st

3197. Taeke Tiebbes 3 cg

3198. Fecke Baukes 3 cg

3199. Epe Bouuens 1 cg

3200. Tierck Euertz 2 cg

3201. Jacob Aggez 1 cg

3202. Claes Janckes 2 cg

3203. Eesge Tijsz 18 st

3204. Pieter Janz 10 st

3205. Douue Emez 10 st

Summa 59 cg 3 st