De pastorie te Schettens

Anno 2005 woont de predikant van de Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw in de voormalige gereformeerde pastorie te Schettens, gebouwd in 1907. 
Tot de jaren negentig woonde echter de Hervormde predikant in de pastorie te Longerhouw.

Het is tot op heden zelden besproken, maar ook Schettens heeft een pastorie gehad. Dit blijkt uit posten uit het kerkeboek

Uit: 'in de loop der eeuwen' deel I, (1950)
Voorheen heeft ook Schettens een pastorie gehad , die stond achter de (oude) school

Reekening gedaan: datum Omschrijving  
6-9-1678 29-2-1661 Den 29en dito D: Etheus Terwolt pastor te Longerhouw ende Schettens voldaan vier en twintich car.gl. van vier jaaren huijr dere pastorie huijsinge bij Jacob Pieters bewoont 11 Maij 1660 verschenen 24-0-0
12-1-1687 1687 Voor panstrijcken aan 't pastoriehuis tot Schettens betaalt sestien strs. 0-16-0
12-1-1687 13-5-1686 Den 13 Maij betalt aan Sijbren Hoijtinga wegens twee jaren schoorsteensgelt van de schoolmrs. en Jacob Pieters huisingh tot Schettens, verschenen Maij 1685 in 1686. 12-0-0
26-6-1705 1-12-1689 Ds: J. Steenwijk  pastor in loci betaalt ses car.glds: den 1 december wegens huijr vant pastorie huijs aldaar bij Jacob Pijtters bewoont 6:0:0
       

 

Pastoors te Schettens
Hero Douwes 1543 genoemd in lijst van studenten van Universiteiten
Heer Here 1578 genoemd bij Personele Impositie
     

 

Pastoors te Longerhouw
Matthias Dircks 1496  
Heer Lieuwe 1543  
Mr. Wibrant 1578 Genoemd bij Personele Impositie