Overeenkomst tussen kerkvoogdij en Geertje K. de Boer en Gerbrig W. Douma, voor de aanleg van een nieuwe weg en het maken van een draaibrug.
Oktober 1874


Overeenkomst

De ondergeteekenden:

  1. Tjeerd Douwes de Jong, Jan Douwes de Boer en Auke de Witte, allen landbouwers te Schettens, in kwaliteit als kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Schettens en alzoo gemagtigd door Hervormde floreenpligtigen van dat dorp, contractanten ter eene - En
  2. Geertje Klazes de Boer, weduwe Douwe Tjeerds de Jong, zonder beroep en Gerbrig Wybrens Douma, weduwe Simon Scheepsma, landbouwersche, beide wonende te Schettens, contractanten ter andere zijde.

Verklaren bij deze te zijn overgeengekomen dat contractanten ter eene zijde de toestemmen en goedkeuren dat de contractanten ter andere zijde ieder voor de helft daarstellen eene bestrate weg of reed en die alzoodanig ook te zamen zullen onderhouden, loopende van af het kadastrale perceel Gemeente Witmarsum Sectie C nr. 978, eigen aan Geertje Klazes de Boer, over de perceelen C nr. (670) 1081 eigen aan Geertje Klazes de Boer en 669 eigen aan Gerbrig Wybrens Douma en verder over de percelen Witmarsum Sectie C no. 662, (657 en 656) en 1217 eigen aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Schettens tot aan de vaart.
Dat de dam met pomp en hek die als weg de percelen Witmarsum Sectie C no. 657 no. 662 verbindt, massaal ieder voor de helft zal worden onderhouden door de Contractanten ter andere zijde en de dammen die verder verbinden de perceelen Witmarsum C no. 662 en C 669 en de perceelen Witmarsum C nr 669 en C no. (670) 1081 allen zullen worden onderhouden behoorlijk bestraat door de eerste Contractant Gerbrig Wybrens Douma.

Dat alle de drie genoemde hekken op de dammen zullen zijn draaiwringen.

Dat de buizen of pompen tot waterlozing onder de bestrate weg te leggen in het perceel Witmarsum C no. (657) 1217 eigen aan de Kerkvoogdij van Schettens, door de Contractanten ter andere zijde zullen worden daargesteld en goed onderhouden, ieder de helft. Dat in plaats van het zet over de Witmarsumervart, gelegen aan de perceelen Witmarsum C no. (656) 1217 en no. 976, eene draaibrug met hek daarvoor zijnde daargesteld, de kosten van de eerste daarstelling zullen worden betaald door de Kerkvoogden van Schettens voornoemd voor een derde; door Geertje Klazes de Boer voor een derde en door Gerbrig Wybrens Douma voor een derde, terwijl de Kerkvoogden contractanten ter eene zijde bij deze aannemen die brug voordurend te onderhouden en zoo noodig te vernieuwen.
Dat het bezwaar van onderhoud der bestrate weg voortaan zal leggen als een eeuwig durend servituut, voor de eene helft op de perceelen land Witmarsum Sectie C nos. (337) 1153, 1154, 675, 681, 346, (670)-> 1155+1156, 672, 673, 674, 676, (340)->1153+1154, 978, 977, 679, 680, 367, 368 en 381 eigen aan Geertje Klazes de Boer en voor de wederhelft op de perceelen Witmarsum Sectie C nos 361, 347, 348, 364, (366)->1157+1158, 362, 363, 365, (368)->1158, 369 en 953 eigen aan Gerbrig Wybrens Douma.

Van welke overeenkomst deze acte in triplo is opgemaakt en verteekend te Schettens den .... October 1800 vier en zeventig.

T.D. de Jong
J.D. de Boer
A. de Witte
G.K. de Boer
G.W. Douma