Handtekening van Seerp van Osinga

Deze handtekening komt uit het kerkeboek van Burgwerd, toen was hij grietman van Wonseradeel.