Naamsaannemingen 1811

SCHETTENS
Naam Woonplaats Namen Persoonsnr. genealogie
Baarda, Pieter Simons Schettens k. Trijntje 6 #12001
Baarda, Simon Simons Schettens   #12124
Blanksma, Elle Robijns Schettens   #17732
Boer, Douwe Douwes de Schettens   #12865
Boer, Jan Douwes de, kinderen, Schettens (Douwe Douwes) Schettens Curator over: Douwe Jans 10 Schettens   #12232
Boer, Johannes Freerks de Schettens k. Freerk 9, Dieuke 8, Jan 6, Tjitske 4, Sikke 1  
Boer, Jorrit Harmens de, kinderen, Witmarsum (Harmen Jacobs Mulder, Schettens als voogd over:) k. Harmen Jorrits 6, Jacob Jorrits 4 Jorrit Harmens + Hichtum 3 okt. 1807, gehuwd, 39 jaar, 2 kinderen Witmarsum   #13533
Boer, Wiebren Hennes de, Bolsward Bolsward k. Hinne 32, Gabe 30, Taetsche 28, Schettens  
Douma, Jelle Gerbens, Wolsum  k. Akke 41, Schettens, Wybren 40, Witmarsum, Sjirk 36, Burgwerd, Douwe 32, Hartwerd, Rienk 28, Burgwerd  
Foekema, Sybolt Ottes, Abbega k. Berber 17, Schettens, Dieuwke 16, Otte 11  
Vries, Jacob Hiddes de Schettens k. Akke 7, Hidde 5 #14645
Vries, Otte Johannes de Schettens k. Martzen 25, Johannis 23, Doutzen 21, Pieter 18, Jeltje 16 #16679
Glinstra, Hettes, Anes Schettens k. Lysbet 9, Reintje 7, Grietje 3/4 #12658
Hibma, Johannes Sjoerds Schettens k. Hinke 20, Tjeerd 19, Sjoerd 9, Fockje 4 #15706
Hibma, Teunis Sjoerds Schettens k. Sjoerd 20, Sikke 19, Oeble 18, Marten 16, Dirk 15, Hinke 8 #12342
Hidma, Ate Gerlofs Schettens k. Grietje 11, Doutje 5 #11703
Klinkenberg, Frans Folkerts Schettens k. Grietje 26, Folkert 23, Kaatje 22, Haaike 18, Rinske 16, Hartse 14, Frauke 9, Tjipkje 7 #11711
Mulder, Jacob Harmens Schettens k. Harmen 39, Teitske 35, Lieuwe 32, Antje 27, Hilli 25, Jan 22 kk. (v. ?) Jacob 10, Jeltje 1 #15715
Oostra, Dirk Jacobs Schettens    
Ozinga, Tjomme Sibles Schettens k. Tryntje 5, Sible 3, Wypke 2 #11775
Polsma, Louw Jelles Schettens k. Maaike 10, Tjitskje 6, Geertje 2 #17713
Posthuma, Sjoerd Watses weduwe, Dirkje Ypes Schettens k. Antje 33, Akke 29, Grietje 27, Watse 26, Sjoerd 22 #13186
Rijpma, Siebren Annes Schettens    
Robijn, Teke Hayes Schettens k. Dirk 16, Trijntje 10, Haye 5 #12058
Scheepsma, Klaas Simons Schettens k. Simon 24 #12125
Sierkstra, Jarig Sierks Schettens    
Syswerda, Dooge Jentjes Schettens    
Stremler, Bokke Harmens Schettens k. Dirk 26, Rients 24, Klunke 22, Boukje 20, Feikje 17, Harmen 13 #11709
Terpstra, Allert Oenes Schettens k. Ype 16 #13187
Terpstra, Doekle Douwes Schettens k. Reinske 18, Douwe 14, Geertje 12, Johannes 11, Pietje 9 #12652
Wiete, Meindert Willems de Bolsward k. Trijntie 40, Hichtum, Antie 38, Schettens, Sjoerd 32, Schraard kk. (v. Trijntie) Henke 10, Meindert 8; (v. Antie) Trijntie 5, Meindert 4, Symon 2, Mente #11530
Wilde, Jaitske Thysses de Schettens naam aangenomen door armvoogd Bauke Sjoerds de Witte  Overlijdensakte Wonseradeel, 1855
Aangiftedatum 16 april 1855, blad nr. 31
Jaitske Thijses Welvaart, overleden 13 april 1855, oud 68 jaar, 
ongehuwd
Witte, Bauke Sjoerds de Schettens k. Siebren 15, Jaitske 9, Sjoerd 6 #11511
Witte, Sybren Meintes de Schettens k. Antje 25, Gerrit 19 #11517

LONGERHOUW

Naam Woonplaats Namen Persoonsnr. genealogie
Bakker, Thomas Dooyes Longerhouw k. Dooye 32, Anne 28, Maike 26 kk. Ultjen 6, dochter van  Dooye, Thomas 4 zoon van Dooye #12347
Eisinga, Eise Heins Longerhouw k. Elske 15, Maike 14, Hein 10 #15794
Hiemstra, Bauke Arjens Hallum k. Akke 41, Longerhouw, Antje 38, Ferwerd, Arjen 36 kk. (van Arjen), Antje 8  
Hofstra, Jan Tjeerds Longerhouw k. Hitje 7, Tjitske 5 #11561
Jongh, Douwe Tjeerds de Longerhouw k. geen #11454
Cremer, Maaike Douwes Balk k. Aafke (gestorven, vader is Roelof Lamberts ook gestorven), Hylckjen 31, Harich, Douwe 23, Longerhouw, Jantien 21 jr. en 9 mnd. Oudega (H.O.N.) Geert 16, Lambert 11 jr. en 9 mnd., zie Jacob Jans de Graaf (de vader)  
Lemkes, Johannes Ageus Longerhouw k. geen #497
Lolkema, Rein Lolkes Longerhouw k. Hitske 17, Jeltje 16, Jurjen 13, Jan 10, Johantje 9, Pieter 7 #13543
Meer, Sjerpje Fokkes de Stavoren k. Huite 23, Molkwerum, Ymk 24, Longerhouw, Grietje 20, Stavoren Vader: Wiebe Huites ( + voor 1817)  
Postma, Jelle Jelles Longerhouw k. Jelle 2 #12560
Rolma, Mourus Philippus weduwe, Jetske Klazes Bolsward k. Dieuwke 30, Philippus 28, Tjerkwerd, Renske 26, Hartwerd, Lykeltie 23, Longerhouw, Tettie 20, Tjerkwerd, Sjoerd 18, Wommels Mayke 11 #20063
Roos, Fonner Pieters de Longerhouw k. geen.  
Tekema, Dirk Taekes Bolsward k. Taeke 60, Longerhouw, Antje 51, Jan +, Rein + kk. (v. Taeke) Tjitske 21, Longerhouw, Dirk 20, Burgwerd, Tjerkje 17, Longerhouw, Lolke 14, Trijntje 12, Matjes 8, Ytje 6, alle 4 te Bolsward; (v. Jan) Imkje 30, Witmarsum, Siebren 24, Burgwerd, Tjerkje 23, Sjieuwkje 19, beiden te Tjerkwerd, Foppe 17, Bolsward, Johannes 16, Burgwerd, Jetske 12, Rein 10, beiden te Bolsward; (v. Rein) Hiltje 14, Burgwerd #15798
Werff, Sible Sjoerds van der Longerhouw k. Sjoerd 17, Dirk 15, Liskjen 20, Antje 18, Marijke 12 #13414