http://www.cultuur.nl/files/pdf/adviezen/mon-2003.5319.3.pdf


R.J. Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon 070 - 310 66 86 Telefax 070 - 361 47 27 E-mail cultuur@cultuur.nl Datum Uw brief van 15-01-2003 Uw kenmerk RNO-2003-15 Kenmerk mon-2003.5319/3

RAAD VAN CULTUUR

Aan

De Staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen

p/a Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Postbus 1001

3700 BA Zeist

Onderwerp

Aanwijzing beschermd monument

Schettens (gem. WŻnseradiel)

Van Osingaweg 3

kerk

Zeer geachte mevrouw Van der Laan

Op 16 januari 2003 heeft de Raad voor Cultuur uw adviesverzoek met het hiernaast vermelde kenmerk ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op de aanwijzing tot rijksmonument van het object Van Osingaweg 3 te Schettens.

De aanvraag is afkomstig van de Kerkvoogdij Nederlandse Hervormde Gemeente. Deze betreft een Nederlands Hervormde Kerk, die op dit moment een beschermde status bezit vanwege een grafkelder, een grote zerk, het orgel, en het uurwerk. Het kerkgebouw zelf is geen rijksmonument.

De kerk is niet geselecteerd in het Monumenten Selectie Project. De Raad is van mening dat sinds de afronding van het MIP/MSP geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden met betrekking tot deze kerk bekend zijn geworden, die een nieuwe beoordeling noodzakelijk maken. Afgezien hiervan is de Raad van mening dat het kerkgebouw niet zodanig bijzondere kwaliteiten bezit dat deze een rijksmonumentale status zouden kunnen rechtvaardigen.

De Raad voor Cultuur adviseert u dan ook negatief te beslissen inzake het verzoek tot rijksbescherming.

Dit advies is voorbereid door de Bijzondere Commissie Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur.

Hoogachtend,

mr. W. Sorgdrager dr. J.A. Brandenbarg

Voorzitter Algemeen secretaris