8 sept. 1901  3 nov. 1907 D. van der Meulen 14-1-1870 15-6-1942 Numansdorp

Uit 'Geakunde Wunseradiel' het volgende citaat:

Hy hat in lange rige sketsen skrean oer minsken út Friesdorp, dy't letter yn seis dieltsjes bondele binne. Under de minsken dy't hy biskriuwt, binne ek wol guon fan syn skiepkes út Tsjerkwert. Der wiene wolris minsken, dy't in bytsje huverich wiene, as der wer in nij forhael yn it Frsyke tsjerkeblêd bigoun.