LONGERHOUW

Schraarderlaan 3

1948 1934 1899 1889 1870 1845
3 2 2 24 9 9

 

 

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Pouuwels Meynters  
1689 tot
1704?
Fokel Tialckes, wed. Meinert Piers naar: stem 9
1704 tot
1734
Gerben Lolkes +
Sijtske Tjernes
van: Tjerkwerd
Gerben overleed 1715
Sijtske overleed toen.
1734 tot
1743
Lolke Gerbens +
Sijbrig Baukes
zoon.
naar: Tjerkwerd
in 1748 tot
1753
(speciekoh. 9)
Wijbren Watses +
Minke Pieters
Met huijs en 55 pm
naar: stem 9
1753 tot
1754
Pieter Alberts naar: Bolsward
1754 tot
1766
Houk Sjoerds +
Antje Pieters
van: Schraard
naar: Schraard
1766 tot
1783
Jan Sikkes Brouwer +
Aafke Sijbrens
idem
Jan overleed toen.
1783 tot
1795
Sikke Jans (Brouwer) +
Lieuwkje Sikkes Bangma
Zoon, trouwden toen.
naar: Tzum
1795 tot
12-5-1800
Broer Ysbrands Haagsma +
Doutjen Baukes Wiersma
van: stem 3
naar: stem 8
1800 tot
26-7-1813
Tjeerd Jans Hofstra +
Lykeltje Douwes
van: Burgwerd
hij overleed 1802, zij toen.
1813 tot
12-5-1860
Douwe Tjeerds de Jong +
Geertje Klazes de Boer
Zoon.
Willem Jacobs Adema, boerenknecht, woonde er ook. Trouwden 1817.
Douwe overleed 17-3-1858
Geertje naar: nr. 6
(Geertje is achternicht van Sikke Brouwer)
12-5-1860 tot 
1893
Douwe Douwes de Jong +
Haebeltje Sijbrens Hannema
van: Oudega W.
naar: nr. 13
12-5-1893 tot
9-5-1917
Jan Sieks Postma +
Geertje Douwes de Jong
van: Bolsward
zoon Douwe 1909 naar: nr. 12
naar: Bolsward
9-5-1917 tot
13-5-1958
Siek Jans Postma +
Janneke Dijkstra
Trouwden toen.
zij van: Sneek
naar: Bolsward
mei 1953 tot
11-5-1967
Sjoerd Sieks Postma +
Marijke Arnolda Fijnia
Trouwden mei 1953.
zoon
naar: Tjerkwerd
11-5-1967 tot 
1-6-1993
Jan Sieks Postma +
Lucretia Wiersma
zoon.
van: Tjerkwerd
Jan overleed 1-6-1993
1-6-1993 tot
15-7-2005
Minne Postma [en]
Lucretia Wiersma
Minne overleed 2005.
Lucretia in 200? naar Witmarsum.
25-7-2006 tot
14-7-2008
Jelle Hibma +
Beitske van der Weide
van: Schettens, Filenserwei 6
Tijdelijk naar Wons. Daarna naar Schettens, Skelte van Aysmastrjitte 26
sept. 2008 tot
heden
Jorrit Postma zoon van Sjoerd Postma.

 

Jaartal Eigenaar Overige
1640 Wopke Jacobs Erfgenamen tot Leeuwarden  
1698 Foeckjen Reen, Meijle Jensma wed. tot Leeuwarden, papist  
1708 Foeckjen Rheen tot Leeuwarden papist  
1718 Foeckjen Rheen tot Leeuwarden papist  
1728 Mederechter Abelus van Elselo 1/4, Hette Symens 1/4 papist,  Hylke Johannes 1/4, Murk Edes Erv. 1/4, alle drie Papist  
1738 De Meder. Abelus van Elselo 1/4, Hette Symens 1/4 papist, Hylcke Johannes 1/4, Murk Edes erv. 1/4, alle drie papist  
1748 De Mederegter Abelus van Elselo Wed. en erven  
1758 Burg.mr. Coopmans n.u. Pytter Alberts Coopmans is getrouwd met Anke van Elselo, dochter van Abelus)
1768 Burg.mr. P.A. Coopmans n.s.  
1778 Burg. G. van Velsen 1/2 Abel P. Coopmans 1/2  Gerrit van Velsen (#16258, getrouwd met Rica Abels van Elslo)
1788 Burg.mr. G. van Velsen 1/2 en Abe P. Coopmans 1/2  
1798 G. van Velzen  
18-5-1799 tot ? Tjeerd Jans Hofstra +
Lijkeltje Douwes
 
1818 Douwe, Jan, Hotske, Aafke en Doutsen Tjeerds elk voor 1/5 deel eigenaar  
1832, 1852 Douwe Tjeerds de Jong  
1869 Tjeerd 1/8,Lyckeltje 1/8,Grietje 1/8,Hotske 1/8, Akke 1/8, Douwe 2/8, Doutzen de Jong 1/8
Op 9-11-1869 koopt Douwe D. de Jong 1/8 deel van Lyckeltje Douwes de Jong.
 
2005 fam. Postma  

 

Proclamtieboek Wonseradeel
Aldus in Coop bekoomen van Abel van Velsen te Workum voor de Eene helft als Erfgenaam, Rijcka van Elselo in qlt: vooor de wederhelft, voor de somma van twaalf duisent en vijfhondert Car.gls: ijder gls: XX stuivers doende te betaalen als agt dagen na de verteekening deezes een somma veen duisent car.gls: den 1e may 1799, drie duisent een hondert en ses en sestig car.gls 13 sts. 5/13 penn. op gelijke Maij dagen 1800 en 1801, 4166-13--5 1/3 Ale klinkende munte sonder en lands of andere voorgeld gaande papieren. Breeder de coopbrief van den 5 Februari 1799 Hier af sijnde.

Gewezen op de Copers den 18 may 1799

 

Stalraam ruitvorm.(wieber)

Foto uit 2010