LONGERHOUW

Buren 30

1948 1934 1899 1889 1870 1845
30 16 15 1 1 1

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Rincke Jelles Bonnema  
1664 Ruird Palsma (getr. met Baucke Ulbes Homminga) (stem 7 niet 100% zeker)
1696 tot
1709
Pals Jans +
Rinske Sijbrens
van: Witmarsum
naar: Achlum
1709 tot
1719
Douwe Lieuwes +
N.N.
van: Burgwerd
naar: Burgwerd
1719 tot
1745
Rein Tjalkes +
Rinske Allerts
1748: met huijs en 85 pm
van: Nieuwland
naar: Tjerkwerd
1748 tot
1783
(nr. 5 speciekoh.)
Lolke Greolts +
Yttje Gerrits Foekema
Lolke overleed 1762
Yttje: naar Bolsward
1783 tot
1828
Taeke Dirks Taekema +
Trijntje Lolkes +
Sjoukjen Tjallings
Trijntje is dochter van Lolke en zij overleed op 1786.
Taeke overleed 1824
1826 - 1834 Lolke Taekes Taekema 
Sjoukjen Tjallings Kuiper (moeder)
Lolke overleed 1834
In 1826: Gosse Aukes Brouwer als boerenknecht
1-2-1835 tot
tot 14-10-1887
Ype Baukes Jansen +
Hinke Djurres Reitsma
van: Allingawier
Hinke overleed 15-3-1869
Ype overleed toen.
14-10-1887 tot
16-5-1903
Jaan Ypes Jansen +
Duttje Johannes Hengst
Duttje: 12-5-1870 van Gaast
Jaan overleed 1898
Duttje naar: Bolsward
13-5-1903 tot
1928
Ype Bauke Jansen +
Lijsbert Freerks Weerstra
Trouwden toen.
Zoon van Jaan. Zij van: Wons
Had 2 boerderijen in Longerhouw
okt? 1929 tot
1-12-1931
Sijbren Ype Jansen +
Sytske Burghraef
zoon van Ype.
trouwden 23-10-1929
naar: Apeldoorn
19-11-1931 tot
mei 1932
Jan Tjitzes Bouma +
Eleonora Jansen
Schoonzoon van Ype B. Jansen.
van: nr. 14
naar: Allingawier
1932 tot
27-6-1942
Nanne Boersma +
Jetske Koopmans
van: Eesterga
naar: Sneek
zoon Rimmer in 1939 naar: nr. 32
5-5-1942 tot
16-8-1968
Ruurd Nannes Boersma +
Abbegje Wopkes Sinnema
---------
Geertje Wopkes Sinnema
zoon.
van: Longerhouw nr. 15
Geertje: van Buren 20, ong. 1967. Zus van Abbegje.
naar: Buren 20
16-8-1968 tot
febr. 2017
Nanne Boersma +
Klaske de Boer
zoon.
Klaske: van Burgwerd
naar: Sneek
febr. 2017 tot
heden
Lars van Ravesteijn +
Lucy Rypma
van: Viersprong


 

LC 9-3-1928
Verkoop van vastigheden
Door notaris S. van der Burg te Makkum van twee saten en landen (weiland) en eene burgerhuizing te Longerhouw, alsmede een perceel bouwland op Lonje onder Bolsward. Geveild in 20 perceelen.
Koopers werden van: perc. I en III (boerenhuizing en 8.1 x 36 3/4 are land) de heer T. Wagenaar te Makkum voor f 14.871,80; perc. II (burgerhuizing) de heer M. de Vries te Longerhouw voor f 1564; ..............perc. XV (boerenhuizing) de heer J.A. van der Weij te Exmorra c.a. voor f 3469......

 

Jaartal Eigenaar
1640 Rintje Jelles Bonnema, exempt een part zyn Wyfs Broeder toebehorende
1664 Sake Ulbes Buwalda
1698 Sioertje Ruirds tot Leuwarden papist
1708 Sioertje Palsma tot Emmerich papist
1718 - 1738 Sioukjen Homminga tot Tjerkwert papist
1748 Sjoukjen Homminga erven tot Tjerkwerd papist
1758 Sjoukjen Homminga Erven tot Tjerkwerd papist
Zijnde Sipke Sipkes, Andries Jans, Reijn Johannis n.u.  en Hiltje Donia elk voor een vierde part
1768 Sipke Sipkes en Jan Sipkes Adema ijder 1/2 Papist
1778 Sipke Sipkes en Jan Sipkes Adema Wed. nom:Fil: ijder 1/2 papist (met name Veronica, Juliana en Gerlofke Jans)
1788 Sipke Sipkes en Jans Sipkes Adema Wed.  Nom:Tie: (met namen Veronien, Deliana en Gerlofke Jans), ijder 1/2  papist
1798 Sipke Adema 1/2 Baukjen Vogelsang Nom Fil 1/2
1818-1832 Gerlofje Adema
1852, 1865, 1869 Ype Baukes Jansen
1928  
1934  
2005 Nanne Boersma


Gevelsteen in boerderij te Longerhouw (fam. N. Boersma).

gesticht door
Y.B. JANSEN
en zijne echtgenoote
H.Dj. REITSMA,
gebouwd door R.Tj. Algera
1865

 

Fam. IJ.B. Jansen voor de boerderij.
Van Links naar rechts, het geboortejaar in tussen haakjes vermeld:
Achteraan: Jaan (1905), vader Ype Bauke (1881), Sybren (1908), Eleonora (1910), Duttje(1904), moeder Lijsberth Weerstra (1882) met op schoot Hinke Aagje (1922).
Vooraan: Freerk Johan (1911) en Johannes (1919)