LONGERHOUW

Buren 28

1948 1934 1899 1889 1870 1845
28 17 16 19 10 10

 

Jaartal Gebruiker Overig
1828 tot 
mei 1874
Sjoerd Jeremias Woudstra +
Trijntje Taekes Robijn
-----
1838: Simon Pz. Deinum
van: Schraard, winkelier
naar: nr. 10a
---
Simon is huisonderwijzer
juni 1874 tot
27-12-1874
Martentje Broersma van: Tjerkwerd
overleed 27-12-1874
mei 1875 tot
1907
Jacob Tjites Schuurmans +
Hendrikje Hendriks Postma
van: Witmarsum
Jacob, winkelier, overleed 9-11-1902
zij naar: nr. 17
1907 tot 
23-11-1946
Epkjen de Boer, wed. Tjeerd Martens Weerstra, winkelierster
-------------
Marten Tjeerds Weerstra
van: nr. 24
Epkjen overleed 12-11-1946
Zij had kruidenierswinkel, hij had ververszaak.
--------
Marten overleed 23-11-1946, was ongehuwd.
18-12-1946 tot
21-5-1948
Willem Wielsma +
Trijntje Dijkstra
van: Kimswerd
Had hier ververszaak.
naar: Kimswerd
12-11-1948 tot
18-7-1955
Jochem de Vries +
Emke Rollema
van: Wymbritseradeel, Woudsend
Had hier ververszaak.
naar: Musselkanaal
22-9-1956 tot
29-11-1961
Harm de Vries +
Marijke Plantenga
van: Hennaarderadeel, Waaxens
Had hier ververszaak. Neef van Jochem.
naar: Lollum
12-5-1962 tot
1-10-1963
Wijbren Jorritsma +
Botje van der Brug
van: Schraard (woning naast Sj. Heeres)
naar: Gaasterland, Harich
8-11-1963 tot
6-6-1966
Ruurd Cornelis van Bergen +
Ytje Feenstra
van: Bolsward
was verver bij fa. Bosma uit Exmorra.
naar: Makkum
18-8-1966 tot
11-2-1967
Gadze Feenstra +
Trijntje Lubberts
van: Schettens, Bittenserpaed 18.
werknemer van Feenstra Inst.
Hier getrouwd.
naar: Schettens, Van Osingaweg 27
14-3-1967 tot
21-10-1967
Thomas Laanstra +
Fokje Plantinga
van: Gaasterland, Balk
werknemer van Feenstra Inst.
naar: Witmarsum
11-11-1967 tot
13-5-1980
Franke Roefstra van: Buren 11
ongehuwd.
Werknemer van Feenstra Inst.
overleed toen.
10-4-1981 tot
11-4-1982
Andries Visser van: Harlingen
ongehuwd.
overleed toen
26-7-1982 tot
7-4-1994
IJnze Boonstra +
Alie Wielenga +
Geertje M. Poepjes
Mathilda J.M. Aerts
van: Sneek, naar: Hoogeveen
Alie: van 27-5-1983 tot 25-9-1986, van Sneek,  naar Leeuwarden
Geertje: van 15-10-1990 tot 2-4-1991, van Nijefurd, naar Nijefurd
Mahtilda: van 15-7-1993 tot 7-4-1994, van Terneuzen, naar Hoogeveen
19-9-1994 tot 
okt. 1997
Jan Feenstra +
Adriana Reitsma
van: Schettens
naar: Bolsward
1998 tot
1999 ?
Herman J. van Dam +
Jo M. Roelfs
van: Hijlaard
naar: Hijlaard
2000? tot
2001 ?
Anne de Boer +
Tjitske Damstra
zij: van Abbega
naar: Wommels
aug. 2001 tot
2005
Niels Hoevens +
Conny Smits
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
2005
tot heden
Leo Amersfoort +
Sandra
van: Holland

 

Jaartal Eigenaar Koopsom
1832 - 1874 Sjoerd Jeremias Woudstra
mrt. 1874 - 1878 Bokke Harmens Stremler fl. 1923,--
1878 tot
?
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente  Longerhouw fl. 1950,--

 

Kerkvoogdijboek Longerhouw:
1878: Voor een aangekochte winkelhuizing met erf f 1950,--
Voor minder aangegeven waarde aan B. Stremler f 250,--