LONGERHOUW

Buren 23

1948 1934 1899 1889 1870 1845
23 27 26 14 7 7

    

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Taede Taedes  
1706 tot
in 1710
Haeije Pijtters +
Antje Willems
van: Wommels
naar:
1718 Gijsbert Michiels +
Antie Goris
 
1728 Schelte Sjoerds  
1738 - 1748 Trijntie Sjoerds, wed. Douwe Douwes (overl. 1726) 1748: met huijs en 80 pm land
Trijntje overleed 19-1-1743
1748 tot
1761 (speciekoh. 2)
Jetske Rinnerts (wed. Sjoerd Sjoerds) idem
Sjoerd Sjoerds broer van Trijntje Sjoerds.
Zij van: stem 3
naar: Bolsward
1761 tot
1772
Sjoerd Sjoerds +
Trijntje Annes
idem
zoon van Sjoerd Sjoerds
naar:
1772 tot
1782
Pieter Douwes Cornel +
Grietje Douwes
zij is dochter van Douwe Douwes en een neef van Sjoerd Sjoerds jr.
van: Exmorra
naar: Bolsward
1782 tot
1822?
Sible Sjoerds van der Werf +
Trijntje Dirks Tolsma
met huis en 95 pm land
Sible overleed 1832
Er woonden 1818 ook 3 kostgangers.
1822? - 1828? Dirk Sibles van der Werf +
Petronella Fongers Huitema
Trouwden 1822
In 1826 boerenknecht: Jan Jacobs Sienstra
Dirk overleed 1828
naar: nr. 6
1828? - 1830 Tjeerd Tjalkes van der Meer +
Pietertje Hantjes Walda
van: nr. 6
1838 tot 
12-5-1852
Gerrit Klazes Kramer +
Petronella Fongers Huitema
Trouwden 1836
naar: Bolsward (Lonje)
12-5-1852 tot
12-5-1861
Durk Durks van der Werf +
Ytje Harmens Ydema
Trouwden 21-10-1858
Durk overleed 19-9-1859
Yttje: naar Bolsward
12-5-1861 tot 
mei 1884
Sjoerd Baukes van der Meer +
Antje Durks van der Werf
van: Workum
naar: Bolsward
mei 1884 tot
12-5-1885
Rein Folkerts Hettinga +
Johanna Sjoerds van der Meer
Dochter van Sjoerd. Trouwden toen.
van: Oudega
naar: Tjalhuizum
12-5-1885 tot
23-8-1887
Sjoerd Baukes van der Meer +
Antje Durks van der Werf
van: Bolsward
naar: Bolsward
23-8-1887 tot
29-11-1906
Sible Sjoerds van der Meer +
Marijke van der Werf
------------------
Cornelis Sjoerds van der Meer +
Tietje Sjoerds van der Meer
Zoon van Sjoerd.
Marijke in: 27-5-1895, van Wolsum
beide naar: Blauwhuis
------
Cornelis uit: 4-7-1899, naar Tubbergen
18-5-1907 tot
2-1-1961
Klaas van der Kooi +
Trijntje Molenmaker
-------------
Sijtske Ydema
Trouwden toen.
van: nr. 15
hij overleed 7-11-1959
zij naar: Bolsward. Sijtske was huishoudster bij hem.
4-1-1961 tot
9-1-1969
Riemer Wesselius van: Wons
naar: Harlingen
Toen is het grote hok gebouwd als kippenhok. Was vrijgezel
1969 tot
1975
Jan Brandsma +
Foekje Bootsma
bomen in hun tijd geplant
2e woning voor hun. Groothandel in bloemen.
van:
naar:
5-3-1975 tot
25-7-1975
Henk van der Brug +
Willemien Visser
van: Joure, zij van: Gaastmeer
naar: Swaziland.
Huurden woningen van fam. Brandsma
25-9-1975 tot
ong. juli 2003
Cornelis de Bakker +
Petronella Smith
van: Sneek
Cornelis overleed 29-11-1998
naar: Menaldum.
Kocht woning van Brandsma.
2004 tot  
2008
Mark Tersteeg +
Rebecca Gramnetia
Uit elkaar gegaan.
Zij vertrekt in 2007.
mei 2008 tot
heden
Rimca Smit van: Amsterdam
Jos Fries woont hier omstreeks 2008-2009

 

LC 6-7-1968
Burgerhuizing met houten loods en kampje weiland te Longerhouw
Notaris A.L. Hansma te Makkum, zal op woensdag 17 juli 1968, 's avonds 7.30 uur in het Dorpshuis te Schettens, finaal publiek verkopen:

De Huizing met veestalling, grote houten loods (voor vele doeleinden geschikt) en kampje weiland, te Longerhouw.

De huizing, plaatselijk bekend Buren 23, samen groot 40.75 are, in eigen gebruik bij de heer R. Wesselius.

Het te veilene is zeer geschikt voor recreatie.
Geboden f 10.201,--
aanvaarding in eigen gebruik 1 augustus 1968, wat de huizing betreft beh.toest. van B. en W.
Betaling: 1 augustus 1968
Bezichtiging op de verkoopdag, s middags tussen 2 en 4 uur.
Verkoopbiljetten te bevragen bij de notaris

 

Jaartal Eigenaar
1640 Taede Taedes (exempt 8 a 9 PM by hem aangehuurt)
1698 Schelte Taedes tot Exmorra 1/6 part, de erfgenamen van Taede Taedes 1/6 part in kleijne gedeelten, Alef Taedes Erfgenamen 1/6 part, Ynse Taedes tot Mackum 1/6 part, Jelle Annes in qlt: 1/6 part, Hoite Jacobs Erfgenamen de restante 1/6 part.
1708 Jan Taedes tot Oldegae behans voor 't geheel, bestaende de rest in kleijne gedeelten
1718 Fecke Lieuwes tot Gaast 3/6, 1/12 papist, Paulus Idses tot Tjerkwert 1/6, Heere Lieuwes tot Hartwert n.u. 1/6, en Hoite Jacbos 1/6 part
1728 Fecke Lieuwes tot Gaast 3/6 minus 1/24 part Papist, Paulus Idses tot Tjerkwert 1/6, Here Lieuwes tot Hartwert n.o. 1/6 en 1/24 part.
1738 Fecke Lieuwes tot Gaast 3/6 min. 1/24 papist, Paulus Idses tot Tjerkwerd 1/6, Heere Lieuwes tot Hartwerd n.u. 1/6 en 1/24
1748 Fekke Liuwes tot Gaast 3/6 min 1/24 papist, Paulus Idses tot Tjerkwerd 1/6, Heere Lieuwes Wed en erv. tot Hartwerd 1/6 en 1/24
1758 Fekke Lieuwes Erv. tot Gaast 2/3 papist, Paulus Idses tot Tjerkwerd 1/6, Burgemeester Velsen 1/6,

'De Erven van Fekke Lieuwes zijn Thomas Ages, Wiebe Hotses, IJpke Hijlkes, Sijtze Douwes en Goijk Jarighs. Elk voor 1/5 van de gemelde 2/3'
1768 Burg. G. van Velsen n.u. 1/6, Sjoerd Douwes  en Pieter Douwes te samen 1/6, Tomas Ages, Wijbe Hotses, IJpke Hylkes, Sijtze Douwes en Goijk Jarigs elk voor 1/5 van de restante 2/3
1778 Burg. G. van Velsen n.u. 1/6 en 1/5 van 2/3, Sijtse Douwes te Workum 1/5 van 2/3, Tomas Ages te Gaast 1/5 van 2/3, Wijbe Hotses en Sjoerd Lieuwes te samen 1/5 van 2/3, Anye en Jarig Rintjes tesamen 1/5 van 2/3 en Pieter en Sjoerd Douwes tesamen de restante 1/6 part
1788 Burg. G. van Velsen te Bolsward voor 32 pm, 8,5 eins, Pier en Sjoerd Douwes tesamen 28 pm;6 eins, Pieter Douwes alleen 21 pm;1,5 eins, Rintje Jarigs Erv, 8 pm, 5,5 eins, Sjoerd Lieuwes Selfs 4 pm; 2,5 eins|
'zijnde de erven van Rintje Jarigs, Jarig en Antje Rintjes
1798 Sible Sjoerds 32pm 9 einsen, Grietje Douwes 20pm 4 einsen, Liskien Sibles 14pm 3 einsen, Claas Sjoerds 1/3, Jarig Rintjes 1/3, Anne Pik 1/3 eigenaars van 12pm 8 einsen
1818-1832 Sibbele Sjoerds van der Werf (overl. 1832)
1869 Pietje Fongers Huitema 198/331
Fransiscus Gerrits Kramer
Mebius Hendriks Brandsma 49/331
Sjoerd Baukes vd Meer 273/2648
Mebius Hendriks Brandsma 21/2648
Pietje Fongers Huitema 56/2648
Dirk, Margaretha en Pietje Galema 49/2648
1874 tot
1902
Sjoerd Baukes van der Meer
1902 tot
1907
Sible Sjoerds van der Meer
1907 tot
1960
Klaas van der Kooi
1960 tot
1969
Riemer Wesselius
1969 tot
1975
firma gebroeders Brandsma
1975 tot
2003
Cornelis de Bakker +
Petronella Smith
2004 Bouwbedrijf Buwalda
2004 tot
heden
Mark ter Steege / Gramnetia