LONGERHOUW

Buren 18

1948 1934 1899 1889 1870 1845
18 14 13a
13 3 2 2

   

Jaartal Gebruiker nr. 13 Overig
1640 Idts Lieuwes Harda  
1687 tot
1703
Watse Piers +
Renske Meinerts
trouwden toen.
naar: Exmorra
1703 tot
1705
Yntse Siebes Haitsma vrijgezel. Woonde hij hier?
van: Exmorra
naar: Allingawier
1706 tot
1731
Watse Piers +
Renskje Meinerts
1703-1705 in Exmorra
Watse overleed 17-4-1715
1718 tot
<1728
Pier Watses Hiddama +
Dieuke Pyters (Rondel)
trouwden toen.
toen? naar: stem 9
1728 Watse Piers  
1738 -
tot 22-9-1783
(nr. 8 speciekoh.)
Haaije Minses Mensonides +
Baukjen Watses +
Trijntje Bernardus +
Gretske Tjamkes
met huijs en 64 pm, 
1758: idem als boven, heeft alsoo 54 pm:op: nu
1768: met huis en 64 pm , heeft alsoo 54 pm: overige
Haaije overleed 4-6-1783
Gretske naar: Burgwerd
1784 tot
1788
Steffen Annes Elgersma +
Hinke Haijes Elgersma
Zij is dochter.
van: Schraard
naar: Schraard
1788 tot
1800
Sierk Pieters Jouwsma +
Anke Johannes de Vries
naar: Exmorra
1800 tot
5-3-1809
Douwe Sijmens Baarda +
Tjepkjen Formers Schultetus
trouwden toen.
naar: Tzum, kregen toen attestatie.
1810 tot
?
Eise Heins Eisinga +
Klaaske Jans Vellinga
Woonden te Longerhouw, op deze boerderij?
van: Tzum
naar: Oosterend
1818 tot 
13-5-1861
Sijbren Baukes de Witte +
Baukje Baukes Jansen
Trouwden 1817
1830: Oepke Jorkes Westra, als boerenarbeider
naar: 'nieuw huis' = nr. 15
13-5-1861 tot
mei 1875
Sjoerd Sijbrens de Witte +
Sytske Rinzes Koopal
trouwden 9-5-1861
Sytske: van Arum
naar: Nijland
12-5-1875 tot
12-5-1885
Hilbrand Hessels Wesselius +
Weltje Sijbrens de Witte
van: Bolsward
naar: nr. 15
9-5-1885 tot
31-5-1912
Nolle Wypkes Schotanus +
Sjoukjen Hilbrands Wesselius
Trouwden toen.
van: Bolsward
naar: Bolsward
13-5-1912 tot
13-5-1913
Klaas Struiving +
Antje Tolsma
van: Hichtum
naar: Wons
25-6-1913 tot
1917
Sibbele Roorda +
Maaike Louwsma
van: Tzum, zij van: nr. 15 (als arbeidster)
naar: nr. 17
27-4-1917 tot
11-5-1920
Ate de Vegt +
Johanna de Vries
van: Ureterp
naar: Ureterp
12-5-1920 tot
10-5-1921
Wybren Bouma +
Tietje Bakker
van: Wommels
naar: Franeker
7-6-1921 (13) tot
7-5-1923
Cornelis van der Haag +
Klaaske Boskma
van: Wirdum
naar: Beetgum
9-5-1923 tot
1927
Jentje Leenstra +
Tietje de Groot
van: Warns
naar: nr. 27b
1927 tot
14-8-1934
Hedzer van der Meer, wed. Eelkje A. Veninga van: nr. 20
overleed toen.

 

Jaartal Gebruiker nr. 13a Overige
18-5-1912 tot
28-4-1913
Hantje Sjerps Jansen +
Aagje Freerks Weerstra
Trouwden toen.
van: Schettens, zij van Wons
naar: Barneveld
6-5-1916 tot
12-5-1917
Klaas Nijdam +
Maaike Bruinsma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
11-5-1918 tot
10-5-1921
Sietse van der Wal +
Geertje de Jong
van: Smallingerland
naar: Drachten
10-5-1921 (13a) tot 7-8-1924 Roelof Bakker +
Joukje Visser
van: Suawoude
naar: Hartwerd
later op: Buren 31
7-8-1924 (13a) tot
11-5-1926
Hendrik Roersma ongehuwd.
van: St. Annaparochie
naar: Oldeboorn
12-5-1926 (13a) tot
1928
Roelof Bakker +
Joukje Visser
van: Hartwerd
naar: nr. 27c
1928 (13a) tot
27-5-1947
Hendrik H. Falkena +
Geertje van der Bijl
van: Exmorra
Hendrik overleed 28-11-1934.
zij naar: Heeg
27-5-1947 tot
24-6-1981
Murk Falkena +
Hinke Piersma
zoon
naar: Workum
24-6-1981 tot 
heden
Hans Falkena +
Tjeerdje Hibma
zoon

 

 

Jaartal Eigenaar
1640 Mederechter Ids Lieuwes Harda
1698 De Heer Grietman Tjaard van Aijlva  (#10664)
1708-1718 Hoogwelgeb. vrouw Margaretha geb. Baronnesse van Ghent, douariere van Aijlva, van Hichtum (#10665)
1728-1738 De HoogWelgeb. Heer Cornelius Baron van Aijlva (#11046)
1748 De HW Heere Grietman Tjaard van Aijlva (#7180)
1758 De HW Heer Tjaard van Aijlva Erv.  --> Mevrouw Aijlva van Higtum
1768 De H.W. Mevr. Aijlva van Higtum (#199)
1778-1788 De H.W. Heer Grietman Schwartsenberg voorsn. tot Higtum (#11085)
1798 Wilco Camstra Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg (#11080)
1818 Bauke Sjoerds de Witte 1/3, Trijntje Hessels 1/3, Hessel Sijmons 1/3
1832, 1852, 1869 Sijbren Baukes de Witte (overl. 1872)
1909 Boerderij geveild te Longerhouw, waarsch. deze !!
Koper waarsch. 
2005 fam. H. Falkena

 

LC 15-11-1783
De secretaris H.W. Wiarda, zal op vrydag den 21 November 1783 de klok 1 uur na noen, ten huize van Wybe Kosters  Erven publiek by strijkgeld verhuren: Een beste Zathe en Landen met Huizinge, schure, Hovinge en watermolen cum annexis tot Longerhouw, laatst by wylen  de Ontvanger Haye Mensonides  bewoond, groot 68 pondematen alle schone Greide, en zulks voor jaren in te gaan met Petry  en May 1784

 

18-11-1909 werd boerderij te Longerhouw geveild. als eigenaren:
1. Nolle Schotanus getr. met Sjoukje Wesselius +  Hessel Wesselius, Sijbren Wesselius, Baukje Wesselis
2. Fokke van der Meer getr. met Baukje de Witte + Antje de Witte, Jan de Witte, Weltje de Witte, Sijbren de Witte

'een uitmundend vruchtbare Sate en Landen liggende aan één kavel, onmiddelijk bij de Buren te Longerhouw, bestaande in royale Stelphuizing en tien perceelen weiland benevens eene burgerhuizing met tuin aldaar een en ander kadastraal bekend Gemeente Tjerkwerd sectie C nummers......
Bevoorrecht met weg en lijkpad over den aan de Kerk van Longerhouw behorende grond, de Buren, kadaster nummer 1512, naar en van den grindweg.
Tot vijf Maart en twaalf mei negentien honderd twaalf verhuurd aan den mede eigenaar den heer Nolle Schotanus.

De percelen bij deze boerderij werden o.a. als volgt geveild:

  • perceel 5: weiland Fenne, 408 deels, aan: Wiepke Terpstra, landbouwer te Wons voor fl. 4817,40
    (groot 2 hectare, 26 are, 20 ca.)