LONGERHOUW

Buren 7-9

1948 1934 1899 1889 1870 1845
4 21 17
7 5 5 23 18
9 6 6 22 18/19
- 7        

 

 

 

Jaartal Gebruiker nr. 7 Overig
mei 1877 tot
mei 1878
Pieter Siebes Heinsma +
Jetske Pieters Dijkstra
van: nr. 4a
naar: nr. 5b
mei 1878 tot
mei 1880
Siebe Tjallings Heinsma +
Fokje Ynzes Haitsma
van: Schettens
naar: nr. 5
mei 1880 tot
mei 1881
Reinder van der Schaaf +
Inkje Heinsma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
mei 1881 tot
mei 1883
Johannes Nijdam +
Ytje Struiving
van: Oosthem
naar: Schraard
mei 1883 tot
mei 1884
Tjeerd Martens Weerstra +
Epkje Gerlofs de Boer
van: Zurich
naar: nr. 5a
mei 1884 tot
10-3-1897
Kerst Sytzes Sipkema +
Jeltje Ages Dijkstra
van: nr. 19
Karst overleed 21-9-1884
Jeltje overleed 10-3-1897
mei 1884 tot
12-5-1887
Sytze Karstes Sipkema +
Japke Alles Kuiper
Trouwde toen.
van: Longerhouw
naar: Makkum
15-5-1886 tot
12-5-1887
Franke Ruurds Roefstra +
Lysbert Hendriks Ewoldt
van: DBR
naar: nr. 6
tot 25-2-1899 Jeltje Sytzes Sipkema (dochter van Sytze). naar: Schiedam
1898 tot
1898
Sjoerd Tjerks van 't Zet +
Arendje Hendriks Roelevink
van: nr. 22
naar: nr. 22
1898 tot 
1909
Hessel Hillebrands Wesselius +
Annigje IJsbrands de Haas
van: nr. 11
naar: nr. 12
8-3-1910 tot 
8-7-1910
Willems Eling +
Geessien Schuiling
van: Barger
naar: Buinerveen
16-8-1910 tot
1911
Lijkle Buwalda +
Gooitske van de Lageweg
van: Tirns
naar: schip in Longerhouw
12-5-1911 tot
13-5-1912
Hessel Piers van de Witte +
Jeltje Freerks Bakker
van: Pingjum 
naar: Pingjum
11-5-1912 tot
1913
Sjoerd Stiensma +
Jantje Sieperda
Trouwden toen.
van: Hartwerd, zij van Nijland.
naar: nr. 27a
5-6-1913 tot
1921
Jan Sijbrandi +
Sjoerdtje Scheepsma
van: Bolsward
naar: Schettens, nr. 47
1921? tot
1923?
Sijbren Hessels Wesselius +
Janke Werkhoven
trouwden toen.
van: nr. 12, zij van nr. 3 (arb.)
naar: nr. 12
mrt. 1923 tot
mei 1931
Enne Jacobs Feenstra +
Jantje de Vries
trouwden mei 1923
naar:
12-5-1931 tot
12-5-1932
Ulbe Jan Yntema +
Anneke Terpstra
van: Schettens, nr. 33k
naar: nr. 14
mei 1932 tot
18-11-1940
Jan Wiersma +
Grietje Sandstra
van: Wommels
naar: Longerhouw, nr. 18
mei 1940 tot
3-6-1941
Popke Zijlstra +
Dirkje Haagsma
van: Parrega
naar: Longerhouw, Buren 9
1941 Huis gesloopt volgens kadaster !  
mrt. 1944
tot 18-5-1948
Harmen van de Witte +
Lipkje Rusticus
van:
naar: Schettens, van Osingaweg 60
12-5-1948 tot
20-5-1957
Ids de Haan +
Taetske Visser
van: Oterleek
naar: Tjerkwerd
arbeider bij Douwe Postma te Schettens.
14-5-1957 tot
ong. 1995?
Dirk Renema +
Nienke Boukes
van: Gaasterland, Oudemirdum
naar: Witmarsum
1995? tot
heden
Siebren Renema zoon

 

Jaartal Gebruiker nr. 9 Overig
mei 1877 (19)tot
mei 1884
Karst Sytzes Sipkema +
Jeltje Ages Dijkstra
van: nr. 16
naar: nr. 18
     
12-5-1887 tot
12-5-1896
Sytske Sybrens van Ketel, wed. Tettero Broers van Abbema van: Witmarsum
naar: Schettens
9-5-1896 tot
ong. 1898
Sjoerd Tjerks van 't Zet +
Arendje Hendriks Roelevink
Trouwden toen.
van: Hichtum
naar: nr. 23
ong. 1898 tot
1898
Sybren Jans Bijkersma +
Grietje Lolkes Koopmans
van: nr. 15
naar: nr. 11a
ong. 1898 tot
12-5-1909
Sjoerd Tjerks van 't Zet +
Arendje Hendriks Roelevink
van: nr. 23
naar: Schettens, nr. 56
13-5-1909 tot
16-9-1910 (1911 vlg. lidm.)
Rintje Baukes Sieperda +
Dieuwke de Vries
van: Workum
naar: Workum
11-5-1912 tot
12-5-1913
Lieuwe Jorritsma +
Hieke Bartsma
Trouwden toen.
van: Witmarsum, zij van: Tjerkwerd
naar: Dedgum
Later te: Longerhouw, nr. 12
12-5-1913 tot
13-5-1918
Pieter Zijlstra +
Sybrigje Raukema
van: Cornwerd
naar: Witmarsum
(in 1916 op Buren 26?)
11-5-1918 tot
juni 1922
Bauke Oenes Sieperda +
Pierkje Feenstra
van: Piaam
naar: Goinga (met attestatie)
mei 1922 tot
mei 1926
Ate Alberda +
Marijke Koldijk
van: Schraard
naar: Uithoorn
mei 1926 tot
mei 1928
JelleWolthuizen +
Jantje Westerbaan
van: Pingjum
naar: Witmarsum
mei 1928 tot
mei 1931
Tjeerd Wispelweij +
Riemke Terpstra
van: Gaast
naar: Burgwerd
mei 1931 tot
dec. 1933
Sjoerd Dijkstra +
Harmke Dijkstra
van: Idsegahuizum
naar: Tjerkwerd
7-6-1934 tot
15-5-1935
Tjerk Postma +
Renske Agema
van: Bozum
naar: IJlst
12-5-1935 tot
11-5-1939
Siebren van der Laan +
Geertruida de Jong
van: Schettens, nr. 32c
naar: Lekkum
mei 1939 tot
3-6-1940
Pier Rienstra +
Ettje Jellema
van: Tjerkwerd
naar: Tzum
28-5-1940 tot
12-5-1941
Ruurd Osinga +
Jantje de Bruin
van:Midlum
naar: Zweins
3-6-1941 tot
12-5-1943
Popke Zijlstra +
Dirkje Haagsma
van: Longerhouw, Buren 7
naar: Schettens, nr. 2 ?
mei 1943
tot 12-5-1945
Douwe Sipke Buma +
Tjitske Reinstra
van: Workum
naar: Longerhouw (Buren 1)
12-5-1945 tot
12-5-1951
Emke Rienstra +
Geertje Gorter
van: Burgwerd
naar: Longerhouw, Buren 20
11-5-1951 tot
12-5-1955
Sijtze Sijtsma +
Aaltje Hofstra
van: Franekeradeel, Hitzum
naar: Menaldumadeel, Dronrijp
12-5-1955 tot
12-5-1958
Jan Broersma +
Sijke Tuininga
van: Wymbritseradeel
naar: Wymbritseradeel, Abbega
22-5-1958 tot
2-3-1959
Roelof Toering +
Anna de Boer
van: Baarderadeel, Bozum
naar: Wons
12-5-1959 tot
13-5-1963
Willem Postma +
Fokje van der Plaats
van: Ferwerderadeel, Hallum
naar: Lollum

 

 

Jaartal Gebruiker nr. 4 Overig
12-5-1862
tot 3-6-1890
Minne Oepkes Vellinga +
Sijtske Hendriks Runia
van: Schraard, zij van Schettens
Sijtske overleed 16-8-1889.
Hij overleed toen
3-6-1890 tot
1910
Kerst Minnes Vellinga +
Engeltje Paulus Dijkstra
zij in: 27-4-1895 uit Burgwerd (trouwden toen)
naar: nr. 28b
12-5-1910 tot
1913
Oene Baukes Sieperda +
Hiltje Pieters Miedema
van: Schettens, nr. 31
naar: nr. 27
12-5-1913 tot
12-5-1933
Jelle Bosma +
Ymkje Wiersma
van: Schraard
naar: nr. 17
1934 (nr. 4 is niet meer aanwezig op bewonerslijst dd 1934)