LONGERHOUW

Buren 5

1948 1934 1899 1889 1870 1845
5 4 3 20 8 8

   

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Pier Jelles (ook eig. stem 6)
1698 Riucke Fongers  
1701 tot
1740
Tetje Jans, wed. Jelle Piers van: Makkum
zij is weduwe van Jelle Piers (zoon)
R.K.
1740 tot
1754 (nr. 3 speciekoh.)
Pier Jelles [en]
Maijke Jelles
zoon en dochter van Jelle Piers.
1748: met huijs en 44 pm. R.K.
naar: Bolsward
1755 tot
1800
Jelle Sjoerds Postma +
Trijntje Jelles
1758: Met huis en 64 pm
1768: idem, dus 54 Pm: over:
1788: met huis en 64 pm, dus 54 pm: overig
Jelle overleed 1797
naar: Burgwerd
1800 tot
1802
Broer Ysbrands Haagsma +
Doutjen Baukes Wiersma
van: stem 5
naar: Abbega
1802 tot
12-5-1854
Jan Tjeerds Hofstra +
Trijntje Tjallings Sieswerda
Trijntje overleed 11-9-1851
Jan naar: Bolsward
24-5-1851 tot
12-5-1858
Tjeerd Jans Hofstra +
Sijmontje Gosses Bootsma
indatum=trouwdatum
Sijmontje van: Burgwerd
naar: Witmarsum
12-5-1858 tot
12-5-1860
Sybren Jans Hofstra +
Ietje Oepkes Tilstra
van: Ugeclooster
naar: Schraard
12-5-1860 tot
12-5-1882
Abe Jorrits Brandsma +
Janneke Durks Jongma
van: Piaam
Zij 12-5-1862 van Wons.
naar: Bolsward
mei 1882 tot
7-5-1895
Jelle Ymtes Sijbrandij +
- Baukje Ypes Jansen 
- Reinskje Eerdes Feenstra
van: Lutkewierum
Baukje overleed 19-1-1885.
2e huwelijk: 12-11-1887, zij toen van Exmorra.
naar: Gauw
12-5-1895 tot
28-5-1910
Ieke Jacobs Bajema, wed. Eelke Willems de Boer +
Willem Eelkes de Boer (zoon)
van: Tjerkwerd
naar: Bolsward
12-5-1910 tot
14-5-1920
Rimmer Eelkes de Boer +
Jacobje Bajema
Trouwden doen.
van: Hemelumer Oldepherd
naar: Bolsward  
12-5-1920 tot
27-6-1956
Jelle J. Burggraaff +
Eelkje S. Reitsma
van: Hichtum
naar: Bolsward
15-5-1956 tot
heden
Sieberen Burggraaff +
Ytje Nooitgedagt
Sieberen overleed 16-3-1998

 

   

Snijwerk van Jan van Nijs in een pand aan de Buorren 5 te Longerhouw

     

Jaartal Eigenaar
1640 Pier Jelles 1/3, Sybren Rienks Kinderen aldaar 1/3 Wabe Reins tot Mackum 1/3
1698 Jelle Piers in qlt: papist
1708 Tetje Jans voorsn. voor haer & nomine liberorum papist
1718-1728-1738 De Heer Grietman Cornelius Baron van Aijlva (#11046)
1748 De Heere Grietman Tjaard van Aijlva (#7180)
1758 De Heer Grietman Tjaard van Aijlva Erv.  (#199)
'Mevrouw Aijlva van Higtum'
1768 De H.W. mevr. Aijlva van Higtum (#199)
1778-1788 De H.W. Heer Grietman Schwartsenberg van Higtum (#11085)
1798 tot 1799 Wilco Camstra Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (#11080)
1799 Tjeerd Jans +
Lijkeltje Douwes
1818 Jan, Douwe, Hotske, Aafke en Doutsen Tjeerds elke voor 1/5 eig.
1832, 1852 Jan Tjeerds Hofstra
1869 Lyckeltje Jans Hofstra 3/8, Ytje Jans Hofstra 2/8 , Trijntje Jans Hofstra 8/40 , Bauke Sybrens vd Meer 7/40
1960 W.W. Anema (volg. overl.adv. toen 82 jaar)
2005 fam. Y-Burggraaff-Nooitgedacht

 

Proclamatieboek Wonseradeel
Den ..... 1799
Tjeerd Jans en Lijkeltje Douwes, egetlieden ..onder Burgwerd BB en C op de Coop van seekere schoone Zathe en landen met Huijsinga en Schuure en verdere aanbehoren onder den dorpe Longerhouw, groot na naam en faam met de 8pm aangekocht land onder Exmorra, vier en sestig pondemate belast met agtien Floreen tien strs: agt penn. .....
Wordende deze zathe gebruijkt bij de Wed. van Jellle Sjoerdts tot Petri en Maij 1800 voor de jaarlijkse huur van vierhonderd vijftig car.guldens vrijland boven het bekostigen van kostdrank en arbeidsloon mitsgaders van glaasenroop en spijkers hebbende tot naastlegers de dorpsvaart en oosten Teke Takes ten Zuijden de exmorster gemeene schar ten westen De Kooper ten Noorden.
Aldus in Coop bekoomen dvan Petrus Wierdsma  notaris te Leeuwarden bij Procuratie op den 3 juni 1789 van den geregte der stede Leeuwarden gepasseerd .. zijnde van Wilco ... Camstra thoe Schwartzenberg  voo de somma van een hondert twintig guldens.... Landschaps Obligatien in goed, grof of goudgeld. Binnen leeuwarden op drie termijnen asloo 1en Maij 1799 12e maij 1800 en Maij 1801 telkens een derde part des in mindering van het eerste termijn bij het passeren der Coopbrief betalende een duijsent caroliguldens en van de tweede volgende termijnen drie en een tweede percento tot intressen in te gaan 1 Maij 1799. In vrij cost en schadeloose gelde, breeder de coopbrief van den 6 december 1798, hier af sijnde.