LONGERHOUW

Buren 4 (6 -8)

1948 1934 1899 1889 1870 1845
4 26 23 8 5 5
6 25 7 5B
8 24 24 6 5A 5

Buren 6

27 december 1958

Na het zingen van het Frysk Folksliet werd het hervormde verenigingslokaal in Longerhouw geopend door de president- kerkvoogd Sj. Postma. Burgemeester Oosterhoff die ook bij de opening aanwezig was verzorgde de trekking van de loterij, die een deel van de kosten van de verbouwing moest dekken. De feestavond werd verder gevuld met zang, toneel, schetsjes en voordrachten die erg in de smaak vielen bij het publiek.

(Bron: Leeuwarder Courant)

Jaartal Buren 4 Overig
1640 Hoyte Jacobs  
1685 tot
1702
Age Bauckes +
Tryntje Joukes
Toen lidmaat geworden.
naar: Hieslum
1704? tot
1713?
Foockel Tjalkes, wed. Meinert Piers van: stem 5
overleed toen
1716 tot
1725
Sioerd Sioerdsen +
Jetske Rinnerts
eerder : stem 6
van: Wolsum
Sjoerd overleed 1725
Jetske naar: stem 3
1728 Pier Watses Hiddama +
Dieuke Pyters (Rondel)
toen? van: stem 2
1738 tot
1754
(speciekoh. 7)
Meijnerd Watses Hiddama +
Geertje Pyters Donia
broer. Hij overleed toen.
met huijs en 24 pm
1755 tot
1777
Wijbren Watses (Hiddama) +
Minke Pieters
broer. Hij overleed 1771.
van: stem 5
Minke overleed 17-1-1777
11-5-1777 tot
12-5-1823 (?)
Thomas Doijes Bakker +
Uilkjen Annes de Jong
Trouwden 1776
Kregen in 1824 hun attestatie in IJlst.
Thomas overleed 22-4-1825
12-5-1823 tot 
ong. 1850
Doeke Keimpes Roedema +
Trijntje Sjoerds Dijkstra
naar: nr. 12
ong. 1850 
tot 12-5-1853
Keimpe Doekes Roedema naar: Schettens, nr. 23
12-5-1853 tot
tot 12-5-1862
----------
tot 12-5-1862
tot 12-5-1859
Grietje Gerbens Rijpma, wed. Jelle Pieters Nauta

------------
Sjoerd Jelles Nauta (zoon)
Pieter Jelles Nauta (zoon)
Grietje van: nr. 11
Grietje naar: Arum
-------------
Sjoerd naar: Schraard
Pieter naar: Schraard
12-5-1862
tot mei 1880
Sake Ypes Ypma +
Geertje Dooitzens Yesma
van: 
Geertje in: 12-5-1869 van Pingjum
(woonden 1868-1871 ouders Geertje hier ook?)
naar: Hichtum
mei 1880 tot 
20-4-1935
----
tot 31-7-1890
Siebe Tjallings Heinsma +
Fokjen Ynzes Haitsma
----
Bauke Johans van Abbema
van: nr. 18
Fokjen overleed 1927.
Siebe overleed toen.
----
naar: nr. 13
12-5-1935 tot
26-2-1936
Jan Schaafsma +
Geertje Postma
van: Bittenserpaed 24
naar: Callantsoog
apr. 1936 tot
mei 1939
Pieter Fopma +
Tetje Hofink
van: Schraard
naar: Tjerkwerd
mei 1939 tot 
26-10-1953
Jelle Wolthuizen +
Jantje Westerbaan
van: :Pingjum
naar: Wymbritseradeel
koster
13-5-1954 tot
24-7-1957
Jan Schotanus +
Sijke ten Dam
van: Buren 13
naar: Bolsward
Koster
10-5-1958 tot 
8-10-1962
Hobbe de Jong +
Rigtje van der Ploeg
Koster
van: Barradeel, Wijnaldum
naar: Wymbritseradeel, Oosthem
(later koster te Schettens)
6-5-1964 tot
24-5-1965
Ruurd Abma van: Doniawerstal
naar: Franekeradeel
15-7-1965 tot
16-8-1967
Geert Dijkstra van: Ursum
naar: Texel
27-6-1968 
tot heden
Bauke Bakker +
Trijntje Valkema
van: Buren 20
Bauke overleed 2008

 

Jaartal Buren 8 Overig
tot 1821 Anne Thomas Bakker +
Attie Sijbrens de Witte
Onbekend of ze hier woonden !!
naar: Bolsward
1822 - 1846 Pieter Jelles Nauta +
Klaaske Eeltjes Haagsma
1838 tijdelijk? naar: nr. 4
toen? naar: nr. 11
1838 tot 
1845
Jelle Pieters Nauta +
Grietje Gerbens Rijpma
trouwden 1837
naar: nieuwe woning nr. 11
1846 tm 
dec. 1849
Douwe Wiebes Koopmans Onderwijzer
naar: Hartwerd
12-5-1850 tot
aug. 1856
Gerrit Sybrens de Witte +
Lykeltje Sipkes Deinum
van: Schettens, nr. 5
Gerrit overleed 10-5-1855
Lykeltje: naar Workum
12-1-1850 tot
13-5-1861
Jan Sjoerds de Jong Onderwijzer
van: Makkum
naar: Makkum
???? tot
1860-1870
tot 18-6-1884
Symen Douwes Baarda +
Rinske Klazes Tilstra
of waren het toen 3 woningen ??
naar: Franeker
mei 1884 tot
1907
Tjeerd Martens Weerstra +
Epkje Gerlofs de Boer
van: nr. 18
Tjeerd overleed 29-1-1897
Epkje: naar: nr. 16
1907 tot
20-5-1958
Tjalling Siebes Heinsma +
Hiltje Struiving
van: nr. 17
naar: Oosthem
Dit is nu het lokaal

 

Jaartal Bewoner 5b Overig
mei 1878 tot
12-5-1897
Pieter Siebes Heinsma +
Jetske Pieters Dijkstra
van: nr. 18
naar: Parrega

 

 

Jaartal Eigenaar
1640 tot heden De Kerk van Longerhouw