LONGERHOUW

Buren 1

1948 1934 1899 1889 1870 1845
1 10 10 10 4 4
    10a      

 

Jaartal Gebruiker nr. 10 Overig
1640 Sibren Rienx  
1690 tot
1701
Abe Jelles +
N.N.
van: Allingawier
naar: Allingawier
1708 tot
<1716
Sjoerd Sjoerdsen +
Jetske Rinnerts
trouwden 1706
naar: Wolsum
later: stem 4
1715 tot
1723
Nanne Ottes Jellema +
Acke Sijbrens
van: Hieslum
naar: Witmarsum
1728 Jan Jelles +
Ymk Pieters
 
1737 tot
1739
Gosse Sjoerds +
Ybbel Rinnerts
1748: met huijs en 60 pm
van: Elahuizen
naar: Indijk
1748 tot
1749
Luitjen Wiltjes +
Minke Aebbes
van: Abbega
naar: Tjerkwerd
1749 tot
1752
Haije Ruurds +
Grietje Cornelis
van: Arum
naar: Witmarsum
1752 tot
1759
(nr. 4 speciekoh.
-------
1757 tot
1759
Meijnte Meijntes +
Hincke Sijbrens de Witte
------------------
Hijlck Wijbes, wed. Sijbren Pijters
van: Schettens, 18
naar: Schettens, 12
idem
-------
van: Schettens 13
naar: Schettens 12
1759 tot
1792
Jelle Jans +
Gertje Johannes
met huis en 61 pm
Jelle Jans overleed 1782
zij naar: Burgwerd
1792 tot
in 1805
Rein Lolkes Lolkema +
Tjitske Jurjens Vriesenga
van: Abbega
1811 Lolke Hessels +
Hotske Jans
Ouders van Rein Lolkes !
 
1818 tot 
12-5-1825
Jaan Baukes Jansen +
Bakke Jetzes Reitsma
naar: Witmarsum (kind in 1827 daar geb.)
12-5-1825 - 
1-12-1862
Broer Johans van Abbema +
Yebeltje Baukes Jansen
--------
1826: Gerlof Annes Bruinsma (boerenknecht)
--------
1838: Pieter Jelles Nauta +
Klaaske Eeltjes Haagsma
van: Schraard
Broer overleed 1850
Yebeltje overleed 1-12-1862
-------
Gerlof 1830? naar: Schettens, nr. 6
zoon Ype naar en van: nr. 14
--------
van: nr. 5
naar: nr. 5
1-12-1862 tot
12-5-1873
Ype Broers van Abbema +
Okje Hotzes Rusticus
Ype van: nr. 14
Okje in: 10-8-1865, van Tjerkwerd. Trouwden 10-8-1865.
naar: nr. 13
12-5-1873 tot
12-5-1888
Broer Johans van Abbema +
Tietje Jetzes Reitsma
van: Witmarsum, zij van Allingawier
naar: Witmarsum, nr. 38
12-5-1888 tot
12-5-1892
Douwe Doedes de Boer +
Ybeltje Johans van Abbema
van: Witmarsum, nr. 38
naar: Witmarsum
1892 tot
12-5-1893
Bauke Johans van Abbema +
Aukje Wisses Postma
van: nr. 13
naar: Leeuwarden
12-5-1893 tot
1910
Wiebe Martens Tilstra +
Fokeltje Annes Elgersma
van: Exmorra
naar: nr. 9
21-5-1910
8-7-1931
Ruurd Wijbrandi +
Saapke Wiebes Tilstra
Trouwden toen.
van: Hartwerd, zij van: nr. 10 (deze boerderij), dochter.
naar: Bolsward
>mei 1931 tot
12 mei 1936
Sijbren Hessels Wesselius +
Janke Werkhoven
van: nr. 12
naar: nr. 12
mei 1936 tot
8-6-1958
Hinke de Jong, wed. Sipke de Schiffart overleed toen.
boerin
30-10-1952 tot
23-3-1986
Sipke Sipkes de Schiffart +
Pietertje Jukema
Sipke woonde er vanaf mei 1936
(linkerwoning)
naar: Bolsward
1-5-1986 tot
9-1-1990
Ate Leijendekker +
Antje Riemersma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
1-12-1989 tot
21-5-1992
Durk J. Galama +
Tiny van der Sluis
hij van Schettens (Marnedijk 3), zij van: Skarsterlan
naar: Schettens, Marnedijk 3
17-7-1992 tot
2003
Walle Sijbren de Vries +
Maria G. van der Mark
van: Marrum (Gr.)
Walle kocht boerderij + erf.
Walle overleed maart 2002
naar: Leeuwarden
okt. 2003 tot 
2009
Jaco de Rapper +
Frans Smits
van: Amsterdam
naar: Amsterdam
ong. juli 2009 tot heden Martinus Groenewold +
Rinskje Boschma
van: Amsterdam

 

Jaartal Gebruiker nr. 10a  
12-5-1935 tot
12-5-1936
Hijlke Werkhoven +
Jantje de Vries
van: nr. 12
naar: nr. 20
12-5-1945
tot 8-2-1946
Douwe Sipke Buma +
Tjitske Reinstra
van: Longerhouw (Buren 9)
arbeider.
naar: Longerhouw (Buren 20)
mei 1946 tot
3-6-1948
Pieter Haagsma +
Antje Nauta
hij van Gaast, zij van Schraard.
arbeider?
naar: Wolsum

   

Jaartal Eigenaar
1640 Sybren Rienks Kinderen 1/3, Pier Jelles aldaar 1/3,  sampt Wabe Reins tot Mackum 1/3
1698 Jelle Piers 1/2, Age Winia n.u. beijde tot Makkum papist
1708 Mathijs gert (B)oon  n.u. tot Mackum 1/2, Tetje Jans voor haer en nomine liberorum 1/2, papist
1718 Mathijs Geijthoorn n.u. tot Mackum 1/2, Tetje jans voor haer en n.l. 1/2, papist
1728 Johannes Hoytes Slotem n.u.  1/2, Fettje Jans voor haar en nom.lib. 1/2 Papist
1738 Johannes Hoijtes n.u. 't Enckhuijsum 1/2, Pier Jelles 1/6, Jan Jelles 1/6, Maijcke Jelles 1/6 voor de andere helfte
1748 Sijmen Hettes 1/2, Pier Jelles1/6, Jan Jelles 1/6 Maijke Jelles 1/6 part en zoo te samen voor 't geheel alle papist
1758 Johannes Hijltjes Cumstratse  1/4, Pier Jelles 1/2, Jan Jelles 1/4 part en so tesamen voor 't gheel alle papist
1768 Pier Jelles 5/8, Jan Jelles 3/8 part, beide Papist
1778 Jelle Jans voor 1/3, Houke Jans 6 kinderen voor 1/3 en Rinnert Jans 2 kinderen voor 1/3 papisten
De namen van de 6 kinderen zijn Jan, Rein, Ymk, Trijntje, Rinnert en Hessel Lolkes
En die van 2 kinderen: Ymk en Sjuke Rinnerts
1788 Jelle Jans Wed. voor 1/3, Hotske Jans 5 kinderen met namen Rein, Ymk, Trijntje, Rinners en Hessel Lolkes voor 1/3 enYmck Rinnerts en Ringertje Jacobs papisten te samen voor 1/3
1798 Ymkjen Rinnerts
1818 Bauke Jaans Jansen
1832, 1852 Broer Johans van Abbema
1869 Johan Broers van Abbema
198? fam. De Schiffart
2003 tot heden J. de Rapper