LONGERHOUSTER FOLKSLIET

 

Yn beammeskaed biskle                   Gjin Dtskers yn 'e oarloch

Leit 't lytse Longerhou;                      Gjin Kanadees binei,

Mids f en blomm' en greide.             It greate wrld-gebeuren

In byld fan rst en trou.                     Giet meast oan s foarby.

In tuorke -wrak, mar dimmen            Mar deis, yn 'e iere moarntiid

In tsjerkje stil troch rst,                     Rst 't liet fan 't wurk hjir al;

Hwat pleatsen der om hinne,             Fan f en groun en minsken

Hwat huzen noch d'r neist.                En dinkjes snder tal.

Fredich, stil Longerhou!                         Fredich, stil Longerhou.

Dou doarpke, lyts mar krigel,                 Dou doarpke. lyts mar krigel,

Myn hert, dat bliuwt dy trou.                  Myn hert dat bliuwt dy trou.

 

Gjin winkels en gjin bakker,              Fan sn, skaed en lannen.

Mar wol in pastorije,                        Lkt mannich hert nei dy;

In timmersaek - in ferver -               Dyn tuorke en dyn pleatsen

Fourage foar de kij.                         Dyn greiden en dyn kij,

In molkwein oan it dykje,                 Bliuw' yn dit jachtsjend libben

In skiep op 't buorremd;                 Noch lang in st  fan rst,

De slachter komt fan utens,               Jewieltsje yn 'e greiden;

De dokter t 'e std,                        Us Frysln op syn bst.

Fredich, stil Longerhou,                         Fredich, stil Longerhou,

Dou doarpke, lyts mar krigel,                 Dou doarpke, lyts mar krigel,
            Myn hert, at bliuwt dy trou.                   Myn hert dat bliuwt dy trou.

 

Het lied is waarschijnlijk in de jaren 50 geschreven van de vorige eeuw, op de melodie van 'Home sweet

home', geschreven door H.R. Bishop (1786-1855).

Let op, dit is een volkslied, in tegenstelling tot het Schettenser Dorpslied.