LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Gerbrandus Lantinga Als kandidaat intreerede 20 okt. 1743 overleden 5 jan. 1785

In de kerk van Longerhouw hangt een memoriebord, geplaatst in de tijd dat Lantinga dominee was. Dit bord herinnert aan de grote verbouw van 1757-1762. Hierop staat o.a. het wapen van Lantinga afgebeeld. 

  

Wapen (Dominus) Gerbrandus Lantinga

Gedeeld: 1. Friese adelaar; 2. in blauw in gouden handmerk

 

Gerbrandus Lantinga (zijn latijnse naam) was dominee te Schettens en Longerhouw. Hij deed zijn intree-rede op 20 oktober 1743 nadat hij als kandidaat werd beroepen. Hij woonde te Longerhouw, omdat daar de pastorie van de beide dorpen stond. Longerhouw en Schettens zijn namelijk na de reformatie op kerkelijk gebied een eenheid geworden die tot op de dag van vandaag nog bestaat (sinds 1969 ook samen met Schraard S.O.W.).

Gerben Tjamkes Lantinga werd geboren op 23 augustus 1717 te Bolsward in het gezin van Tjamke Lantinga (koopman, bakker) en Joukjen Jans Tuynsma. De Lantinga’s waren een vooraanstaande familie in Bolsward, want zijn grootvader (ook een Tjamke) was koopman en vroedsman in dezelfde stad. Dat ook Gerben vermogend was, bleek uit wel uit de de quotatiekohieren van 1749. Hij is dan de rijkste man van Longerhouw met een vermogen van maar liefst 5000 gulden.

Op 26 augustus 1753 trouwde Gerben in zijn woonplak Longerhouw met Froukjen Wybes Synsma. De dienst werd geleid door
ds. Arnoldus Nieuwenhuis, predikant te Tjerkwerd en Dedgum. Uit hun huwelijk wordt binnen een jaar een dochter geboren: Joukjen Gerbens Lantinga (27 mei 1754), die later trouwde met Arjen Tietes Bruinsma.

Hierna begint het grote herstelwerk aan de Herv. Kerk te Longerhouw. Waarschijnlijk zijn enige tijd de meeste erediensten in Schettens gehouden want de totale verbouwing heeft wel enige tijd in beslag genomen.De kerk was namelijk geheel verouderd en onbruikbaar geworden. In elk geval kon de kerk opnieuw in gebruik worden genomen. Dit gebeurde dan ook feestelijk op 24 april 1757 en ds. Lantinga wijdde de kerk opnieuw in met een leerrede over Zacharia 1:16. Vijf jaar later was deze verbouwing nog aanleiding tot het laten vervaardigen van het mooie memoriebord.  

(AAB 2005: waarschijnlijk wordt met bovenstaande restauratie en feestelijke opening de kerk van Schettens bedoeld, in ieder geval is het bord oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van Schettens !!)

Hierna zit Gerben zijn tijd volledig uit te Longerhouw totdat hij op 5 juni 1785 komt te overlijden. Hij heeft er dan meer dan 41 jaar als predikant gestaan !! Het kan zijn dat hij in de kerk begraven is maar zijn grafsteen is hier niet (meer) aanwezig.

Zijn broer Regnerus Lantinga stond als predikant te Wons en deed als kandidaat zijn intreerede op 21 sept. 1760. Hij werd beroepen door Wommels en naam afscheid van Wons op 24 apr. 1763. Hij had mischien een broer/neef die predikant te Oppenhuizen was (volgens Romeijn).