Huurcontracten van de Kerkvoogdij te Schettens

 
Kad.nr. Grootte Naam gekocht Verkocht
grond        
nr. 524-525   (kerketuin??) 1842  
nr. 393-394   De twaalve ?    
nr. 365 2:80:20     1975
nr. 662   De zesse 1718  
nr. 656-657    (Fintje met de Yester) 1742  
nr. 592   hoort bij Kleine kerkeplaats 1854  
nr. 578     (waar hoort dit bij) 1876  
nr. 816-817     De twaalve ? 1862  
nr. 459   De elve    
nr. 382 7 pm hoort bij Kerkeplaats (1905)   1975
nr. 477   hoort bij Kleine kerkeplaats    
nr. 485   hoort bij Kleine kerkeplaats    
nr. 486 --> 1160   hoort bij Kleine kerkeplaats ?    
nr. 487   hoort bij Kleine kerkeplaats    
nr. 1160   Herkomst nog niet bekend !!    
nr. 1217   Achter brug Schettens (?) Hernummering ?!  
Witm. G 562 7:65 ca parkeerterrein bij kerk    
Witm. C1545-1549 1:09:90 Waar ligt dit?  Omnummering...? sinds mensenheugenis in eigendom... 1971 aan Rijkswaterstaat
1787 1:27 are Bij nieuwbouw 3-1 kap te Schettens.   1974 ingeruild met diaconie
1788    
1789    
1790    
1792 12 ca Bij nieuwbouw 3-1 kap te Schettens.   1974 geruild tegen bovengenoemde percelen.
1793 Diaconie moest bijbetalen.  
1794    
1800    
huizen        
Kosterwoning     1842  
2-1 kap Bittens     1823  
Boerderij stem 14   Grote kerkeplaats Buren    
Boerderij stem 8   Kleine kerkeplaats Bruindijk    
nr. 815 15:30 ca Boerderij 1905 1905 1975

SCHRAARD

Makkum C 982 2:70:50   'onbekend' 23-9-1992
geruild aan S. Hibma tegen Tjerkwerd C 2190 2:69:43

SCHETTENS-LONGERHOUW-SCHRAARD EN LATER PKN

      Gekocht  
Tjerkwerd C 1993 36:25 ca Te Longerhouw.
Ivm onderhoud grafstenen fam. Postma
11-11-1965 94
Tjerkwerd C 1794 2:26:10 ca Te Longerhouw.
Ivm onderhoud grafstenen Sijbren Wesselius
2-3-1967  
Tjerkwerd D nr. 165 2:51:10   21-6-2002 ivm ruilverkaveling 14-4-2003. Geruild van S. Hibma tegen nr. 155
Makkum E nr. 155 1:29:20   14-4-2003  
Tjerkwerd C 2190 2:69:43   23-9-1992, geruild tegen Makkum C 982 (Schraard)  
Makkum G 63 (Griene dyk) 36:80 ca   10-3-2006, gekocht van Folkert Boersma  

 

LIGGER SCHETTENS-LONGERHOUW-SCHRAARD dd. 31-12-1987 - Later opnieuw opgesteld en bijgewerkt op 1/1/1996

GEBOUWEN       2003 2010  
- Longerhouw -            
Kerkgebouw + toren + begraafplaats Buren 2 Tjerkwerd, C 350 0:9:30      
Pastorie + garage Buren 14 Tjerkwerd, C2349 0:6:15     verkocht 1-12-1994 aan Zanda
Vergaderlokaal Buren 6 -> Tjerkwerd, C901 -> 0:0:50      
    Tjerkwerd, C902 0:0:82 -> 0:0:32      
Kosterswoning Buren 4 Tjerkwerd, C900 0:0:35      
+ voortuin + garage   Tjerkwerd, C903 0:2:50      
             
- Schettens -            
Kerkgebouw + toren + begraafplaats Van Osingaweg 3 Witmarsum, G23 0:9:25 J J (+ uitbreiding)
Kosterswoning + schuur + tuin Van Osingaweg 16 Witmarsum, G29 0:4:00     verkocht 1991 aan R. Zijlstra
             
- Schraard -            
Kerkgebouw + toren + begraafplaats Schoolstraat 1 Makkum, C1446 0:27:68 -> 0:25:00
(incl. schoolhuis!)
J   Totale grootte van 7 en 8 met grasland en parkeerterrein ong. 0:29:00 -> 0:27:68
Schoolhuis Schoolstraat 14 Makkum, C1142 -> 0:02:68     Verkocht in .....
Bakkerij Smidstraat 16 Makkum, C1129 0:2:60     Verkocht in 1988 aan S. Reitsma
             
ONGEBOUWD            
-Schettens-            
1. Bittenserpaed West, 1 perceel met nr. 2 Witmarsum G307 1:29:00     Geruild met T. van Gosliga, dus verkocht; vanaf toen Witm. G 377 en Witm. G 555 in eigendom
2. West, 1 perceel met nr. 1 Witmarsum, G308 2:07:60     Geruild met T. van Gosliga, dus verkocht; vanaf toen Witm. G 377 en Witm. G 555 in eigendom
3. Oost (tuingrond) Witmarsum, G323 0:14:55 J   Huurder Spijksma
4. Over de Tille (rechts) Witmarsum, G322 6:02:70     "
5. achter nr. 4 Witmarsum, G445 3:60:40 J   "
6. achter nr 4 en 5 Witmarsum, G446 1:58:00 J   "
7.Achter boerderij Spijksma   Witmarsum, G361 0:78:60 J   "
8. "   Witmarsum, G362 2:65:40 J   "
9. "   Witmarsum, G379 1:53:10     "
10. t.o. Schettenserhof 1 perceel met 11. Witmarsum, G350 0:75:40 J   " / later erfpacht G. Bosma per 1/5/1994
11. " 1 perceel met 10 Witmarsum, G349 0:45:30 J   "  (samen met 10: 1:20:70)
12. Driehoek aan Rijksweg 1 perceel met 13 Witmarsum, G347 0:20:45 J J G. Bosma pachter
13. " 1 perceel met 12 Witmarsum, G348 0:31:00 J   "
(29) achter bedrijf B. Spijksma   Witmarsum, G376 1:66:80     Spijksma (29/30, totaal 4:44:70)
(30) "   Witmarsum, G377 2:77:90 J   1992 geruild met Tj. van Gosliga, vanaf toen in eig.
-Longerhouw-            
14. Schraarderlaan Oost   Makkum, E153 1:48:60 J J G. Bosma
15. "   Makkum, E154 2:29:00 J J M. Mensonides
De nummers 1 tm 15 zijn gelegen in de ruilverkaveling Wonseradeel Noord            
16. Schraarderlaan West 1 perceel met 17 Makkum, C267 -> C1326 1:30:40 -> 1:28:60     G. Bosma (-> samen dus 3:12:60)
17. " 1 perceel met 16 Makkum, C268 -> C1327 1:84:90 -> 1:84:00     "
18. ten N.O. van Longerhouw 1 perceel met 19 Tjerkwerd, C325 -> C2310 0:17:90     M. Mensonides (-> samen dus 3:13:63)
19. ten N.O. van Longerhouw 1 perceel met 18 Tjerkwerd, C2080 -> C2463 2:95:73 -> 1:35:00     "
20. ten Westen van Longerhouw 1 perceel met 21 Tjerkwerd, C301 1:38:80     M. Mensonides
21. achter nr. 20 1 perceel met 20 Tjerkwerd, C299 3:37:90     "
22. ten Z.W. van Rijksweg 2 percelen Tjerkwerd, C379 -> 2267 -> 3:30:70     H. Falkena
23. " 2 percelen Tjerkwerd, C401 -> 2267 5:89:10 (22/23/24!)     "
24. " 2 percelen Tjerkwerd, C403 -> 2268 -> 2:58:40     "
25. In bedrijf Falkena   Tjerkwerd, C1793 4:36:30 -> 2:44:70     H. Falkena
26. "   Tjerkwerd, C1794 2:26:10     "
27. Molen vijf   Tjerkwerd, C368 1:70:60     "
(28).   Tjerkwerd, C404 1:81:60     "
             
-Schraard-            
28. ten westen boerderij Heeres tm 1-4-1991 Makkum, C304 -> C1343 3:11:10     F. Boersma -> erfpacht Heeres-Bakker
29. achter perceel 28 vanaf 1996  1 perceel met 28 Makkum, C303 1:11:90 -> 1.38:40?     " -> "
30. achter perceel 28   Makkum, C302 2:29:70     IJ. Sterkenburgh
31. Hemdijk Zuid 2e perc.   Makkum, C132 -> + C206 1:13:00     F. Boersma
32. Hemdijk Zuid 3e perc.   Makkum, C411 1:50:20 -> 1:61:20     Mts. Sterkenburgh
33. Zuiderl. t.o. gemaal tm 1-4-1991 ! Makkum, C982 2:70:50     F. Boersma -> geruild dd 23-9-1992
34. ten Oosten Exmorrazijl   Tjerkwerd, C1584 0:92:00     J. Wiersma
35. in bedrijf J. Reitsma ged. van 7PM Makkum, C375 0:73:48     J. Reitsma -> verkocht 1992
             
De percelen 1 tm 35 zijn totaal groot 64:05:51 (->?) en vallen allen onder de pachtwet            
             
PERCEELTJES GROND            
-Schettens-            
1. Parkeerterrein en grasland tegenover de toren West   Witmarsum, G29 0:7:50      
2. Strookje grond ten N. van kerkhof 3x24 m   ??G577?? 0:0:72 N/J   geruild met H. Witteveen
-Longerhouw-            
3. Moestuin Pastorie   Tjerkwerd, C2285 0:1:50      
4. Boerehiem   Tjerkwerd, C2392 0:17:40 J/N   Ged.verhuurd aan Buren 20-22-24-26-28
5. Groene steeg ten O. Pastorie           voetpad voor Buren 16 -> VERKOCHT bij pastorie
-Schraard-            
6. Grasland ten W. van kerkhof   Makkum, C1142 -> C1445 zie 7 en 8 gebouwd     ged. in huur vd Schaar, ter bede wegvoor schoolstr. 5 en Dorpstr. 4
7. Parkeerterrein bij toren   Makkum, C1142 -> C1445 "     "
8. Vrijterp ten O. kerk   Makkum, C1121 0:12:00 J J Huur dorpsbelang Schraard
9. Strook t. O. Vrijterp en pad garages   Makkum, C1371 0:2:70 J J ged. in huur S. Siemens
10. Strook grond naar Dorpsstraat 10   Makkum C1310 0:0:20     in huur bij B. Lunter
11. Grasland + park.terrein, tussen N. Dorpstraat 10-12-14-16-18-19-20   Makkum, C1310 0:4:14     Huur tnv J. Hofstra
12. Erf aan Smidstraat   Makkum, C1282 0:0:65     ?
13. Tuingrond t/o oude schoolhuis (polle)   Makkum, C1154 0:1:91     verhuurd aan G. vd Woude
14. Strook grond van ong. 3x12m van voorm.pastorietuin tegen kerkhof   Makkum, C1143 deels ong. 0:48:72     gebruik eig. pastorie G. vd Wal.
    Makkum C1507     J  
    Makkum E153     J