Leonardus Hugius van Koppelman Bokma

Schoolmeester te Schettens

Uit: Nieuwsblad van Friesland, voortgezet in 'Heerenveense Koerier'   1941-1948

De laatste onderwijzer der openbare school te Schettens is geweest Leonardus Hugius van Koppelman Bokma, die hier 23 Sept. 1844 zijn intree deed. Geboren in 1821, was hij in 1838 kwekeling te Sneek (4e rang), in 1842 ondermeester te Harlingen (3e rang), vanwaar hij te Schettens kwam. De school telde nu 24 leerlingen. In Oct. 1849 behaalde hij de 2e rang.

.......

De opheffing der school te Longerhouw had tengevolge, dat die te Schetens in 1862 vergroot moest worden (Gem. verslag). De school met de onderwijzerswoning behoorde nog altijd aan de Herv. Gemeente. In 1880 richtten de Kerkvoogden van Schettens zich tot de gemeenteraad met het verzoek om de school en de onderwijzerswoning aldaar te hunner beschikking te stellen. Bij raadsbesluit van 22 Jan. 1881 werd de openbare school te Schettens opgeheven, wegens gebrek aan leerlingen; de 12 Mei 1881 werd de school gesloten en aan meester Koppelman Bokma eervol ontslag verleend.

 

Uit: De Historie gaat door het eigen dorp, A. Algra (deel IV)

Zijn opvolger was de heer Leonardus Hugius van Koppelman Bokma, die van 1844-1881 de functie van schoolmeester heeft vervuld. Hij was minder rechtzinnig dan Meester Gerkama, maar de school behield toch een godsdienstig tintje . Buiten de schooluren werd uit de bijbel gelezen, er werd nog wel eens een psalm gezongen en aan het begin en het eind van de week werd gebeden en gedankt. De autoriteiten lieten dit vaak oogluikend toe, hoewel de wet van 1857 het uitdrukkelijk verbood. Ingrijpen zou mar koren op de molen van de voorstanders van Christelijke scholen zijn.

De heer Scheepsma, die de geschiedenis van de Christelijke school in 1922 beschreef ,herinnerde zich toen nog een versje, dat de aard van het onderwijs wel aardig tekende:

            Machtige Schepper, U heb ik te danken
            Dat ik ontwaakte, gezond en verheugd;
            Wijze Bestierder, 'k heb Jezus te danken
            Dat ik U kenne in 't eerst van mijn jeugd.

Velen vonden het onderwijs zo kwaad nog niet. Immers het was nog wel een beetje Christelijk en men wilde Meester Bokma ook sparen. Er waren er echter ook, die deze schijn doorzagen en voor hun kinderen positief Christelijk onderwijs begeerden.

 

In "De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen" staat een Leonardus Hugius Koppelman die in Sneek op 18 mei 1832 overleed. Op zijn grafsteen staat: 'Bewaarplaats van het overschot van Leonardus Hugius Koppelman in leven onderwijzer der jeugd en voorzanger bij de Hervormde Gemeente te Sneek". Hij liet veel geld na aan de kerk. Deze naamgenoot zal een familielid zijn van 'onze' Leonardus Bokma.