Kerkeraad van Schettens en Longerhouw

jaar

Kerk verg.

jaar

ouderlingen

diakenen
(gekozen) (bevestigd) (laatst bevestigd) Administrerend (vanaf 1798 bekend) (laatst bevestigd)
    1644 Cornelis Gerlofs      
    1682     Pieter Jansen  
1689 Doye Thomas
1690 Doye Thomas
1692 Jan Martens (schoolmeester)
    1696     Tjerk Freerks  
1699 Sybren Pytters de Witte
    1700     Sijbren Pijtters de Witte  
1701 Claas Ymes
1703 Claas Ymes
    1706     Sijbren Pijtters de Witte  
    1709     Claas Ymes  
    1713     Arjen Tjerks  
1718 Wijbe Meinerts
1723 Pier Watses (diaken van Schettens)
    1743 Haye M. Mensonides      
1797 (Bauke Sjoerds de Witte)
1798 Bauke Sjoerds de Witte (Broer Ysbrand Haagsma)
1799 Broer Ysbrand Haagsma (Simon Simons Baarda)
1800   Simon Simons Baarda (Tjeerd Jans Hofstra)
1801 Tjeerd Jans' Hofstra weduwe (Lykeltje Douwes) (Teunis Sjoerds Hidma)
1802 Teunis Sjoerds Hidma (Tjalke Reinders van der Meer)
1803 Tjalke Reinders van der Meer (Douwe Simons Baarda)
1804 Douwe Simons Baarda (Klaas Simons Scheepsma)
1805 Klaas Simons Scheepsma (Simon Simons Baarda)
1806 Simon Simons Baarda (Tjalke Reinders van der Meer)
1807 Tjalke Reinders van der Meer (Teunis Sjoerds Hidma)
1808 - -
1809 Teunis Sjoerds Hidma (Tjomme Sibles Ozinga)
1810 Tjomme Sibles Ozinga (Eise Heins Eisinga)
1811 Eise Heins Eisinga (Pieter Sijmons Baarda)
1812 Pieter Sijmons Baarda (Ate Gerlofs Hidma)
1813 Ate Gerlofs Hidma (Jelle Jelles Postuma)
1814 Thomas Doyes Bakker Jelle Jelles Postuma (Louw Jelles Polsma)
1815 Louw Jelles Polsma (Jaan Baukes Jansen)
1816 Jaan Baukes Jansen (Jacob Hiddes de Vries)
1817 Jacob Hiddes de Vries (Anne Thomas Bakker)
1818 Anne Thomas Bakker (Tjomme Sibles Ozinga)
1819 Tjomme Sibles Ozinga (Durk Bokkes Stremmeler)
1820 Durk Bokkes Stremmeler (Sijbren Baukes de Witte)
1821 Sijbren Baukes de Witte (Gerrit Sijbrens de Witte)
1822 Gerrit Sijbrens de Witte (Jaan Baukes Jansen)
1823 Jaan Baukes Jansen (Jacob Hiddes de Vries)
1824 Bauke Sjoerds de Witte Jacob Hiddes de Vries (Ulbe Aukes Feenstra)
1825 Ulbe Aukes Feenstra (Tjomme Sibles Ozinga)
1826 Tjomme Sibles Ozinga (Broer Johans van Abbema)
1827 Louw Jelles Polsma Broer Johans van Abbema (Folkert Franses Klinkenberg)
1828 Louw Jelles Polsma Folkert Franses Klinkenberg (Sijbren Baukes de Witte)
1829 Pieter Simons Baarda Sijbren Baukes de Witte (Sjoerd T. Hidma)
1830 Sjoerd T. Hidma (Douwe Jans de Boer)
1831 Douwe Jans de Boer (Harmen Bokkes Stremmeler)
1832 Harmen Bokkes Stremmeler (Broer Johans van Abbema)
1833 Broer Johans van Abbema (Gerrit Sijbrens de Witte)
1834 Pieter Simons Baarda Sijbrens Baukes de Witte Gerrit Sijbrens de Witte  Sjoerd Jeremias Woudstra
31-12-1835 Sijbrens Baukes de Witte Fetse H. Hannema Sjoerd Jeremias Woudstra Sjoerd Baukes de Witte
31-12-1836 Fetse H. Hannema Sjoerd Theunis Hidma Sjoerd Baukes de Witte Ype  Baukes Jansen
31-12-1837 Sjoerd Theunis Hidma Wijbren Douwes Buma Ype  Baukes Jansen Sijmon Abes Aukema
31-12-1838 Wijbren Douwes Buma Sijbren Baukes de Witte (Longerhouw) Sijmon Abes Aukema Gerlof Annes Bruinsma (Schettens)
12-01-1840 Sijbren Baukes de Witte Japik Hiddes de Vries Gerlof Annes Bruinsma Douwe Jans de Boer
03-01-1841 Japik Hiddes de Vries Ulbe Tjeerds Wytsma Douwe Jans de Boer Jelle Pieters Nauta
01-01-1842 Ulbe Tjeerds Wytsma Haitse Franses Klinkenberg Jelle Pieters Nauta Gerrit Sijbrens de Witte
01-01-1843 Haitse Franses Klinkenberg Sjoerd Jeremias Woudstra Gerrit Sijbrens de Witte Sijmon Abes Aukema
01-01-1844 Sjoerd Jeremias Woudstra Harmen Popkes Zijlstra Sijmon Abes Aukema Gerlof Annes Bruinsma
01-01-1845 Harmen Popkes Zijlstra Sjoerd Teunis Hidma Gerlof Annes Bruinsma Douwe Jans de Boer
01-01-1846 Sjoerd Teunis Hidma Ulbe Tjeerds Wijtsma Douwe Jans de Boer Jelle Pieters Nauta
01-01-1847 Ulbe Tjeerds Wijtsma Sijbren Baukes de Witte Jelle Pieters Nauta Willem B. Haanstra
20-02-1848 Sijbren Baukes de Witte Sjoerd Teunis Hidma Willem B(ekus) Haanstra Ype Baukes Jansen
31-12-1848 Sjoerd Teunis Hidma Jan Tjeerds Hofstra (Longerhouw) Ype Baukes Jansen Sjoerd Baukes de Witte (Schettens)
10-12-1849 (gekozen) Jan Tjeerds Hofstra Sijbren Baukes de Witte Sjoerd Baukes de Witte Simon Klazes Scheepsma
04-12-1850 (gekozen) Sijbren Baukes de Witte Jan Tjeerds Hofstra Simon Klazes Scheepsma Sjoerd Baukes de Witte
01-01-1852 Jan Tjeerds Hofstra Sijbren Baukes de Witte Sjoerd Baukes de Witte Tjeerd Douwes de Jong
30-01-1853 Sijbren Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Tjeerd Douwes de Jong Ysbrand Cornelis de Haas
01-01-1854 Douwe Jans de Boer Ype Baukes Jansen Ysbrand Cornelis de Haas Tjeerd Douwes de Jong
31-12-1854 Ype Baukes Jansen Sijbren Baukes de Witte Tjeerd Douwes de Jong Tjeerd Jans Hofstra
29-11-1855 (gekozen)  Sijbren Baukes de Witte Ype Baukes Jansen Tjeerd J. Hofstra Bauke Tijsses Reitsma (Schettens)
18-07-1858 Ype Baukes Jansen Sijbren Baukes de Witte Bauke Tijsses Reitsma Jetze Douwes Reitsma (bevestigd)
31-12-1858 Sijbren Baukes de Witte Tjeerd Douwes de Jong Jetze Douwes Reitsma Jetze Jurjens Dijkstra
31-12-1859 Tjeerd Douwes de Jong Hendrik Hessels Bergsma Jetze Jurjens Dijkstra Jetze Douwes Reitsma
31-12-1860 Tjeerd Douwes de Jong (HH Bergsma vertrekt naar Arum) Ysbrand Cornelis de Haas Jetze Douwes Reitsma Jan Douwes de Boer
12-05-1861 Willem Alexander Deel (JD Reitsma vertrekt naar Allingawier)
29-12-1861 Ysbrand Cornelis de Haas Ype Baukes Jansen (bevestigd) Jan Douwes de Boer Willem Alexander Deel
28-12-1862 Ype Baukes Jansen Gatze Sjoukes Rusticus Willem Alexander Deel Douwe Douwes de Jong
27-12-1863 Gatze Sjoukes Rusticus Sijbren Baukes de Witte Douwe Douwes de Jong Sjoerd Sijbrens de Witte
01-01-1865 Sijbren Baukes de Witte Tjitte Baukes Rijpma Sjoerd Sijbrens de Witte Haaije Steffens Elgersma
31-12-1865 Tjitte Baukes Rijpma Jetze Jurjens Dijkstra Haaije Steffens Elgersma Jan Douwes de Boer
13-01-1867 Jetze Jurjens Dijkstra Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Klaas Durks Reinsma
29-12-1867 Tjeerd Douwes de Jong Ype Baukes Jansen Klaas Durks Reinsma Sjoerd Sijbrens de Witte
31-12-1868 Ype Baukes Jansen Gatze Sjoukes Rusticus Sjoerd Sijbrens de Witte Klaas Durks Reinsma
31-12-1869 Gatze Sjoukes Rusticus Jan Douwes de Boer Sjoerd Sijbrens de Witte (Klaas trad af ivm ziekte) Douwe Douwes de Jong
31-12-1870 Jan Douwes de Boer Auke Redmers Bergsma Douwe Douwes de Jong Ype Broers van Abbema
01-01-1872 Auke Redmers Bergsma Tjeerd Douwes de Jong Ype Broers van Abbema Jaan Ypes Jansen
31-12-1872 Tjeerd Douwes de Jong Bauke Thyzes Reitsma Jaan Ypes Jansen Tjitte Gerrits Elzinga
31-12-1873 Bauke Thyzes Reitsma Theunis Sjoerds Hidma Tjitte Gerrits Elzinga Douwe Douwes de Jong
31-01-1875 Theunis Sjoerds Hidma Bauke Thyzes Reitsma Douwe Douwes de Jong Tjitte Gerrits Elzinga
09-01-1876 Bauke Thyzes Reitsma Jan Douwes de Boer Tjitte Gerrits Elzinga Jaan Ypes Jansen
07-01-1877 Jan Douwes de Boer Hillebrand Hessels Wesselius Jaan Ypes Jansen Douwe Douwes de Boer
06-01-1878 Hillebrand Hessels Wesselius Tjeerd Douwes de Jong Douwe Douwes de Boer Jaan Ypes Jansen
05-01-1879 Tjeerd Douwes de Jong Hillebrand Hessels Wesselius Jaan Ypes Jansen Douwe Simons Scheepsma
01-12-1880 (gekozen) Hillebrand Hessels Wesselius Tjeerd Douwes de Jong Douwe Simons Scheepsma Jaan Ypes Jansen
11-12-1881 Tjeerd Douwes de Jong Auke Redmers Bergsma Jaan Ypes Jansen D. Scheepsma
eind 1884? Auke Redmers Bergsma Tjeerd Douwes de Jong D. Scheepsma Jaan Ypes Jansen
01-01-1886 Tjeerd Douwes de Jong Auke Redmers Bergsma Jaan Ypes Jansen Douwe Scheepsma
31-12-1886 (gekozen) Auke Redmers Bergsma Tjeerd Douwes de Jong Douwe Scheepsma J. Jansen
05-12-1887 (gekozen) Tjeerd Douwes de Jong Hillebrand Wesselius J. Jansen Douwe Scheepsma
13-01-1889 Hillebrand Wesselius Tiete G. Elzinga Douwe Scheepsma Douwe de Jong
22-02-1889 (gekozen) Jelle Haanstra (D. Scheepsma heeft zich afgescheiden, Ger.)
06-12-1889 Tiete G. Elzinga Hillebrand Wesselius Douwe D. de Jong Jelle Haanstra
27-11-1890 Hillebrand Wesselius Tiete G. Elzinga Jelle Haanstra D.D. de Jong
D.D. de Jong
29-11-1895 Hillebrand H. Wesselius Tiete G. Elzinga T of J  Spijksma Tj. Reitsma
02-12-1898 Tiete G. Elzinga Hillebrand H. Wesselius Tj. Reitsma T. Spijksma (herk)
17-11-1899 Hillebrand H. Wesselius Douwe Douwes de Jong T. Spijksma Tj. Reitsma
Douwe D. de Jong Hillebrand H. Wesselius Tj. Reitsma W. de Boer
28-11-1902 28-12-1902 Hillebrand H. Wesselius Douwe D. de Jong W. De Boer Tj. Reitsma
27-11-1903 27-12-1903 Douwe D. de Jong Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma W. de Boer
25-11-1904 01-01-1905 Tjalling Spijksma Douwe D. de Jong W. de Boer Tj. B. Reitsma
24-11-1905 31-12-1905 Douwe D. de Jong Tjalling Spijksma Tj. B. Reitsma N. Schotanus
23-11-1906 30-12-1906 Tjalling Spijksma Douwe D. de Jong N. Schotanus Tj.B. Reitsma
29-11-1907 29-12-1907 Douwe D. de Jong Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma N. Schotanus
27-11-1908 29-12-1908
Longerh.
Tjalling Spijksma Minze de Vries N. Schotanus Tj. Reitsma
26-11-1909 Longerh. 26-12-1909
Longerh.
Minze de Vries Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma N. Schotanus
25-11-1910 Longerh. Tjalling Spijksma Minze de Vries N. Schotanus Tj. Reitsma
24-11-1911 Minze de Vries Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma N. Schotanus
08-11-1912 . Tjalling Spijksma Minze de Vries M. v.d. Goot Tj.B. Reitsma
28-11-1913 Longerh. Minze de Vries Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma M. v.d. Goot
27-11-1914 Longerh. Tjalling Spijksma Minze de Vries H. v.d. Goot Tj.B. Reitsma
26-11-1915 Longerh. Minze de Vries Tjalling Spijksma Tj.B. Reitsma L. Klarenberg
21-07-1916 Longerh. B.Tj. Reitsma (Tj.B. Reitsma overleden)
01-12-1916 Tjalling Spijksma Minze de Vries L. Klarenberg B.Tj. Reitsma
20-11-1917 Longerh. Minze de Vries B.Tj. Reitsma L. Klarenberg
07-12-1917 Longerh. Tjalling Spijksma
29-11-1918 Longerh. Tjalling Spijksma Minze de Vries L. Klarenberg B.Tj. Reitsma
28-11-1919 Longerh. Minze de Vries Tjalling Spijksma B.Tj. Reitsma L. Klarenberg
26-11-1920 Schettens Tjalling Spijksma Kerst Vellinga L. Klarenberg D. Kooistra
24-11-1922 Longerh. Kerst Vellinga Tjalling Spijksma D. Kooistra L. Klarenberg
30-11-1923 Schettens Tjalling Spijksma Kerst Vellinga L. Klarenberg B.Tj. Reitsma
28-11-1924 Longerh. Kerst  Vellinga Tjalling Spijksma B.Tj. Reitsma L. Klarenberg
27-11-1925 Schettens Tjalling Spijksma Kerst Vellinga L. Klarenberg B.Tj. Reitsma
13-05-1926 Longerh. Gatze Roedema (Tj. Spijksma overleden)
26-11-1926 Schettens Kerst Vellinga Gatze Roedema B.Tj. Reitsma L. Klarenberg
25-11-1927 Longerh. Gatze Roedema Kerst Vellinga L. Klarenberg B.Tj. Reitsma
07-12-1928 Schettens Kerst  Vellinga Gatze Roedema B.Tj. Reitsma L. Klarenberg
29-11-1929 Longerh. Gatze Roedema Kerst Vellinga L. Klarenberg H. de Boer
28-11-1930 Schettens Kerst Vellinga Tjipke B. Hoekstra H. de Boer J. Heeres
26-11-1931 Longerh. Tjipke  B. Hoekstra Kerst Vellinga J. Heeres H. de Boer
21-11-1932 Schettens Kerst Vellinga P. Lycklama a Nijeholt H. de Boer D. de Vries
20-11-1933 Longerh. P. Spijksma (Lycklama overl. 17-10) Kerst Vellinga D. de Vries H. de Boer
24-09-1934 Schettens L. Klarenberg (Vellinga overleden 19-08)
26-11-1934 Longerh. L(ijkle ?) Klarenberg P(ier?) Spijksma H. de Boer D. de Vries
25-11-1935 Schettens P. Spijksma L. Klarenberg D. de Vries H. de Boer
30-11-1936 Longerh. L. Klarenberg P. Spijksma H. de Boer
07-12-1936 Longerh. S. Wesselius
29-11-1937 Schettens P. Spijksma L. Klarenberg S.H. Wesselius
15-12-1937 Schettens D. de Vries
09-12-1938 Longerh. L. Klarenberg D. de Vries H. de Boer
14-12-1938 Longerh. P. Spijksma
21-11-1939 Schettens P. Spijksma L. Klarenberg H. de Boer N.B. Reitsma
13-12-1940 Longerh. L. Klarenberg P. Spijksma N.B. Reitsma H. de Boer
28-11-1941 Schettens P. Spijksma L. Klarenberg H. de Boer N.B. Reitsma
18-12-1942 Longerh. L. Klarenberg N.B. Reitsma H. de Boer
26-12-1942 Longerh. S(ijbren?). Wesselius
10-11-1943 Schettens S. Wesselius L. Klarenberg H. de Boer W. v/d Schaaf
15-11-1944 Schettens L. Klarenberg S. Wesselius W. v/d Schaaf H. de Boer
14-11-1945 Schettens S. Wesselius L. Klarenberg H. de Boer W. v/d Schaaf

Er zijn vanaf 1946 drie ouderlingen !!

Datum verk. Plaats Ouderlingen Diakenen
13-11-1946 Longerh. L. Klarenberg H. de Boer G. Eyzinga W. v/d Schaaf Hendrik Visser
12-11-1947 Schettens H. de Boer G. Eyzinga Hendrik Visser W. v/d Schaaf
13-01-1948 Longerh. S. Wesselius
22-11-1948 G. Eyzinga S. Wesselius H. de Boer W. v/d Schaaf Hendrik Visser
09-11-1949 Longerh. S. Wesselius H. de Boer G. Eyzinga Hendrik Visser
(adm.)
W. v/d Schaaf
15-11-1950 Schettens H. de Boer G. Eyzinga S. Wesselius W. v/d Schaaf N. Reitsma
Er zijn vanaf 1951 drie diakenen !!  (ivm nieuwe kerkorde)
21-11-1951 Longerh. G. Eyzinga S. Wesselius H. de Boer N. Reitsma W. v/d Schaaf Jan Klarenberg
28-11-1952 Schettens S. Wesselius Hyltje de Boer Hendrik Visser W. v/d Schaaf Jan Klarenberg N. Reitsma
11-11-1953 Longerh. H. de Boer Hendrik Visser M. Wesselius Jan Klarenberg N. Reitsma M. Falkena
17-11-1954 Schettens Hendrik Visser M. Wesselius G. Eyzinga N. Reitsma M. Falkena Jan Klarenberg
02-11-1955 Longerh. M. Wesselius G. Eyzinga Hendrik Visser Murk Falkena (adm) Jan Klarenberg W. de Boer
jan. 1957 M. Wesselius (herkozen) G. Eyzinga Hendrik Visser Murk Falkena (herkozen) Jan Klarenberg (adm) W. de Boer
11-12-1957 Schettens G. Eyzinga Hendrik Visser W. vd Schaaf Murk Falkena (adm) W. de Boer  Jetze Spijksma
jan. 1959 G. Eyzinga Hendrik Visser W. vd Schaaf Murk Falkena (adm) W. de Boer Jetze Spijksma
18-11-1959 Longerh. Hendrik Visser W. vd Schaaf Willem Postma
(20-12-1959)
W. de Boer  Jetze Spijksma (adm) M. Falkena 
10-11-1961 Longerh. Willem Postma Hendrik. Visser W. vd Schaaf W. de Boer (adm) Jetze Spijksma M. Falkena
Per 1-1-1963 maken ook de ouderling-kerkvoogden deel uit van de kerkenraad !
28-05-1963 Schettens W. vd Schaaf (scriba) Hendrik. Visser Andries Buma Jetze Spijksma (adm) M. Falkena Jan Klarenberg
22-11-1963 Schettens W. vd Schaaf R. Boersma Andries Buma (scriba) Jetze Spijksma M. Falkena  Jan Klarenberg (adm)
1965 W. vd Schaaf R. Boersma (scriba) Andries Buma Jetze Spijksma M. Falkena Jan Klarenberg
25-11-1965 W. vd Schaaf (scriba) R. Boersma Andries Buma Anne Bosma B.Tj. Reitsma Jan Klarenberg
1967 W. vd Schaaf R. Boersma Andries Buma (scriba) Anne Bosma B.Tj. Reitsma J. Klarenberg
14-11-1967 W. vd Schaaf (scriba) F. van Veen Andries Buma Anne Bosma B.Tj. Reitsma Minne Mensonides

 

Per 1-1-1969 Schettens-Schraard-Longerhouw !!  (5 ouderlingen / 5 ouderling-kerkvoogden / 4 diakenen)
1-1-1969 Ouderlingen Andries Buma Fokke van Veen H. Visser R. Annema S. Heeres (scriba)
1-1-1969 Diakenen Anne Bosma  M. Mensonides (adm) IJ. de Boer (vz) J. de Jong (secr)
dec. 1969 Ouderlingen Andries Buma Fokke van Veen H. Visser R. Annema S. Heeres
dec. 1969 Diakenen Nanne Boersma M. Mensonides (adm) R. van der Weide J. de Jong
1971 Ouderlingen Andries Buma F. van Veen H. Visser R. Annema S. Heeres
1971 Diakenen Nanne Boersma M. Mensonides R.M. van der Weide  J. de Jong
30-11-1971 Ouderlingen Andries Buma F. van Veen (14-5 bev.) H. Visser R. Annema
(bedankt later)
S. Heeres (scriba)
30-11-1971 Diakenen Nanne Boersma M. Mensonides R.M. van der Weide
(overl. 29-4-1972)
Y. de Boer (bedankt later)

 

Per 1-1-1972 Hervormd (4 ouderlingen / 4 ouderling-kerkvoogden / 3 diakenen)
1973 28-11-1972 Ouderlingen Andries Buma F. van Veen S. Heeres Y. de Boer
  Diakenen Nanne Boersma M. Mensonides Jelle de Jong
1974 28-11-1973 Ouderlingen Harmen Koops F. van Veen St. de Jong Y. de Boer (scriba)
  Diakenen Sijbren Buma Minne Mensonides (adm) Jelle de Jong
1975 1975 Ouderlingen Harmen Koops F. van Veen St. de Jong Y. de Boer (scriba)
  Diakenen Sijbren Buma Minne Mensonides (adm) Jelle de Jong
1976 27-11-1975 Ouderlingen Harmen Koops Mw. De Jong-vd Ploeg St. de Jong F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen Sijbren Buma (adm) Mw. S. Visser-vd Brug (vz) Jelle de Jong
1977 1977 Ouderlingen Harmen Koops Mw. De Jong-vd Ploeg St. de Jong F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen Sijbren Buma (vz?) Mw. S. Visser-vd Brug (adm) Jelle de Jong
1978 8-11-1977 Ouderlingen Harmen Koops Mw. De Jong-vd Ploeg vac. F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga K. Boersma-De Boer S. Bosma
1979 12-12-1978 Ouderlingen Harmen Koops Mw. De Jong-vd Ploeg mw. W. Planje - Kuipers F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga K. Boersma-De Boer S. Bosma
1980 27-11-1979 Ouderlingen Harmen Koops Mw. R. De Jong-vd Ploeg mw. W. Planje - Kuipers F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga (vz) K. Boersma-De Boer S. Bosma
1981 13-1-1981 Ouderlingen Harmen Koops Mw. R. De Jong-vd Ploeg S. vd Schaar F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga K. Boersma-De Boer Sietse Bosma (adm)
1982 24-11-1981 Ouderlingen A. Veldhuis Mw. R. De Jong-vd Ploeg S. vd Schaar F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga K. Boersma-De Boer L. Spijksma
1983 1983 Ouderlingen A. Veldhuis Mw. R. De Jong-vd Ploeg S. vd Schaar F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga K. Boersma-De Boer L. Spijksma
1984 25-10-1983
4-12-1983
Ouderlingen A. Veldhuis Mw. R. De Jong-vd Ploeg S. vd Schaar F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga T. Bakker-Valkema L. Spijksma
1985 1985 Ouderlingen A. Veldhuis Mw. R. De Jong-vd Ploeg S. vd Schaar F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen H. Veninga T. Bakker-Valkema L. Spijksma (adm)
1986 6-11-1985 Ouderlingen A. Veldhuis (scriba) Mw. R. De Jong-vd Ploeg Nanne Boersma F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen St. Elgersma (adm) T. Bakker-Valkema (vz) Tj. Spijksma
1987 23-4-1986 Ouderlingen A. Veldhuis (scriba) Mw. R. De Jong-vd Ploeg Nanne Boersma (notulist) F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen S.D. Elzinga T. Bakker-Valkema (vz) Tj. Spijksma
1988 17-11-1987
15-12-1987
Ouderlingen A. Veldhuis (scriba) P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma (notulist) F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen S.D. Elzinga (adm) T. Bakker-Valkema (vz) Tj. Spijksma
1989 1989 Ouderlingen A. Veldhuis (scriba) P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma (notulist) F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen S.D. Elzinga (adm) T. Bakker-Valkema (vz) Tj. Spijksma
1990 16-11-1989
6-3-1990
Ouderlingen P. Frietema P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma scriba/notulist F. Sterkenburgh- Stapensea
  Diakenen S.D. Elzinga (adm) T. Bakker-Valkema (vz) Tj. Spijksma
1991   Ouderlingen
    Diakenen
1992 24-10-1991 Ouderlingen P. Frietema P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma scriba/notulist B. vd Schaar- Leistra
  Diakenen S.D. Elzinga (adm) Sj. vd Woude Tj. Spijksma
1993 10-12-1992 Ouderlingen P. Frietema P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma scriba/notulist B. vd Schaar- Leistra
1994 1994 Ouderlingen M. Heeres- Visser P. Gietema - Poepjes Nanne Boersma scriba/notulist B. vd Schaar- Leistra

 

Per 1-7-1994 S.O.W. Federatie  (Ouderlingen)
1-7-1994 Pietje Gietema Henny Zijlstra-van Abbema Eltjen Reitsema Baukje vd Schaar - Leistra Gosse vd Wal F. Reitsma Marianne Heeres Nanne Boersma
28-5-1995 Froukje Bosma- vd Schaaf Henny Zijlstra-van Abbema Hans vd Sluis Baukje vd Schaar - Leistra Gosse vd Wal I. van Abbema - Spoelstra Marianne Heeres - Visser Nanne Boersma
28-4-1996 Froukje Bosma- vd Schaaf Henny Zijlstra-van Abbema Hans vd Sluis Jetze Hofstra Gosse vd Wal I. van Abbema - Spoelstra Marianne Heeres- Visser  
27-4-1997 Froukje Bosma- vd Schaaf Wouter Vogelesang Hans vd Sluis Jetze Hofstra Gosse vd Wal I. van Abbema - Spoelstra Marianne Heeres - Visser Fimmy Sterkenburgh - Stapensea
3-5-1998 Froukje Bosma- vd Schaaf (jeugdoud.) Wouter Vogelesang Hans vd Sluis
(jeugdoud.)
Jetze Hofstra Jan Wiersma I. van Abbema - Spoelstra Baukje vd Schaar - Leistra Fimmy Sterkenburgh - Stapensea
2-5-1999 Y. Burggraaff - Nooitgedacht (vz) Wouter Vogelesang
(scriba)
Antje Boersma - Oomkes
(jeugdoud.)
Jetze Hofstra Jan Wiersma Els von Barnau - Sythoff
(jeugdoud.)
Baukje vd Schaar - Leistra Fimmy Sterkenburgh - Stapensea
14-5-2000 Y. Burggraaff - Nooitgedacht (vz) Wouter Vogelesang (scriba) Antje Boersma - Oomkes Tjerk Reinsma Jan Wiersma Els von Barnau - Sythoff Baukje vd Schaar - Leistra Fimmy Sterkenburgh - Stapensea
20-5-2001 Y. Burggraaff - Nooitgedacht (vz) vac. Antje Boersma- Oomkes (gestopt) Tjerk Reinsma Jan Wiersma Els von Barnau - Sythoff Baukje vd Schaar - Leistra Fimmy Sterkenburgh - Stapensea (gestopt)
26-5-2002 Y. Burggraaff- Nooitgedacht (vz) Tjeerd Douna (jeugdoud) Nanne Boersma Tjerk Reinsma Akke Zijlstra - van Abbema Els von Barnau - Sythoff vac. Froukje Bosma - vd Schaaf
18-5-2003 Joukje van Abbema Tjeerd Douna Nanne Boersma vac. Akke Zijlstra - van Abbema (vz) Itty van Abbema vac. Froukje Bosma - vd Schaaf
16-5-2004 Joukje van Abbema Tjeerd Douna Nanne Boersma vac. Akke Zijlstra - van Abbema (vz) Itty van Abbema Pietje Gietema - Poepjes Froukje Bosma - vd Schaaf
22-5-2005 Joukje van Abbema Tjeerd Douna vac. vac. Akke Zijlstra - van Abbema (vz) Itty van Abbema Pietje Gietema - Poepjes Froukje Bosma - vd Schaaf
21-5-2006 Joukje van Abbema Tjeerd Douna vac. vac. Akke Zijlstra - van Abbema (vz) Itty van Abbema Pietje Gietema - Poepjes vac.
20-5-2007 Joukje van Abbema Tjeerd Douna vac. vac. Akke Zijlstra - van Abbema (vz) vac. Pietje Gietema - Poepjes
(aug. gestopt)
vac.
25-5-2008 Joukje van Abbema vac. vac. vac. vac vac. vac. vac.
14-9-2008 Joukje van Abbema Henny Koops-Brals vac. vac. Sita Zijlstra-Postma vac. vac. vac.
10-5-2009 Beitske Hibma-vd Weide Henny Koops-Brals vac. vac. Sita Zijlstra-Postma vac. vac. vac.
11-10-2009 Beitske Hibma-vd Weide Henny Koops-Brals Anneke Vellinga- De Jong vac. Sita Zijlstra-Postma vac. vac. vac.
11-7-2010 Beitske Hibma-vd Weide Henny Koops-Brals Anneke Vellinga- De Jong Margreet Bosma Sita Zijlstra-Postma vac    
9-10-2011 Beitske Hibma-vd Weide Henny Koops-Brals Anneke Vellinga- De Jong Margreet Bosma Sita Zijlstra-Postma vac    
2012 Beitske Hibma-vd Weide Henny Koops-Brals Anneke Vellinga- De Jong Margreet Bosma Sita Zijlstra-Postma vac    
2013 - Henny Koops-Brals - Margreet Bosma Sita Zijlstra-Postma vac    
5-10-2014 - Henny Koops-Brals - - Sita Zijlstra-Postma vac    
2015 - Henny Koops-Brals - - Sita Zijlstra-Postma vac    
2016 15/5
Sytse Hibma +
Margreet Bosma
Henny Koops-Brals - - Sita Zijlstra-Postma vac    
2017 Sytse Hibma +
Margreet Bosma
Henny Koops-Brals - - Sita Zijlstra-Postma vac    

 

 

Diakonie van Schettens-Longerhouw
Sinds 1-1-1992 Federatie van Diakonieen vd Geref.Kerk Schettens-Longerhouw/Bolsward en de Herv. Gem. Longerhouw C.A.
Sinds 1-7-1994: Diakonie van de Hervormde Gereformeerde Federatie Schettens-Schraard-Longerhouw
  voorzitter Secretaris Penningmeester      
1-1-1992 Harm Visser Mathijs Wuring Simon Elzinga (6.5jr) Jelle Hibma Sjoerd vd Woude Tjalling Spijksma
1993 Els van Barnau Sythoff-Baars
(12-12-92)
Mathijs Wuring Sjoerd vd Woude Jelle Hibma Dries Greydanus Tjalling Spijksma
1994 Els van Barnau Sythoff Tjeerd Douna Sjoerd vd Woude Jelle Hibma Dries Greydanus Janke Buma- Bakker
28-5-1995 Els van Barnau Sythoff Jan Douna Sjoerd vd Woude Bauke van Abbema Dries Greydanus Janke Buma
28-4-1996 Els van Barnau Sythoff Jan Douna Janke Buma Bauke van Abbema Dries Greydanus Jelle Tolsma
27-4-1997 Gatze Feenstra Jan Douna Janke Buma Bauke van Abbema - Jelle Tolsma
3-5-1998 Gatze Feenstra Jan Douna Janke Buma (herk) Bauke van Abbema Klaske Boersma Jelle Tolsma
2-5-1999 Gatze Feenstra Klaske Boersma Janke Buma Beitske Hibma Hein Gietema vac.
14-5-2000 Gatze Feenstra Klaske Boersma Sita Zijlstra Beitske Hibma Hein Gietema  
20-5-2001 Hein Gietema Klaske Boersma Sita Zijlstra Beitske Hibma Lutske van Abbema André Buwalda
26-5-2002 Hein Gietema Lutske van Abbema Sita Zijlstra Beitske Hibma vac. André Buwalda
18-5-2003 André Buwalda Lutske van Abbema Sita Zijlstra Beitske Hibma Grietje vd Woude Hein Mensonides
16-5-2004 André Buwalda Lutske van Abbema Hein Mensonides Beitske Hibma Grietje vd Woude vac.
22-5-2005 André Buwalda Grietje vd Woude Hein Mensonides vac. vac. vac.
21-5-2006 André Buwalda Grietje vd Woude Hein Mensonides Rein de Boer Klaas van der Schaar vac
20-5-2007 Sjoerd vd Woude Bauke van Abbema Hein Mensonides Rein de Boer Klaas van der Schaar vac.
25-5-2008 Sjoerd vd Woude Bauke van Abbema Hein Mensonides Rein de Boer Fedde Postma +
Sjoukje Postma
vac.
10-5-2009 Bauke van Abbema Fedde Postma +
Sjoukje Postma
Sjoerd vd Woude Rein de Boer Marianne Popma-Schreur vac.
2-5-2010 Bauke van Abbema Fedde Postma +
Sjoukje Postma
Sjoerd vd Woude Lieuwe Feenstra Marianne Popma-Schreur  
9-10-2011 Sjoerd vd Woude Fedde Postma +
Sjoukje Postma
Minke de Boer Lieuwe Feenstra Marianne Popma-Schreur  
2012 Sjoerd vd Woude Minke de Boer vac. Lieuwe Feenstra Mariane Popma-Schreur  
2013 Lieuwe Feenstra Minke de Boer Zwannette Hegge-Smid - -  
5-10-2014 Beitske Hibma Minke de Boer Zwannette Hegge-Smid Joukje van Abbema-Boschma -  
2015 Beitske Hibma Minke de Boer Zwannette Hegge-Smid Joukje van Abbema-Boschma -  
2016 Beitske Hibma - Zwannette Hegge-Smid Joukje van Abbema-Boschma -  
22-1-2017 Beitske Hibma Gaildina Reitsma-vd Hoek Zwannette Hegge-Smid Joukje van Abbema-Boschma -  
15-10-2017 Beitske Hibma Gaildina Reitsma-vd Hoek Freddie Postma Joukje van Abbema-Boschma -  
?-?-2018 Beitske Hibma Gaildina Reitsma-vd Hoek Freddie Postma Joukje van Abbema-Boschma -  
1-1-2019 'geestelijk één met Wons'
1-1-2019 Wytze Yntema (Wons) Gaildina Reitsma-vd Hoek Freddie Postma Joukje van Abbema-Boschma -  

 

Boekhouders Diakonie

1996 tot 2005 Sjoerd vd Woude
01-01-2005 tot 2009 Syta Zijlstra - Postma
2009 Gatze Feenstra

 

Longerhouw

16.. Jan Jeltes
1742 Haye Mensonides
1762 Tjalling Jarigs
1762 Seerp Stevens Swerms
1832 Jan Tjeerds Hofstra
1825-1850 ? Broer Johans van Abbema