Transcriptie kerkeboek Schettens van 6 september 1678


Aldus gedaen gerekent opgenomen ende gesloten binnen
Schettens in den schoolmeesters huisinge aldaer ten
overstaen vande predicant dominee Schevenstein ende de
brede gemeente binnen verschreven dorpe die de rekening
hebben bijgewoont geapprobeert ende beneffens den rendanten
predicant ende den hooch Edele Here Grietman als commissa-
ris ende here secretaris vertekent ende bevesticht ende hebben
vorders bij pluraliteijt ofte eendrachticheijt van
stemmen tot nieuwe kerckvoogden geeligeert ende genomineert
de Edele Here Capitein Schelto van Aijsma ende Wijbe
Ulbes om het voorsnoemd kerckvoogds ampt naer behoren
te bekleden ende waertenemen ende daerinne te doen ende laten
soo goede voogden betaempt, ende alsoo de kercke
Schettens binnen costen moet werden gerepareert ende
daertoe werkelijke penningen nootwerdich sijn opgebragt 
te moeten werden, van de slotten der oude kerck
voogden ende op dat de ingesetenen tot sulx gesecureert
mogen wesen alsoo hebbe ick Jo. Schelto van Aijsma
voornoemd, neffens 't sloth van deser rekeninge mij voor
mijn moeder ende wijlen vader tot waere borge ge-
constitueert
ende gestelt sulx doende bij desen onder
denuntiatie van 't beneficia van discussie verbeurt
mijnder goederen ende submissie vanden hove ende desen
Gerechte sustiniabel aennemen daeromme het voorgaende
slot ter somma van negen hondert acht en seventich
caroli guldens 8 stuivers 10 penningen als eigen schult te betalen
onder denuntiatie verbant ende submissie als voren
des dat de Ingesetenen van Schettens dan werden
aennemen ende oock geholden sullen wesen om welgedachte
Schelte Aijsma onsen nieugecozene mede kerckvoogt
tegens de originele debiteuren een behulpende handt
te bieden ende soo 't versocht werdt cessie in forma
te passeren alles onder (..) verbant ende submissie
als boven.   In kennisse der waerheijt hebben de 
here Aijsma ende de Ingesetenen desen ondergetekent
als voren beneffens des handen vanden hooch. edele 
here Grietman heer secretario ende wedersijtse Advocaten

Actum desen 6en 7bris 1678

Hermanny Scheversteijn                        S van Aysma
Pastori in Schettens

Hobbe Pijtters                                        Gosse Sijmons
1678

Wijbe Ulbes                                            Sijbren Douwes Hoijtinga 1678
                                                                

Pijtter Harmens                                        Duco Gelli    Anno 1678

Tjallingh Doeckes                                    Theodori Steindam

T. van Aijlva                                            J. Anny Not.Publicus 1678


Hermanny Scheversteijn predikant Schettens-Longerhouw van 1675-1682
S. van Aysma Schelte van Aysma, geb. 17-6-1655
Hobbe Pijtters Boer te Schettens
Gosse Sijmons Boer te Schettens (?)
Pijtter Harmens geb. ong. 1627, stamvader van de fam. De Witte van Schettens
Tjalling Doeckes Huurde de kerkeplaats te Schettens in de buren (dorpshuis)
Sijbren Douwes Hoijtinga Hereboer te Schettens 1651-1710
T. van Aijlva Tjaard van Aijlva, grietman Wonseradeel 1673-1701
Duco Gelli Secretaris van Wonseradeel 1670-1680
Theodori Steindam Waarschijnlijk advocaat voor een v/d partijen
J. Anny Jelto Anny (notarus publicus), advocaat andere partij (?)


geapprobeert  goedgekeurd
pluraliteijt  verscheidenheid
geeligeert  gekozen
gesecureert veiliggesteld
geconstitueert  volmacht geven
denuntiatie  aangifte, kennisgeving
sustineeren staande houden, beweren