Uit: kerkvoogdijboek  1611-1714
Betreft: geldlening voor restauratie boerderij te Schettens, geleend van meester Jan Reytsma.


Alsoo de kercke plaets tot Schetttens aent Zet bij
Wijbe Meynerts Hoitinga cum uxore  aen de huysinge
seer is vervallen, en deselve nootsaakelijck moet werden
gerepareert en verbetert, gelijck ons ondergeschr.
Ingesetenen kennelijck is tot welx opbouw dan
eenige penn. van noden waren te negotieren
alsoe uit vorige reeckeningen geblijkt, geen penn.
per cassa te hebben, soe ist dat die teygenwoordige
kerkvoogden van onsen Dorpe Schettens, met namen
Doye Thomas en Tierck Freerks tot opbouw van
dien met toestemminge van den Hoog. Welgeb.n.
Heere Cornelius Baron van Aylva Grietman over
Wonseradeel etc. etc., en ons Ingesetenen hebben gene-
gotieert en opgenomen van Mr. Jan Reytsma
Schoold:r: op Nieuland een somma van drie hondert
Car.Glns: tegens veertien Car.Glns: voor een jaarlijxen
intres op Mey 1706 volgens oblie: daar aff
gepasseert, welke opneminge der ged.te penn: bij
de kerkvoogden voorn: gedaan, wij approberen
en bij desen verclaren tot onsen Dorps lasten te sijn
gedaan, en weder synte tijt moet werden gerestitu-
eert en haar eygen persoonen daar aff te
bevryen. alles onder verbont en submissie soo na
rechte. In kennisse onse handen en benevens die
van de Welgeb:n: Heere Officier bovenged:  Actum
den 21 Juny 1706

C. Van Aijlva                    Doije Tomes
                                         Tjerck Freercks 

M.D. Hoitinga                    IJacob Sijbouts
1706

Jacobus Steenwijk           
pastor
in Longerhouw en Schettens        Sijmen Pitter
-------------------------------------------------

Deese oblijgatie is ten
volstens betaalt
van Sijbren Pijt-
ters als kerk-
fooghd in den
Jaare 1713
Den 20 Meij.

1706 den 28 Meij Ontfangen van Mr. Jan Schoolmeester tot Nieuland die som: van Twee hondert Caro:Gul: waar van een Obligatie sal worden gemaakt. 200-0-0
1706 Den 4 Septemb: ontfangen van Mr. Jan schoolmeester tot Nieuland de som: van hondert Caro:Gul: waar van een Obligatie is gepasseerd van drie hondert Caro:Gul: 100-0-
1706 Den 21 dito (Augustus) uitgegeeven aan die Viskaal Abrahames voor een Obligatie tie schrijven, met akte in het Kerke boek te schrijven, en een Akte tusschen Schraad en ons tie schrijven tie saamen een Caro: guld: achtien stui:  met No. 13 1-18-0
1707 Den 25 Meij uit geeven aan Mr. Jan Reitsma tot Nieuland van een jaar Intressen dartien Caro:guld: tien stui: volgens kuitantie, na dit jaar moet er van betaalt worden veertien Caro:Guld: 13-10-0
1708 Aan intressen aan Jan Martens Reidsma 14-0-0
1709 Den 19 dito (Meij) aan Intressen aan Mr. Jan op Nieuland de som Feertien Caro:Guld: van drie Hondert guld: Capitaal volgens kuitantiemet nr. 11 14-0-0
1710 Den 9 Augusti 1710 aan Mr. Jan betaalt een jaar intressen tot laste van de kerke de som van Twaalef Caro: guld: tien stui: volgens kuitantie met nr. 8 12-10-0
1711 Den 17 dito (Meij) aan Mr. Jan Reitsma betaalt twaalef Car:Guld: tien stui: van intressen koomende tot laste van de kerk volgens q:tie: met nr. 26 12-10-0
1712 Den 18 dito (Meij) aan Mr. Jan Reitsma betaalt tot Niulant in Verminderinge van zijn Obligatie tot Laste van de kerke Hondert Caro: Guld: en twaalef Caro:Guld: en tien stui: van Intressen Meij 1712 verscheenen, te saamen Hondert waaalef Caro:Guld: tien stui: volgens quit: met No. 15 112-10-0
1713 Wijders brengt de Rendant voor uijtgaaf in Reekening, soodanig Obligatie als van hem is op gebragt, aan Mr. Jan Reitsma tot Nieuwlaant ter som: van Twee hondert Car. Uld: en agt Caro.Guld: en ses stui: van Intressen dus te saamen twee Hondert en agt Caro: Guld: ses stui: volgens obligatie en Quit: met nr. 8 208-6-0

 

cum uxore met zijn vrouw
negotieren onderhandelen