Transcriptie kerkeboek Schettens van 15 augustus 1683


Aldus gedaan gerekent ende gesloten sampt
opgenomen, tusschen de ingesetenen van
den dorpe Schettens ter eenre ende de Here Aijsma
ter andere zijde en heeft Meinert Hoitinga voor
hem ende wegens sijn moeder en broeders geprotesteert
de non prejudicando soo nopens de praetense betalinge
op de naam van sijn broeder Sijbren Hoitinga
aangestelt als ook de nader bijvoeginge dat sij
eenige jaren huir solden resteren, sustineerde
dat sulx niet getoont sal worden, latende niet
temin de Kerk ofte haar voogden, haar defensis
ter contrarie, onder welke protestatie ende reserve
dese rekeninge is gesloten, voorts hebben de praesente
Ingesetenen bij pluraliteit van stemmen tot
nieuwe Kerkvoogden in plaats van de Here
Aijsma ende Wijbe Ulbis, geeligeert en verkozen
Meinert Hoitinga en Tierk Arriens, om de
Kerkvoogdie van nu voortaan te bedienen en
daarin te doen ende handelen gelijk goede voogden
betaamt; en heeft de Heere Aijsma aan
Notaris Jelto Annij overhandight de obligatie
tot laste van Hille Douwes hier voren in de
ontvangh gemelt, In Kennisse de handen van
de Here Rendant; de Ingesetenen, Comris.
Reinsma, sampt Advocaten ende clercq, Actum
in de kerk tot Schettens den 15 Augusti 1683

S. v. Aijsma                             Wijbe Ulbes

MD Hoitinga 1683                   Simen Gosses

Pijtter Harmens

S Reijnsma  15  61  1683        J  Theod. Steindam

Jelto Annij 1683                      J  Reijnalda 1683

Het slot van deze rekeninge ter somma van
drie hondert drie en 't negentigh gl. 14 strs.
2 penningen beneffens acht en sestigh L
15 stuivers 8 penningen, wegens 3,5 jaar
intressen tegen 5 procentso gerekent, heeft
de Heer Aijsma aan mij ondergeschreven als
Administreerende Kerkvoogd, door de
Coopman Reijner Arriens als coper van sijn
E. sate land voldaan en betaalt gelijk mede
dertien car.guldens 11 stuivers die de Heere
Aijsma volgens de naast volgende rekeninge
van landhuir aan de kerk resteerde soo dat
bij mij suver ontfangen is vier hondert
drie en seventig car.guldens 10 penningen
passere derhalven desen voor quitantie
In Kennis mijn handt desen
15 Martij 1687 en is hier van ook
quitanttie bij mij aan Reijner Arriens
gepasseert.

M.D. Hoitinga 1687
ut testit

J. Rijnalda 1687

 

Meynert Douwes Hoitinga  
S. van Aysma Schelte van Aysma, geb. 17-6-1655
Wijbe Ulbis Boer te Schettens
Tierk Arriens  
S. Reynsma  
   

 

Ingesetenen  Stemgerechtigde inwoners
pluraliteijt  verscheidenheid
geeligeert  gekozen