Huurcontract van kleine kerkeplaats te Schettens.
Tussen kerkvoogden en Sijbren Pijtters.


De kerkvoogden van den dorpe Schettens,
met naamen Dooije Thomas en Tjerk Freerks,
en Siberen Pijtters Meijer van de kerke saate
tot Bruindijk, hebben met malkanderen verdraa-
gen, dat hi Siberen Pijtters, voor de somma
van drie en dartig kaarels gulden, dertien
pondemaaten, de kerke toekoomende, twee jaaren
sal gebruiken in huer. Het laaste jaar eindigt
Sint Petri 1708, of Sint Martini 1707. De
Articul is, om weedersijds geen opsegginge,
of in macht verklaaringe te gebruicken, maar
als mannen met eeren, malkander het effect
daar van te prasteren. De huisinge en schuer op
taxatie te ontvangen sullen de kerkvoogden sijn
gehouden, exempt de uitleegen aan het suid
west einde van de schuur deuren af tot aan de
scheidsmuer, tusschen de uitleegen en het buithuis,
welcke buiten last van de kerkvoogden gebouwt
sijn. In kennisse van onse handen, den 12 December
1706.

Jacobus Steenwijk                        Doije Tomes
Ecclesiastes in Longerhouw           Tjerck Freerks
en Schettens.               

                        Sijbren Pijtters