Uit het kerkarchief van Schettens

Kerkeboek

In het Gemeentearchief te Wonseradeel is van veel dorpen een kasboek aanwezig van de 'armvoogdij', waaronder dus Schettens:

1485 1849 - 1878 Schettens

Daarnaast bevinden zich enige oudere stukken op een andere plaats in hetzelfde archief.

Inv.nr. 1439:    Kerkeboek van Longerhouw 1824-1868

Inv.nr. 1449:    Kerkvoogdijboek Schettens 1611-1715
Inv.nr. 1450:    Kerkvoogdijboek Schettens 1715-1774
Inv.nr. 1451:    Kerkvoogdijboek Schettens 1824-1868

Het eerste kerkvoogdij notulenboek begint in 1881, waneer het nieuwe 'beheer op kerkelijke goedern en fondsen' ingaat. Er worden dan voor het eerst kerkvoogden gestemt door de Hervormde leden en niet alleen door 'floreenplichtigen'.

In 1963 gaat het oude kerkarchief naar de Rijkskanselarij te Leeuwarden

In 2010 is bij de scriba (Sita Zijlstra) de ingekomen stukken vanaf 2001, de notulen vanaf mei 1999.

Rekeningen + specs. / administratie van 1972-1978 zit in doos, 24-10-2010 naar Schraard gebracht.
Hier was wel de administratie van 1987-1990

Op 20-1-2015 contact gehad met Feike Anema uit Stiens, die het notulenboek van de Ger. school in bezit heeft uit de periode 1926-1941.


 

DATUMS

Lichtmis            2 februari
May                 1 mei
Jacobi               25 juli
Allerheiligen      1 november
St. Martini        11 november
st. Petri             5 maart

GELD

'door Jacobus Hovius aen Cornelis Symons behandight 10 Ducatons (een ducaton is fl. 3,15) hem van haere Ed. Mog. de gecommitteerde Raden tot Hoorn vereert, met nog een ducaton  vereert door een
1658 verrekend met schoolmr. Scholten: 1 ducaton is dan volgens mij dan 4 stuivers !!

 

Lijnslager : touwslager, vervaardiger van touw op een lijnbaan
competens in domo , area, horto ac hereditatibus. toekomend in een huis, erf, tuin en de erfgoederen
competente. voldoende
competivi, competitum. toekomen, toebehoren

 

 

Het feest van Maria Lichtmis (2 februari) bestaat uit drie elementen:

  • de zuivering van Maria (in Purificatione Sanctae Mariae), volgens het Joodse gebruik dat de vrouw veertig dagen na de geboorte van haar zoon naar de tempel gaat om gereinigd te worden;

  • de opdracht van Jezus in de tempel bij Simeon, een oude blinde man aan wie door God was beloofd dat hij mocht sterven als hij het Licht had gezien;

  • de "lichtmis": 40 dagen na kerstmis beginnen we te merken dat de dagen lengen, de lente is in aantocht.  Het gebruik om kaarsen te wijden en ermee in de processie te lopen heeft dus te maken met dit lichtfeest. (Evenals St. Maarten, 40 dagen vr kerst.) Dit gaat weer terug op een feest ter ere van een Romeinse god in februari, waarop men met fakkels liep.

Wij vieren n van de oudste christelijke feesten : Maria Lichtmis of ook : de opdracht van Jezus in de tempel.

Aanvulling (red.): Op 2 februari is het inderdaad Maria-Lichtmis. Op de site van de vrije school Ede vinden we hierover de volgende informatie: "Maria-Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Met het Michaelsfeest maakten we ons sterk om de donkere tijd binnen te treden. Met het Sint Maartensfeest staken we de eerste lichtjes aan. Met dit laatste winterfeest blaast Maria het lichtje uit. Het feest van Maria-Lichtmis werd oorspronkelijk gevierd ter herinnering aan het reinigingsoffer dat Maria in de tempel opdroeg, veertig dagen na de geboorte van Jezus. Later werd het de dag, waarop men de kaarsen die men gedurende het komende jaar nodig had, liet wijden."

 

On "Kopper-Maandag" the Monday after "Drie-Koningen" (6th January) the Amsterdam guilds celebrated a kind of Labor Day. A procession of representatives of the guilds and the "Schutterij" (civic guard) in their colorful uniforms with polished arms, the Mayors and other magistrates were an attraction nobody would miss.

Kopperdagen = tweede maandag van het nieuwe jaar, ook wel verloren maandag genoemd.

Patroonsgoederen
Het fonds waaruit het kerkgebouw en de benodigdheden voor de eredienst bekostigd werden.

Pastoriegoederen
De opbrengst was bedoeld voor het onderhoud van de pastoor.