Kerk te Witmarsum


JAARTALLEN

(veel gegevens komen uit: 'Koepelkerk Witmarsum, 2011)
 

10e eeuw Eerste (houten) kerk. 
12e eeuw Tufstenen kerk gebouw
12e/13e eeuw De kerk is gewijd aan Sint Bonifatius en is een dochterkerk van de St. Lambertus Kerk te Arum en is eigendom van de Benedictijnse Sint Paulusadbdij te Utrecht.
1270 Eerste vermelding van Witmarsum
1433 Kleine klok gemaakt door Johannes van Bomen
1531 Menno Simons wordt pastoor te Witmarsum
1536 Menno Simonsz, pastoor te Witmarsum, breekt met de katholieke kerk.
1543 Beneficiaalboek met o.a. Witmarsum, toen vier geestelijken hier werkzaam.
1624 Beker van avondmaalstel, met wapen van drie boven elkaar geplaatste zespuntige sterren
1631 Kerk grotendeels verwoest door noodweer, maar toren blijft gespaard.
1633 Nieuwbouw kerk, gesticht door grietman Tjaerd van Aylva (1588-1647) en Rein Rienx, kerkvoogd.
1656 Grote klok gemaakt door Jurrien Balthasar uit Leeuwarden
1661 Middeleeuwse toren brand af, en hier komt een spitse toren voor in de plaats.
1683 Herenbank Van Aylva-Van Gendt en de vrouwenbanken geplaatst.
Deze herenbank werd later de Rijpmabank genoemd, naar Sijbren Ulbes Rijpma.
1690 Beker van avondmaalstel. Hierop staan de namen van de predikant Bernardus van Gelder (1687-1709 predikant te Witmarsum), ouderlingen, diakenen en de schoolmeester.
1723 Tekening van Aylva State, toen bewoond door grietman Kornelis van Aylva.
1880 Witmarsum werd hoofdplaats van de Gemeente Wunseradiel doordat het gemeentehuis in Witmarsum werd gebouw. Daarvoor stond het in Bolsward.
1880 Kerkvoogdij Witmarsum geeft bijdrage van f 10.000,-- voor deze nieuwbouw van het gemeentehuis
1819 * Verbouw kerk, waarbij de toren aan westzijde en de oostzijde wordt vervangen door driezijdige sluitingen
* Koepel op de kerk gemaakt.
* afbraak bouwvallige toren
* kleine klok komt in de koepel, grote klok blijft in klokkentoren
* galerijen op houten Korintische zuilen in de kerk gemaakt
1845 Preekstoel gemaakt
1847 Aylva State afgebroken
1849 Grote klok komt ook in de koepel. Uurwerk staat in de (huidige) consistoriekamer.
1851 Nieuwbouw villa op plaats vroegere Aylva State, door Mr. Tjepke Mulier
1855 Het nieuwe L. van Dam & Zonen orgel geplaatst.
1857 Beelden bovenop het orgel geleverd door fa. Van Dam. Volgens boekje 'Koepelkerk' geleverd door een beeldenatelier uit Antwerpen.
1866 Kerk krijgt nieuw avondmaalzilver van de kerkvoogdij.
omstreeks 1888 Afscheiding: rechtzinnig Hervormden sloten zich aan bij de Evangelisatievereniging en de Gereformeerde stichten een eigen kerk.
De vrijzinnig Hervormden bleven in de Koepelkerk.
begin 19e eeuw Tafellaken voor avondmaal gekocht met opschrift van Leonardo da Vinci
1949 Orgel herstel door firma Spanjaard.
1959-1960 Villa van Mulier afgebroken, waar toen verzorgingstehuis werd gebouwd, die in 1964 in gebruik werd genomen.
jaren '60 Rechtzinnig en vrijzinnig gingen weer samen naar de Koepelkerk.
1961-1963 Restauratie kerk. Ronde wijzerplaat, zonnewijzer en uurwerk gaan verloren. Elektrisch uurwerk geplaatst. Leien op driezijdige afsluitingen vd kerk. Orgel gebroken wit geverfd ipv 'deftig' mahonie-imitatie.
1964 Orgelrestauratie door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden
29-7-1980 Oude grafsteen gevonden op kerk gemaakt van Bremer zandsteen
1995-1996 Restauratie kerk.
2009 Hereniging Hervormd en Gereformeerd Witmarsum
2011 Nieuwe gemeente Sudwest Fryslan maakte einde aan gemeente Wonseradeel
2013 3 predikantborden geplaatst in de kerk