Aysma beginpagina


Kerk te Driesum

18 januari 2003 bezocht.

Driesum  1714  Horatius Lauta van Aysma Capitain over een compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en juf. Catherina Rekalf sijn H.W.geb. vrouw 1714  wapensteen in kerk 
Driesum  17  Cornelis van Aylva grietman over Wonseradeel gecommitteerde staet int mindergetal en Hendrika Johanna Baronesse thoe Schwarzenberg sijn H.W.G. huisvrou  wapensteen in kerk 
Driesum  1720  Sr. Georg Wolfgang Baron van Schwarzenberg en Hohenlansberg gritman over Dantomadeel etc.etc.etc.  wapensteen in kerk 
Driesum  17  Sicco van Goslinga gritman over Franekerdeel com. van de academ. en gedeputeerde staet van Frislandt en Asannetta Sabella (sic) Baronesse toe Schwarzenberg sijn H.W.G. huisvrou  wapensteen in kerk 
Driesum  1561  Heerschap Tjepko van Goslinga ende sijn huisfrouw juffr. Liauckema 1561  wapensteen in kerk 
Driesum  1617  int jaer ons heeren jesu christi duysent ses hondert ende seventien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg ghegoten in Leeuwarden juncker Jacob Rufelaert Syadde van Bungha Juncker Haie van Rinia die Yunge Lievinus Roelandts van Ghendt minister in Dries  kerk klok 
Driesum  1767  Godschalk van Knijff ende Johanna Wilhelmina van Wijckel 1767  wapensteen in kerk 

 

Wapens van:
Horatius Lauta van Aysma &
Catharina Recalff
Wapensteen
'Osinga-Aysma'
Wapensteen
'van Knijff-van Wijckel