245-41 Hervormde gemeente Longerhouw-Schettens
u zocht op: schettens
 
Hervormde gemeente Longerhouw-Schettens
Hervormde gemeente Longerhouw-Schettens 1762-1975
S. de Haan, 1983
Kerkeraad
-- Register waarin: - ouderlingen en diakenen 1648-1674; - lidmaten, 1682-1771; - diaconie ontvangsten en uitgaven, 1644-1651; - gedoopten, 1645-1668, 1670-2 maart 1684, 4 oktober 1685-12 januari 1772; - getrouwden, 18 februari 1644-1741, 1744-1 maart 1772.
Notulenboeken, 1834-1938, 1948-1968
1 1834-1867
2 1868-1902
3 1903-1938
4 1948-1968
5 Minuut-besluiten, protocollen van stemming en dergelijke, [1883]-1922 en ongedateerd
Ingekomen stukken, 1827-1974
6 1827-1849
7 1852-[1875]
8 1903-1921
9 1928-1942
10 1945-1948
11 1957-1974
12 Ingekomen stukken van de Algemene Synode en andere landelijke organen van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1816-1947
13 Ingekomen stukken van het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland en de classis Harlingen, respectievelijk Franeker, [1821]-1953
14 Ingekomen stukken van de Rijksoverheid, 1814-1910
15 Ingekomen stukken van de provincie Friesland en de gemeente Wonseradeel, 1820-1937
16 Ingekomen stukken van andere afzenders, 1820-1948
Registers van ingekomen stukken, 1827-1904, 1928-1948
17 1827-1904 (1 omslag)
18 1891-1892 (1 deel)
19 1928-1942 (1 katern)
20 1945-1948 (1 katern)
21 Minuten van uitgaande missives, 1963-1964 en ongedateerd
Registers van verzonden stukken, 1942, 1945-1948
22 1942
23 1945-1948
24 Reglement op de beroeping van predikanten, 1805
25 Plaatselijke reglementen, 1822, 1919
26 Vragenlijsten betreffende de toestand in de gemeente, 1954-1973
27 Verzamelstaten voor de invulling van de vragenlijsten ten behoeve van de kerkelijke statistiek, 1969/1970, 1973/1974
28 Vragenlijst, opgemaakt ter voorbereiding van de kerkvisitatie, 1974
29 Lijst van predikanten vanaf 1600, aangelegd circa 1858, bijgewerkt tot 1902.
30 Archiefinventarissen, [1895, 1946]
31 Verslag van een kerkeraadsvergadering, gewijd aan een beschuldiging wegens fraude, ingebracht tegen het college van kerkvoogden, 1957
32 Stukken betreffende het archief, 1963-1964
33 Stukken betreffende een mogelijke samenvoeging met de gemeente van Schraard, 1969
34 Stukken inzake de combinatievorming met de gemeente van Wons, 1969
35 Register waarin: lidmaten 1772-1843; gedoopten, 1773-1862; getrouwden, 1817-1856; verslagen van kerkvisitaties, 1817-1837; kerkeraadshandelingen, 1817-1837.
36 Register waarin: lidmaten, 1772-1864; gedoopten, 1813-1864; getrouwden, 1817-1856
37 Register waarin: lidmaten te Schettens, 1818-1890; getrouwden te Schettens, 1864-1877
38 Register waarin: lidmaten van Longerhouw en Schettens, 1844-1879; getrouwden te Schettens, 1864-1877
Lidmatenboeken, 1881-1969
39 1881-1918
40 1881-1969
41 Contra-lidmatenboek, 1881-1918
42 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1891-1947
43 Lijsten van lidmaten, 1954-1971 en ongedateerd
44 Attestaties en andere stukken betreffende lidmaatschap, doop en huwelijk, 1877-1948
45 Gezinskaarten van de wijk Longerhouw, bijgewerkt tot 1974
46 Gezinskaarten van de wijk Schettens, bijgewerkt tot 1975
Diaconie
Kerkvoogdij
Notulenboeken, 1881-1951
71 1881-1907
72 1907-1951
Notulenboeken van vergaderingen met stemgerechtigde lidmaten, 1881-1963
73 1881-1906
74 1906-1953
75 1953-1963
Notulenboeken van vergaderingen van stemgerechtigde lidmaten, 1882-1902
76 1882-1885
77 1885-1890
78 1891-1902
79 Processen-verbaal van vergaderingen met de floreenplichtigen te Schettens, 1869-1880
Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde lidmaten, 1881-1930, 1957-1963
80 1881-1889
81 1889-1904
82 1905-1930
83 1957-1963 (1 omslag)
Ingekomen stukken, 1854-1968
84 1854-1968
85 1857-1924
86 Reglement op de administratie van de kerkelijke fondsen te Longerhouw, 1869
87 Reglementen op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 1870-1963
88 Instructies voor de windpomper te Schettens en voor de organist te Longerhouw, 1891, 1909, 1968 en ongedateerd
89 Instructies voor de kosters te Schettens en Longerhouw, 1920, 1921, 1965, 1966 en ongedateerd
90 Instructie voor het met de "kerkewagen" vervoeren van de predikant van Longerhouw naar Schettens, ongedateerd.
91 Koopcontract van een perceel bouwland, 1762
92 Eigendomsbewijzen van onroerende goederen en stukken betreffende erfdienstbaarheden, 1824-1971
93 Afschrift van een obligatie, 1829
94 Koopcontracten, 1829-1898
95 Extract uit het floreenkohier van de gemeente Wonseradeel betreffende Longerhouw en Schettens, aangelegd in 1830, bijgewerkt tot 1852
96 Stukken betreffende het beheer van de begraafplaats te Schettens en de burenplicht bij begrafenissen, 1831-1877, 1953-1954
97 Extract-floreenkohieren van Longerhouw en Schettens, 1840/1841, 1847
98 Registers van grafeigenaren op het kerkhof te Schettens, aangelegd in 1842, bijgehouden tot 1851
99 Registers van grafeigenaren op het kerkhof te Schettens, aangelegd in 1894, bijgehouden tot 1910
100 Stukken betreffende de verzekering van bezittingen, 1843-1971
101 Stukken betreffende de armvoogdij te Schettens, 1850-1878
Akten van verpachting van onroerende goederen, 1850-1958
102 1850-1937
103 1939-1958
104 Stukken betreffende het lenen van geld aan T. de Haan te Workum voor de aankoop van een kofscheepje, 1851, 1857
105 Stukken betreffende de verkoop van grond aan Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van wegen, 1853, 1854, 1884, 1938, 1971
106 Extract uit het floreenkohier van Wonseradeel betreffende Schettens, aangelegd in 1858, bijgehouden tot 1869; met alfabetische index.
107 Stukken inzake het bemalen en drooghouden van landerijen en een tuin van de kerkvoogdij door de eigenaar van een watermolen te Schettens, 1858, 1942
108 Stukken betreffende de brug over de Witmarsumervaart bij Schettens, 1873-1967
109 Stukken inzake de nieuwbouw van een toren en een voorgevel aan de kerk te Schettens, 1876-1877
110 Leggers van het predikantstraktement, 1879-[1948] en ongedateerd
111 Stukken betreffende het onderwijs in Schettens, 1881-1889
112 Stukken inzake de benoeming van kerkvoogden, 1881-1960
113 Lijsten van archiefbescheiden en stukken inzake de bewaargeving, 1890, 1894, 1964
114 Stukken betreffende de kerkorgels, 1891, 1970
115 Stukken inzake een geschil over een inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, 1894-1901; met retroacta, 1815, 1827, 1842
116 Bestek en voorwaarden voor het verrichten van verfwerk aan woningen, de brug, de kosterij, de kerk, de school en de onderwijzerswoning, 1896
117 Akte van overeenkomst inzake de verharding en het onderhoud van de Fortsterlaan, 1903
118 Brief, ingekomen van Pier Spijksma, betreffende zijn benoeming tot voorlezer en voorzanger in de kerk te Schettens, 1908
119 Stukken betreffende het predikantstraktement, 1920-1934, 1961
Registers van verpachte zitplaatsen in de kerk te Schettens, 1927-1962
120 1927-1933
121 1934-1962
122 Register betreffende de heffing van de couponbelasting, 1941
123 Legger van het predikantstraktement, ongedateerd (na 1945)
124 Stukken betreffende de nieuwe luidklok te Schettens, 1947, 1948
125 Schuldbekentenissen ten gunste van de diaconie, 1948
126 Stukken betreffende de collecten, 1954-1965
127 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1955-1965, 1969
128 Stukken betreffende de beroeping van predikanten, 1956-1966
129 Stukken inzake de restauratie van de toren te Longerhouw, 1956-1971
130 Lijsten van kandidaatstelling voor kerkelijke ambten, 1957
131 Stukken inzake de verkoop van grond aan het PEB in verband met de bouw van een transformatorhuisje, 1962
132 Akten van schuldbekentenis ten gunste van de Spaarbank te Bolsward, 1962-1966
133 Schuldbekentenissen ten laste van de restauratiecommissie voor de kerktoren, 1966
134 Stukken inzake het plaatsen van de grafkelder in de kerk te Schettens op de monumentenlijst, 1968
Begrotingen, 1856-1972
135 1856-1881
136 1882-1972
Journalen van de administrerend kerkvoogd, 1774-1893, 1927-1934
137 1774-1854
138 1855-1893
139 1927-1934
Kasboeken, 1845-1959
140 1845-1894
141 1895-1959
142 1927-1938
143 1943-1948
144 Kasboek, 1960-1968
Jaarrekeningen en registers van jaarrekeningen, 1774-1971
145 1774-1824 (1 deel)
146 1824-1855 (1 omslag)
147 1856-1868 (1 omslag)
148 1869-1880 (1 deel)
149 1880-1971 (1 pak)
Afschriften van jaarrekeningen, 1869-1961
150 1869-1879 (1 omslag)
151 1880-1936
152 1938-1961
153 Rekeningen van de kerkvoogdij van Longerhouw, 1950-1962
Stukken betreffende de Hervormde School te Schettens
Aanhangsel
Powered by archieven.nl