Lijst van kapiteins en geuzen

(hier naar veldslagen of schansen)

* een kapitein verdiende volgens Martin Engels 150 gulden per maand
* Benoeming gebeurde door de Gedeputeerde Staten van Friesland.
* van 1609-1621 was het 12 jarige bestand
* Index Raad van State officiers benoemingen: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00194
* C&I betekent: Commissie en Instructieboek.
* vanaf 1588 repartitiestelsel in de Republiek ingevoerd
* Partizaan: luitenant
* Hellebaard: sergeant
* In 1591 waren er 30 Friese compagnies
* In 1631 waren er 28 compagnies: 1 garde met 200 man en 27 compagnies met 150 man
* Gardecompagnie bewaakte het Stadhouderlijk hof en Landschapshuis, opgericht in 1631.
  (lees: https://historischcentrumleeuwarden.nl/images/PDF-bestanden/Friese-Gardes-Peter-Westenbrink.pdf)
* Leuke info over aantallen en nationaliteit Staatse Leger: https://www.kastelen.nl/pdf/jboudutrecht-FV-2015.pdf

* Het Staatsche Leger
Deel V , 1921, (o.a. lijst commandeurs) 1648-1672, https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB02:100007765:00001

* in het boek Conscriptio Exulum, veel Spaanse hopmannen en soldaten  http://www.mpaginae.nl/At/Conscriptioexulum.htm#2021
* Vermeldingen in Album Amicorums: https://hvnf.nl/index/Albumamicorumfriezen.htm

Schilderijen Iconographia:
https://archive.org/details/iconographiabat02moesgoog/page/n230

Koninklijk archief doorzoeken:
https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/archief/search/context/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5

Schotanus atlas, waarop de states te zien zijn:
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=235

Lijst van Regimenten in Nederland
http://solgen.keevel.eu/dutreg/infanterie/index-infanterie.htm

Kapiteins voor 1715:
http://members.home.nl/riandirksen/captains_tot_1715.htm

Europeana:
https://www.europeana.eu/portal/nl

Inventarissen kapiteins Leeuwarden
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/kapitein.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/hopman.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/luit.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/vaandrig.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/adelb.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/sergeant.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/majoor.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/kolonel.htm
https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/beroepen/info/cornet.htm


Lijst van kapiteins uit het Friese leger.

zie ook lijst met kapiteins: http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
zie ook liijst met luitenants: http://www.mpaginae.nl/At/luitenants.htm
zie ook lijst met vaandrigs: http://www.mpaginae.nl/Nauta/vaandrigsalf.htm
zie lijst quaclappen: http://www.tresoar.nl/help/Pages/Quaclappen.aspx
lijkstatie Willem Lodewijk: http://www.mpaginae.nl/At/WL1620.htm
lijkstatie Ernst Casimir: http://www.mpaginae.nl/At/EC1633.htm
kapitein met woningen in Leeuwarden: http://www.mpaginae.nl/GrootConsent/2015.htm
Stamboek aantekeningen met veel kapiteins: https://books.google.nl/books?id=GQ1VAAAAcAAJ&pg=PA191&lpg=PA191&dq=kapitein+ockema&source=bl&ots=JTtRJeQrbg&sig=9sinimg_DM90MlFGwHRBBwtu1vs&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj8mMbTj-TfAhVLbFAKHUwXAPsQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=kapitein%20ockema&f=false
**NOG LEZEN: Bosscha, Neerl. Held. te Land I

Neerlands Heldendaden te land, Google boek met stukje over de Friese kapiteins:
https://books.google.nl/books?id=1m9AAQAAMAAJ&pg=PA330&lpg=PA330&dq=strooptocht+friesland+1622&source=bl&ots=3ofODDmYFM&sig=ACfU3U2gz3lOxhyJ0PBGyrws6W7GekPQZQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwirgsumtZHgAhWswMQHHSLKBGQQ6AEwCnoECAEQAQ#v=onepage&q=heiligerlee&f=false

Slag bij Heiligerlee met lijst van Friese deelnemers!
http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0191-1868-11.pdf

De Vrije Fries: Het verzet de Friezen, van 1566-1574
http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0247-1886-16.pdf

Over kapitein Jan Coenders, 1653
http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0405-1924-27.pdf

hopman: afgeleid van het Hoogduitse titel Hauptmann. Voor 1650 in de ondertrouwregisters van Groningen de algemene aanduiding voor kapitein. Daarna komt de term ‘capitain’ in zwang met name in de regimenten van het Staatse leger. In het gewest Stad en Lande is hopman de aanduiding voor kapitein in het burgerlijk regiment. Hij geeft leiding aan


KLEUREN:
1593 = Compagnies uit het Friese regiment in 1593 (genoemd door Vervou)
(
Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot nachrichtinge der nakomelingen ...Door Frederik van Vervou (Jr)
1600 = Aanwezig bij de Slag bij Nieuwpoort
1601 - Aanwezig bij Beleg van Rijnberk
VLAG = vaandelschets bekend
1620WL = Lijkstatie stadhouder Willem Lodewijk
TAUX 1623 = Belastingen in 1623
1633EC = Lijkstatie stadhouder Ernst Casimir
TAUX 1639 = Belastingen in 1639
 

= Friese kapitein

= Groninger kapitein

= Nederlandse kapitein

= Duitse kapitein

= Engelse kapitein


 

Achternaam, voornaam Land #Nummer Leefde van: Woonplaats Kleur Compagnie Van Tot Willem Lodewijk 1584-1620 Genoemd  
Aan, B. van ? #35585 ?     X 1633 ?     -doet de eed van kapitein in 1633
Abercrombie, ?         ? 1642       -ritmeester
-was ritmeester tot 1642, toen George Hume hem opvolgde.
Acronius, Alexander   #35601 ?     X 1638/1639 ?     -hij deed in eed van kapitein in 1638/1639.
Adama, Johannes Fransen (of: Johannes Fransen, dezelfde?) #34842 ? ? TAUX 1623 C?3 1605 1630 X -1623 Oldeberkoop, naar Overijssel
-1630 Coevorden
-op 6-2-1605 volgde Jonnis Franssen kapitein F. Tjebbes op.
-op 26-1-1629 wordt een Joannis Franssen opgevolgd door Sjoerd Baerd.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Coevorden (lijst comp. veldtocht Lingen).
-Op 30-9-1630 werd hij opgevolgd door Jan Baptista Knoppens.
Adelen, Rienck van #33819 ong. 1610-1656 Heeg (begraven)   C?2 1641 1656?U     -kapitein
-wordt op 9-11-1630 als luitenant aangesteld in de comp. van Schelte van Aysma, waarbij hij Frank van Huisum opvolgde.
-op 30-11-1641 werd hij opgevolgd als luitenant door Jelger van Feytsma in de compagnie van Van Besten.
-in 1640/1643 doet hij de eed van kapitein
-op 30-11-1641 wordt hij kapitein als opvolger van Wybren van Roorda.
-zijn grafzerk in de kerk van Berlikum.
Adelen, Seerp van #18749 1599-<1662     X 1634/1638       -kapitein
-in 1634 en opnieuw in 1638 deed hij de eed van kapitein.
Adius, Isaac Martijn #36348 1666-1719 Workum?   ????         -kapitein, Burgemeesters Workum
-zie rouwbord in kerk Workum
-op 24-11-1692 wordt hij kapitein en volgt hij D.I. Doys op.
-Op 8-9-1698 wordt hij als kapitein opgevolgd door W. van Hania.
Adriani, Assuerus #35349 ?   1593
1600
1601
X <1587 -? X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk,
-kapitein
-in 1587 genoemd op allefriezen.nl
-1592 genoemd bij beleg van Steenwijk (Google boek)
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (genoemd door Vervou)
-hij krijgt op 31-8-1596 zijn paspoort als luitenant en als hopman
Aesgema, Epe van #10687 1623-1676? Leeuwarden   C?13 1651 1676U     -kapitein, majoor, luitenant-kolonel
-op 21-11-1651 wordt hij kapitein, als opvolger van Haring van Harinxma.
-hij wordt op 20-5-1671 de 8e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1672 opgevolgd door Douwe van Sijtsma.
-hij werd op 18-4-1672 de 6e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1676 door Gerrolt Juckema van Burmania.
Alberti, Philips   #36759       ?????? 1723       -kapitein
-op 4-2-1723 volgt hij kapitein Antonie van Scharrenberg die overleden was.
-portret door B. Accama, afkomstig van Hof  te Leeuwarden (Iconogr.)
Ammama, Gerrrit Jochums #32288 ong. 1625-1677 begraven te Sloten   X 1646/1647 1677U   -Commandeur Bourtange
-slag bij Senef
-Commandeur Emden tot 1677
-kaptein
-in 1646/1647 doet hij zijn eed als kapitein.
-op 23-11-1677 wordt hij opgevolgd als kapitein door Wytse van Beijma.
-zijn grafsteen te Sloten, bij oom Ludolf Potter.
Ammama, Joachim Gerrits #32291 1657-1720 ?   X 1692 ?     -kapitein
-op 20-5-1692 volgde hij Dominicus Acronius a Buma op als kapitein.
Andla, Johan van #34912 ong. 1640-? Oenkerk?   C?8 1666 ?     -kapitein, majoor
-op 17-2-1666 volgde een J. Andla Gosewijn van Weidenvelt op als kapitein

-is dit hem ook?
*Schepper, S. de i.p.v. N. Andla 27 Apr. 1680 
Andree, Poppe Martijn #32941 1615-1645 Begraven te Edens. TAUX 1639 C?25 1633/1634 1645     -kapitein
-in 1633/1634 deed hij de eed van kapitein
-op 15-3-1645 werd hij opgevolgd door kapitein Sybrens Tjaerts van Walta.
Andringa, Douwe Poppes van #15575 1604-1642 Andringa State was in Marssum. 1633EC
TAUX 1639
C?14 1633 1642?U     -kapitein
-in 1633 doet hij de eed als hopman
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-op 11-3-1643 wordt een E.D. van Andringa opgevolgd door kapitein T. van Solckema. (AAB: dit zal wel Douwe zijn).
-grafsteen in kerk Oenkerk
Andringa, Tinco van #36640 1648-1672     ??????? >1667 1672     -kapitein
-grafsteen in Tjerkgaast
Andringa, Tjaert van #33798 ong. 1635-1674 Andringa State was in Marssum.   ------- ? ?     -kapitein
-broer van Poppe
-ongehuwd
-op 12-11-1652 wordt hij als vaandrig opgevolgd door Hessel van Bootsma, in de compagnie van Syben Tj. van Walta.
-op 2-11-1672 wordt hij als kapitein opgevolgd door Douwe van Epema.
Andringa, Poppe van #33800 ong. 1640-? Andringa State was in Marssum.   C?36 1653 1671     -kapitein
-ongehuwd
-broer van Tjaert
-hij volgt op 2-12-1653 kapitein Gellius Bouricius op.
-Op 14-3-1671 wordt hij als kapitein opgevolgd door A. Polman.
Arentsma, Arent van #10978 ong. 1565-1617 Leeuwarden? 1600
1601
VLAG
C9 1595 1617?U X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk
1601 veldtocht naar Brabant/Oostende
-benoemd als kapitein 17-4-1595, waarbij hij Matthijs Egberts Cnoop opvolgde.
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-wordt opgevolgd door Homme van Hettinga op 15-8-1617
Arentsma, Gysbert van #10745 1597-1631 Oudkerk   ???? in 1616, 1618 <1628 X   -kapitein
-zoon van Arent van Arentsma
-1628-1631 grietman Dantumadeel
Arents, Arent   #34967 ?     C?5 1607 1622 X   -kapitein
-wordt op 9-3-1607 kapitein als opvolger N. Ayckema/Auckema
-hij wordt op 14-3-1622 opgevolgd door Abbe Hessels Bootsma
Aykema, Hoite #35084 ?-1607?     C?5 ? 1607 X   -kapitein
-Op 9-3-1607 wordt hij opgevolgd als kapitein door Arent Arents.
Aylva, Anthonis van #33007 ong. 1570-1618     X 1612 1618U X   -kapitein
-hij volgt op 21-2-1612 H. Elderen op als kapitein. (een A. Ailva).
-kapitein?, in 1618 ritmeester
-hij werd doodgestoken op straat
Aylva van Loo, Douwe #22363 1639-1669     C?3 1658 1658     -ritmeester, grietman
-op 4-2-1658 werd Douwe Aylva van Loo opvolger van wijlen kapitein Arent (Arents) van Loo (AAB: =oom van Douwe).
-op 19-8-1658 werd hij als kapitein opgevolgd door A(rnold) van Vierssen.
-werd in 1660 grietman Baarderadeel
Aylva, Douwe van #33634 1563-1591     X <1591 1591U X -1591 beleg van Deventer -officier
-overleed bij beleg van Deventer
-zie epitaaf kerk Waaxens
Aylva , Douwe Ernst van #33252 ong. 1656-1703     C9 1686 1692     -kapitein
-op 29-7-1686 volgt hij kapitein D. Waeyen op.
-op 24-11-1692 wordt hij opgevolgd door Chr. van Frentz.
Aylva, Ernst van #35289 ong. 1620-1665     C?17 1640-1643 1665   -1659 roemvolle strijd op de Funen tegen de Zweden
-1665 genoemd met bevel over de Friese troepen tegen de troepen uit Munster.
-kapitein
-hij deed tussen 1640-1643 de eed als kapitein
-Op 3-4-1647 benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van Schwartzenberg, door de Raad van State.
-Op 4-8-1649 benoemd tot kolonel door de Raad van State.
-kolonel 639a van 1649-1669
-op 20-1-1666 wordt hij opgevolgd door kapitein Prins H.C. van Nassau
Aylva, Hessel Meckema van #11272 1608-1660 Holwerd TAUX 1639 C?5 1631 1660?   1635-1638 Commandeur Leerord
1645-1650 Commandeur Emden
-kapitein, kolonel
-Hij wordt op 5-3-1631 kapitein, als opvolger van Abbe Hessels van Bootsma.
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-wordt in 1637 kolonel
Aylva, Sippe (of: Scipio) Meckema van #33157 ong. 1624-1669     C?30 1640/1643 1653     -kapitein, grietman
-in 1640-1643 deed hij de eed van kapitein
-op 26-4-1653 werd hij opgevolgd door kapitein Diederick Stecke.
-grietman  Tietjerksteradeel 1656-1669
Aylva, Hobbe Esaias van #21961 1645-1692     C?29 1671 1675     -kapitein, grietman
-hij werd op 24-2-1671 benoemd als kapitein, als opvolger van Jan Boudewijns Eminga van Loo.
-op 18-2-1675 werd hij opgevolgd als kapitein door Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Aylva, Sybe van #11193 1591-1625 Witmarsum VLAG
TAUX 1623
C2 1622 1625U     -kapitein
-op 25-1-1622 volgt hij Frans van Humalda op
-op 22-7-1625 wordt hij opgevolgd door Frans van Roussel
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-volgt als hofjonker de lijkstatie van graaf Willem Lodewijk 1619
-zie grafsteen te Witmarsum
Aylva, Hans Willem #11274 1635-1691     ---------
C?18
(deze had ik bij Johan van Aylva...)
1659 ?     -kapitein
-hij doet in 1648 de eed van kapitein
-op 11-8-1648 volgt een H.W. van Aylva kapitein Taecke van Boelens op.
(waarschijnlijk is dit J.W. van A.)
-Hij werd op 24-2-1659 als kapitein benoemd als opvolger van zijn vader Hessel Meckema van Aylva.
Aysma, Hessel Hotzes van #10740 ong. 1580-1636 Oudkerk 1633EC C4 1625 1636U   1629, Bredevoort (garnizoen?)
1632, Rijnberk, (garnizoen?)
1632, Maastricht
1635, Langackerschans als commandeur
-vaandrig, kapitein
-1616 aangesteld als vaandrig
-op 1-7-1625 aangesteld als kapitein, als opvolger van Jan Sageman.
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-op 25-6-1636 wordt hij opgevolgd door Adamus van Loo.
Aysma, Hessel Hotzes van #10764 ong. 1635-<1680     --------- ong. 1655?
(30 jaar...)
<1680?U   -1669/1673 in Leeroord
-1680 garnizoen in 's Hertogenbosch
-vaandrig, kapitein
-hij liep in 1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik
Aysma, Hotze Hessels van #10775 1669-1745     --------- 1707 ?     -vaandrig 1691, luitenant 1694, kapitein
-hij werd op 30-12-1707 kapitein, als opvolger van E(dele) Willem van Jongestal.
Aysma, Hotze Siercks van #10956 ong. 1580-1640/1641     C10 1629 1632   -commandeur Emden -luitenant, kapitein
-op 13-5-1607 als luitenant aangesteld in de comp. van Taco Lieuwes
-op 4-12-1629 werd Hotse van Aysma kapitein ipv (Lubbertus) Dma
-op 13-1-1632 werd Agge Juckema zijn opvolger als kapitein.
Aysma, Hotze Scheltes #10682 1628-1674     C?6 1652 1674U     -kapitein, sergeant-majoor, luitenant-kolonel
-hij (een H. Aysma) werd kapitein op 23-11-1652, als opvolger van Seerp van Ockema.
-op 23-2-1671 benoemd tot sergeant-majoor
-23-2-1674 benoemd tot luitenant-kolonel
-op 26-2-1675 werd hij als luit-kol opgevolgd door kapitein L(ivius? van Scheltinga.
Aysma, Jan (of: Johan) Alberts van #10756 1604-1659   TAUX 1639 X 1638 1659U   1638-1643 Bolsward (garnizoen)
1646 Emden (garnizoen)
1659 Emden (garnizoen?)
-kapitein
-hij deed in 1638 de eed als hopman
-hij werd op 30-6-1659 opgevolgd door jr. R. van Unia (AAB: dit moet Ritscke zijn).
-grafsteen in kerk Beetgum
Aysma, Schelte Hotzes van #10580 1578-1637 Schettens 1620WL
TAUX 1623
1633EC
C?2 1606 1637U X -1630 in de Langackerschans -vaandrig, kapitein, luitenant-kolonel, kolonel|
-op 15-1-1606 wordt de vaandrig (geen naam) als luitenant benoemd in de comp. van Aysma (v/h JvBurmania).
-op 15-1-1606 volgt hij Jan van Burmania als kapitein op.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in de Langackerschans (lijst comp. veldtocht Lingen).
-afgebeeld op de lijkstatie Ernst Casimir 1633 als luitenant-kolonel
-10-2-1624 wordt hij aangesteld als hopman, samen met Homme van Hettinga en Johannes Heemstra
-Luitenant-Kolonel (=overste) vanaf 15-07-1631 (Infanterie Regiment 577a)
-Kolonel vanaf 16-1-1637.
Schelte Hotzes van Aysma #10761 1655-1688 of <1696     --------- 1675 1688?     -korporaal, kapitein
-op 21-1-1675 werd een N. Aysma kapitein, als opvolger van N. Kuisten. (AAB: dit moet wel Schelte zijn, die zijn zwager Kuysten opvolgt).
Backer, Harmen Jansen   #35551     1593 X <1593 <1593 X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (genoemd door Vervou)
Baerdt, Sjoerd van #34998 (ouders niet bekend, wellicht Tiete van Baerdt)       C?3 1629 1637   1630, garnizoen Coevorden -vaandrig, kapitein
-werd op 6-2-1605 vaandrig in comp. van Joannis Fransen.
-werd op 26-1-1629 kapitein, als opvolger van Johannes Fransen. (=wellicht dezelfde als Johannes Frans Adama?)
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Coevorden (lijst comp. veldtocht Lingen), waar dan ook de comp. van Jan Franssen Adama ligt!
-op 29-7-1637 wordt hij opgevolgd door kapitein A. van Loo.
Baerdt, Tiete? van #35644       X 1639/1640       -kapitein
-een T. Baardt doet de eed van kapitein in 1639/1640
Barels, Wigbolt #34312     1593 X <1593 ? X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (genoemd door Vervou)
Bassem, N.N.   #35002 (ouders niet bekend)       C?7 ? 1622     -kapitein
-Hij werd op 14-3-1622 opgevolgd als kapitein door Jacob Sterck.
Berents, Lambert   #35706                 -hopman
-genoemd in 1589 (quaclappen)
Besten, Hendrick van   #35007 (ouders niet bekend)     TAUX 1623
TAUX 1639
X 1608 ? X   -kapitein
-hij volgde op 16-7-1608 Doede van Kniphuizen op als Fries kapitein
-in 1626 is Wibrandt van Roorda zijn luitenant
-in 1629 is Douwe van Burmania zijn luitenant.
-in 1641 is Jelger Feytsma zijn luitenant.
Bethune, Archibald #35005 (ouders niet bekend)       X 1615 ? X -Commandant van Zwolle? (zelfde?) -kapitein
-op 26-5-1615 volgde hij kapitein Arthur Forbes als kapitein op in het Friese Nassause leger.
Beyma, Wytze van #35136 ong. 1567-1623     XB <1605 <1605 X   -kapitein, burgemeester
-burgemeester Franeker in 1605 en later.
Beyma, W. van #35363 1622-?     --------- 1677 ?     -kapitein
-op 23-11-1677 volgt hij kapitein Gerrit Ammama op.
(LET OP: in 1670 is hij bij dopen kind ook kapitein!)
Blau, de, Quirijn   #34197 ong. 1555-1633   1593
1600
VLAG
TAUX 1623
C7 1591 1631 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601, veldtocht naar Brabant/Oostende (als kolonel)
-Commandeur Coevorden 1607-1633
-kapitein
-op 21-9-1591 benoemd tot Fries kapitein.
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (genoemd door Vervou)
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-Hij werd op 24-2-1631 opgevolgd als kapitein door Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Blocq, Sitxtus de   #35008 ?-1635     C?17 1635 1635U     -kapitein en/of ingenieur
-hij volgt op 29-1-1635 Hans Schonenburgh op als kapitein
-een wijlen S. de Blocq wordt op 26-11-1635 opgevolgd door Lodewijck van Ockinga.
Bloemendal, Aernt ? #34216       C21 1602? 1603 X -vanaf apr. 1603 is hij aanwezig bij Beleg van Oostende. (bron: Fleming) -kapitein
-op 23-4-1602 wordt luitenant Bloemendal opgevolgd door 'iemand anders'.
-een A.W. Bloemendal was de overleden man van Adriana Jans van Haestrecht, die daarna met kapitein Fox Selsma huwde.
-Een kapitein A. Bloemendal wordt op 21-5-1603 opgevolgd als Fries kapitein door Willem Inthiema.
Boelens, Focke van #35464 ong. 1600-?     C?18 1639 1641U   -In 1625 is hij als vaandrig gelegerd in Coevorden, onder hopman Binnert van Heringa. -vaandrig, kapitein
-in 1622 werd hij vaandrig
-in 1631 werd hij luitenant
-In 1638 en 1640/1643 deed hij de eed als kapitein.
-op 24 (of 27?)-9-1639 werd hij kapitein, als opvolger van Gerrytsma.
-op 21-5-1641 werd zoon Taecke Boelens kapitein als opvolger van Focke Boelens.
Boelens, Taecke van #35500 ong. 1620-?     C?18 1641 1648     -kapitein
-zoon van Focke
-op 21-5-1641 werd Taecke Boelens kapitein als opvolger van Focke Boelens.
-op 11-8-1648 werd hij opgevolgd door kapitein H.W. van Aylva.

LET OP: dit is waarschijnlijk Johannes Wilhelmus van Aylva (J.W.)
Bonga, Johan van #10719 ?-1580 Holwerd   X 1568 1580   -1567 als balling in Emden
-1568 Heiligerlee (hopman van vendel)
-1568 Slag bij Jemmingen
-1569 bij de Watergeuzen gevoegd
-1570 plundert hij Hindeloopen
-1571-1572 woonde hij te Emden
-1572 poging Friesland te bevrijden, maar bij Dokkum teruggeslagen
-1572 bezet hij Sneek
-1572 (24 aug) bezet hij Bolsward
-28-8-1572 verslaat hij de Spanjaarden bij Dokkum
-3-8-1572 bij Deventer, daarna naar Friesland
-1580 Aduarderzijl gewond geraakt
-grietman 1560-1567
-watergeus (kapitein?)
Bonnema, Dato van #33372 ong. 1600-?       <1627     -kapitein Gronings Reg.
-commandeur
 
Bonoye, Cornelis   #35219       XB 1602 ?     -kapitein
-werd in 1602 benoemd als kapitein, hij was toen sergeant en waarnemend wachtmeester.
Bootsma, Abbe Hessels #34082 ong. 1600-1649 Roordahuizum
(Reduzum)
TAUX 1623
1633EC
(algemeen vermeld)
C?5 1622 1631   1622 Oudeschoot -kapitein
-werd op 14-3-1622 kapitein, als opvolger van Arent Arents.
-in 1622 redde Juw van Eysinga Friesland met de kapiteins Bootsma en Donia van een geduchte strooptocht van de Spanjaarden, die toen genoodzaakt waren snel terug te trekken.
-kapitein in 1623 (taux)
-liep in 1633 mee in de lijkstatie van Ernst Casimir (zie afbeelding)
-Op 5-3-1631 werd hij opgevolgd door Hessel Meckema van Aylva.
-zie grafsteen zoon te Roordahuizum
-zijn naam op kerkklok Roordahuizum
-zie Album Amoricum
-zie drinkhoorn met familiewapen
Bootsma, Hessel van #33981 1618-1674     ???? 1660 1674     -op 11-5-1660 werd jr. H. van Bootsma kapitein, als opvolger van F.B. van Heemstra.
-op 30-10-1674 werd hij opgevolgd als kapitein door G. van der Laen.
Boringer, Nicolaas van Duits #37196 ong. 1580-1638 Nijmegen, Groenlo   Hoogduitse Compagnie? 1616 1638   - groenlo -kapitein
-Commandant Groenlo
-opgevolgd door
Boshuizen, Philip van   #34773 ong. 1584-1652     C?27 ? 1636   -aug. 1633 in garnizoen te Franeker -kapitein
-Hij werd op 15-12-1636 opgevolgd als kapitein door Ruurd van Feytsma.
-een gasthuis te Leeuwarden met zijn naam opgericht na zijn dood.
Botnia, Jancke van #35142 ong. 1585-1614     X ? 1614U X   -kapitein in Deense dienst
-doodgestoken in herberg van Nijland
-grafsteen in kerk Nijland
Bouricius, Gellius #34980 1627-1654     C?36 1651 1653U     -kapitein
-zijn rouwbord in de kerk van Bergum.
-op 21-11-1651 volgt hij kapitein I. van Hottinga op (=Jarich?)
-op 2-12-1653 wordt hij als kapitein opgevolgd door Poppe van Andringa.
Brait, S (of J.) de   #35646       XB         -kapitein
-hij deed in 1640/1643 de eed van kapitein.
Breman, Adriaen ? #35011       XW 1604 ? X   -kapitein
-hij werd op 2-6-1604 aangesteld als hopman over een compagnie waertgelders.
Brendtsz, L. (of: Brants?)   #35012 ?-1591     X <1591 1591 X   -kapitein
-hij overlijdt als kapitein in 1591
Bruynsma, Homme van ##35660
ouders onbekend
?-?     C1 1647 1652     -kapitein
-op 14-8-1647 volgt hij kapitein Tjalling van Sixma op.
-op 21-8-1652 wordt hij als kapitein opgevolgd door J. Versteveren.
Bruinsvelt, Stevens 'de jonge' ? #35013       X 1631 ?     -kapitein
-Hij wordt op 14-3-1631 kapitein, als opvolger van wijlen J. Maubray.
Buma, Douwe Acronius a #35323 ?-?     X 1686 1692     -kapitein
-hij volgde op 9-1-1686 kapitein Oene van Teyens op.
-hij werd op 20-5-1692 opgevolgd door kapitein Joachim Gerrits Ammama.
Buma, Hotze/Horatius van #35804
(familie onbekend)
?-?     ???? in 1568 kapitein     -1568 Slag bij Heiligerlee
-1572 Makkum
-1572 Bolsward (tijdelijk in handen van de Geuzen. Pas in 1576? def.)
-kapitein
-hij had in 1572 het bevel over Makkum
Burmania, Feye Bockes van #12987 ong. 1627-1679     C15 1645 1679U     -kapitein, kolonel
-in 1643/1644 deed hij de eed als kapitein (Feyo).
-op 8-5-1645 werd hij kapitein, als opvolger van Wopcke van Roorda.
-kapitein in 1649
-kolonel in 1679
-grafzerk aanwezig in Augustinusga
Burmania, Gemme Onuphrius van #35961 1697-1759     ?????         -kapitein, kolonel, generaal
Burmania, Jan van #32391 ong. 1560-1606     C?2 1602 1606U X -1603 in Ostende
-vanaf apr. 1603 is hij aanwezig bij Beleg van Oostende. (bron: Fleming)
-1605 in Bredevoort en trok 16-11 naar Rijnberk waar hij sneuvelt
-kapitein
-broer van Rienck
-in 1602 benoemd tot kapitein
-hij wordt op 15-1-1606 als kapitein opgevolgd door Schelte van Aysma
Burmania, Poppo Bockes van #23484 ong. 1610-1638     C7 1626 1638U   -1630 in Bellingwolde -kapitein, sergeant-majoor
-op 17-11-1625 werd hij luitenant in de comp. van Houwerda, waarbij hij een Hottinga opvolgde.
-Op 17-3-1626 volgt hij Rinco van Lycklama op als kapitein.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Bellingwolde (lijst comp. veldtocht Lingen).
-liep in 1633 mee als hofmeester bij de lijkstatie van Ernst Casimir
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-Op 18-10-1638 wordt hij opgevolgd door Seerp Dijxtra (die dan een F. van Burmania opvolgt, dit moet echter P.B. van B. zijn).
-in 1638 was hij sergeant-majoor
-grafsteen in kerk Edens
Burmania, Poppo Jans van (de Oostendenaer) #32395 1603-1676   1633EC
(luitenant)

TAUX 1639
C?11 1635
1676U
 
    -luitenant, kapitein, sergeant-majoor, luitenant-kolonel
-in 1633 is hij als luitenant aanwezig bij de lijkstatie van Ernst Casimir.
-op 19-2-1635 volgt hij Ids van Eminga op als kapitein
-in 1638 was hij sergeant-majoor
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-<1676 wordt hij luitenant-kolonel
-op 21-9-1676 wordt zijn compagnie opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel. Poppo was toen luit.kolonel
-schreef zijn 'Geschiedenissen'
-grafsteen in kerk Morra
Burmania, Rienck van #33270 ong. 1560-1603/1604     C16 1602 1604U X   -luitenant, kapitein
-broer van Jan
-hij werd op 23-4-1602 als luitenant benoemd, als opvolger van zijn broer Jan van Burmania, in de compagnie van Wopke van Herema.
-op 22-10-1602 wordt hij kapitein als opvolger van Watze of Wopcke van Herema.
-hij werd op 7-1-1604 opgevolgd door Gale van Hania
Burmania, Taco van #13952 ong. 1655-1705?     --------- ? ?     -kapitein
-hij werd in 1686 luitenant-kolonel
Burmania, Upcke van #21632 1629-1673     --------- 1658 1664     -kapitein, grietman
-op 10-12-1658 werd hij kapitein, als opvolger van H. Sandra.
-op 10-4-1664 werd hij opgevolgd door kapitein Watze van Burmania, zijn broer.
Upcke werd toen grietman van Wonseradeel
Burmania, Watze van #22367 1631-1691     --------- 1664 1691U     -kapitein, verste luitenant 1666, kolonel
-op 10-4-1664 werd hij kapitein, als opvolger van Upcke van Burmania (zijn broer)
-op 8-5-1691 werd hij als kolonel opgevolgd door kapitein prins J.W. hertog van Saxen Eysenach
-grafsteen in kerk Jellum
Burum,Johan van #37120 ong. 1640-?       1653 1664     -kapitein, ontvanger?
-op 5-3-1653 volgt hij W.W. van Aylva op, dit zal Hans Willem van Aylva zijn.
-Op 19-3-1664 wordt hij opgevolgd door Andries van Douma.
Cammingha, Frans van #34041 ong. 1580-1610   1593
1601
VLAG
C5 1593 1610 X 1601 Rijnberk,
1601 veldtocht Brabant/Oostende
-kapitein
-volgt in 1593 zijn vader Sybrand op
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-wordt opgevolgd op 1 of 8-3-1610 door Frans van Donia (neef)
Cammingha, Sybrand van #34039 ?-1593   1593 X <1587 1593U X   -kapitein, grietman
-vader van Frans van Cammingha
-in 1587, 1593 is hij kapitein
Cammingha, Tiete #35115 ?-1593     X <1585 ? X   -kapitein in SPAANSE dienst en als zodanig vermeld in 1585 bij de veldslag bij Boksum.
Camstra, Foppe van #33234 1530-1570/1578 Afkomstig van Wirdum   ????         -watergeus
-
Camstra, Homme van #33236 ong. 1555-1579     ???? <1568     -1568 Heiligerlee en Jemmingen -watergeus
-zoon van Foppe
 
Challansi, George   #34148 ? - 1604     C12 1602 1604U X -beleg van Oostende (ziek geworden) -luitenant, kapitein
-was in 1602 luitenant
-George volgt zij broer Jacob op als kapitein in 1602
-op 12-8-1604 wordt hij als kapitein opgevolgd door Rogier Slijp
Challansi, Jacob (Jacques) #34133 ? - 1602 Franeker VLAG
1601
12 1597 1602U X 1601 Rijnberk,
1602 Oostende
-kapitein
-hij volgt Pieter van Leeuwarden op
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-Rogier Slijp was zijn opvolger
Challansi, Pieter   #34146 ? - 1580     X ? <1580   -schans Makkum 1580 -kapitein, sergeant-majoor
-vader van George en Jacob. Overleed bij de schans te Makkum.
-sergeant-majoor
-epitaaf in kerk Franeker
Christiaan, Vorst en Hertog van Brunswijk en Lunenburgh ? #35018 ?     C?35 1619 1626 X   -kapitein
-op 22-7-1619 benoemd tot kapitein als opvolger van N.N. IJsercramer.
-op 29-6-1626 volgt Andries Keller van Basel hem op als kapitein.
Clocq, Feycke Alles   #35584       X         -doet de eed van kapitein in 1632 en in 1644 en 1645 opnieuw.
Cock, J.   #35635 ?-?     C?26 1658 1701     -kapitein
-op 20-8-1658 volgde hij kapitein Goslick van Herema op.
-op 26-1-1701 werd hij opgevolgd door kapitein H.G. Pisser
Coke, Gilbert ? #35647       XB         -kapitein
-deed de eed van kapitein in 1640/1643
Coehoorn, Gosse Gideons van #35226 1601-1646     C?17 1640 1646?   -Er was een C. Hauwerda in het kampement bij het beleg te Maastricht in 1632. -kapitein
-in 1639/1640 doet hij de eed van kapitein
-op 11-2-1640 volgt hij kapitein Lolle (of: Lodewijk) van Ockinga op.
-vader van Menno van Coehoorn
-naam + functie op kerkklok te Britsum
Coenders van Helpen, Allard #33428 ong. 1565-1633   1601? X       -commandeur Bourtange 1621, 1627-1631 -kapitein, commandeur
-'een' kapitein Coenders was in 1601 aanwezig bij Rijnkerk.
 
Coenders, ?  (zou dit onderstaande Willem zijn?)         ????       1601 Rijnberk, -kapitein? (Groningen)
Coenders, Willem (of: Coenders van Helpen) #33343 1572-1639   1620WL X <1603 >1630 X -1603/1604 Emden -kapitein (Groningen)
-Commandeur Lieroort 1627-1630
-overste luitenant
Coenen, Ch(istiaan?)   #35665       C?37 1667 1680     -kapitein
-op 27-4-1667 volgt Ch. Coenen kapitein Sicke van Rinia op.
-op 29-4-1680 wordt C. Coenen opgevolgd door kapitein M. Wyckel.
-oud geslacht uit Brabant
Coers, Johan (of: Coerssen)   #34225 ?-?   1593
1601
X <1593 ? X 1601 Rijnberk -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
Colbe, N.N.   #35020       20-BUIT ? 1617 X   -kapitein
-op 6-12-1617 wordt hij als kapitein opgevolgd door Philips Sidney.
Cordenoort, Jan van   #34313 ?-1598?   1593 C?34 1578 1598 X -1594: lag tijdens de aanslag op Delfzijl ziek op bed. -kapitein
-benoemd als kapitein op 15-12-1578
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-opgevolgd door Jr. Rienck van Dekema op 15-12-1598.
Cornelis, Jan   #35022       C?39 1605 1616 X   -kapitein
-op 1-7-1605 wordt hij kapitein als opvolger van H. Koninck van Deventer.
-op 25-4-1616 wordt hij als kapitein opgevolgd door Abraham van en (of: Hattum)
Cornput, Johan van den   #36588 1542-1611       1573? <1611?     -kapitein vanaf 1573
Craal (of: Krall) Sigismundus   #35028     1633EC
(Groningen)
C?8 1636 1636     -kapitein
-in 1633 loopt hij als Groninger kapitein mee in de lijkstatie van Ernst Casimir.
-in 1634/1635 deed hij de eed van kapitein.
-hij wordt op 24-3-1636 benoemd tot Fries kapitein, als opvolger van wijlen Here van Ockinga.
-Hij wordt op 10-9-1636 (door zijn overlijden) opgevolgd door kapitein Goslick van Herema.
Cromwal, N.N.
(John Crommel?)
? #35029     TAUX 1639 XB 1621 ?     -kapitein
-Hij volgt op 27-12-1621 kapitein N.N. Orme op als Fries kapitein.
-in 1639 staat een John Crommel op de Taux lijst, is dit dezelfde?
Cruyningen, Maximiliaan van ? #35032       X ? 1612 X   -kapitein
-Hij wordt op 10-3-1612 opgevolgd als Fries kapitein door Dirck van Hattum.
Darel, G. ? #35640       CB ? 1637     -kapitein
-wordt op 9-3-1637 opgevolgd door kapitein John Moree (of: Moore).
Dalklisch, N.N.   #35640 j     XB 1643/1644       -kapitein
-Hij deed de eed van kapitein in 1643/1644.
Darres, Henry ? #35033       CB 1625 ?     -kapitein
-hij deed de eed als Fries kapitein op 25-2-1625
-dezelfde?
Morée, J. i.p.v. G. *Darel 9 maart 1637 ?
Dekema, Pieter van #34190 ong. 1570-1604     C?10 1603 1604 X 1601 veldtocht Brabant/Oostende -kapitein
-op 18-11-1603 volgde hij Edzard van Grovestins op als kapitein.
-overleden in Oostende
Dekema, Rienck van #33184 ong. 1540-ong. 1608   VLAG
1601
C?34 1598 1602 X 1601 Rijnberk, -grietman, Spaans kapitein, Staats kapitein
--Een J? (=Rienck?) van Deeckema wordt op 15-12-1598 als kapitein benoemd, als opvolger van Jan van Cordenoort.
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-wordt op 22-9-1602 opgevolgd als kapitein door Juan Sufante de Fonzeca.
Dircks, Tjaerd   #35037       XW 1606 1614 X   -kapitein
-op 3-6-1606 gekozen tot hopman
-op 6-9-1614 wordt hij aangesteld als kapitein over een compagnie waardgelders.
Donia, Frans Harinxma van #33347 1580-1651   VLAG
1620WL
TAUX 1623
C5 1610 1628 X -1622 Oudeschoot
-1623 Oldeberkoop, naar Overijssel
-1626-1628 Commandeur Bellingwolderschans
-kapitein, Statenlid
-hij volgde Frans van Cammingha op 1-3-1610 als kapitein.
-in 1622 redde hij Friesland met de kapiteins Bootsma en Donia van een geduchte strooptocht van de Spanjaarden, die toen genoodzaakt waren snel terug te trekken.
-op 28-6-1628 wordt hij opgevolgd als kapitein door Johannes van Idzarda. (agv bestuurlijke carriere)
-in 1648 is hij Statenlid
-zie ook (2x!) zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-hij trouwt met Geertruyt van Engelsteedt, dochter van kapitein Ludolf van E.
Douglas, George #35591 ?-?     C?31 1634/1635
1646/1647
?
1655
    -kapitein
-in 1634/1635 deed een G. Douglas de eed van kapitein.
-in 1646/1647 deed hij de eed van kapitein.
-op 15-6-1647 volgde hij kapitein Alexander Fleymingh/Fleimyng op als kapitein.
-op 13-6-1655 werd een J. Douglas (is dit hem?) opgevolgd door kapitein J. Murray.
Douma, Andries van #35234 1632-1663     C?16 1661 1664U     -luitenant (1639), kapitein
-op 16-3-1661 werd hij kapitein, als opvolger van Gerrit Adriaens Hogeveen.
-op 19-3-1664 werd hij als kapitein opgevolgd door Johan van Burum
Douma, Erasmus van #34670 ong. 1540-1581     X <1577 <1577     -kapitein, grietman
-werd in 1577 grietman
Douma, Johan Idzert van #35096 1636-1676     C21 1666 1673     -kapitein?, grietman
-een I. Douma volgde op 7-2-1666 kapitein Christoffel van Sytsama op.
AAB: Dit lijkt deze Johan te zijn.
Doys, A. ? #35786 ?     ??? 1701? 1701?     -kapitein
-Op 12-5-1701 benoemd of opgevolgd? als kapitein
-een P. Jongestall volgde op 24-12-1701 kapitein A. Doys op.
Doys, Gerlach van ? #33129 1626-1685     C?23 1660 1669     -kapitein, raadsheer
-op 22-9-1660 volgde hij kapitein Ulbe Andela van Sixma op.
-op 11-2-1670 werd een N. Doys (dit zal Gerlach zijn) opgevolgd door kapitein S. Lycklama
Drummond, William ? #35664       X 1646/1647 ?     -kapitein
-hij deed in 1646/1647 de eed van kapitein.
Du Boijs, Cornelis (of: Dubois)   #34309       XB ? ?   1601 veldtocht Brabant/Oostende -kapitein?
-onder kolonel Casper van Ewsum
-een Jan Clases Allingha (trouwde 1616) was adelborst in de compagnie van kapitein Cornelis Hoboys (AAB: Dubois?).
Dyckman,, N.N. ? #35657       X 1645 ?     -kapitein
-in 1644/1645 deed hij de eed van kapitein.
-op 10-5-1645 deed hij de eed van kapitein over een compagnie waardgelders.
-in 1646 deed een H (of J of T) Dyckman de eed van kapitein.
Dijxtra, Seerp van #34080 1599-1669 Huizum TAUX 1639 C7 1638 1653     -kapitein
-rouwbord in de kerk van Zweins
-werd op 8-8-1623 luitenant in de comp. van Haubois.
-Hij volgde een F. van Burmania op als kapitein op 18-10-1638; dit moet Poppe Bockes van Burmania zijn
-hij deed in 1638 de eed als hopman
-Hij werd opgevolgd door H. van Mouderick in 1653
-zijn naam + functie op grafsteen vrouw te Huizum.
Elderen, H.  (klopt de naam?)   #35038       X ? 1612 X   -kapitein
-op 21-2-1612 wordt hij opgevolgd door Antonis van Aylva.
Eminga, Ids van (E/Idzard) #32319 ong. 1580-1635   VLAG
1601
TAUX 1623
1633EC
C?11 1601 1635 X -1601 veldtocht Brabant/Oostende
-1601 Rijnberk
-1630 garnizoen in Delfszijl
-kapitein, kolonel
-zoon van Sjuck
-hij werd op 13-3-1601 benoemd als kapitein.
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Delfszijl (lijst comp. veldtocht Lingen).
-in 1633 wordt hij benoemd tot kolonel
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-op 19-2-1635 wordt hij als kapitein opgevolgd door Poppo van Burmania. (zijn compagnie gaat dus naar Poppo).
Eminga, Sjuck van #32317 1540-1586     X <1574 <1580   -1574 inname van Stavoren
-1575 bij Bolsward
-watergeus, kapitein?, grietman
-vader van Ids en Tjaerd
-werd in 1580 grietman
Eminga, Sjuck van #36375         1671       -in 1671 als kapitein aangenomen als nieuwe officier in de oorlog
Eminga, Tjaert van #35039 ong. 1580-1619     C?24 1602? 1619U X   -kapitein
-zoon van Sjuck
-hij werd op 23-4-1602 als luitenant opgevolgd door Jan Houck in de compagnie van Sageman.
-Hij werd op 30-6-1619 als kapitein opgevolgd door Binnert van Heringa.
Engelsteedt, Ludolf van   #33350 ong. 1550?-?     X ? ?     -kapitein
-zijn dochter Geertruyd trouwt met kapitein Frans van Donia
Epema, Douwe van #35501 ong. 1640-?     --------- 1672 1673     -kapitein
-ouders onbekend
-op 2-11-1672 werd hij kapitein, als opvolger van T. van Andringa.
-op 21-6-1673 werd hij opgevolgd door kapitein Th. Roper.
Ewsum, Casper van #34158 1564-1639   1593
1600
1633EC
X 1586 1639 X -kreeg op 12-9-1592 het bevel over Coevorden, toen de Spaanden vertrokken waren.
-1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
-1601 veldtocht Brabant/Oostende (als kolonel)
-kapitein, luitenant-kolonel, kolonel
-in 1593 kapitein van Friese compagnie
-in 1606 luit.kolonel van Groninger regiment
-genoemd in 1623 bij Taux
-in 1627 bij beleg van Grolle
-op 29-6-1633 benoemd als kolonel
Eynhouts, N.N.   #35043       C?22 1622? 1635     -kapitein, ritmeester
-op 3-9-1622 wordt een Carel Villaer luitenant in zijn compagnie (Eynhouts is dan ritmeester).
-Hij werd op 6-11-1635 opgevolgd door graaf Georg Ernst van Limburgh Stirum
Eynhausen, ? [wijlen]   #35041       XB ? 1636     -kapitein
-Hij werd op 8-7-1636 opgevolgd als Fries kapitein door Johan Ingen Nieuwlandt.
Eesinge/Isinge, Jan van #35717 ong. 1580-?     C?34 1604 ? X   -volgens JP kapitein vanaf 1604 en opvolger van kapitein Fonseca
Eysinga, Juw Franses van (of: Julius) #13984 1563-1631 Wirdum 1593 C?9 1586
1604
ong. 1601
1631U
X -1592 beleg van Steenwijk
-1612 in Harlingen
-1622 Oudeschoot
-1630 garnizoen in Harlingen
-vaandrig, kapitein, Raad van State, kapitein, luitenant-kolonel
-<1603 was hij vaandrig in de compagnie van Frederik van Vervou.|
-in 1586 tot kapitein benoemd van een Friese compagnie (Vervou)
-in 1601 kwam hij vanwege Friesland in de Raad van State.
-op 10-3-1603 wordt hij kapitein, als opvolger van overste Taco van Hettinga
-in 1622 redde hij Friesland met de kapiteins Bootsma en Donia van een geduchte strooptocht van de Spanjaarden, die toen genoodzaakt waren snel terug te trekken.
-genoemd in 1623 bij Taux
-in 1627 bij het beleg van Grolle
-In 1630 is hij luitenant-kolonel en bevindt zich dan in Harlingen (lijst comp. veldtocht Lingen).
-later luitenant-kolonel
-volgens grafsteen was hij luitenant-generaal.
-zie grafsteen kerk Wirdum
Eysinga, Sjuck van #32497 ong. 1596-1624/1625   1620WL
TAUX 1623
C16 1618 1625U X   -vaandrig, kapitein
-op 8-2-1618 aangesteld als vaandrig in comp van Frans Gerrits de Vries
-op 15-5-1618 volgde hij kapitein Gale van Hania op
-op 12-4-1625 werd hij opgevolgd door Michiel Potter|

KLOPT VAANDEL HIERONDER WEL?
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Eysinga, Tjalling (eerder Jan/Johan) van #34092 ong. 1602-1658   TAUX 1623 (Jan!)
1633EC
TAUX 1639
(Tjalling)
C?33 <1630 1640   -1630 in Emden -kapitein, grietman
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Emden (lijst comp. veldtocht Lingen)
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir.
-een T. van Eysinga doet in 1637/1638 de eed van kapitein!
-op 11-2-1640 wordt hij als kapitein opgevolgd door Lolle van Ockinga, omdat Tjalling dan grietman wordt.
Ferentz, Thomas   #34925 1594-1647   1633EC XB 1629 >1633     -kapitein, kolonel
-1629 in dienst bij het Staatse leger
-loopt in 1633 mee als kolonel in de lijkstatie van Ernst Casimir
Feytsma, Bocke van #35419 ong. 1634-1657     X 1648 ?     -kapitein
-in 1648 deed hij de eed als kapitein
-op 29-4-1648 werd hij kapitein, als opvolger van R. van Feytsma (AAB: is dit zijn vader Ruurd?, maar die heeft 1657 al staan.
Feytsma, J. (Jelger?)
 
#35418

Wellicht zoon van Bocke Jelgers van Feytsma?
ong. 1610?-?1654     C?23 1645 1654     -kapitein
-een J. van Feytsma doet in 1644/1645 de eed als kapitein
-Een J. van Feytsma werd op 28-2-1645 kapitein, als opvolger van Boudewijn van Loo.
-op 8-12-1654 werd I. Feytsma (Jelger) opgevolgd door kapitein Ulbe (Andela) van Sixma
Feytsma, Ruurd Bockes van #34091 ong. 1600-1657   1633EC
(vaandrig)

TAUX 1639
C?27 1636 1657     -vaandrig, kapitein
-vaandrig in 1631
-loopt in 1633 als vaandrig mee in de lijkstatie van Ernst Casimir.
-hij doet in 1636 de eed als kapitein
-op 15-12-1636 werd hij kapitein, als opvolger van Philip van Boshuizen.
-Op 16-5-1657 werd hij opgevolgd als kapitein door Hendrik Georg baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

-LET OP: ook op 29-4-1648 werd een R. van Feytsma opgevolgd, door (zoon?) Bocke van Feytsma.
Fleyming, Alexander   #35592 ?-?     C?31 1640/1643 1647     -kapitein
-In 1640/1643 deed hij de eed van kapitein.
-op 15-6-1647 werd hij opgevolgd door kapitein G(eorge) Douglas.
Fludde, David ? #35045       20-BUIT  1618 1623 X -een Georgien Fludde was in leven kapitein over een compagnie Engelse soldaten. (quaclappen). -kapitein
-hij volgde op 20-8-1618 wijlen Philips Sidney op als kapitein.
-hij werd op 30-7-1623 opgevolgd door Johan Sannes Ridder
Fockens, Hepcko van #35324 1640-1666     ------- ? ?     -luitenant-kapitein?
-hij was kapitein-luitenant onder Tjalling van Sixma volgens rouwbord in kerk Nuis (voorheen in Beetsterzwaag)
Fonzeca, Juan Sufanta   #34200 ?-1604     C?34 1602 1604 X -Hij raakt op 18 april 1604 tijdens het beleg van Oostende zwaar gewond -kapitein
-hij werd op 22-9-1602 kapitein in het Staatse leger, als opvolger van Rienck van Dekema.
-Mei 1604 sterft de Fonseca
-wordt in 1604 opgevolgd door Jan van Eesingen
Forbes, Arthur ? #35047       XB ? 1615 X   -kapitein
-hij werd op 26-5-1615 opgevolgd als kapitein door Archibald Bethune.
Frens, Maximiliaan. (of: Ferents?)   #35048 ?-1635   TAUX 1623 C?37 <1623 1635     -kapitein
-op 27-4-1635 werd hij opgevolgd als Fries kapitein door Wyger Eelsma van Hottinga.
Frentz, Chr. van   #35629       C9 1692 1694?     -kapitein
-op 24-11-1692 volgt hij kapitein Douwe Ernst (er staat D.F.!) van Aylva op.
-op 27-11-1694 wordt een N. Frentz opgevolgd door kapitein W.H. Wartensleben.
Frentz, Ricquin van   #35614 ?-?     C?7 1657 1659     -kapitein
-op 12-11-1657 volgde hij kapitein I. (=W.F.?) Schratenbach op.
-op 5-4-1659 werd hij door kapitein Sybrant van Hettinga opgevolgd.
Frinck, George   #35648       XB         -kapitein
-Hij deed de eed van kapitein in 1643/1644.
Furmerius, Arent
(of: Furmeer)
 
  #35569
(ouders niet bekend)
?-?   TAUX 1639 -------- 1636/1637 1653   -1650 in garnizoen Maastricht -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1636/1637
-genoemd bij de Taux van 1639
-op 11-3-1653 wordt hij opgevolgd door kapitein Johan Georg vrijheer Schwartzenberg.
Galama, Gale van #35144 1633-?     X ? ?     -kapitein
(LET OP: niet bij site Engels vermeld!)
Galama, Seerp van #11027 1528-1581     X       -1568 Slag bij Jemmingen -watergeus, kapitein
Galama, Tiete van #35049 ong. 1600-1669   TAUX 1639 X 1631 >1639   -1633 Maastricht ? -kapitein
-hij werd op 14-1-1631 kapitein als opvolger van Jacob Holtsappel 'gesecht Melander'.
Gerritsma, Hessel Fockes #34800 ong. 1570-1639   1633EC
TAUX 1639
C?18 <1633 1639     -kapitein
-hij deed de eed als kapitein in 1633/1634
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-Na zijn dood, wordt op 25-9-1639 Reynolt van Inthiema benoemd als kapitein door de Friese Staten.
-LET OP: ook Focke Boelens wordt op 24 (of 27?)-9-1639 benoemd als kapitein, als opvolger van Gerrytsma.
Gerritsma, Piebe Fockes #34807 ong. 1570-1601     X <1601 <1601     -officier (functie nog niet bekend)
-vroeger was rouwbord nog aanwezig kerk Beers.
Glins, Douwe Laeses #34232 ong. 1550-1573 Dronrijp   ????     <1573 - -watergeus
-onthoofd tijdens gevangenschap
Glins, George van #35150 ong. 1629-1665     ------- ? 1665U   -1665 Langackerschans (overleden) -kapitein-luitenant (infanterie)
-grafsteen in Dronrijp
Glins, Ruurd van #35147 ong. 1615-1669     C22 1651 1669U     -kapitein
-op 30-10-1651 werd hij kapitein, als opvolger van Simon Jongestal.
-op 3-2-1669 werd hij opgevolgd door G. Juckema van Burmania (=waarschijnlijk Ruurd Gerrrolt Juckema van Burmania).
-grafsteen in Dronrijp
Glins, Taecke van #35148 ong. 1625-1660     C?21 1659 1660U     -kapitein in Duits leger
-hij werd op 17-12-1659 kapitein, als opvolger van wijlen Erasmus

.
-overleed in Denemarken
-grafsteen in Dronrijp

Gousue, Jacques de         TAUX 1639 XB <1639 >1639     -kapitein
Grovestins, Douwe van #13333 ong. 1570-1591     X <1585 1591 X -sneuvelt bij beleg van Zutphen -hopman
-in 1587 hopman van een vendel Duitse knechten
Grovestins, Edzart/Idzart van #33954 ong. 1575-1613   1600
1601
VLAG
C?10 1596? 1603 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 veldtocht Brabant/Oostende
1601 Rijnberk
-vaandrig, kapitein, grietman
-benoemd als kapitein op 11-10-1596? (was toen vaandrig)
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 18-11-1603 wordt hij opgevolgd door Pieter van Dekema omdat hij grietman werd.
-op 3-10-1605 werd hij, tevens grietman, gekozen tot hopman van een nieuw aan te nemen krijgsvolk, samen met Jan Wederspan.
Grovestins, Edzart van #12979 1655-1729     C?14 1666 1670     -kapitein, grietman
-op 17-3-1666 volgde hij kapitein Tjerck van Solckema op.
-op 25-2-1670 werd hij opgevolgd door kapitein Hector van Glinstra.
-van 1671-1706 grietman Hennaarderadeel
Grovestins, Foppe Sirtema van #33934 ong. 1610-1658   1633EC
TAUX 1639
C?15 1633 1658U     -kapitein, majoor
-doet in 1633 de eed als hopman
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-1652 majoor
-op 22-5-1658 wordt zijn compagnie opgevolgd door zijn zoon, kapitein Laes van Grovestins.
Grovestins, Frederik van #33811 ong. 1575-1603   1600
VLAG
C10 <1600 1603U X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601-1603? Tocht naar Brabant/Oostende (beleg van Oostende)
-kapitein
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-Hij werd op 12-7-1603 opgevolgd door kapitein Taco Lieuwes
-bij beleg van Oostende werd zijn been eraf geschoten, waaraan hij uiteindelijk overleed.
Grovestins, Hector van #34016 1652-1720     C?14 1670 ?     -kapitein, grietman
-op 25-2-1670 volgde hij kapitein Edzart van Grovestins op.
-later grietman
Grovestins, Laes van #35422 1634-1667     C?15 1658 1667U     -kapitein
-op 22-5-1658 werd hij kapitein, als opvolger van zijn vader Foppe van Grovestins.
-op 5-2-1667 werd hij als kapitein opgevolgd door E. van Boelens.
Grovestins, Oene Idzarts Sirtema van #12981 ong. 1610->1686     C?12 1640 1646     -kapitein, grietman
-in 1640/1641 doet hij de eed als kapitein
-op 15-7-1640 volgt hij kapitein Sibrand van Walta op.
-op 6-6-1646 wordt hij opgevolgd door kapitein Gerrolt van Ockinga.
-grietman vanaf 1647
Grovestins, Sjoerd van #35052 ong. 1610-1643   TAUX 1639 C?16 1636 1643     -kapitein
-in 1636 deed hij de eed als kapitein
-op 19-11-1636 werd hij benoemd tot kapitein als opvolger van Pieter van Idzarda.
-op 23-3-1643 werd hij als kapitein opgevolgd door Gerrit Adriaans van Hogeveen.
Haen, Lenert   #35053       XB 1606 ? X   -kapitein
-op 3-6-1606 gekozen als hopman
Haersma, A(ulus?) #35117? 1670-1717?       1716 ?     -kapitein
-een A. van Haersma volgde in 1716 generaal van Unckel op.
Hagen, Michiel (of: Hagens)   #34218 ong. 1560-ong. 1618   1593
1600
VLAG
C22 <1593 1618 X -1594, Delfzijl
-1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
-vanaf apr. 1603 is hij aanwezig bij Beleg van Oostende. (bron: Fleming)
-kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 3-1-1618 opgevolgd door Ludolf Potter
Hanecroth, Evert         ???? <1604   X   -hopman
-in 1604 hopman te Groningen (Ned.Leeuw)
Hanecroth, E. van #35532

(Eberhardt?, ouders nog niet bekend)
      C?19 1671 1672?     -kapitein
-op 23-9-1671 volgde hij Edzart Jacob van Harinxma op als kapitein.
-op 15-7-1672 werd een N. van Hanekroth opgevolgd door kapitein N. Albingh (is dit dezelfde?).
Hanecroth, Eberhardt Wilhelm #35542 1663-1716     ????         -kapitein
-op 29-11-1714 volgt hij kapitein I.P. van Knippenburgh op.
Hanecroth, Wilhelm Mauritz #35539 ong. 1650-<1708 Teerns, Westergeest     1671 1704     -kapitein
-zoon van E(berhardt)
-op 25-2-1671 volgde W.U. Hanekroth (AAB: dit zal Wilhelm zijn) kapitein N. Vosbergen op.
-een N.N. Kanekroth (AAB: dit zal dan Wilhelm zijn) werd op 10-5-1704 opgevolgd door kapitein P(ieter) van Jongestal.
Hania, Gale van #10920 ong. 1560-1618     C16 1604 1618 X -1605 in garnizoen Emden -luitenant, kapitein
-hij was luitenant in de comp. van Tiete van Hania
-op 7-1-1604 volgde hij Rienck van Burmania op
-op 15-5-1618 werd hij opgevolgd door kapitein Sjuck van Eysinga
Hania, Tiete Dyes van #10583 ong. 1560-1605   VLAG C19 <1601 1605 X   -kapitein
-trouwde Beyts van Osinga
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 18-11-1605 opgevolgd door Fox Selsma
-grafzerk nog aanwezig + tekening daarvan
Hania, Wigle Dyes van #10924 ong. 1570-1626/1629   VLAG
1620WL
TAUX 1623
C20 <1601 1628 X   -kapitein
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 5-4-1628 opgevolgd door Bonefacius van Scheltema
-grafzerk aanwezig
Hania, Wigle Gales van #35153 ong. 1565-1599     ????   <1599 X -1599 voor Hulst -kapitein
Hantemont Sr. de Larquier, Piere de ? #35572
(ouders niet bekend)
    TAUX 1639 XB <1639 >1639     -kapitein
Haren, Adam Evert #34317 ong. 1540-1589     X <1589 <1589     -watergeus, kapitein
Haren, Ernst van #13878 1623-1701     X 1645 1673     -kapitein?, sergeant-majoor, kolonel, grietman
-in 1645 deed een E. van Haren de eed als kapitein
-op 21-11-1673 werd hij benoemd tot kolonel
-grietman Weststellingwerf 1673-1688
Haren, Everhard (Evert) van #34315 1611-1640   TAUX 1639 X <1639 1640U   -overleden tijdens de slag bij Hulst (Zeeland) -kapitein (Gardecompagnie)
-zoon van Willem
-in 1639 genoemd als kapitein (Taux)
Haren, Jan (of: Johannes) van #35631 ong. 1640?-?     ------ 1674 1676     -kapitein
-op 2-12-1674 volgt een J. van Haren kapitein B. van Tamminga op.
-op 8-1-1676 wordt een I. Haren opgevolgd door kapitein N. Hamerstein.
Haren, Willem van #13876 1581-1649   TAUX 1639 X ? ?     -kapitein
-zoon van Adam
-genoemd in 1639 bij de Taux als ritmeester
Haresco, C.   #35054     VLAG C?3 <1601 1603 X   -kapitein
-op 5-9-1603 wordt hij opgevolgd als kapitein door J. ten Voort
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Harings, Jan   335568     TAUX 1639 X <1639 1641     -kapitein
-op 18-12-1641 wordt hij opgevolgd door kapitein Wopcke van Roorda.
Harinxma, Haring van #22687 ?-1581 Heeg ??????           -kapitein
-
Harinxma, Haring Douwes van #33469 1604-1669 Heeg TAUX 1639 C?13 1633/1634 1651     -vaandrig, kapitein, grietman
-broer van Lodewijk Douwes
-vermeld in 1629 als vaandrig
-in 1633/1634 doet hij de eed als kapitein.
-vermeld als kapitein 1633
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-op 21-11-1651 wordt hij opgevolgd door kapitein E(pe) van Aesgema
Harinxma, Idzart Jacob #33459 1636-1692 Heeg   C?19 1659 1671     -kapitein
-zoon van Haring Douwes
-op 9-2-1659 volgde hij Lodewijk van Harinxma op als kapitein.
-op 23-9-1671 wordt hij (E.I. van Harinxma) opgevolgd door kapitein E. Hanekroth.
Harinxma, Juw (of: Jovius) van #33005 1575?-1626 Heeg   C1 1605 1622 X   -luitenant, kapitein, grietman
-een Pytter Jacobs wordt op 3-10-1605 luitenant bij Juw van Harinxma.
-volgde schoonvader Doecke van Martena op 3-10-1605 als kapitein
-wordt op 25-1-1622 opgevolgd door Jacques van Oenema
-Grietman Wymbr. 1622-1626
-op een commandostaf in Harlingen staat: 'naer lyden compt verblyden, Jovius van Haringsma hopman Ao 1609'. [en daarvoor: Ducke van Martena drost van Harlingen en hopman Ao 1604]
Harinxma, Lodewijk Douwes  van #34899 1606-1670   1633EC
(luitenant)
C?19 1639 1659     -luitenant, kapitein
-broer van Haring Douwes
-luitenant in 1633
-in 1639 doet hij de eed als kapitein
-op 9-2-1659 werd hij opgevolgd door kapitein Idzart Jacob van Harinxma.
Hattum, Abraham van   #35024 ong. 1574-1639   TAUX 1623 C?39 1616 >1623? X   -kapitein
-op 25-4-1616 werd hij benoemd tot Fries kapitein, als opvolger van Jan Cornelis.
Hattum, Dirk van   #35026     TAUX 1623 (=Daniel van Hattum) X 1612 >1623 x   -kapitein
-hij volgt op 10-3-1612 (Fries) kapitein Maximiliaan 'baenderheer' van Cruyningen op.
Haubois, Cornelis   #35220     TAUX 1623 X 1608 >1623 X   -luitenant, kapitein
-volgde op 19-11-1608 Graaf Adolf op die was overleden, waarbij de vaandrig Van Ommen luitenant wordt in zijn compagnie.
-Haubois was luitenant en vanaf 1608 dus kapitein
Heckman, N.N.   #36157         <1601   X -1601 beleg van Oostende -kapitein
-uit Groningen wellicht?
Heemstra, Epe van #15001 ong. 1575-1611 Kimswerd   X 1606 1611 X   -kapitein
-op 3-6-1606 werd hij gekozen tot hopman
Heemstra, Feye Feyes van #10598 ong 1630-1690     X 1660 of 1666? ?   -Emden 1677 -kapitein vanaf 1666?
-op 11-5-1660 werd een F. van Heemstra kapitein, als opvolger van T. van Heemstra
-Commandeur Emden vanaf 1677
-kolonel vanaf 1676
-gehuwd met Tjits Scheltes van Aysma
Heemstra, Johannes van #34994 ong. 1581-?     X 1606?/1614/1621/1625 ? X   -kapitein
-zoon van Ulbe van Heemstra
-op 2-6-1606 wordt een Heemstra kapitein over een compagnie waardgelders (dit zal Johannes zijn).|
-op 3-6-1606 wordt Joannis Heemstra gekozen tot hopman.
-op 7-6-1606 wordt Jan Wederspan benoemd tot kapitein, omdat Heemstra bedankt heeft.
-Op 7-9-1614 aangesteld als kapitein over een compagnie waardgelders.
-werd op 25-5-1621 aangesteld tot hopman van een compagnie waertgelders, samen met Alger Hotses en Jacob Ruffelaer.
-Op 10-2-1624 wordt hij samen met Schelte van Aysma, Jacob Ruffelaer en Homme van  aangesteld als hopman.
-op 16-5-1625 volgt hij kapitein (ridder) Johan Sannes op.
Heemstra, Ulbe van #33524 ong. 1550-?1588     X <1586 <1588? X   -kapitein? (officier)
-werd in slag bij Boksum 1586 gevangen genomen en naar Coevorden gevoerd.
Heinemerk, N.N.
klopt de naam wel??)
  #35057       C?20 ? 1616 X   -kapitein
-hij werd op 2-2-1616 opgevolgd door kapitein Frans Lijseman.
Hemmema, Doecke van #15004 1603-1698   TAUX 1639 C22 1637 1646   1633-1642 Emden
(hij trouwde daar ook)
-kapitein (sinds 1640 volgens een bron?)
-in 1636/1637 doet een D. Hemmema de eed als kapitein.
-op 19-12-1637 wordt hij kapitein van de compagnie van Ludolf Potter.
-in 1645/1646 doet hij (D. Hemmema, nogmaals?) de eed van kapitein.
-op 17-1-1646 wordt hij als kapitein opgevolgd door Simon Jongestall.
Hemmema, Duco/Doecke van #35469 1652-1721     C?38 1669? 1721     -kapitein, ritmeester, kolonel
-op 14-6-1667 werd een D. van Hettema opgevolgd door kapitein J. Coenders.
LET OP: of is dit zijn vader Doecke?
-op 2-7-1669 werd een D. van Hemmema kapitein, als opvolger van D. van Wigara.
-op 13-8-1707 werd een D. van Hemmema kapitein, als opvolger van I. Coenders van Helpen.
LET OP: 2x benoeming!
-op 26-2-1721 werd hij zijn compagnie  opgevolgd door kapitein W.D. Verschuir
Hemmema, Erasmus van #34799 1633-1659     C?21 1655 1659U     -kapitein
-zoon van Doecke
-op 25-5-1655 werd hij kapitein, als opvolger van I.(Jurrien) van Lauwick.
-op 17-12-1659 werd hij als kapitein opgevolgd door Taecke van Glins
(LET OP: WE Hemmema=wijlen E. Hemmema)
Herbranda, Haye van #35708 ?-1592/1593     X 1589 1593 X   -hopman, grietman
-in de jaren 1589-1592 genoemd als hopman
-in 1590 was Leendert Huygens zijn vaandrig
-op 10-2-1593 wordt hij opgevolgd door kapitein Doecke van Rinia.
Herema, Douwe Tjercks #32261 ong. 1610->1645   1633EC
(vaandrig)

TAUX 1639
X 1633/1634 >1645   -1638-1641 commandeur Bellingwolde
-commandeur Bourtange in 1639
-1643 of 1645 commandeur Langackerschans
-vaandrig, kapitein, commandeur
-in 1633 als vaandrig aanwezig bij de lijkstatie van Ernst Casimir
-in 1633/1634 deed hij de eed als kapitein.
-portret van hem in Nienoord
Herema, Goslick van #34009 ong. 1610->1673   TAUX 1639 C?8
C?26
1636
1637
1637
1658
    -kapitein
-in 1633 doet hij de eed als kapitein.
-op 10-9-1636 wordt hij benoemd tot kapitein als opvolger van wijlen Sigismundus Craal.
-op 28-4-1637 werd hij opgevolgd door Gosewijn Wijdenvelt.
-op 22-4-1637 volgt hij als kapitein de compagnie op van Jacob van Roussel.
-op 20-8-1658 werd hij opgevolgd door kapitein J. Cock.
-LET OP: op 29-4-1673 werd een E. van Heerma opgevolgd door kapitein I. Galema. (AAB: dit zijn vermoedelijk Goslick van Herema, die na? 1673 overleed! en Julius van Galama)
Herema, Hessel? Tjaerts van #35160 ong. 1610?-?     X   ?U X   -kapitein
-sneuvelde als kapitein
Herema, Jarich Tjercks van #12916 1609-1661   TAUX 1639 C?38 1635 1660     -kapitein
-in 1634/1635 en 1636/1637 deed hij de eed als kapitein
-op 27-4-1635 volgt hij W(yger) van Hottinga op (LET OP: er zijn twee Wygers!)
-op 3-7-1658 benoemd tot (2e) majoor v/h 2e RI.
-in 1660 opgevolgd in die functie van majoor door Sybrand van Walta
-op 11-1-1661wordt hij opgevolgd door kapitein Maximiliaan de Sanderen.
Herema, Jarich Jarichs van #34895 1660-1711     --------- ong. 1700? ?     -kapitein
Herema, Otte van #34043 ong. 1525-1583     X ? 1578?     -kapitein, grietman
-diende als officier onder kapitein Johan Bonga
-grietman vanaf 1578
Herema, Watze van #34047 ong. 1560-1602?   1601? ???? ? 1602U X 1601 Rijnberk (NB: dit was een Herema) -kapitein
-op 22-10-1602 wordt hij opgevolgd door Rienck van Burmania als kapitein.(of toch zijn broer Wopcke?)
Herema, Wopcke van #34045 ong. 1560-?   VLAG
1601?
C16 <1602 1602? X 1601 veldtocht naar Brabant/Oostende -kapitein
-broer van Watze
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-in 1601 wordt zijn adelborst Antoni Polman lidmaat in Doetinchem.
-In 1602? wordt hij (of zijn broer Watze?) opgevolgd door Rienck van Burmania
Heringa, Binnert van #34090 ong. 1580-1638   TAUX 1623 C?24 1619 1638U X -1625 Coevorden (zijn vaandrig Focke Boelens is daar dan).
-1630 in Bourtange
-kapitein
-Hij werd op 30-6-1619 benoemd tot kapitein, als opvolger van Tjaert van Eminga.
-op 1-11-1622 wordt een Hottinga vaandrig in zijn comp.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Bourtange (lijst comp. veldtocht Lingen).
-hij wordt op 9-3-1638 opgevolgd als kapitein door een G.H. van Loo, dit moet Gerrit van Loo zijn.
-zijn grafsteen is in kerk Hijum
Herraing, M. de   #35658       X XB       -kapitein
-In 1645/1646 doet hij de eed van kapitein.
Herle, Robert ? #35059       XB ? 1623     -kapitein
-Hij werd op 23-3-1623 opgevolgd door kapitein Robert Heyt.
Hettes, W.   #35221       X 1603 ? X   -kapitein
-hij volgde op 17-10-1603 kapitein W. Zedtnitzky op.
Hettinga, Atte Hommes van (of: Anthonius van Hettinga) #31978 ong. 1570-1638   1593
VLAG
1620WL
TAUX 1623
1633EC
C15 <1593+1603 1638U X   -kapitein
-zoon van Homme Tietes van Hettinga
-in 1593 kapitein van Friese compagnie
-hij volgde op 28-10-1603 Hans Hessels van Oostheim op als kapitein
-liep in 1620 mee in de rouwstoet van Willem Lodewijk
-liep mee in de rouwstoet van Ernst Casimir in 1633, zie afbeelding van hem.
-op 25-4-1638 werd hij als kapitein opgevolgd door Gosewijn Wijdeveld
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Hettinga, Anthonius (Tonis) Idzarts van #35178 ong. 1585?-<1627     X 1623 <1627?U     -luitenant, kapitein
-in 1613 was hij luitenant van hopman Willem van Inthiema
-op 30-7-1623 aangesteld als kapitein (volgens www.mpaginae.nl).
Hettinga, Doecke (of: Duco) van #32663 ong. 1590-1632   TAUX 1623 C3 1617 1632?U X -1630 garnizoen Sloten -kapitein
-zoon van Taco
-op 23-9-1617 aangesteld als kapitein, als opvolger van zijn zwager Focke van Ripperda.
-zijn compagnie liep mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk in 1620 (afbeelding)
-Genoemd in 1623 bij Taux
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Sloten (lijst comp. veldtocht Lingen)
Hettinga, Hans Hommes van #32669 ong. 1610->1672     C9 1648 1672     -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1648
-als kapitein benoemd op 22-12-1648, waarbij hij zijn vader Homme opvolgt.
-hij wordt op 30-8-1672 opgevolgd door kapitein Bruno van Vierssen.
Hettinga, Homme Epes van #32661 ong. 1525-1572/1574     X 10-4-1568 <1568?   1568 Heiligerlee, Jemmingen
1572 Den Briel
-kapitein
Hettinga, Homme Taeckes van
(ook: Hittinga)
#32667 ong. 1580-1649   VLAG
1620WL
TAUX 1623
TAUX 1639
C9 1617 1648 X 1627,1630 commandeur Leerort
1641 Commandeur Emmerik
-kapitein
-zoon van Taecke
-hij volgt op 15-8-1617 kapitein Arent Arentsma op.
-10-2-1624 wordt hij aangesteld als hopman, samen met Schelte van Aysma en Johannes Heemstra
-1631 wordt hij majoor
-1635 wordt hij luitenant-kolonel
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 22-12-1648 wordt hij opgevolgd door kapitein H. van Hittinga (dit moet zijn zoon Hans zijn)
Hettinga, Homme Tietes van #31976 <1534-1593/1598 IJlst   X 1568 <1580     -kapitein, burgemeester
-kapitein vanaf 1568 onder graaf Lodewijk van Nassau
Hettinga, Nicolaas van #36058 ?-1664     ???????         -kapitein
-rouwbord in Oosterlittens
Hettinga, Rienck Hommes van ##34127 ong. 1558-1602   VLAG
1601
X ? 1602U X 1601 Rijnberk,
1602 Oostende
-kapitein
-zoon van Homme
-overleed te Oostende
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-grafsteen in kerk Jorwerd
Hettinga, Sybrant van #35625 1631-1681/1683     C?7 1659 ?     -kapitein
-op 5-4-1659 volgt hij kapitein Requin van Frentz op.
-op 25-10-1684 wordt hij opgevolgd door kapitein C. Morel.
Hettinga, Taecke (Taco) Hommes van (ook: Hittinga) #32659 ong. 1558-1603   1593
1600
1601
VLAG
C?9 <1593 1603U X 1587 Groningen (mislukt),
1595 Emden,
1595 Hulst,
1597 beleg Grol,
1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1600 Nieuwpoort, 2 juli
1601 Rijnberk, 1602 Emden
-kapitein, overste
-zoon van Homme
-In 1593 overste van Friese compagnie (Vervou)
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-zoon van Homme Epes
-Overste Luitenant (ca 1601)
-op 10-3-1603 opgevolgd als kapitein door Juw van Eysinga
Hettinga, Tiete Epes van #31970 ?-1574/1578     X ? <1578   -1572 nam hij Sneek in -kapitein
-broer van Homme
Hettinga, Tiete Waltes van #35175 ?-1580     X ? <1580     -kapitein
Heyt, Robert (of: Hyeth) ? #35058       XB 1623 1625     -kapitein
-hij volgde op 23-3-1623 kapitein Robert Herle op.
-hij werd op 25-8-1625 opgevolgd door kapitein H. Treffry.
Hinsen, W.   #35685       X ? 1666     -kapitein
-op 22-6-1666 werd hij opgevolgd door kapitein Arent Jan van Loo.
Hobbema, Tjaerdt Tjebbes #35004 ong. 1550-1605 Oosternijkerk, Leeuwarden   C?3 ? 1605 X -1583 Zoutkamp
-1585 Oterdum
-1594 Delfzijl
-voer voor de Friese admiraliteit oa 1599
-vanaf apr. 1603 is hij aanwezig bij Beleg van Oostende. (bron: Fleming)
Genoemd als: Tiaert Tieuwes!
-kapitein ter zee (zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjaerd_Tjebbes)
-op 6-2-1605 wordt F(=T) Tjebbes opgevolgd als kapitein door Joannis Franssen (AAB: Adama).
-genoemd in 1594, wanneer hij een belangrijke rol speelt tijdens de Spaanse aanslag op Delfzijl. Hij schiet vanaf zijn schip op de vijand.
Hogeveen, Gerrit Adriaens   #35474 1604-1661?     C?16 1643 1661     -kapitein
-op 23-3-1643 werd hij kapitein, als opvolger van Sjoerd van Grovestins
-op 16-3-1661 werd hij als kapitein opgevolgd door Andries van Douma.
Holtsappel, Jacob   #35051       X ? 1636     -kapitein
-Hij werd op 14-1-1636 als kapitein opgevolgd door Tiete van Galama.
-werd ook Jacob Melander genoemd.
Holsteyn, Diderich   334224 ?-1600   1593
1600
X <1593 1600 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort -kapitein
-In 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-overleed bij Nieuwpoort
w #34848 ong. 1600?-?   1633EC
TAUX 1639
C?32 1631 1644   1635 in Coevorden -luitenant, kapitein
-op 10-9-1604 werd hij luitenant, als opvolger van Rogier Slijp die kapitein werd
-Op 2-7-1631 wordt hij benoemd als kapitein.
-doet op 15-7-1631 de eed als hopman
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-op 1-3-1644 werd hij als kapitein opgevolgd door Simon Karol Oginsky
Hotses, Alger   #35062       XW 1621 ?     -kapitein
-op 25-5-1621 benoemd tot hopman van een compagnie waertgelders, samen met Jacob Ruffelaer en Johannes Heemstra.
Hottinga, Hero Douwes van #34236 <1570-1613   1593 X <1593 1613 X   -watergeus, kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
Hottinga, Jarich Douwes van #35179 ong. 1570?-?     X ? <1570     -kapitein
-jong overleden
Hottinga Jarich Heres van #34889 ong. 1610-1651? Tzum 1633EC (luitenant)
TAUX 1639
C?36 1631 1651     -luitenant, kapitein
-zoon van Hero
-luitenant 1630 bij huwelijk
-doet in 1631 (of 1632) de eed als hopman
-op 21-11-1651 wordt een I. van Hottinga opgevolgd door Gellius Bouricius. (AAB: dit moet haast wel Jarich zijn).
-Zijn helm hing waarschijnlijk nog lang in de kerk van Tzum.
Hottinga, Wyger Jans #9646 ong. 1605-?     ??? 1637? 1637?     -kapitein?
-In 1636/1637 deed Wiger van Hottinga de eed als hopman.
-op 8-2-1637 volgde een Wyger van Hottinga kapitein Holstein op? 
-Schilderij van EEN Wyger van Hottinga door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
ONDUIDELIJK!!
Hottinga, Wyger Heres Eelsma van #34885 ong. 1610-1644?   TAUX 1639 C?38
C?37
<1635
1635?
1635
1644?
    -kapitein
-zoon van Hero
-in 1634/1635 deed hij de eed van kapitein
-op 27-4-1635 werd een W. van Hottinga opgevolgd door kapitein Jarich van Herema
-Hij volgde op 27-4-1635 wijlen Maxmiliaan Frens/Ferentz op als kapitein.
-op 9-9-1644 werd een W.S. van Hottinga opgevolgd door kapitein Jr. S. Rinia (Sicke)
Houwerda van Meckema, Menno #32983 ong. 1600-1663?   TAUX 1639 C21 1625 1645   -1630 in garnizoen in Delfszijl
-1632 beleg van Maastricht
-1632-1635 Commandeur Langackerschans
-1642 Commandeur Delfzijl
-1655 te Appingedam
-kapitein
-op 23-5-1625 volgde hij kapitein Harmen van Wonsdorp op.
-op 21-3-1645 wordt hij als kapitein opgevolgd door Christoffel van Sytzama.
Hoving, Egbert   #35222     1600 X ? <1600 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort -kapitein
-in 1601 werd hij aangesteld als kapitein
Huigens (Huijghis), Leendert #10648 1552-1622     X 1594 1622?U X -1596 zat hij in Bourtange -kapitein
-in 1590 was hij vaandrig onder hopman Haye Herbranda (quaclappen).
-op 15-2-1594 werd hij kapitein, als opvolger van D. van Ringe, dit moet Doecke van Rinia zijn.
Humalda, Frans Sjucks Aebinga van #10582 1579-1621 Ee 1620WL C2
C?
1612         -->
1616         -->
1616
1622
X   -kapitein
-hij trouwde Tjemck van Osinga
-op 21-2-1612 werd F. Humalda kapitein, als opvolger van J. ter Voort.
-op 16-5-1616 werd F. Humalda opgevolgd door kapitein Joannis Franssen.
-----2e benoeming!!-------
-hij volgde op 16-5-1616 kapitein Hans de Vries op.
-hij werd opgevolgd door Sybe van Aylva op 25-1-1622
-grafsteen te Ee.
Humalda, Frans Binnert #35132 1661-?     ------- >ca 1680? ?     -kapitein
-zijn naam op memoriesteen Ezumazijl als 11-jarige
Humalda, Sjuck van #35132 1671-1738     ------- >ca 1690? ?     -kapitein, kolonel, gouverneur Coevorden
Hume, George ? #14087 1615-1655     XB 1640/1643 1655     -kapitein, ritmeester
-deed de eed van kapitein in 1640/1643
-gehuwd met Hester Alberts van Loo
-Hume ook wel Home, familie afkomstig uit Schotland
Huninga, Tidde van   #35079       X 1634 ?     -Hij werd op 31-10-1634 benoemd tot kapitein van 'enige te lichtene troupes'.
Idsaerda, Baerte van #34217 ?->1633   1633EC C2 1629 1636?   -1630 in Emden -kapitein
-hij volgde op op 18-3-1629 Frans van Roussel op.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Emden (lijst comp. veldtocht Lingen)
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir

LET OP: wellicht overleden in 1633/1634 en dat zijn broer Pieter hem opvolgt?
Idsaerda, Jan (of: Johannes) van #34187 ong. 1600-1648 Ter Idzard 1633EC C5 1628 >1633   -1629 Langackerschans
-1630 in garnizoen in Delfszijl
-kapitein
-8-4-1628 wordt hij luitenant in de compagnie van Frans van Donia en volgt dan Hoite van Goslinga op.
-op 28-6-1628 volgt hij Frans van Donia op.
-op 28-6-1628 wordt Gosse van Coehoorn zijn nieuwe luitenant.
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Delfszijl (lijst comp. veldtocht Lingen).
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
Idsaerda, Pieter van #35470 1607-<1640     C?16 1633/1634 1636     -kapitein
-hij deed in 1633/1634 de eed als kapitein.
-op 19-11-1636 werd hij opgevolgd als kapitein door Sjoerd van Grovestins.
Inthiema, Frederik (Fredericks) van #13710 ong. 1590-?   1633EC C?7 1626 1636     -vaandrig (1602), kapitein, gedeputeerde
-hij volgde 10-8-1626 kapitein Jacob Starck op.
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-hij wordt op 24-3-1636 opgevolgd door Hendrik Frederik van Inthiema.
Inthiema, Hendrik Frederik #34789 ong. 1600-?   TAUX 1639 C?7 1636 1655   -in 1646 is hij Commandeur van Aardenburg -kapitein, commandeur
-hij volgt op 24-3-1636 Frederik van Inthiema op.
-op 28-7-1655 wordt hij (er staat F.H van I.) opgevolgd door kapitein Wolf Sigigmund von Schratenbach.
Inthiema, Reynolt van #15776 ong. 1590-?     X <1620? >1639? X   -kapitein
-loopt in 1620 mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, als kapitein
-was in 1620 kapitein volgens Winsemius Chronijck uit 1622
-op 25-9-1639 volgde hij kapitein Hessel Gerritsma op, die dat jaar overleed.
LET OP: in 1639 kapitein geworden, terwijl hij dat al was?
Heeft hij tussentijds andere functie gehad?
Inthiema, Willem van #15775 ong. 1570-1622 Workum?   C21 1603 1622 X 1604, Emden
1605 zat zijn luitenant met de compagnie in de belegerde stad Lingen.
-kapitein
-op 21-5-1603 volgt hij kapitein A. Bloemendal op.
-broer van Frederik en Reynolt
-werd op 6-12-1622 opgevolgd door Harmen van Wonsdorp
Jeppema, V of W   #35684       X         -kapitein
-hij deed in 1646 de eed van kapitein.
Jochems, Sierck   #35683       X         -kapitein
-hij deed in 1646 de eed van kapitein.
Jongestall, P(ieter?) #35782 1676-<1708     ??? 1701
1704
1704?
1707
    -kapitein
-een P. Jongestall volgde op 24-12-1701 kapitein A. Doys op.
-een P. Jongestall volgde op 10-5-1704 kapitein N. Hanekroth op.
-op 20-4-1707 werd een P. van Jongestal opgevolgd door kapitein H. Robers.
Jongestall, Simon #35420 ong. 1615-?     C22 1646 1651     -kapitein
-hij deed in 1646 de eed als kapitein.
-op 17-1-1646 werd hij kapitein, als opvolger van Doecke van Hemmema.
-op 25-10-1651 werd hij opgevolgd door kapitein L. Plessis de Perinne.
-op 30-10-1651 werd hij opgevolgd door Simon Jongestal [C & I]
LET OP: 2x opgevolgd!
Jongestall, Willem van #35772 ong. 1650-?     ??? <1683?
1704
1707
1704?
1707
?
    -kapitein
-op 10-5-1704 volgde hij (E. dele? W. van Jongestal) kapitein P(ieter?) van Jongestall op.
-op 30-12-1707 werd E(dele) W. van Jongestal opgevolgd door Hotze Hessels van Aysma.
-op 14-12-1707 volgde E(dele) W. van Jongestal kapitein P. van Boelens op.
Juckema, Agge van #34205 ong. 1580?->1632     C10 1632 ?     -kapitein
-in 1631/1632 deed hij de eed als kaptein
-hij volgde op 13-1-1632 Hotse Siercks Aysma op als kapitein.
-doet in 1632 de eed als hopman
Juckema, Gerrolt van #22440 1604-1651     X ? ?     -kapitein
-hij liep in 1633 mee in de lijkstatie van Ernst Casimir (geen functie genoemd)
Juckema van Burmania, Ruurd Gerrolt #34909 1651-1679     ???? 1669 1676     -kapitein, luitenant-kolonel
-op 3-2-1669 volgde een G. Juckema van Burmania (AAB: dit moet hem zijn!) kapitein Ruurd van Glins op.
-hij werd op 21-7-1676 de 7e luitenant-kolonel van het 2e Regiment Infanterie en werd opgevolgd in 1679 door Cornelius van Scheltinga.
-op 21-9-1676 werd luitenant-kolonel Burmania opgevolgd door kapitein Coenraad van Unckel.
Keller, Andries   #35017       C?35 1626       -Op 29-6-1626 volgt hij Furst Christiaan op als kapitein.
Kingma, Ignatius van #36476 ong. 1621-1700               -ritmeester
 
Kimnitz, N.N.
(of: Chemnits)
#35076       C?12 ? 1632     -kapitein
-op 10-3-1632 werd hij opgevolgd door Sibrand van Walta. (let op: naam lijkt op Kinsky)
Kinsky, baron de   #35075       C?8 ? 1632     -Hij werd op 10-3-1632 opgevolgd door kapitein Hero van Ockinga.
Kniphuizen, Doede van   #35006 (ouders niet bekend)       X ? 1608     -kapitein
-hij werd op 16-7-1608 opgevolgd als kapitein door Hendrick van Besten.
Knoop/Cnoop, Matthijs Egberts   #34314 1555-<1607   1593 C9 <1586 1595 X   -kapitein en tegelijk lid Ged.Staten van Friesland
-afkomstig van Emden
-in 1586 genoemd als hopman
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-hij werd op 17-4-1595 opgevolgd door Arent van Arentsma
Knoppens, Jan Baptista (of: Knoppert)   #34843     1633EC
(algemeen vermeld)
C?3 1630 ?     -kapitein
-Op 30-9-1630 volgde hij kapitein Johannes Fransen Adama op.
Koninck van Deventer, H.   #35023       C?39 ? 1605 X   -kapitein
-op 1-7-1605 wordt hij opgevolgd als kapitein door Jan Cornelis.
Kuysten, Hendrick   #10766 ong. 1650-1674     X ong. 1670? 1674     -kapitein
-hij werd op 21-1-1675 als kapitein opgevolgd door een N. Aysma, dit is wellicht zijn zwager Schelte van Aysma.
Kijf, Hans Adam   #34222 <1580->1601   1600
1601
X ? ?   1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk,
-kapitein
 
Lauder, Georg ? #35576     TAUX 1639 X ? >1639     -kapitein
-hij deed in 1633/1634 de eed als kapitein.
Laignier, Jacobus de   #35370 ong. 1625-?     X ? ?     -kapitein, luitenant-kolonel
-hij was in 1650 luitenant-kolonel van de Friese troepen
-schilderij van hem in collectie Fries Museum
Lauwerman, R.   #35641 ?-?     C?33 1672 1686     -kapitein
-op 5-10-1672 volgde hij kapitein D. van Sytzama op.
-op 29-7-1686 werd hij door kapitein G. Mejontsma opgevolgd.
Lauwick, Gosewijn van   #35261 ong. 1575?-?   TAUX 1623 C?21 ? ?     -kapitein
-vermeld bij de Taux in 1623 als kapitein
-op 21-6-1628 wordt hij opgevolgd door kapitein Jurriaen van Lauwick
Lauwijck, Jan (of Johan) van (of: Lawick?)   #35066 ong. 1600?-?   TAUX 1639 C?20 1627 ?     -kapitein
-hij volgde op 18-1-1627 kapitein Frans Lijseman op.
Lauwijck, Jurriaen van (of: Lawick?)   #35068 ong. 1600-1664   TAUX 1639 C?21 1628 1655?     -kapitein
-Op 21-6-1628 wordt een kapitein G. van Lauwijck opgevolgd door Jurriaen van Lauwijck.
-Op 25-5-1655 wordt een I. van Lauwick (Jurriaen??) opgevolgd door kapitein Erasmus van Hemmema.
Leeuwarden, Pieter van #34206 ?-1597?   1593 12 1590 1597 X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-hij volgt Frederik van Vervou op in 1590 als die hofmeester wordt.
-hij wordt in 1597 opgevolgd door Jacques van Challansi
Liauckema, Jarich Georige #34924 1558-1642   1633EC X         -kapitein in SPAANSE dienst, luitenant-kolonel
-loopt in 1633 mee in de lijkstatie van Ernst Casimir
Lieuwes, Taco (of: Taecke) #33808 ong. 1580?->1623   VLAG?
TAUX 1623
C10 1603 1627 X   -luitenant, kapitein
-hij werd op 6-7-1603 als luitenant opgevolgd door van Brunswijck.
-Hij volgde op 12-7-1603 Frederick van Grovestins op als kapitein.
-hij werd op 28-9-1627 opgevolgd door Lubbertus van Lycklama.
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Lijseman, Frans   #35056     TAUX 1623 C?20 1616 1627 X   -kapitein
-op 2-2-1616 volgde hij N.N. Heinemerk op als kapitein.
-op 18-1-1627 werd hij opgevolgd door Jan van Lauwijck.
Limburg Stirum, George Ernst #35044 1593-1661     C?22 1635 ?     -kapitein
-in 1634/1635 deed hij de eed van kapitein.
-hij volgde op 6-11-1635 majoor N.N. Eynhouts op (een compagnie curassiers), die was overleden.
Livingstone, James   #35577     TAUX 1639 XB ? >1639     -kapitein
Loo, Arent van (sr.) #22351 1559-1642     ???? ? ?     -kapitein
Loo, Arent Alberts van #34918 1622-1686?     ???? ? ?     -kapitein
-1686 benoemd als majoor in het 2e RI
Loo Arent Arents van #35417 ong. 1610-1658?   1633EC
luitenant

TAUX 1639
(of is dit de andere Arent van Loo?)
C?3 1637 1658U     -luitenant, kapitein
-loopt in 1633 mee als luitenant in de lijkstatie van Ernst Casimir
-in 1636/1637 deed Arent van Loo de eed als kapitein.
-een A. van Loo werd op 29-9-1637 kapitein, als opvolger van Sjoerd van Baerdt. (AAB: dit is hem waarschijnlijk).
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-op 4-2-1658 werd Douwe Aylva van Loo opvolger van wijlen kapitein Arent (Arents) van Loo.
LET OP: deze data zouden ook van Arent Alberts van Loo kunnen zijn!
Loo, Arent Gerrits #35396 1644-?     C1 1671 ?     -kapitein?
-Een A. van Loo werd op 28-2-1671 kapitein, als opvolger van Douwe van Sixma (AAB: dit moet hem denk ik zijn).
Loo, Arent Jan van #35140 1650-1728     X 1666 1671? / 1714     -kapitein, luitenant-kolonel
-hij werd op 22-6-1666 kapitein, als opvolger van W. Hinsen.
-*Haersolte, J. van i.p.v. A.I. van Loo 22 Sept. 1671
-Hij (A.I. van Loo) werd op 10-3-1714 opgevolgd als kapitein door Scipio Douwe van Loo.
Loo, Boudewijn van #34938 ong. 1600-1647/1648   TAUX 1639 C?23 <1639 1645     -kapitein
-op 28-2-1645 werd hij opgevolgd als kapitein door J.(elger?) van Feytsma.
Loo, Damas van #32308 ong. 1604-1666   1633EC
(als kapitein vermeld)

TAUX 1639
C4 1636 1666U     -kapitein, Commandeur
-In 1633 deed hij de eed als kapitein
-hij volgde op 25-6-1636 Hessel Hotzes van Aysma op als kapitein
-hij werd op 17-3-1666 als kapitein opgevolgd door Oene Teyens.
Loo, Gerrit Arents van #22361 ong. 1610->1664   TAUX 1639 C?24 1638 1640     -kapitein, luitenant?-kolonel
-hij doet in 1638 de eed als kapitein
-op 9-3-1638 volgt hij kapitein Binnert van Heringa op.
-op 23-9-1640 wordt hij opgevolgd door kapitein Titus van Ockinga, doordat hij promotie maakt.
-in 1640/1643 doet hij (opnieuw?) de eed van kapitein 'van de Garde' !
-loopt in 1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik (functie?)
-kolonel (of luitenant-kolonel?)
Loo, Jan Abbes van #35320 ong. 1620?-? Beets, Smalle Ee   X 1653 ?     -luitenant, kapitein
-Een J. van Loo werd op 9-2-1653 kapitein, ipv Johan Jacob Schnabel (Snabel)
Loo, Jan (of: Johan) Boudewijns Eminga van #13743 1627-<1690   TAUX 1639 C?29 1636/1637 1671     -kapitein
-In 1636/1637 deed een Jan van Loo de eed als kapitein.
-zoon van kapitein Boudewijn van Loo
-hij werd op 24-2-1671 opgevolgd als kapitein door Hobbe Esaias van Aylva.
Loo, Scipio Douwe #35398 ong. 1690?->1743     X 1714 ?     -kapitein, overste
-Op 10-3-1714 werd hij kapitein als opvolger van zijn vader Arent Jan van Loo.
-Hij was overste van Inf.Rgt.67e in 1743.
Loo, Tjaert Walta van #35185 ?-?     X ? ?     -kapitein
Lycklama a Nijeholt, Baucke Piers #35676       X         -kapitein
-Hij deed de eed van kapitein in 1646.
Lycklama, Laelius van #32837 ong. 1650-?     C?27 1676 1679     -kapitein (niet 100% zeker)
-op 4-3-1676 volgt L. Lycklama  kapitein M. Lycklama op, dit moet zijn broer Meynert zijn.
-op 24-2-1679 wordt een L. Lycklama opgevolgd door kapitein M. Lycklama.
Lycklama, Lubbertes #34203 ??     C10 1627 1629     -kapitein
-op 28-9-1627 volgde hij kapitein Taco Lieuwe op.
-werd op 4-12-1629 opgevolgd door Hotze Siercks van Aysma
Lycklama, Marcus Meynerts #10577 ong. 1640-?     C?27
C?27
1674
1679
1676
1680
    -luitenant, kapitein
-Een M. Lycklama wordt op 31-10-1674 kapitein, als opvolger van [George Wolfgang van] Schwartzenberg.
-Een M. Lycklama wordt op 4-3-1676 opgevolgd als kapitein door L.Lycklama.
-----2e benoeming-----
-een M. Lycklama wordt op 24-2-1679 kapitein, als opvolger van L. Lycklama.
-een M. Lycklama wordt op 18-6-1680 opgevolgd door kapitein H. Beilanus.
Lycklama, Rinco van #31311 <1605-1639     C7 ? 1622 of 1626?     -kapitein, grietman
-R. Lycklama werd op 12-9-1622 opgevolgd door Jacob Ruffelaer.
[wellicht compagnie Waardgelders?]
-----------
-hij werd op 17-3-1626 opgevolgd door Poppe Bockes van Burmania (Rinco werd  toen Grietman!)
----------
OPVALLEND! 2X OPVOLGING OF IS DIT EEN ANDER?
Lycklama, S(Suffridus?) van #35634 ?     C?23 1670 ?     -kapitein
-op 11-2-1670 volgde hij kapitein Gerlach Doys op
Martena, Doecke (of: Duco) van #32321 1527-1605 Leeuwarden,
Cornjum
1593
1601
VLAG
C1 <1593 1605 X 1601 Rijnberk -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (genoemd door Vervou)
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 3-10-1605 is Juw van Harinxma zijn opvolger als kapitein (schoonzoon)
Martin, Charles de St. ? #34844     1633EC XB <1633 >1633     -kapitein
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
Maubray, J.   #35014       XB   1631     -kapitein
-hij wordt op 14-3-1631 opgevolgd als Fries kapitein door Steven Bruinsveldt 'de jonge'.
Meckema, Hessel #13241 ong. 1560-1586     X <1585 1586U X -1586 Slag bij Boksum -kapitein
-overleed bij de Slag bij Boksum
Mellinga, Ernst van #34130 ong. 1560?-?   1601 X <1601 ? X 1601 Rijnberk
1602-1604 beleg van Oostende
1605 Lingen
-kapitein
Merten, Robert ? #35061       XB ? 1620 X   -kapitein
-Hij werd op 4-10-1620 door Thomas Merten (zijn broer?) opgevolgd als kapitein van een Friese compagnie.
Merten, Thomas ? #35060       XB 1620 ?     -kapitein
-Hij volgde op 4-10-1620 Robert Merten (zijn broer?) op als kapitein van een Friese compagnie.
Meyers, H.   #35639       C?28 1655 1692     -kapitein
-op 25-8-1655 volgt hij kapitein C. Morgan op.
-op 13-3-1689 krijgt hij [C & I]
-op 22-11-1692 wordt hij opgevolgd door kapitein C. Moor. (Moore?)
Montvervais, Francois de Blets Monsr. de   #35573     TAUX 1639 XB ? >1639     -kapitein
Morel, C.   #35627 ?-?     C?7 1684 1718     -kapitein
-op 25-10-1684 volgt hij kapitein Sybrant van Hettinga op.
-op 4-10-1718 wordt hij opgevolgd door kapitein A. Rinia.
Morgan, Charles ? #35570     TAUX 1639 C?28 1634 1655     -kapitein
-In 1634 deed hij de eed als kapitein.
-op 16-10-1634 volgde hij de wijlen kapitein J. Walcker op.
-op 25-8-1655 wordt hij opgevolgd door kapitein H. la Meyer.
Morrie (of: Moore/Morre), John ? #35579     TAUX 1639 XB 1637 >1639     -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1636/1637.
-op 9-3-1637 volgt John Moree (of: Moore) kapitein G. Darel op.
Mouderick, Adriaan van #34727 1669-1692     XR 1689 1692?U     -kapitein
-hij volgde op 4-1-1689 Hessel (Hessels) van Aysma op.
Mouderick, Hayo Henrick #34081 ong. 1625-1674     C7 1653 1674U     -kapitein
-op 18-11-1653 werd hij kapitein, als opvolger van Seerp van Dijxtra.
-hij werd op 19-11-1674 opgevolgd als kapitein door N.N. Usten.
Mulheim, B. van   #35073       XB   1631     -kapitein
-Hij werd op 20-6-1631 opgevolgd als (Fries) kapitein door Johan Hendrick Weyer.
Murray, Johan van ? #34801 ong. 1625-1666     C?31 1655 1666     -kapitein
-zijn rouwbord hing in de kerk van Beers.
-op 13-6-1655 werd hij kapitein, als opvolger van J. Douglas.
-op 22-12-1666 werd hij als kapitein opgevolgd door F.E. Veglin.
Nassau-Dillenburg, graaf Lodewijk Gunther #34150 1575-1604   1601 ???? ? ? X -Hij nam in 1596 deel aan de Engels-Nerderlandse tocht naar Cadiz in Spanje; -werd in 1597 gewond bij Rijnberk;
-Slag bij Nieuwpoort in 1600.
-in 1600 nam hij Wachtendonk in
-1601 te Rijnberk.
-1602 leidde hij een veldtocht naar Luxemburg.
-Hij bezweek tijdens het beleg van Sluis in 1604
-luitenant-generaal
-hij werd op 14 juli 1599 luitenant-generaal der Staatse cavalerie
Nassau, Willem Frederik graaf van #33958 1613-1664   TAUX 1639 ???? 1625 >1639     -kapitein
-Hij werd op op 22-7-1625 benoemd (op 12 jarige leeftijd?) tot kapitein van een compagnie Zwiters, als opvolger van de Heer Rhijn Graaf.
Nassau-Dillenburg, graaf Willem Lodewijk   #33294 1560-1620   VLAG ???? ? ? X   -kapitein
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Nassau-Siegen, Adolf #34954 1586-1608     ???? 1604 ? X 1604 beleg van Oostende, inname van Sluis -kapitein
-hij werd kapitein op 12-12-1604 en volgde toen Graaf Lodewijk Gunther op.
-hij werd opgevolgd door luitenant Haubois
Nauta van Hessens Johannes #26906 1633-1658       1655 1658     -ritmeesters
-hij volgde George Hume op in 1655
Niel, Jan van   #34303 ?-1636?   1593 X <1593 1636? X 1601 veldtocht Brabant/Oostende -kapitein
-In 1593 genoemd als kapitein (Vervou)
-Niet afkomstig uit Friesland, maar ging mee met Casper van Ewsum
Nulandt (of: Nieuwlandt ) Johan Ingen   #35042 ong. 1620-1685   TAUX 1639 XB 1636 >1639     -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1635/1636
-hij volgde op 8-7-1636 wijlen kapitein N.N. Eynhausen op.
Nijs, Gellius   #35583         >1631?       -doet de eed van kapitein in 1631/1632
-schilderij door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia
Ockema, Seerp van #35495 ong. 1620-?     C?6 1646 1652     -adelborst, luitenant, kapitein
-in 1646 deed hij de eed als kapitein
-op 14-3-1646 volgde hij Barthold van Oostheim op als kapitein
-op 23-11-1652 werd hij opgevolgd door kapitein H(otze Scheltes) van Aysma.
Ockinga, Gerrolt van #33013 ong. 1620-1665     C?12 1646 1657     -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1646
-op 6-6-1646 volgde hij kapitein Oene van Grovestins op.
-ongehuwd
-naam + functie op kerkklok uit 1656 van Burgwerd en op deksteen grafkelder aldaar.
-hij werd op 13-11-1657 als kapitein opgevolgd door zijn oomzegger Jarich van Ockinga
Ockinga, Here (of: Hero) Watzes van #34859 1610-1635   1633EC C?8 1632 1635U     -kapitein
-op 10-3-1632 volgt hij kapitein baron de Kinsky op.
-doet in 1632 de eed als hopman
-kapitein van een Hoogduitse compagnie
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-Hij wordt (na overlijden) op 24-3-1636 als kapitein opgevolgd door Sigismundus.
-grafsteen aanwezig in kerk Dronrijp
Ockinga, Jarich Heres van #33915 ong. 1644-1714     C?12 1657
1672?
1666
?
    -kapitein
-kapitein vanaf 13-11-1657 (hij werd het op zijn 13e! ), toen hij Gerrolt van Ockinga opvolgde.
-op 22-2-1666 volgde zijn broer Sybrand hem op als kapitein.
(andere bron: ong. 1664 werd hij raadsheer en volgde broer Sybrant hem op.

LET OP:
-op 25-7-1672 werd een F.H. van Ockinga kapitein, als opvolger van Sybrand van Ockinga. Wellicht is dit weer J.H., dus Jarich!
Ockinga, Jarich Lolles van #30603 1650-1711?     X >1670 ?     -kapitein
-op 26-3-1690 benoemd als majoor
-op 27-2-1706 benoemd als kolonel
Ockinga, Lolle Heres #13750 ong. 1545-1591     ??       1581 Sint Jans kamp -SPAANS kapitein
-schilderij bekend
Ockinga, Lolle van (Lodewijk) #13746 ong. 1610-1654   TAUX 1639 C?17
C?33
1635
1640
?
1640
1646
1654U
    -kapitein, volmacht Friese Staten, Raad ter Adminiraliteit Noorderkwartier.
-hij deed de eed als hopman tussen 1634-1636.
------------1------------
-op 26-11-1635 volgt hij kapitein Sixtus de Blocq op.
-op 11-2-1640 wordt hij opgevolgd door kapitein Gosse van Coehoorn.
------------2-------------
-op 11-2-1640 volgt hij  kapitein Tjalling van Eysinga op.
-op 25-3-1646 wordt hij opgevolgd door kapitein Douwe van Sytzama.
-in Wommels grafzerk uit 1664 van Yppe Hessels Stapert, die gewesen luitenant was in de comp. van kapitein Lodewijk van Ockinga.
-Op 4-6-1654 werd door de Raad van State Ernst van Aylva als opvolger benoemd van kapitein 'wijlen Ockinga'.
Ockinga, Sybrand van #32128 1646-1698     C?12 1666 1672     -kapitein
-kapitein vanaf 22-2-1666 toen zijn broer Jarich Raadsheer werd.
-hij liep in 1664 mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik. (welke functie dan als hij later kapitein werd??)
-op 25-7-1672 werd hij opgevolgd door kapitein F.H. van Ockinga
Ockinga, Titus van #33016 ong. 1615-?     C?24 1640 ?     -kapitein
-hij deed tussen 1640-1643 de eed als kapitein
-op 23-9-1640 werd hij benoemd als kapitein en volgde toen G. van Loo op.
Oenema, Jacques van #32312 1591-1646 Heerenveen TAUX 1623
1633EC
TAUX 1639
 
C1 1622 1646
(C&I)
  -1630 garnizoen in Heerenveen -luitenant, kapitein, luitenant-kolonel, kolonel, grietman
-op 3-1-1618 wordt hij luitenant in de comp. van Harinxma.
-Hij volgt op 25-1-1622 Juw van Harinxma op als kapitein
-Genoemd in 1623 bij Taux
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Heerenveen (lijst comp. veldtocht Lingen).
-Hij loopt in 1633 mee in de rouwstoet van stadhouder Ernst Casimir (zie afbeelding)
-op 22-6-1633 benoemd tot luitenant-kolonel v/h 2e regiment inf.
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-in 1635 benoemd tot 2e kolonel v/h 2e Friesche Regiment Infanterie.
-In 1646 wordt hij grietman van Ooststellingwerf, maar hetzelfde jaar overlijdt hij.
-zie grafsteen in Oudeschoot
Oginsky, Simon Karol   #35479 ong. 1610?     C?32 1644 1646     -kapitein
-In 1643/1644 deed hij de eed als kapitein.
-op 1-3-1644 werd hij kapitein, als opvolger van Jan Gerckes Hoptilla.
-Op 14-3-1646 werd hij als kapitein opgevolgd door Oene van Teppema.
Oldenslo, Hans van
(ouders niet bekend)
  #34087 ?-?   TAUX 1623 X 1605 >1623 X   -kapitein
-op 19-8-1605 wordt hij kapitein, als opvolger van C. Oosterzee.
-in 1623 genoemd bij de Taux.
Oosterzee, C.   #35642       X ? 1605 X   -kapitein
-op 7-7-1602 werd hij aangesteld als kapitein
-hij wordt op 19-8-1605 opgevolgd door kapitein Hans Oldenslo
Oostheim, Barthold van #33059 ong. 1610-1654   TAUX 1639 C?6 1637 1646     -kapitein, hofmeester
-in 1637 doet hij de eed als kapitein.
-hij volgt op 21-12-1637 I. Slijp op als kapitein.
-hij wordt op 14-3-1646 opgevolgd als kapitein door Seerp van Ockema.
Oostheim, Hans Hessels van #34201 ?-1603 IJlst
VLAG
1600
1601
C15 1594 1603 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk
-kapitein
-overleden aan de pest
-op 15-2-1594 volgde Tjaard Jans Wederspan op
-Atte van Hettinga is zijn opvolger in 1603
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Orme, N.N. ?         XB ? 1621? X   -kapitein
-hij wordt op 27-12-1621 opgevolgd door kapitein N.N. Cromwal.
Pitcairne, David ?       TAUX 1639 XB ? ?     -kapitein
Plessis de Perinne, L.           C22 1651 1651     -kapitein
-op 14-6-1651 werd hij als kapitein opgevolgd door C. Plessis de Vrinville
-op 25-10-1651 werd hij kapitein, als opvolger van Simon Jongestall
-LET OP: Simon Jongestal werd ook opgevolgd door Ruurd van Glins.
-LET OP: eerder opgevolgd dan bevestigd!
Plessis de Vrinville, C.           X 1651 ?     -kapitein
-op 14-6-1651 werd hij kapitein, als opvolger van L. Plessis la Perinne
Popma, Sybolt van #35552 1602-1666   TAUX 1639 X <1639 1657     -kapitein
-op 27-4-1657 werd hij opgevolgd door kapitein F. van Heemstra (Hiemstra).
-gedenksteen Gasthuis Warga uit 1664 met zijn naam
Potter, Ludolf #32234 1575-1637 Sloten? TAUX 1623
1633EC
C22 1618 1637 X 1629 Langackerschans
1630 garnizoen Emden
-kapitein, majoor, luitenant-kolonel, kolonel
-op 3-1-1618 volgde hij Michiel Hagen(s) op als kapitein
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Emden (lijst comp. veldtocht Lingen)
-in 1633 is hij sergeant-majoor
-loopt in 1633 mee als kapitein en sergeant-majoor in de lijkstatie van Ernst Casimir
-luitenant-kolonel 1637
-Hij volgde Schelte van Aysma op in 1637 als kolonel.
-zijn compagnie werd op 19-12-1637 opgevolgd door kapitein Doecke van Hemmema.
-zijn grafsteen te Sloten
-zegel met wapen bekend.
Potter, Michiel (of: Michael) #32239 ong. 1580-1648   1620WL
vaandrig

1633EC
TAUX 1639
C16 1625 1648U     -kapitein
-op 12-4-1625 volgde hij Sjuck van Eysinga op als kapitein
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-werd op 11-11-1637 benoemd tot majoor
-werd op 9-3-1639 benoemd tot luitenant-kolonel
-Op 4-2-1648 werd Tjalling van Sixma kapitein van de compagnie van lt.kononel Michael Potter.
-zijn grafsteen te Sloten
Raveswaey, Johan van #35600       X 1636? ?     -kapitein
-hij deed in 1636 de eed van kapitein.
-op 30-3-1636 volgde hij wijlen C. Meys op als kapitein.
Rhijn Graaf, heer #35064       X ? 1625     -kapitein
-Hij werd op op 22-7-1625 opgevolgd als kapitein van een compagnie Zwiters, door Willem Frederik van Nassau.
Rinia, Doecke van #32442 ong. 1550?-1594?   1593 X 1593 1594? X   -vaandrig, kapitein
-in 1585 vaandrig onder hopman Douwe van Grovestins.
-op 10-2-1593 volgde hij Haye Herbranda op als kapitein.
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-op 15-2-1594 werd hij opgevolgd door kapitein Leendert Huigens
Rinia, Sicke van #33857 1621-1667     C?37 1646 1667     -kapitein
-hij deed in 1646 de eed van kapitein.
-op 9-9-1644 volgde hij kapitein W.S. van Hottinga op (dit zal Wyger Eelsma van Hottinga zijn)
-op 27-4-1667 wordt hij opgevolgd door kapitein Ch. Coenen.
Ripperda, Focke van #32666 ong. 1580-1617   1600
1601
VLAG
C3 ? 1617 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 veldtocht Brabant/Oostende
1601 Rijnberk,
-vaandrig, kapitein
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-er is een schilderij van een kapitein Ripperda in het Rijksmuseum!
-op 24-1-1600 volgt Epo van Heemstra hem op als vaandrig. Werd Focke toen luitenant?
-Hij wordt na overlijden, op 23-9-1617 als kapitein opgevolgd door zijn zwager Doecke van Hettinga.
Rollema, Tzomme   #36357 ?-1578     ?????????         -kapitein
-Woonde te Sneek
Roorda, Douwe Feye #33317 1651-1696     ---------- 1675 ?     -kapitein
-kapitein vanaf 1675
-later Schout bij Nacht
Roorda, Jan (of: Johan) van #33315 ong. 1605-1672     C?32 1648 1672   -1663/1664 Commandeur Langackerschans
-1667 commandeur Lieroord
-luitenant, kapitein
-op 26-4-1645 benoemd tot luitenant in de compagnie van Ernst van Aylva als opvolger van B(innert) van Roorda.
-in 1648 deed hij als Johan van Roorda de eed als kapitein
-op 14-12-1648 werd hij kapitein, als opvolger van Oene van Teppema
-op 5-6-1666 benoemd luitenant-kolonel
-op 15-7-1672 werd zijn compagnie opgevolgd door kapitein G. de Sanderen zu Burch (of: Zurbrugh)
Roorda, Popcke van #34310
(LET OP: er zijn meer met dezelfde naam!)
ong. 1570->1609   1593 X <1593 >1609? X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
 
Roorda, Sybe van #36695 1563-1586 Kollum?   ??????     X -1586 slag bij Boksum -officier
-
Roorda, Wopcke van #34845 ?->1641   TAUX 1639 C15 1638 1645U?     -kapitein
-broer van Wybren
-hij deed in 1638 de eed als hopman
-Een W. van Roorda werd door de Staten benoemd tot kapitein van een compagnie op 25-4-1638 als opvolger van Gosewijn Wijdevelt.
-Een W. van Roorda werd door de Staten benoemd tot kapitein van een compagnie op 18-12-1641 als opvolger van I.(Jan) Harings.
-op 8-5-1645 werd hij opgevolgd door kapitein Feye van Burmania
Roorda, Wybren (of: Wibrandt) van #34847 ?->1640   1633EC
TAUX 1639
C?2 1631 1641     -kapitein
-broer van Wopcke
-werd op 9-3-1631 benoemd tot kapitein als opvolger van F.(Schelte?) van Scheltema.
-loopt in 1633 mee in de lijkstatie van Ernst Casimir
-op 30-11-1641 wordt een kapitein W. van Roorda opgevolgd door R. van Adelen. (zeer waarschijnlijk is dit dan Wybren, omdat broer Wopcke in december nog wordt benoemd).
Roussel, Jacob van #32242 ong. 1590-1637   1620WL
TAUX 1623
1633EC
C19 1617 1637 X -1630 garnizoen in Sneek -kapitein, kolonel
-op 1-5-1605 aangesteld als vaandrig in de comp. van Tiete van Hania
-op 10-4-1617 aangesteld als kapitein, als opvolger van Fox Selsma.
-genoemd in 1623 bij Taux
-in 1628-1629-1630 is hij sergeant-majoor en bevindt zich dan in Sneek (lijst comp. veldtocht Lingen).
-benoemd als kolonel op 15-7-1631
-loopt in 1633 mee in de lijkstatie van Ernst Casimir (zie tekening van hem)
Roussel, Frans van #32257 ong. 1595->1631     C2 1625 1629   -1629 in Deense dienst getreden en voert troepenmacht aan in Oost Friesland
-was tussen juli 1628 en feb 1629 als kwartiermaker op Langakkerschans aanwezig.
-juni-oktober 1631 aanwezig in Wesel
-trekt in dec 1631 in opdracht van de Staten van Friesland met zijn leger naar Het Bildt om een oproer neer te slaan en bezet verschillende dorpen.
-kapitein
-broer van Jacob
-werd op 22-7-1625 kapitein, als opvolger van Sybe van Aylva
-werd op 18-3-1629 opgevolgd door Baerte van Idzarda.
Roussel, Tjaert van #32268 ong. 1605-1637?     C?26 1630 1637?     -kapitein
-op 27-3-1630 benoemd tot kapitein als opvolger van N.N. Verbroek
-doet op 28-5-1630 de eed als hopman
-op 22-4-1637 wordt een Roussel opgevolgd door kapitein Goslick van Herema (AAB: dit kan ook zijn broer Jacob zijn!)
Ruffelaer, Jacob van #10883 ong. 1580-? Driesum TAUX 1639 XW 1622 >1639     -kapitein
-werd op 25-5-1621 aangesteld tot hopman van een compagnie waertgelders, samen met Alger Hotses en Johannes Heemstra.
-hij volgde op 12-9-1622 Rinco van Lycklama als kapitein op.
-werd op 10-2-1624 aangesteld als hopman samen met Schelte van Aysma, Thomas Hittinga (=Homme van Hettinga?) en Johannes Heemstra
Sageman, Jan #32558 1553-1625 Bolsward 1593
1600
VLAG
TAUX 1623
C4 <1593 1625U X 1592, Beleg van Steenwijk
1600, Nieuwpoort
1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Veldtocht naar Brabant/Oostende
1603, garnizoen Sloten
-kapitein
-vanaf 1573 officier en vanaf 1583 in Friese dienst.
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-zie ook 3x (!) zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-1604 benoemd als sergeant-majoor
-op 8-4-1605 wordt een J. Zaegman benoemd als kapitein (!!)
-1607 als majoor benoemd
-op 1-7-1625 opgevolgd door Hessel Hotzes van Aysma
-zijn epitaaf in de kerk van Bolsward
Sanderen zu Burgh, Godefroy   #35483 ong. 1640?-?     C?32 1672 1691     -luitenant, kapitein
-afkomstig van Groenlo
-hij werd op 15-7-1672 kapitein, als opvolger van Johan van Roorda.
-op 12-5-1691 werd hij als kapitein opgevolgd door A. Westerbeeck.
Sanderen, Maximiliaan de   #35674       C?38 1661 1661     -kapitein
-op 11-1-1661 volgt hij kapitein Jarich Tjercks (=I) van Herema op.
-op 8-11-1661 wordt hij opgevolgd door kapitein Dirck van Wigara.
Sandra, Hendrik de #35820 1619-1707     ??? 1658 1658     -kapitein, ritmeester
-hij werd kapitein in het Fries Nassaus Regiment op 19-8-1658, als opvolger van Isaac Slijp.
-op 10-12-1658 werd hij opgevolgd door kapitein Jr. Upcke van Burmania.
Sannes, Johan (ridder)   #35046       20-BUIT 1623 1625     -kapitein
-Hij volgde op 30-7-1623 kapitein David Fludde op.
-hij werd op 16-5-1625 opgevolgd door Joannis Heemstra
Schay, Gerrit Cornelissen (of: Gerrit de Jonge)   #34221 <1570-1604   1593
1600
1601
X <1593 1604 X -1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
-1601 veldtocht Brabant/Oostende
-1601 Rijnberk (Gerrit de Jong)
-kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-in 1603 is Wilhelm van Vierssen zijn schrijver (DNL, 1985).
Scheltema, Bonefacius Sydses (of: Bonefaes) van #15900 ong. 1580-1633 Dantumawoude 1620WL
(luitenant)

1633EC
C20 1628 1633U   -in 1629 in Kampen -kapitein
-broer van Schelte van Scheltema
-op 3-1-1618 aangesteld als luitenant in de comp. van Hania (zijn zwager)
-Volgde op 5-4-1628 Wigle van Hania op als kapitein
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir.

NB: in aug. 1633 komt Bonefacius te overlijden.
Scheltema, Frans van #35070         <1625 1631     -kapitein
Scheltema, Schelte Sydses van #33267 ong. 1570->1631   VLAG
1620WL
TAUX 1623
C?1 1616 1631 X   -kapitein
-broer van Bonefacius
-hij volgde op 16-3-1616 Frans Gerrits de Vries op.
-een F. van Scheltema werd op 9-3-1631 opgevolgd door Wibrandt van Roorda.
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Scheltinga, Cornelis van #34911 1655-1732     ----------- 1670 ?     -kapitein
-op 1-9-1670 wordt hij kapitein, als opvolger van een Vierssen.
-in 1679 wordt hij luit.kolonel van het 2e RI
Scheltinga, Johannes van #35240 1652-<1675     ----------- ? ?     -kapitein
Scheltinga, Livius van #14679 1655-1699     C?6 1675 1688     -kapitein, ontvanger-generaal Kollumerland
-op 26-2-1675 werd hij kapitein, als opvolger van luit.kolonel Hotze Scheltes van Aysma
-op 7-1-1688 werd hij opgevolgd door P. van Sytsama
Scheltinga, Pieter van #35239 1650-1674     ----------- 1670 1671     -kapitein
-zie grafsteen te Oosterlittens, waar een Suffridus Sprong vaandrig onder kap P. van Scheltinga  was.
-op 4-3-1670 werd hij kapitein, als opvolger van I.H. van Walta
-op 14-5-1671 werd hij als kapitein opgevolgd door G. Jongestal.
Schnabel, Johan Jacob   #35645       X 1640/1643 1653     -kapitein
-deed de eed van kapitein in 1640/1643
-op 9-2-1653 werd hij opgevolgd door J. van Loo.
-is Albertine Schnabel een dochter van hem? gehuwd met Prott.
Schonenburgh, H(ans? Ester?)   #33627 ong. 1600-?     C?17 ? 1635     -kapitein
-een H. Schonenburgh wordt opgevolgd als kapitein door Sixtus de Blocq op 29-1-1635.
-hij trouwde waarsch Auckien Sierxma, waarschijnlijk zus van Adriaan Sierxma (vaandrig)
Schratenbach,  Wolf Sigismund von #21976 ong. 1630-1659 Holwerd   C?7 1655 1657?     -kapitein, ritmeester
-op 28-7-1655 volgt hij kapitein Hendrik Frederik van Inthiema op.
-op 12-1657 wordt een I. Schratenbach als kapitein opgevolgd door Jr. R. Frentz.
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederick #17116 1607-1670/1679   1633EC
TAUX 1639
C7 1631 1661     -kapitein
-hij volgt op 24-2-1631 Quirijn de Blau op als kapitein
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-in 1639 is hij luitenant-kolonel (Taux)
-1646 benoemd als kolonel
-op 11-1-1661 wordt hij opgevolgd door kapitein G. Schwartzenberg (AAB: waarschijnlijk zijn zoon Georg Wolfgang)
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Wolfgang #32990 1638/1674     C?27 1661 1674U   -Seneffe -kolonel
-op 11-1-1661 volgde een G. Schwartzenberg Georg Frederick van Schwartzenberg op.
-op 31-10-1674 werd hij opgevolgd door Marcus Meynerts van Lycklama
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Hendrik Georg #35637 1632-?     ----------- 1657       -kapitein
-op 16-5-1657 volgde hij kapitein Ruurd van Feytsma op.
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johan Georg #32997 1637-1674     ----------- 1653 1674U   -Seneffe -kolonel
-op 11-3-1653 volgde hij kapitein Arent Furmerius op.
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco Holdinga #11055 1598-1668   TAUX 1639 X <1639 >1639     -ritmeester, kolonel
-in 1639 ritmeester bij de Taux
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilco Holdinga #11048 1664-1704     C?29 1675 ?     -kapitein, luitenant-kolonel, grietman
-op 18-2-1675 werd hij kapitein als opvolger van Hobbe Esaias van Aylva
Sedlnitzky, Peter van #33557 1549-1610 ? , Grave 1600
1601
X <1577 1610   1587 Groningen (mislukt),
1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk,
1601 Oostende beleg,
1602 Grave,
1610 Gulik
-kapitein, luitenant-kolonel
-benoemd als luitenant-kolonel in 1577
Sedlnitsky, W (?)         X 1603 ? X   -kapitein
-volgt op 17-10-1603 kapitein W. Hette(n)s op.
Selsma, Fox   #34214 ong. 1580-1617?     C19 1605 1617 X   -kapitein
-op 7-1-1604 aangesteld als luitenant in de comp. van Tiete van Hania ipv luitenant Gale van Hania
-op 18-11-1605 volgt hij kapitein Tiete van Hania op, waarbij Hans Sinderhorst luitenant wordt in zijn compagnie.
-Op 10-4-1617 volgt Jacob van Roussel hem op als kapitein.
Sidney, Philips ? #35021 ?-1618     20-BUIT 1617 1618 X   -kapitein
-Op 6-12-1617 volgt hij kapitein N.N. Colbe op bij het Friese Nassausche leger.
-Hij werd op 20-8-1618 opgevolgd door David Fludde.
Sixma, Douwe van #35393 1634-1684     C1 1660 1671     -kapitein, grietman
-op 11-8-1660 wordt hij kapitein als opvolger van Jan Versteveren.
-op 28-2-1671 wordt hij als kapitein opgevolgd door A. van Loo.
-grietman Barradeel 1676-1684
Sixma, Tjalling Douwes #32306 ong. 1625-1671     C1 1645
1648
1647
1671U
    -kapitein, grietman, kapitein
-In 1645-1646 deed Tjalling van Sixma de eed als kapitein.
-op 10-1-1645 werd hij kapitein van de compagnie van  I (=Jacques) van Oenema.
-op 17-1-1646 werd hij (opnieuw?) kapitein van de compagnie van J (=Jacques) van Oenema.
-Hij werd op 14-8-1647 opgevolgd als kapitein door H. Bruinsma (AAB: dit zal dan de compagnie van v/h Oenema zijn).
-grietman Baarderadeel 1647-1648
-in 1647/1648 doet hij de eed van kapitein
-op 4-2-1648 wordt hij opnieuw kapitein, nu van de compagnie van v/h luit.kolonel Michiel Potter.
-hij (een Sixma) wordt op 25-2-1671 opgevolgd door N. Vosbergen.
-zie memoriesteen kerk Ried
-zijn naam wordt genoemd op rouwbord van Hepcko van Fockens in Nuis, uit 1666
Sixma, Ulbe Douwes Andela #29027 ong. 1630-1672     C?23 1654 1660     -vaandrig, kapitein
-op 8-12-1654 volgt hij kapitein I.(Jelger) van Feytsma op.
-op 22-9-1660 wordt een U. van Sixma opgevolgd door Jr. Gerlach Doys.
-op 22-9-1660 volgde hij kapitein Ritscke van Unia op.
LET OP: ZIJN 2E COMPAGNIE!
-zie memoriesteen kerk Ried
Slijp, Adriaen #32602 ong. 1600->1662   1633EC
TAUX 1639
C12 1624 1660??   -1624 Ommerschans
-1626 van Coevorden naar Weststellingwerf
-1630 garnizoen Coevorden
-1640 Commandeur Wesel
-kapitein
-hij werd 25-2-1624 kapitein ipv Rogier Slijp
-In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Coevorden (lijst comp. veldtocht Lingen).
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-op 25-3-1639 benoemd tot (3e) majoor v/h 2e RI
-hij wordt op 1646 als majoor opgevolgd door Foppe van Grovestins.
-op 7-4-1646 benoemd tot luitenant-kolonel  v/h 2e RI
-in 1660 in de functie van luitenant-kolonel opgevolgd door Diederick Stecke
Slijp, Isaac #35128? ong. 1625-1689     ----------- ? 1658     -kapitein?
-op 19-8-1658 wordt een Fries kapitein I. Slijp, opgevolgd door H(endrik de) Sandra.
Slijp, Jacob #35124 ong. 1600-1637?     C?6   1637     -kapitein, ingenieur
-op 21-12-1637 wordt een I. Slijp opgevolgd door kapitein Barthold van Oostheim (AAB: dit zal Jacob zijn)
Slijp, Rogier Adriaanszn. #33942 1565-1624   TAUX 1623 C12 1604 1624 X   -luitenant, kapitein
-was al in 1584 luitenant in de compagnie van Challansy (totaal 20 jaar luitenant geweest bij hem).
-Volgde op 12-8-1604 zijn neef Jacques Challansi op als kapitein.
(Jan Gerckes Hoptilla volgde hem op als luitenant)
-Bedankt als hopman op 25-2-1624 en wordt opgevolgd door (zijn zoon?) Adriaan Slijp.
Solckema, Abraham van   #35195 1584-1636     X <1636 <1636     -kapitein
 
Solckema, Rennert   #35523       ----------- ? 1674     -kapitein
-Op 15-12-1674 werd hij opgevolgd door kapitein F. Herwigh.
Solckema, Tjerck van   #35521 1601-1665     C?14 1643 1666U     -kapitein
-hij deed in 1643 de eed als kapitein
-op 11-3-1643 werd hij kapitein, als opvolger van (E).D. van Andringa.
-Schilderij van hem door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.
-op 17-3-1666 werd hij opgevolgd door kapitein E. van Grovestins.
Spaen, Jacob   #35663       X 1647       -kapitein
-hij deed in 1646/1647 de eed van kapitein.
Starck / (of: Sterk), Jacob ? #35003     TAUX 1623 C?7 1622 1626     -kapitein
-Jacob Sterck volgt op 14-3-1622 kapitein N.N. Bassem op.
- hij werd opgevolgd door Frederick van Inthiema op 10-8-1626
Stecke, Diederick   #34908       C?30 1653 1687     -kapitein
-op 26-4-1653 volgde hij Sippe Meckema van Aylva op als kapitein.
-op 26-10-1687 werd hij opgevolgd door kapitein B. Rochebrune.
Steller, Andreas
(ouders onbekend)
  #35552     TAUX 1639 XB ? ?     -kapitein
-genoemd bij de Taux in 1639
Stellingwerf, Jan/Johannes Fransen #34091 ong. 1600?-1644   TAUX 1623 C?3 1616 1629 X -1623 Oldeberkoop, naar Overijssel
-1627 in garnizoen te Coevorden
-kapitein
-op 16-5-1616 volgt hij (Joannis Fransen) kapitein Frans van Humalda op.
-op 26-1-1629 wordt Joannis Franssen opgevolgd door Sjoerd Baerdt.
Stanton, Francis   #35580     TAUX 1639 XB ? >1639     -kapitein
Stuwaert (Steward), Patrick ? #35575     TAUX 1639 XB ? >1639     -kapitein
-in 1634/1635 deed hij de eed van kapitein.
Sybrens, Hidde   #34153 ?-1586     X ? 1586U X -slag bij Boksum -kapitein
-overleed bij de slag bij Boksum
-van hem is een penning bewaard gebleven
Suchten, Hendrik van #35653 ong. 1610->1652     X         -kapitein
-hij deed de eed van kapitein in 1638 en 1639/1640 en 1646.
Sytzama, Christoffel van #34897 1624-1665     C21 1645 1665U     -kapitein, aangesteld op 31-3-1645
-op 7-2-1666 werd hij als kapitein opgevolgd door I. Douma.
Sytzama, Douwe Andries van #35204 1620-1672     C?33 1646 1672U     -kapitein
-hij deed de eed als kapitein in 1646.
-op 25-3-1646 volgde hij Lodewijk van Ockinga op als kapitein.
-op 5-10-1672 werd hij als kapitein opgevolgd door R. Lauwermanl
Sytzama, Rienck van #33839 ong. 1590-1632     XW 1614/1622 1632? X   -luitenant, kapitein
-Op 9-9-1614 aangesteld tot kapitein over een compagnie waardgelders.
-Op 14-3-1622 werd hij aangesteld als kapitein van een compagnie waardgelders.
-Op 1 juli 1625 werd Rienck van Sijtsama luitenant in de compagnie van Kapitein Jan Sageman, toen Hessel van Aysma.
Teppema, Oene Wybes #35480 1617-1646     C?32 1646 1648     -kapitein
-op 14-3-1646 werd hij kapitein, als opvolger van Simon Karol Oginksy
-op 14-12-1648 werd hij als kapitein opgevolgd door Jan (of: Johan) van Roorda.
Teyens, Oene van   #35311 1636-1716     ----------- 1666 1686     -kapitein
-Hij volgde op 17-3-1666 kapitein Damas van Loo op.
-Op 9-1-1686 werd hij opgevolgd als kapitein door Dominicus Acronius a Buma.
Tjaerda van Starkenborgh, Idzart #35151 1571-1625     X ? ?     -kapitein
Tjessens, Sixtus van   #35646       X         -kapitein
-hij deed in 1643/1644 de eed van kapitein.
Treffry, Henry ? #35065     TAUX 1639 XB 1625 >1639     -kapitein
-hij volgde op 25-8-1625 kapitein R. Hyeth op.
Unckel, Coenraad van   #35405 ong. 1650-?     C22 1676 1716     -kapitein
-op 21-9-1676 wordt hij kapitein van de compagnie van luit.kolonel Poppo Jans van Burmania.
-op 9-12-1716 wordt A(ulus?) van Haersma kapitein van de compagnie van Generaal Unckel.
Unia, Frans van #35209       X ong. 1600? ? X   -kapitein
-drost Genemuiden
Unia, Ritscke van #35399 ong. 1615?->1662     ----------- 1659 1660     -vaandrig, kapitein
-op 30-6-1659 wordt een R. van Unia kapitein, als opvolger van Jan (of: Johan) van Aysma.
-*Unia, R. van [C & I] 22 Sept. 1660
Op 22-9-1660 wordt een R. van Unia opgevolgd als kapitein door Jr. U van Sixma.
Velsen, J.   ?
(wellicht Jacobus van Velsen?, #3298)
      ----------- 1670 1680     -kapitein
-op 8-3-1670 volgt hij een kapitein Unia op.
-op 30-1-1680 wordt hij opgevolgd als kapitein door O. Jeltinga.
Verbroek, N.N.   #35069       C?26 ? 1630     -kapitein
-Hij werd op 27-3-1630 opgevolgd door kapitein Tjaert van Roussel.
Versteveren, Jan ? #35392       C1 1652 1660     -luitenant, kapitein
-bij huwelijk met Catharina Slijp in 1646 is hij luitenant. (AAB: zij is verm.dochter van kapitein Jacob Slijp).
-op 21-8-1652 wordt hij kapitein, als opvolger van H. van Bruinsma.
-hij wordt opgevolgd als kapitein door Douwe van Sixma op 11-8-1660
Vervou, Frederick van #22276 1557-1621     12 1583 1590? X -1592 bevelhebber van Delfzijl
-1604 gouverneur Emden
-kapitein van 1583-1590, hierna hofmeester
-in 1588 was Hans van Sint Truyden, alias Hans de Klerk zijn luitenant.
-Opgevolgd in 1590 door Pieter van Leeuwarden
Vierssen,  Arnold van #35415 1635-1659     C?3 1658 ?     -kapitein
-hij wordt op 19-8-1658 benoemd als kapitein, als opvolger van Douwe Aylva van Loo.
Vierssen, Bruno Assuerus van #35210 1647-1707     C9 1672 1681     -kapitein
-op 30-8-1672 volgt hij kapitein Hans van Hettinga op.
-op 6-5-1681 wordt hij opgevolgd als kapitein door D. Waeyen.
Voort, J. ten
(misschien Jan?)
  #35055     VLAG C?3 1603 1612 X   -kapitein
-Op 5-9-1603 volgt hij kapitein C. Haresco op als (Fries) kapitein.
-op 21-2-1612 wordt hij opgevolgd door kapitein Frans van Humalda
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
Vosbergen, Gasper van ? #35778 ong. 1650-?     ??? 1669 1671     -kapitein
-op 3-2-1669 volgde hij kapitein G.J. van Burmania op.
-op 25-2-1671 werd hij (een N.N. Vosbergen) opgevolgd door kapitein W.U van Hanekroth.
- Op 25-2-1671 volgde hij (een N.N. Vosbergen) kapitein N.N. Sixma op.
Vosbergen, Willem van ? #35662 ?-1653     X 1647 ?     -kapitein
-hij deed in 1647 de eed van kapitein
-gehuwd met Sophia van Haren
Vries, Frans Gerrits de #34122 <1580->1616   VLAG
1601
C?1 1595 1616 X 1601 Rijnberk
1601 in Calcar
-kapitein
-op 9-5-1595 volgt hij kapitein Jacques de Vries op
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 16-3-1616 opgevolgd door Schelte van Scheltema
Vries/Fries, Hans (Gerrits?) (Fransen) de #34129 ?-1616   1593
1600
1601
VLAG
C2 <1593 1616 X 1600, 21 juni Tocht naar Vlaanderen/Nieuwpoort
1601 Rijnberk,
1603 Emden?
-kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-hij wordt op 16-5-1616 opgevolgd door Frans van Humalda.
Vries/Fries, Jacques #34219 ?-1595?   1593 C?1 <1593 1595 X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-vader van Hans en Frans of een broer???
-Op 9-5-1595 wordt hij als kapitein opgevolgd door Frans Gerrits de Vries.
Waeyen, D. van der   #35628       C9         -kapitein
-op 6-5-1681 volgt hij Bruno van Vierssen op als kapitein.
-op 29-7-1686 wordt hij opgevolgd door kapitein Douwe Ernst van Aylva.
Walcker, J. ? #35078 ?-1634     C?28 ? 1634     -kapitein
-hij werd op 16-10-1634 opgevolgd door Charles Morgan.
Walta, Sybren Sybrens #10885 ong. 1555-1610     X <1600 <1610 X   -kapitein
Walta, Sybren Sybrens van (of: Sibrand) #33453 ong. 1600-1640   1633EC
TAUX 1639
C?12 1632 1640U?   -Slag bij Hulst 4-7-1640 -kornet, kapitein
-in 1627 is hij kornet
-hij volgt op 10-3-1632 kapitein N.N. Kimnitz op.
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-op 15-7-1640 wordt hij door Oene van Grovestins opgevolgd als als kapitein.
Walta, Sybren Tjaerts van #33403 ong. 1617-1673     C?25 1645 1669     -kapitein, majoor
-in 1644/1645 deed hij de eed als kapitein
-op 15-3-1645 volgt hij kapitein Poppe Martijns van Andree op
-op 11-10-1660 als majoor benoemd in 2e RI
-in 1669 opgevolgd door Watze van Burmania
Walta, Tjaert van #33399 1583-1653     X ? ?     -kapitein
-majoor
Wederspan, Jan Jansen #32223 ong. 1560-1629   1593 X <1593 <1629 X   -kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-burger te Dokkum (1599)
-op 3-10-1605 werd hij gekozen tot hopman van een nieuw aan te nemen krijgsvolk, samen met grietman Idzard van Grovestins.
Wederspan, Tjaard Jansen #32220 1555-1594   1593 C15 <1589 1594 X -1589 schans Niezijl
- schans Coevorden 1592
-overleden in Delfzijl, bij de Spaanse aanval op die stad in 1594.
-kapitein
-in 1593 kapitein van Friese compagnie (Vervou)
-opgevolgd door Hans van Oostheim in 1594.
-grafsteen in kerk Hijlaard
Wenghe, Boiocko van der #34745 1583-1640     ????   1640   -Slag bij Hulst, 4-7-1640 -ritmeester
-stierf bij de Slag bij Hulst
Weyer, Johan Hendrick ? #35074     TAUX 1639 X 1631 >1639     -kapitein
-hij volgde op 20-6-1631 kapitein B. van Mulheim op als Fries kapitein.
Wigara, Dirck van #35671 1638-1669?     C?38 1661 1669     -kapitein
-op 8-1-1661 volgt hij kapitein M. de Sanderen op.
-op 2-7-1669 wordt hij opgevolgd door Doecke van Hemmema.
Wigara, Otto Glins van #35673 1666-?     C?37 1692 1693     -kapitein
-op 20-5-1692 volgt hij kapitein Martinus van Wyckel op.
-op 22-3-1693 wordt hij opgevolgd door kapitein H. Harringa.
Wonsdorp, Harmen van #34086 ong. 1580-1625 Leeuwarden TAUX 1623 C21 1622 1625   -1623 Oldeberkoop, naar Overijssel -luitenant, kapitein
-In 1622 was hij luitenant onder kapitein Abbe van Bootsma.
-hij volgde 6-12-1622 Willem van Inthiema op als kapitein
-hij werd op 23-9-1625 als kapitein opgevolgd door Menno Houwerda van Meckema.
Wiedenfelt (Wijdevelt), Gosewijn van #10759 1601-1671   TAUX 1639 C?8
C15
1637
1638
1638
1666
    -vaandrig, kapitein, majoor?
-hij deed in 1636 en 1638 de eed als hopman
-op 28-4-1637 werd hij kapitein, als opvolger van Goslick van Herema.
-op 25-4-1638 werd hij opgevolgd als kapitein door Wopcke van Roorda
-op 25-4-1638 werd hij kapitein, als opvolger van Atte van Hettinga
-op 17-2-1666 werd hij opgevolgd door kapitein J(ohan?) Andla

LET OP: hij kreeg een nieuwe compagnie na een jaar?

-kapitein in 1639
-kamerheer/hofmeester
Wyckel, Martinus van   #35215 1652-1694     C?37 1680 1692     -kapitein, majoor, luitenant-kolonel, grietman
-op 29-4-1680 werd hij kapitein, als opvolger van C(hristiaan) van Coenen.
-op 20-5-1692 werd hij opgevolgd door Otto Glins van Wygara.
Wylde, Henry ? #35578     TAUX 1639 X ? >1639     -kapitein
Wymmers, Taco   #35677       X         -burgemeester, kapitein
-was in 1630 burgemeester Sloten
-deed in 1646 de eed van kapitein
N.N. IJsercramer   #35019       C?35 ? 1619 X   -kapitein
-op 22-7-1619 werd hij opgevolgd als kapitein door vorst Christiaan hertog van Brunswijk van Lunenburgh.


 

Garde kapiteins vd Friese Stadhouder

Begin Genoemd Eind Naam Overige  
  1628 <1636 Hessel Hotzes van Aysma Hij wordt 1636 opgevolgd door Damas van Loo !
Was Hesssel 'gewoon gardekapitein' ?
 
1626?   1635? Philip van Boshuizen Woonde te Stiens, Juckema State  
           
           
15-7-1631 1633 1636 Damas van Loo Hij volgde in 1636 Hessel van Aysma op als kapitein.  
    4-7-1640 Everhard van Haren overleed bij Hulst  
1640   okt. 1645 Gerrit Arents van Loo overleed bij Slag bij Hulst  
19-11-1645 1662 1667 Doecke van Hemmema *Woonde op Hemmema State te Berlikum
*1663 nieuwe klok met Doecke als gardekap. vermeld
*Doecke werd opgevolgd door Johan van Coenders!
 
1667? 1677 <1698 Johan van Coenders Woonde op Ponga State te Marrum  
           
  1775   Tjeerd Willem van Burmania zie www.allefriezen.nl, woonde te L'den  
  <1805   Paulus Ignatius Sluyterman    

   

Hofmeesters van de Friese Stadhouders

 Bijlage 3: Lijsten van hofmeesters en secretarissen 1584-1747 (1765)
 
Gegevens over namen en ambtsperioden van leden en personeel van de hofhouding zijn niet gemakkelijk te vinden. De overzichten die er bestaan zijn slechts momentopnamen. Gegevens moeten uit een groot aantal bronnen bijeengegaard worden en de daaruit op te bouwen functionarissenlijsten zijn meestal fragmentarisch. Alleen voor het meest gewichtige ambt binnen de hofhouding, dat van (opper)hofmeester en voor een andere belangrijke post, die van (eerste) secretaris, zijn lijsten van een redelijke kwaliteit op te maken. Die worden hieronder gegeven.
 
Onderhofmeesters en ondersecretarissen zijn niet opgenomen. Ook personen, van wie mocht worden aangenomen dat zij alleen in de Duitse bezittingen als hofmeester dan wel secretaris functioneerden, zijn weggelaten. Na 1729 hadden Willem IV en Maria Louise soms ieder een aparte (opper)hofmeester. Beide functionarissen zijn opgenomen.
 
Namen en ambtsperioden zijn in de lijsten aangevuld met enige genealogische gegevens. Ook wordt een zeer beknopt en selectief overzicht gegeven van belangrijke andere functies van betrokkenen, zowel buiten als binnen de hofhouding.

Dit alles uit archieven.nl,
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=36&miaet=1&micode=7&minr=956362&miview=inv2

Begin Eind Genoemd Naam Overige
1584 1589U   Adam (Daem) van Haren eindigde met zijn overlijden of kort daarvóór.
  1595 1593 Johan Tjaerda van Starkenborgh schrijft in 1593 over de paarden van Willem Lodewijk en was hoogstwaarschijnlijk toen in functie; in 1595 vermeld als oud-hofmeester.
1595 1605   Frederik van Vervou trad 2 of 28 april 1595 in functie. Volgens Bergsma ook aangesteld als vertrouwenspersoon.
1605 1620   Pieter van Regemortes was de opvolger van Frederik van Vervou en ging nog voor korte tijd over in dienst van Ernst Casimir; op 21 oktober 1620 vermeld als gewezen hofmeester.
1621 1622   Jurjen van Ripperda was in ieder geval in 1621, maar hoogstwaarschijnlijk reeds in oktober 1620 in functie.
    1629-1631 Willem van Haren vermeld als hofmeester in rekeningen over 1629/'30 en 1630/'31.
  1638U 1633- Poppe van Burmania op 21 jan. 1633 als hofmeester vermeld; bij de berichten over zijn dood wordt niet vermeld dat hij hofmeester was.
1638? 1641   Bartolt van Ostheim was hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Poppe van Burmania. Willem Frederik ontsloeg hem om Frederik Hendrik ter wille te zijn.
in 1642 1657 1642- Gozewijn van Wijdefelt voor het eerst in functie vermeld 4 nov. 1642; bekleedde het ambt tot hij niet meer bij machte was het uit te oefenen.
1657 1686   Philip Ernst Vegelin van Claerbergen was raad en hofmeester.
1686? 1701?   Rutger van Haersolte Ambtsperiode/ambtsuitoefening: mogelijk de directe opvolger van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen; laatste bekende vermelding als hofmeester 1701. Hij kreeg de titel geheimraad.
1709? 1729   Wolf Dietrich baron van Verschuer Ambtsperiode/ambtsuitoefening: mogelijk opperhofmeester van Henriette Amalia, in ieder geval van Johan Willem Friso en later van Maria Louise. In 1728 werd er een waarnemer (zie hieronder) benoemd tijdens zijn afwezigheid. Die waarnemer volgde hem in 1729 op.
1729 1731   Adolph Hendrik von Baumbach sinds 1728 waarnemend hofmeester van Maria Louise bij afwezigheid van de opperhofmeester baron Van Verschuer; werd in 1729 hofmeester van de regentes, maar werd bij de bezuinigingen van 1731 gepensioneerd.
1729 1735   Dirk baron van Lynden was opperhofmeester van Willem IV (de functie bleef daarna tot 1746 vacant).
1736? 1765   Robbert Henric van Hambroic opperhofmeester van Maria Louise; bekleedde de functie uiterlijk in 1736 en fungeerde tot de dood van Maria Louise
1746 1759   Gemme Onuphrius van Burmania opperhofmeester van Willem IV.

 

Lijst van overige officieren

Adelen van Cronenburgh, Sybolt #35287 1601-1644     - - -1626 belegering en inname Oldenzaal
-1632 belegering en inname van Roermond
-1641 inname Genneperhuis
-vaandrig
-hij werd op 14-2-1644 als vaandrig in de compagnie van Ernst van Aylva opgevolgd door Joannis van Ammama.
Ammama, Joannis van #35292 1618-1676     - -   -vaandrig (is hij de juiste Joannis??)
-Een Joannis van Ammama werd op 14-2-1644 vaandrig in de compagnie van Ernst van Aylva, als opvolger van S(ybrand) van Adelen.
Andringa, Isbrand #37149             -majoor
Aylva, Frans van #37389 ong. 1587-1626           -luitenant onder hopman Hendrick van Besten
-grafsteen in Hijum
Baerdt, Marten Folperts #37809 ong. 1625-<1667           -vaandrig, luitenant in de comp van Versteveren
Beyma, Coert #32287 <1627-?           -vaandrig?
Bijna 100% zeker
Burmania, Douwe van #32942 ong. 1610-1633 1633EC         -luitenant
-liep in 1633 mee als luitenant in de lijkstatie van Ernst Casimir
Eysinga, Juw Ritsckes van #35228 ong. 1650-1666     - -   -luitenant
-luitenant bij overlijden, onder kapitein Douwe van Sytzama.
-grafsteen aanwezig in kerk Deinum
Eysma, Fecke #37572 trouwde 1646           -vaandrig
Goslinga, Hoyte (Horatius) #15895 ong. 1590-<1664 1620WL         -luitenant
-liep in 1620 mee in de lijkstatie
-herenbank in Marssum
Glins, Wopcke van #35149 ong. 1627-1663     ? 1663U   -luitenant infanterie
-grafsteen in Dronrijp
Grovestins, Ernst #37564 ong. 1610?-?           -luitenant
Heemstra, Feye Feyes van #10822 1606-1636     - -   -luitenant
-luitenant onder kap. Douwe van Andringa
-grafsteen in kerk Oenkerk
Husum, Frans van
(of: Huseman?)
#14089 ong. 1600-<1636           -luitenant
-trouwde met Maria van Aysma
-familie van luit kol Frans van Huseman?
Idsaerda, Homme #36727 ong. 1600-?     1617     -vaandrig,
-grietman
Offenhuizen, Andries van #37825 ong. 1570-?           -vaandrig, luitenant
Osinga, Jancke van #10568 1603-1625           -korporaal vd adelborsten
-stierf in Gouda
Osinga, Sijds van #10565 ong. 1590->1664           -vaandrig, grietman
Rinia, Ritske van #37884 1624-?           -luitenant
Rispens, Schelto #38719 1622-?           -vaandrig
-burgemeester
Roorda, Binnert van #12973 ong. 1600-1667     ? 1645   -luitenant
-werd op 26-4-1645 opgevolgd als luitenant door zijn broer Johan van Roorda.
Scheltinga, Dirck van #37565 1625-1666     1646 1666   -luitenant
Siccama, Rombart #348626       1645     -luitenant
 
Tadema, Buwe Keimpes #36361 1553-?           -adelborst onder hopman Eminga
Teijens, Benedictus van #37571 1646-1678           -luitenant
Tiara, Johannes van #36904 ong. 1600-1636       1622   -Vaandrig onder kapitein Johannes Fr. Adama
Tjessens, Werp van #33266 ong. 1560-1622/1626           -vaandrig
Tjessens, Sascker van #35650             -vaandrig
-zoon van Werp
Tjessens, Sicke van #35651 ?-1625?           -luitenant (staat op zijn grafsteen)
Hendrik Pybes Wiarda #37934 1621-1666           -luitenant
-opgevolgd door zijn broer Doytze
Doytze Pybes Wiarda #37938 1619-1674           -luitenant
-volgde in 1666 zijn broer hendrik op.

 


Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Deze kapiteins zijn nu beschreven:

 

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

 33. Johan van Bonga

 34. Idzart van Grovestins

 35. Frans Aebinga van Humalda

 36. Hans van Oostheim

 37. Jan van Idsaerda

 38. Gosewijn van Wiedenfelt

 39. Tjalling van Sixma

 40. Georg Frederick thoe Schartzenberg en Hohenlansberg

 41. Doecke van Hemmema

 42. Philip van Boshuizen

 43. Harmen van Wonsdorp

 44. Willem van Haren

 45. Douwe van Glins

 46. Hessel Hotzes van Aysma

 47. Quirijn de Blau

 48. Jacob van Ruffelaer

 49. Peter van Sedlnitsky

 50. Tjaard Wederspan

 


Lijst van Friese Geuzen

http://members.home.nl/tetrode/Watergeuzen/Geuzen.htm

Namen van Friese geuzen: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010325755:mpeg21:pdf  (vanaf pagina 67!)

artikel in de LC over de Friese geuizen: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19500330-3002&vw=org&lm=kapitein%2Cfriesland%2Cspanj

 

Naam Functie Overige BK vermeld?
Jan Bonga kapitein v/h grietman Westdongeradeel JA
Lieuwe Broersma      
Foppe Camstra   Belangrijke Geus JA
IJsbrant van Dockum      
Jelte Eeltsma/      
Jelle Elsma   dezelfde als Jelte Eeltsma hierboven?
Ik heb Jelle Ripperts Eelsma
Zwager van Seerp Galama
JA
Sjuck van Eminga     JA
Hans Fries     JA
Meinert de Friese kapitein    
Johan, Lambert, Peter, Wybe Friese      
Nanno Friese kapitein    
Aedo Gabbema      
Seerp Galama     JA
Douwe Glins   Belangrijke Geus JA
Pibo Harda      
Onno Zwier van Haren      
Doeke Hottinga   Is Douwe van Hottinga JA
Hero Hottinga   Hero en Douwe zijn broers JA
Taeke, Tiete en Homme Hottinga      
Frederik van Inthiema     JA
Pieter van Leeuwarden     JA
Egbert Wybrantsz kapitein Egbert en Jurrien zijn waarschijnlijk broers van Pieter van Leeuwarden  
Jurrien Wybrantsz kapitein    
Doeke Martena   Belangrijke Geus JA
Tjaard Rengers      
Asinghe Ripperda   Asinga Ripperda JA
Pieter Ripperda     JA
Wigbolt Ripperda     JA
       
Binnert Roorda     JA
Wigger van Sytzama      
Sikke van Tiessens   Sicke van Tjessens JA
Hans van Vierssen      
Hartman Gauma   Belangrijke Geus  
Douwe Gauma      
       
Onderstaande personen zelf op de lijst gezet!      
Hotze Hessels van Aysma   volgens 'stinseninfriesland'  
       

 

Kapiteinseed niet ingevoerd  
Francois de Fet (of: Vet) 1633/1634
Willem Brongers (?) 1633/1634
Cornelis Janssen den oude 1633/1634
Aucke Hoeytes Balck 1634
Johannes Scholtes (?) 1634
Johann van Plettenberch 1634/1635
L. nono  *Pomoe (of: Leandro Donya?) 1636/1637
Lavigeriee (=Estienne Sr. de la Vigerie) 1637/1638
H. van Süchten (of: H van Suchten) 1638 en 1639/1640 en 1646
N. Gerardi 5-5-1638 en 1640
F.J. Pluymeion 1638/1639 en 1640/164
   

 

Naam Compagnies uit het Friese regiment in 1593 Opstelling Willem Lodewijk 1594

Kolonel Taco van Hettinga (overste luitenant)

x  
Regenspurch, luitenant van compagnie Willem Lodewijk x  
Johan van Cornput (Breda 1542-1611) x sergeant van Cornput (2), Cornput (5)
Casper van Euwsum x  
Jan Juens x Luitenant van Jan Yuens (16), Yuens (18)
Tjaerdt Jansen Wederspan x ZIJN OPVOLGER: Hans van Oostheim (23), luitenant van Oostheim (27)
Crijn de Blaeu x  
Anthonius/ Atte Hettinga x luitenant van Hettinga (29)
Jan Sageman x  
Jan Jansen Wederspan x  
Matthijs Egberts Knoop, van Emden x  
Jacques Fries x Jacques de Vries (11)
Hans Fries x Hans Fries (9)
Gerrit Schay de Jonge x  
Jan van Cordenoort x Luitenant van Cordenort (10), Cordenoort (12)
Michiel Hagen x  
Popko Roorda x
misschien zoon van Popcke van Roorda, geh. met Gaets van Grovestins)
Luitenant van Roorda (17), Roorda (19)
Jan van Niel x  
Assuerus Adriani x  
Wigbolt Barels x luitenant van Barelts (1), Barels (4)
Juw van Eysinga x  
Brant, luitenant van Peter Sedlitsky x  
Doecke van Martena x Martena (6), d'olste? sergeant van Martena (14)
Sybrand van Camminga, opgevolgd door zijn zoon Frans van Camminga x Cammingha (24), Cammingha zijn luitenant (28)
Herman Jansen Backer x Backer (7), luitenant van Harmen Janssen (13)
Hero Hottinga x Luitenant van Hottinga (15), Hottinga (20)
Pieter van Liewerden x  
Doecko van Rinnya x ZIJN OPVOLGER: Leendert Huigens (21)

Diderich Holstein

x Holstein (22), luitenant van Holstein (26)
Johan Coers x Cors (3), luitenant van Cors (8)

 

Bevelhebbers van het Spaanse leger

Naam geb/overleden Functie Overige
Christoffel van Sternsee overleed 1560 R.K. Hauptman -begraven in Harlingen OF Metslawier, dus 2 grafstenen
-rouwbord in Hannemahuis
-