Aysma beginpagina


Huwelijksvoorwaarden van Hotze van Aysma van Lauta en Anna Geertruid Swaen,
gemaakt op 6 november 1727 (in duplo) 2 charters


Wij Jan Andries van Sytzama als Neeff, en Carel de Saumaise bij gebrek van verdere naebestaende preesenten, respective Capiteijns in 't Regiment van den Heere Grave van La Lippe Schaumburgh etc etc etc en gekozen bedinghs vrienden aen zijde van den Bruidegom.
En Maria van Diemen weduwe van wijlen de Heer Anthony Swaan, in leven Collonel van een regiment Infanterije ten dienste deser Landen en Commandeur der stad Arnhem, Jan Swaan J.U.D. en ontfanger generaal des kwartiers van Nijmegen, Johan van Essen J.U.D.  Burgemeester der stad Groenlo en griffier van den Hove des Fursstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, Coenraed van Munster, Burgermeester der Stad en Ordinaris Gedeputeerde  derzelver Graefschap Zutphen, Jan Ludolph .......(?) Wentholt J.U.D. en secretaris van Haer Edele Mogende de Heeren Gedeputeerde Staten dees opgetne: Graefschap Zutphen, Peter van Eijs, bedienaar des Goddelijken Woord in de Walsche Gemeente der Stad Zuthpen, Barthold van Hasselt J.U.D. en Burgermeester der gemelte Stad Zutphen, als moeder en neven den sijde dees Bruid.

Doen te weeten, dat ter eere Gods en voortplantinge der Christenheijt  een wettigh Houwelijk is besloten en beraamt tusschen den Heere Hotse van Aijsma van Lauta, capiteijn in het voorsn: regiment van den Heere Grave van La Lipppe, toekomenden Bruidegom ter eenere en Juffer Anna Geertruid Swaan toekomende Bruid ter andere sijde, op voorwaerden hier nae beschreven.

Dat Bruidegom en Bruid malkanderen nae de instellinge Gods en kerken Ordre deser Provintie sullen trouwen: Ter onderstand van welk houwelijk de bruidegom is aenbrengende alle sodaene gereede en ongerede goederen actien en crediten, geenen daar van uijtgesondert, als sijn HoogWelgeb: tegenwoordigh is hebbende en possiderende, waer zegens Welglte: Bruidt tot onderstand als boven is aenbrengende mede alle sodane gerede en ongerede goederen, actien en crediten niets van dien uijtgesloten als deselve tegenswoordigh is hebbende, besittende of haer toebehoren: ten welke wedersijdse aangebragte goederen en efecten, inventaris sal gemaekt worden die van sodane kragt en valeur sal sijn als of deselves van woord tot woord alhier geinsereert waere, 

sijnde verders bedongen, dat in cas van onverhoopte sterfval van een der beijde Conthoralen sonder kinderen nae te laten, alle die wedersijds aengebragte en staende Houwlijk aen te verstervene goederen weder sullen retourneren en (leren ?) tot die sijde, daer deselve van daer gekomen sijn, zodanigen evenwel, dat ieder der Conthoralen in dien cas  respectivelijk behoud sijne vrije wille om daer over bij Testament, Codicil, Legaet, Gifte als andersinsts onder deselfs erfgenamen of daer buijten naederie (?) konnen disponeren nae welgevallen en voor so verre de regten haer sulx toelaten sullen, 

Edogh inval kinderen uijt dit aenstaende Houwelijk mogten geboren worden, soo sullen de goederen sterven en vererven van 't eene op 't ander tot het laeste toe, ende dat mede overleden,  insgelijx retourneren en keren toe die sijde, daer deselve van sijn; voerbehoudens nogtans dat inval van kinderen of geene kinderen den langstlevenden van de Conthoralen altijd der voorsn: goederen gereed en ongereed, en alles hebbende of toekomende, sonder onderscheijt, waer die sijn heengekomen en van wat aard off natuur deselfe  ook soude mogen wesen mitsgaders actien en crediten niets uytgesondert, sal hebben en behouden. 

De Lijftugte sijn of haer Leven langh geduirende alles nae Lijftogten regten: Blijvende voorts winst en verlos, staende dit Houwlijk te vallen, gemeijn en deijlbaer: 

Aldus dese overkomen, gesloten en in oirconde der waerheijt, nae dat daer van twee eensluidende waeren gemaekt bij den Bruidegom en Bruijdt neffens bovenglte: en hier toe versogte wedersijds vrienden ondertekent en bezegelt in Zutphen den 6 Novb: 1727


De personen hierboven vermeld zijn:

Naam Leefde van: Beroep Familierelatie
Hotze van Aysma van Lauta 1681-1747 kapitein in regiment Graaf La Lippe Schaumburg man
Anna Geertruid Swaen 1700-1782   vrouw
Jan Andries van Sytzama 1690-1768 kapitein in regiment Graaf La Lippe Schaumburg Was een 'neef' van Hotze.
Carel de Saumaise 1704-1770 kapitein in regiment Graaf La Lippe Schaumburg Was een kleinzoon van de Leidse professor Claudius Salmasius
Grave van La Lippe Schaumburgh 1655-1728 In het Staatse leger  
Maria van Diemen 1656-? - moeder van Anna G. Swaen (de bruid)
Anthony Swaan ong. 1655-? kolonel, commandeur Arnhem vader van Anna G. Swaen (de bruid)
Jan Swaan 1702-? ontvanger generaal Nijmegen broer van Anna G. Swaen
Johan (Jan) van Essen 1690-1760 burgemeester Groenlo, griffier van het Hof volle neef van Anna G. Swaen
Coenraed van Munster 1683-<1735 burgemeester Zutphen Achterneef van Anna G. Swaen
Jan Ludolph [ten Behm] Wentholt 1688-1746 secretaris Zutphen getrouwd met de volle nicht van Anna G. Swaen
Peter van Eijs   predikant Zutphen getrouwd met de volle nicht van Anna G. Swaen
Barthold van Hasselt 1700-1767 burgemeester Arnhem volle neef van Anna G. Swaen